Logo SHS pri SAV

   Slovenská historická spoločnosť pri SAV
    P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava, Slovensko

 O nás
 Dejiny SHS
 Stanovy SHS
 Výbor SHS
 Sekcie SHS
 
 Prihláška do SHS
 Členské SHS
 
 Aktuality
 Cena SHS
 Plakety SHS
 
 Pripravované podujatia
 Správy o činnosti SHS
 Bulletin SHS pri SAV
 Dokumenty a stanoviská
 
 Zjazdy SHS pri SAV
 Profil absolventa histórie
 Dejepisná olympiáda

SHS pri SAV pripravuje novú webstránku spoločnosti a preto informácie na tejto stránke momentálne nepodliehajú aktualizácii. Ďakujeme Vám za pochopenie!

Správa o činnosti SHS pri SAV za rok 2015


Naše aktivity v roku 2015

Hlavnou činnosťou Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV v roku 2015 bolo, rovnako ako v predchádzajúcich rokoch, organizovanie vedeckých a vedecko-popularizačných podujatí pre odbornú i širokú verejnosť. Spomedzi takmer 40 všetkých uskutočnených podujatí bola podstatná časť určená žiakom základných a študentom stredných i vysokých škôl. Naše podujatia, ktoré spravidla spoluorganizujeme s inými spriatelenými inštitúciami, sa stretávajú s pozitívnym ohlasom odbornej i laickej verejnosti, o čom svedčí aj ich vysoká návštevnosť. Paleta aktivít našej spoločnosti je skutočne pestrá: od domácich i medzinárodných vedeckých a odborných konferencií, seminárov, workshopov, diskusií, prezentácií a iných vedeckých podujatí, cez popularizáciu prostredníctvom tradičných i nových interaktívnych foriem, ako sú prednáškové cykly, vlastivedné semináre, výstavy, besedy, prezentácie, dni otvorených dverí, komentované prehliadky pamätihodností, exkurzie, súťaže a podobne.

K pravidelným podujatiam pre deti a mládež patrí Dejepisná olympiáda, ktorú za SHS koordinuje predsedníčka Sekcie pre novšie dejiny dr. Ľubica Kázmerová, ďalej nápadité akcie regionálnej sekcie v Topoľčanoch pod vedením predsedníčky sekcie Mgr. Kataríny Beňovej, ako aj časť akcií organizovaných nitrianskou sekciou pod vedením dr. Miroslava Palárika. Vysokoškolákom sú venované cykly prednášok a diskusií, ktoré pravidelne usporadúva sekcia v Banskej Bystrici pod vedením dr. Patrika Kuneca. Táto sekcia SHS spolu s Katedrou histórie Univerzity Mateja Bela okrem toho prvý raz prevzala gestorstvo nad podujatím Študentskej historickej spoločnosti v B. Bystrici, ktorej cieľom bola spolupráca študentských spolkov histórie v Čechách a na Slovensku. Študentom vysokých škôl a širšej verejnosti je určený Cyklus prednášok z hospodárskych a sociálnych dejín, ktorý už tretí rok organizuje dr. Miroslav Kamenický, ako aj tretí ročník popularizačných prednášok s diskusiou v Prešove Večery s históriou; v r. 2015 začal aj nový cyklus Prednášky ku kultúrnym dejinám raného novoveku. Špeciálne na doktorandov sa zameriava cyklus konferencií študentov doktorandského štúdia pod názvom Stretnutie mladých historikov, ktorého už piaty ročník zorganizovali naši členovia z Katedry histórie Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach. Pre širšiu verejnosť je určený aj séria prezentácií najnovších výskumov našich historikov a historičiek pod názvom História Magistra, v rámci ktorého boli – podobne ako v predchádzajúcich rokoch – slávnostne udelené aj Ceny SHS.

