Logo SHS pri SAV

   Slovenská historická spoločnosť pri SAV
    P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava, Slovensko

 O nás
 Dejiny SHS
 Stanovy SHS
 Výbor SHS
 Sekcie SHS
 
 Prihláška do SHS
 Členské SHS
 
 Aktuality
 Cena SHS
 Plakety SHS
 
 Pripravované podujatia
 Správy o činnosti SHS
 Bulletin SHS pri SAV
 Dokumenty a stanoviská
 
 Zjazdy SHS pri SAV
 Profil absolventa histórie
 Dejepisná olympiáda

Žiadame členov SHS, aby do konca marca zaplatili členský poplatok vo výške 15 eur (znížené členské 7 eur pre dôchodcov, nezamestnaných, osôb na materskej dovolenke). Informácia o čísle bankového účtu sa nachádza na konci tejto webovej stránky.

Správa o činnosti SHS pri SAV za rok 1999


Výbor SHS sa v priebehu roka 1999 zišiel na troch pravidelných zasadnutiach. Predmetom rokovania boli aktuálne problémy a úlohy súvisiace s činnosťou spoločnosti. Výbor koordinoval jednotlivé vedecké podujatia organizované odbornými sekciami a regionálnymi zložkami spoločnosti, aktualizoval možnosti financovania jednotlivých podujatí v závislosti od pridelených finančných prostriedkov a spolupracoval s vedeckými inštitúciami a vysokými školami pri tvorbe vedecko-výskumných plánov v oblasti slovenskej historiografie. Na ostatnom svojom zasadnutí členovia výboru diskutovali o ďalších perspektívach činnosti SHS na prelome tisícročí. Okrem toho sa na zasadnutiach prerokovávala bežná agenda (platenie členských príspevkov, prijímanie nových členov, hospodárenie spoločnosti atď.).

Ťažisko činnosti spočívalo na jednotlivých odborných sekciách a niektorých regionálnych zložkách SHS.

Sekcia pre dejiny miest spoločne so Sekcia pomocných vied historických a archívnictva zorganizovali v dňoch 25. - 27. mája 1999 v Trenčianskych Tepliciach konferenciu Mestský život v zrkadle prameňov od stredoveku do konca 19. storočia, na ktorom odznelo celkom 30 referátov.

Sekcia pre vojenské dejiny participovala na príprave medzinárodnej vedeckej konferencie pri príležitosti 55. výročia bojov na Dukle, konanej v dňoch 29.-30. septembra 1999 vo Svidníku. Hlavným podujatím sekcie však bola vedecká konferencia Generál M. R. Štefánik - vojak a diplomat, ktorá sa konala 4.-5. mája 1999 v Bratislave. Súčasťou konferencie bola aj výstava.

Sekcia pre všeobecné dejiny SHS v spolupráci s Poľským kultúrnym inštitútom pripravila medzinárodnú vedeckú konferenciu Rehole a kláštory v stredoveku. Podujatie sa uskutočnilo 7.-8. decembra 1999 v Banskej Bystrici a odznelo na ňom 8 príspevkov členov SHS a ďalšie 4 referáty zahraničných účastníkov. Sekcia okrem toho zorganizovala prednášku Ľ. Harbuľovej o ruskej emigrácii na Slovensku.

Sekcia pre najnovšie dejiny SHS v priebehu roka popularizovala výsledky historického bádania na stránkach dennej tlače a jej členovia sa podieľali na príprave 2. zväzku Kroniky Slovenska. Okrem toho sekcia participovala na prezentácii knihy S. Michálka, Diplomat Štefan Osuský.

Sekcia pre cirkevné dejiny SHS spoločne s Fakultou humanistiky Trnavskej univerzity a Slovensko-českou historickou komisiou zorganizovala sympózium Náboženský exil v období novoveku. Okrem toho pre svojich členov zorganizovala prednášku rakúskej historičky M. Wagnerovej: Die Anfänge des gewaltlosen Täufertums.

Sekcia pre hospodárske a sociálne dejiny SHS sa podieľala na príprave medzinárodnej vedeckej konferencie uskutočnenej v dňoch 7.-9. septembra 1999 v Prešove Nápoje v minulosti a prítomnosti Slovenska, na ktorej odznelo celkom 44 referátov slovenských a zahraničných historikov. Okrem toho sa členovia sekcie aktívne zapojili do ďalších vedeckých podujatí na Slovensku i v zahraničí. Pripravované podujatie o daniach a daňovej politike sa nepodarilo realizovať.

