Logo SHS pri SAV

   Slovenská historická spoločnosť pri SAV
    P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava, Slovensko

 O nás
 Dejiny SHS
 Stanovy SHS
 Výbor SHS
 Sekcie SHS
 
 Prihláška do SHS
 Členské SHS
 
 Aktuality
 Cena SHS
 Plakety SHS
 
 Pripravované podujatia
 Správy o činnosti SHS
 Bulletin SHS pri SAV
 Dokumenty a stanoviská
 
 Zjazdy SHS pri SAV
 Profil absolventa histórie
 Dejepisná olympiáda

V dňoch 6. - 8. septembra 2022 sa v Banskej Bystrici uskutoční 16. zjazd Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV. Prosíme členov SHS, ktorí sa osobne zúčastnia na zjazde, aby si rezervovali s predstihom ubytovanie v Banskej Bystrici na základe inštrukcie zaslanej e-mailom.

Správa o činnosti SHS pri SAV za rok 2020


Podujatia organizované (spoluorganizované) spoločnosťou v roku 2020

Vedecké a odborné podujatia

Názov a druh podujatia

Miesto a dátum

Odborná vedecká konferencia Argenti fodina, História baníctva a metalurgie v európskom priestore, MVK

Banská Štiavnica 09.-10. 09. 2020

90 rokov Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva, MVK

Liptovský Mikuláš 28. 09. 2020

Osobné fondy v archívoch a pamäťových inštitúciách SR, VS

Bratislava 29. 01. 2020

Historické obrazové pramene. Ich interpretácia, digitalizácia a sprístupňovanie v prostredí internetu, W

Banská Bystrica 03. 11. 2020

Aktuálne otázky výskumu slovenských dejín po roku 1989, VK

Online. 05. 11. 2020

Osobnosti slovenského archívnictva VI. Storočnica Zory Viestovej, VS

Skalica  02. 12. 2020

Stretnutie mladých historikov: Hranice v priestore a čase, VK

Online 18.-19. 11. 2020

Milan Rastislav Štefánik, Co-Founder of Czechoslovakia and Slovak National Hero, MVK

Online 26. 10. 2020

Učiť sa nesúhlasiť/Historiana ako nástroj vyučovania dejepisu, VS

Online, 24. 11. 2020

Vedecko-popularizačné podujatia a akcie pre školy

Názov a druh podujatia

Miesto a dátum

Vlastivedný seminár (Bohuš Sasko, Ondrej Godál)

 

Vývoj názvov ulíc od najstarších čias po súčasnosť

19. 02. 2020

Susedské spory v Topoľčanoch za I. ČSR

23. 06. 2020

Pivovarníctvo v topoľčianskom regióne

15. 07. 2020

Oslobodenie topoľčianskeho regiónu

03. 09. 2020

Ďalšie aktivity

Názov a stručná charakteristika (druh) akcie

Miesto a dátum

Historikova dielňa, víkendové podujatie pre mládež na popularizáciu dejín

Nitra, 19. 09. 2020

KŠIŇAN, Michal: Francúzi v Slovenskom národnom povstaní

Bratislava, 04. 03. 2020

HRUBOŇ, Antonom: „Vyčistíme tento Augiášov chliev“. Radikalizovanie Hlinkovej slovenskej ľudovej strany po roku 1918 a zrod slovenského fašizmu

Ružomberok, 28. 09. 2020

 

Publikačné aktivity spoločnosti

PALÁRIK, Miroslav. Nitra v rokoch 1939-1945, katalóg výstavy, Nitriansky spolok historikov, Nitra 2020, 40 s.

Príspevok na jazykovú úpravu publikácie BENKO, Juraj – DUDEKOVÁ KOVÁČOVÁ, Gabriela a kol. „S ľudom a pre ľud“. Cesty k demokratizácii na Slovensku za monarchie a prvej republiky,  Bratislava, HÚ SAV - Vyd. SAV, 2020, 400 s.

Príspevok na vydanie knihy KOŽIAK, Rastislav – HUNČAGA, Gabriel – NEMEŠ, Jaroslav (eds.).  Kláštorný a rehoľný život v stredoveku. Centrum pre štúdium kresťanstva v Banskej Bystrici – Spolok Slovákov v Poľsku, 2020, 400 s.

Príspevok na publikáciu Sprievodca historiografiou v rokoch 2016 – 2021, Slovenská historická spoločnosť, Vydavateľstvo Universum, Prešov, 2021, 150 strán.

V roku 2020 spoločnosť prostredníctvom Komisie pre spoluprácu s vedeckými spoločnosťami získala dotáciu vo výške 5 320 €, ktorá je v zmysle účtovných pravidiel tejto dotácie administrovaná Historickým ústavom SAV. Ďalšie financie získava SHS z platieb členského.

Následkom protipandemických opatrení bola SHS nútená zrušiť značný počet naplánovaných prednáškových aktivít. Len časť z nich bolo možné zorganizovať online.

Vypracoval:
Mgr. Adam Hudek, PhD.
vedecký tajomník SHS pri SAV

V Bratislave 30. 1. 2021


Správy z minulých rokov: 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021

 

  Historický ústav SAV | Historický časopis | História Revue | Forum Historiae | Human Affairs | SDKSVE pri SAV | Slovanské štúdie

 


Adresa:
Slovenská historická spoločnosť pri SAV, P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava. Tel: +421 (0)2 - 529 257 53

IČO: 00178829, DIČ: 2021543392
Číslo účtu: 173321662 / 0900 (Slovenská sporiteľňa, a.s.)
IBAN: SK8509000000000173321662 GIBASKBX

E-mail: predseda - rastislav.koziak@umb.sk, vedecký tajomník - adam.hudek@savba.sk, hospodárka - histkoda@savba.sk

Elektronický mailing list: shsprisav@gmail.com

Copyright © 1999 - 2022, Slovenské historická spoločnosť pri SAV