Cenu Slovenskej historickej spoločnosti udelil Výbor SHS v roku 2015 v troch kategóriách, a to na základe návrhov predložených Komisiou pre výber nominácií na Cenu SHS pod vedením dr. Evy Kowalskej. V kategórii vedecká práca získal Cenu SHS Zdenko Ďuriška za knihu Príbeh rodu garbiarskych podnikateľov Liptova; v kategórii populárno-vedecká práca Peter Vítek za publikáciu Prvá svetová vojna a Liptov a v kategórii edícia prameňov Adriana Švecová za dva zväzky edície prameňov Trnavské meštianske závety (1700 – 1871). Ceny boli slávnostne odovzdané 18. júna 2015 v rámci podujatia História Magistra. (Podrobnejšie: http://www.shs.sav.sk/index.php?id=cena2014)

V novembri (19. 11. 2015) sa na Katedre histórie Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici uskutočnilo pokračovanie podujatia Profil absolventa histórie, ktoré iniciovala SHS a prvýkrát sa uskutočnilo v Prešove 21. – 23. 11. 2012. Na kolokviu pokračovala diskusia zástupcov katedier histórie a archívnictva na Slovensku, aj za účasti odborníkov z Poľska a Českej republiky, o problémoch vyučovania histórie na vysokých školách. Určité zaznávanie histórie, ale aj humanitných a spoločenských vied všeobecne, je príčinou stáleho znižovania rozsahu vyučovania a vzdelávania tohto predmetu, čo má negatívny dopad rovnako na študentov a učiteľov, ale najmä na stav spoločnosti v súčasnosti. Z týchto dôvodov vzišli z kolokvia dve iniciatívy: 1. prijať na zjazde SHS v Skalici v máji 2016 vyhlásenie SHS k nepriaznivej situácii spoločenských a humanitných vied, ako aj vyučovania dejepisu, 2. založiť novú odbornú Sekcie pre vysokoškolské vzdelávanie a odborovú didaktiku z radov vedenia katedier histórie na Slovensku – tejto úlohy sa ujal dr. Martin Pekár (ktorý je zároveň voleným členom Výboru SHS).

S potešením môžeme konštatovať, že počas roka prebehli prípravné práce na vznik nových regionálnych sekcií v Ružomberku a Trnave, takže ich založenie prebehne začiatkom roka 2016, ešte pred zjazdom SHS.

Naša Spoločnosť prijala v roku 2015 až 21 nových členov, aj v súvislosti so vznikom nových sekcií. Máme radosť, že ide o príslušníkov mladšej a najmladšej generácie, vrátane doktorandov, ktorí osviežia našu činnosť a sú predpokladom jej dobrého fungovania aj v budúcnosti.

Organizovanie a spoluorganizovanie akcií by nebolo možné bez finančnej dotácie od Slovenskej akadémie vied, o ktorú sa každoročne uchádzame. Aj v roku 2015 sme prostredníctvom Komisie pre spoluprácu s vedeckými spoločnosťami získali dotáciu vo výške 5 970 €, ktorá je v zmysle účtovných pravidiel tejto dotácie administrovaná Historickým ústavom SAV. Z členských príspevkov by sme nemohli podporiť naše aktivity, aj vzhľadom na pretrvávajúce problémy s uhrádzaním členského.

Výbor SHS na svojich pravidelných zasadnutiach riešil okrem organizačných úloh aj dlhodobé a aktuálne problémy Spoločnosti. Okrem iného zintenzívnil prípravné práce 15. zjazdu Slovenskej historickej spoločnosti, ktorý sa bude konať v Skalici v dňoch 11. – 13. mája 2016. Okrem valného zhromaždenia a sprievodných podujatí sa v druhý deň zjazdu, 12. mája, uskutoční vedecká konferencia na výsostne aktuálnu tému História, historiografia a etika, na ktorej vystúpia naši členovia a prizvaní hostia zo spriatelených zahraničných organizácií z Poľska (Polskie Towarzystwo Historyczne), Českej republiky (Český národní komitét historiků) a Maďarska (Magyar Történelmi Társulat). Budú hovoriť a diskutovať nielen o poslaní a etike vedeckého výskumu v spoločnosti, obzvlášť histórie a spoločenských vied, ako aj o etických problémoch interpretácie a popularizácie dejín, ale aj o takých témach, ako je spôsob hodnotenia historického výskumu a produkcie, úroveň vyučovania histórie, etické a právne otázky ochrany osobných údajov alebo problém plagiátorstva.