Sekcia pomocných vied historických a archívnictva SHS sa podieľala na príprave 3. archívnych dní, ktoré sa konali v dňoch 26.-28. októbra 1999 v Banskej Bystrici. Sympózium bolo venované archívom peňažných ústavov a zúčastnilo sa na ňom viac ako 80 účastníkov.

Rovnako ako v predchádzajúcich rokoch najagilnejšou regionálnou zložkou SHS bol Klub trenčianskych historikov. V priebehu roku 1999 zorganizoval 3 semináre a 7 prednášok. Prvý z nich sa uskutočnil 9. apríla 1999 v Lubine pod názvom Povstalecké Slovensko vo vojnovej Európe. Odznelo na ňom celkom 8 referátov. Ďalší vlastivedný seminár sa uskutočnil v dňoch 22.-25. apríla 1999 pri príležitosti 150. výročia narodenia významného slovenského bibliografa Ľudovíta Riznera a odznelo na ňom 14 referátov venovaných spomínanej významnej osobnosti tohoto regiónu. Témou tretieho seminára bola problematika gymnaziálneho školstva v Trenčíne. Súčasťou podujatia bola aj vernisáž výstavy. Na seminári sa prezentovalo celkom 12 referujúcich.

Klub historikov Prešova zorganizoval 21. októbra 1999 jednodňové sympózium Regionálne a krajové dejiny Slovenska, na ktorom odznelo 12 referátov.

Krúžok historikov v Skalici realizoval viacero prednášok zameraných na dejiny záhorského regiónu a popri tom jej členovia publikovali viac ako dve desiatky článkov v časopise Záhorie. Okrem toho sa členovia krúžku podieľali na príprave monografie o Moravskom svätom Jáne. Krúžok Okrem toho zorganizoval seminár Kresťanské sviatky a tradičná kultúra, na ktorom odznelo 9 referátov.

Krúžok historikov v Topoľčanoch zorganizoval 2 výstavy pod názvom Od archívnych dokumentov k súčasnej symbolike mesta a obcí okresu Bánovce n/Bebravou (9.novembra 1999) a 8. decembra 1999 rovnako zameranú výstavu miest a obcí okresu Partizánske.

Samostatnými súčasťami SHS (ako kolektívni členovia) sú Spišský dejepisný spolok a Dejepisný spolok v Košiciach.

Spišský dejepisný spolok zorganizoval 23. júna 1999 pri príležitosti prvej písomnej zmienky o Levoči sympózium Neznáme kapitoly z dejín Levoče. V dňoch 2.-3. októbra realizoval medzinárodný seminár Hrad Stará Ľubovňa a mesto Stará Ľubovňa v dejinách Spiša, na ktorom odznelo 12 referátov. Súčasťou podujatia bola aj výstava archívnych dokumentov.

Dejepisný spolok v Košiciach zorganizoval 23. septembra 1999 vedeckú konferenciu Menej známe kapitoly z dejín Košíc za ostatných 100 rokov. Na podujatí odznelo celkom 9 referátov.

Okrem akcií priamo organizovaných SHS a jej jednotlivými zložkami sa naša spoločnosť podieľala na medzinárodnej vedeckej konferencii Slovensko-poľské politické, hospodárske a kultúrne vzťahy od začiatku 14. do konca 17. storočia., ktorá sa uskutočnila v dňoch 9.-10. novembra 1999 v Bratislave. Organizačne i finančne sa SHS takisto participovala na konferencii Slováci na strednom Dunaji. Príspevky z tohto podujatia budú publikované aj v anglickej mutácii.

Vypracoval: PhDr. Ján Lukačka, CSc. – tajomník SHS


Správy z minulých rokov: 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011

 

  Historický ústav SAV | Historický časopis | História Revue | Forum Historiae | Human Affairs | SDKSVE pri SAV | Slovanské štúdie

 


Adresa:
Slovenská historická spoločnosť pri SAV, P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava. Tel: +421 (0)2 - 529 257 53

IČO: 00178829, DIČ: 2021543392
Číslo účtu: 173321662 / 0900 (Slovenská sporiteľňa, a.s.)
IBAN: SK8509000000000173321662 GIBASKBX

E-mail: predseda - rastislav.koziak@umb.sk, vedecký tajomník - adam.hudek@savba.sk, hospodárka - histkoda@savba.sk

Elektronický mailing list: shsprisav@gmail.com

Copyright © 1999 - 2022, Slovenské historická spoločnosť pri SAV