Milé členky a členovia Slovenskej historickej spoločnosti, milí naši priatelia a priaznivci! Pevne veríme, že tieto zaujímavé témy, ako aj Váš záujem o činnosť a budúcnosť Slovenskej historickej spoločnosti, bude pre Vás dôvodom prísť na zjazd do Skalice a aj v budúcnosti podporovať našu Spoločnosť. Tešíme sa na stretnutie s Vami v Skalici!

Zoznam podujatí zorganizovaných členmi Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV v roku 2015

Vedecké a odborné konferencie, semináre, sympóziá:

a) Medzinárodné:

Odborné kolokvium s medzinárodnou účasťou Profil absolventa histórie II.
Miesto a termín konania: Banská Bystrica, 19. 11. 2015
Usporiadateľ: Katedra histórie Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Spolok banskobystrických historikov – regionálna sekcia SHS v Banskej Bystrici, SHS, Historický ústav SAV.
Pracovné zasadnutie vedúcich katedier histórie z vysokých škôl v SR za účasti vybraných členov Výboru SHS malo za cieľ rozvinúť diskusiu o stave vyučovania histórie na slovenských vysokých školách, vymeniť si vzájomné odborné skúsenosti medzi zástupcami jednotlivých pracovísk, inšpirovať intenzívnejšiu spoluprácu na vydávaní moderných vysokoškolských učebníc z oblasti metodiky a metodológie histórie, zintenzívniť tlak na skvalitňovanie doktorandského štúdia histórie a vysokoškolských pracovísk na ministerstvo školstva v podpore humanitných a spoločenských vied.

Zahraničná konferencia Spomienková kultúra v strednej Európe v prvej polovici 20. storočia.
Miesto a termín konania: Praha, 21. 9. 2015
Usporiadateľ: Slovenská historická spoločnosť pri SAV (ďalej SHS), Historický ústav SAV, Ústav českých dejín FF Univerzity Karlovy v Prahe, Masarykov ústav Akadémie vied Českej republiky v Prahe.
Podujatie malo za cieľ pokračovať v diskusii, ktorú v roku 2014 podporila aj Slovenská historická spoločnosť a vytvoriť tvorivú dielňu historikov a iných spoločenských vedcov, ktorí sa venujú výskumu rôznych prejavov štátnej ideológie a komemoračnej praxe. Na seminári sa diskutovalo o výsledkoch výskumov týkajúcich sa štátnych osláv a hrdinských kultov v širšom stredoeurópskom kontexte.

Zahraničná konferencia Fikcia a skutočnosť, symbol a politikum: Regionálne svety identity, snahy o budovanie národa v Uhorsku v 19. storočí
Miesto a termín konania: Budapešť, 13. – 14. 10. 2015
Usporiadateľ: Slovenská historická spoločnosť, Historický ústav SAV, Slovensko-maďarská komisia historikov, MTA- Történettudományi Intézet Budapest
Konferencia bola tretím podujatím v rámci projektu Fikcia a skutočnosť, symbol a politikum - Vykonštruované prvky spoločnej slovensko-maďarskej minulosti; zamerala sa na najnovšie obdobie, predovšetkým 19. a 20. storočia, čím nadviazala na dve predchádzajúce konferencie. Témou boli najmä konfliktné pojmy spoločnej histórie a problémy slovensko-maďarského spolužitia v druhej polovici 19. storočia, najmä po rakúsko-uhorskom vyrovnaní a v období prvej svetovej vojny.

Medzinárodná vedecká konferencia Die Städte im Krieg - deutsche, tschechische und slowakische Erfahrungen (1914 - 1989).
Miesto a termín konania: Košice, 24.-27. 9. 2015
Usporiadateľ: Katedra histórie Filozofickej fakulty UPJŠ, Ústav pamäti národa, Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach, Slovenská historická spoločnosť pri SAV, Historický ústav SAV.
Išlo o medzinárodnú vedeckú konferenciu spojenú so zasadnutím Česko-nemeckej a Slovensko-nemeckej komisie historikov, na ktorej sa okrem členov oboch komisií zúčastnili aj pozvaní hostia s referátmi z Nemecka a Českej republiky.

Medzinárodný vedecký seminár Cirkev a politika v prvej polovici 20. storočia.
Miesto a termín konania: Ružomberok, 22. 4. 2015.
Usporiadateľ: Sekcia pre cirkevné dejiny SHS pri SAV, Katedra histórie Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku, Historický ústav SAV, Slovensko-česká komisia historikov
Postavenie a miesto cirkví v spoločnosti, ako aj ich úlohy patria medzi aktuálne spoločensko-historické aj politické témy slovenského historického vývoja. V tomto kontexte je zásadné vymedzenie pomeru medzi cirkvami a štátnou mocou. Seminár sa sústredil na tieto otázky prostredníctvom niekoľkých okruhov. Vymedzil problematiku v náčrte vývoja prvej polovice 20. storočia a priblížil paralely a rozdiely medzi postavením a vývojom cirkví (katolícka, evanjelická, pravoslávna) v Čechách, na Slovensku a na Podkarpatskej Rusi po vzniku ČSR s širším časovým aj tematickým presahom. Seminár sa uskutočnil v rámci 43. Zasadnutia Slovensko-českej historickej komisie.

Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou Prelomové obdobie dejín (spoločnosť, kultúra a politika roku 1515).
Miesto a termín konania: Bratislava, 4. – 5. 11. 2015.
Usporiadateľ: Historický ústav SAV a SHS pri SAV.
Interdisciplinárna konferencia sa konala pri príležitosti 500. výročia jednej z najvýznamnejších udalostí novoveku – v Bratislave a vo Viedni sa roku 1515 podpísali dvojité svadobné zmluvy habsburských a jagelovských potomkov, ktoré sa stali právnym podkladom vzniku Rakúsko-uhorskej monarchie. Konferencie na pôde Historického ústavu SAV sa zúčastnilo cca 50 záujemcov, aj zo susedných krajín, a odznelo na nej 24 príspevkov. Tieto budú publikované v osobitnej monografii v Historickom ústave SAV.

Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou Študenti zo Slovenska na zahraničných univerzitách a vysokých školách do roku 1945.
Miesto a termín konania: Bratislava, 10. – 11. 11. 2015.
Usporiadateľ: Sekcia pre hospodárske a sociálne dejiny SHS, Katedra histórie Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského
Konferencia sa uskutočnila v priestoroch Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Zúčastnili sa jej nielen odborníci zo Slovenska, ale aj z Rakúska, Čiech a Maďarska. Organizátori podujatia plánujú vydať zborník príspevkov z konferencie. Okrem toho autorský kolektív László Szőgi – Miroslav Kamenický a ďalší (Bartl, Tihányiová, Viršinská) plánujú v budúcom roku vydať samostatnú publikáciu Študenti z Bratislavskej župy na zahraničných univerzitách a vysokých školách do roku 1918.

Medzinárodná vedecká konferencia Každodennosť 19. a 20. storočia.
Miesto a termín konania: Nitra, 17. 3. 2015
Usporiadateľ: Univerzita Konštantína Filozofa, regionálna sekcia SHS v Nitre
Cieľom konferencie bolo priblížiť rozličné aspekty každodenného života v 19. a 20. storočí. Príspevky mapovali odraz sociálnych, hospodárskych a politických premien v každodennom živote človeka danej doby. Konferencia bola otvorená širokému množstvu pohľadov, preferovanými okruhmi boli: Možnosti kultúrneho vyžitia - Sviatky - Móda a odievanie - Zdravotníctvo a hygiena - Stravovanie - Šport - Podujatie bolo propagované na stránkach univerzitného časopisu Náš čas a príspevky účastníkov boli publikované vo vedeckom časopise Studia Historica Nitriensia.

Medzinárodné sympózium XIX. archívne dni v SR - Digitalizácia archívneho kultúrneho dedičstva.
Miesto a termín konania: Liptovský Mikuláš, 19. – 21. 5. 2015
Usporiadateľ: Spoločnosť slovenských archivárov, Ministerstvo vnútra SR – odbor archívov, Archív Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva, Sekcia archívnictva a pomocných vied historických SHS pri SAV, Historický ústav SAV.
Cieľom rokovania bolo hľadať odpovede na problémy dlhodobého uchovania a správy digitálnych záznamov, inštitucionálnych rolí a vzťahov, práva duševného vlastníctva, používanie medzinárodných archívnych štandardov, otázky vedeckého využitia zdigitalizovaných dokumentov a ich vplyv na metódy a témy historického výskumu. Svoje skúsenosti s digitalizáciou archívneho kultúrneho dedičstva slovenskí archivári konfrontovali s poznatkami archivárov z Česka, Maďarska, Poľska, Rakúska a Slovinska. Prednesené príspevky budú publikované v podobe tlačeného zborníka i elektronicky.

Medzinárodná vedecká konferencia Vybrané problémy antiky
Miesto a termín konania: Nitra, 25. 6. 2015
Usporiadateľ: Katedra histórie Univerzity Konštantína Filozofa, Nitriansky spolok historikov – regionálna sekcia SHS, Historický ústav SAV
Usporiadatelia vedeckej konferencie nadviazali na už dlhší čas existujúcu tradíciu putovného organizovania stretnutí bádateľov zaoberajúcich sa dejinami antiky. Na konferencii vystúpili viacerí slovenskí a českí odborníci. Vedecká konferencia prispela k rozvíjaniu medzinárodnej spolupráce a umožnila bádateľom z dvoch susediacich krajín navzájom porovnať vlastné pohľady, prístupy a metodologické postupy pri bádaní o dejinách antiky.

Medzinárodná vedecká konferencia Slovensko v roku 1945 – Oslobodenie Slovenska 1944-1945.
Miesto a termín konania: Banská Bystrica, 28. – 29. 4. 2015.
Usporiadateľ: Múzeum SNP v Banskej Bystrici, Vojenský historický ústav v Bratislave, Historický ústav SAV, Sekcia pre vojenské dejiny SHS pri SAV.
Medzinárodná vedecká konferencia bola zameraná na vojenský, politický, hospodársky a kultúrny vývoj Slovenska v roku 1945, na zobrazenie procesov prebiehajúcich v okolitých či podobných európskych štátoch a na fenomén Slovenského národného povstania.

Medzinárodná vedecká konferencia Boje v Karpatoch 1915.
Miesto a termín konania: Humenné, 11.-12. 3. 2015.
Usporiadateľ: Vojenský historický ústav v Bratislave, SNM- Múzeum ukrajinskej kultúry Svidník, Sekcia pre vojenské dejiny SHS pri SAV, Historický ústav SAV.
Medzinárodná vedecká konferencia analyzovala rôzne aspekty bojov v Karpatoch v roku 1915.

Medzinárodná konferencia Miesto a úloha palatínskeho úradu v politickom systéme Uhorského kráľovstva v ranom novoveku.
Miesto a termín konania: Bratislava, 10. 6. 2015.
Usporiadateľ: Sekcia pre dejiny dvorskej kultúry SHS pri SAV, Sekcia pre rodové štúdie SHS pri SAV, Historický ústav SAV.
Cieľom vedeckého podujatia bolo zmapovať úrad a palatína a miestodržiteľského úradu v 16.- 17. storočí. Príspevky boli zamerané na významné osobnosti, ktoré tento úrad zastávali, napríklad Pavol Pálffy, Mikuláš Esterházy alebo Juraj Thurzo. Zaujímali nás kompetencie a právomoci miestodržiteľského a palatínskeho úradu v sledovanom období. Osobitnú kapitolu medzi príspevkami malo personálne zloženie kancelária palatína. Organizátori plánujú publikovať príspevky, ktoré odzneli na konferencii v podobe kolektívnej monografie.

Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou Kvalita života v dejinách našich miest.
Miesto a termín konania: Bratislava, 23. – 24. 9. 2015.
Usporiadateľ: Sekcia pre dejiny miest SHS pri SAV, Historický ústav SAV, Univerzitná knižnica v Bratislave.
Problematika dejín všedného dňa umožňuje prezentovať dejiny miest zo širokého uhla pohľadu, navyše interdisciplinárne. Téma v sebe zahŕňa oblasť dejín hmotnej kultúry (napr. dejiny odievania, bývania, stravovania), dejín mestských mentalít (festivity, voľný čas, vzdelanosť, kriminalitu, kultúru, zdravotná starostlivosť), ale aj analýzu právnych, sociálnych a rodinných štruktúr miest. Konferencia bola s medzinárodnou účasťou – okrem účastníkov zo Slovenska sa jej zúčastnili i odborníci z Českej a Poľskej republiky. Na podujatí vystúpilo dvadsaťšesť prednášajúcich, z podujatia sa chystá i písomný výstup v podobe kolektívnej monografie a monotématického čísla časopisu Forum Historiae.

b) Domáce:

Odborný seminár Slovenská archivistika včera, dnes a zajtra.
Miesto a termín konania: Bratislava, 3. 12. 2015
Usporiadateľ: Spoločnosť slovenských archivárov, Slovenský národný archív v Bratislave, Katedra archívnictva a PVH Filozofickej fakulty UK v Bratislave, Sekcia archívnictva a pomocných vied historických SHS pri SAV, Historický ústav SAV.
Vedecká konferencia sa konala pri príležitosti 40. výročia prijatia zákona SNR č. 149/1975 Zb. o archívnictve a 100. výročia narodenia Dr. Michala Kušíka, CSc. (1915 – 2000). Za cieľ mala nielen pripomenúť jeho osobnosť a okolnosti tvorby zákona o archívnictve, ale zároveň zvážiť súčasný stav výskumu v oblasti archivistiky, archívnej teórie a archívnej terminológie, a priniesť nové impulzy pre bádanie z hľadiska výskumných tém, riešených problémov, metodologických prístupov a ich prezentácie. Výstupom bude tlačený zborník.

Vedecký workshop Činnosť hodnoverných miest na Slovensku
Miesto a termín konania: Bratislava, 4. 12. 2015
Usporiadateľ: Katedra archívnictva a PVH Filozofickej fakulty UK v Bratislave, Sekcia archívnictva a pomocných vied historických SHS pri SAV, Historický ústav SAV.
Workshop sa zameral na otázky a problémy kontinuity činnosti hodnoverných miest, písomnú produkciu a výkon právnych úkonov a ich administrovanie. Z podujatia sa pripravuje zborník príspevkov.

Vedecká konferencia Stretnutie mladých historikov V.: Vojenské konflikty v dejinách Európy
Miesto a termín konania: Košice, 7. október 2015.
Usporiadateľ: Katedra histórie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach, Vojenský historický ústav, Slovenská historická spoločnosť pri SAV, Historický ústav SAV, Spoločenskovedný ústav SAV
Katedra histórie FF UPJŠ zorganizovala už piaty ročník doktorandskej konferencie Stretnutie mladých historikov. Konferencia ponúka doktorandom možnosť vystúpiť na vedeckom podujatí a prezentovať výsledky svojej práce pred odborníkmi z oblasti historickej vedy. Všetky príspevky prešli hodnotením odborných garantov jednotlivých sekcií, čo ponúka účastníkom možnosť priamej konfrontácie, ale zároveň aj konzultácie, ktorá ich môže posunúť ďalej vo vlastnom výskume. Výsledkom konferencie bude zborník, zostavený z príspevkov, ktoré prejdú recenzným konaním.

Vedecký seminár Podoby manželského spolužitia v ranom novoveku.
Miesto a termín konania: Pezinok, 16. 11. 2015
Usporiadateľ: Sekcia pre dejiny dvorskej kultúry a Sekcie pre rodové štúdie SHS pri SAV, Historický ústav SAV.
Konferencia mala za cieľ zmapovať podoby manželského spolužitia v období raného novoveku (16. – 18. storočie). Príspevky sa zameriavali na manželstvo ako predmet dejín mentalít so zameraním na rôzne modelové situácie, ktoré toto v minulosti jedine akceptovateľné spolužitie muža a ženy predstavovalo (prejavy lásky, nevera, cudzoložstvo, násilie v rámci manželstva). Mimo pozornosti nezostali ani prejavy narušenia partnerských vzťahov (odluka, rozvod). Prednesené príspevky budú publikované v kolektívnej monografii.

Vlastivedné semináre, výstavy, prednáškové cykly a iné vedecko-popularizačné podujatia:

Vlastivedný seminár Život a dielo Gregora Friesenhofa
Miesto a termín konania: Galéria mesta Topoľčany, 16. 6. 2015
Usporiadateľ: Krúžok historikov SHS v Topoľčanoch; SHS pri SAV; Historický ústav
SAV, MV SR, Štátny archív v Nitre, pobočka Topoľčany, SNK – Slovanské múzeum A.
S. Puškina, Brodzany
Akcia bola pripravená pri príležitosti 175. výročie narodenia vzdelanca, redaktora, meteorológa, archeológa, organizátora a podporovateľa moderného poľnohospodárstva na hornej Nitre baróna Gregora Friesenhofa. Prednášala Mgr. Alexandra Lukáčová (SNK – Slovanské múzeum A. S. Puškina, Brodzany)

Výstava Premeny Topoľčianskeho hradu
Miesto a termín konania: Gymnázium sv. Vincenta de Paul v Topoľčanoch, 24. 11. – 21. 12. 2015
Usporiadateľ: Slovenská historická spoločnosť v Bratislave, Historický ústav SAV
v Bratislave, Krúžok historikov SHS v Topoľčanoch . Výstava obrazového materiálu zachyteného objektívom predstavila prácu kastelána Ing. Mariána Vargica na Topoľčianskom hrade v rokoch 1999 – 2005. Autorom výstavy bol Ing. Marián Vargic.

Deň otvorených dverí topoľčianskeho archívu zameraný na prezentáciu archívnych klenotov
Miesto a termín konania: Topoľčany, MV SR, Štátny archív v Nitre, pobočka Topoľčany, 23. 6. 2015
Usporiadateľ: Ministerstvo vnútra, Štátny archív v Nitre, pobočka Topoľčany, Krúžok historikov SHS v Topoľčanoch, Tribečské múzeum v Topoľčanoch
VI. ročník podujatia, spojený s prednáškou a prehliadkou archívu. Návštevníci mali prvú možnosť uvidieť novozískané dokumenty k histórii mesta od 17. storočia.

Deň otvorených dverí v Tovarníckom kaštieli
Miesto a termín konania: Kaštieľ Tovarníky, 13. 9. – 15. 9. 2015
Usporiadateľ: KH Topoľčany, Obec Tovarníky
Miesto konania: Tovarníky
Návštevníci mali možnosť prezrieť si kaštieľ a 4 tematické výstavy: Spomienka na Stummerovcov (autor Ing. Marián Vargic), Od parketárne k Decodomu (autor Ing. Marián Vargic), Z dejín rodu Forgáčovcov (autorka PhDr. Katarína Beňová), Stummerova železnica (autor Ing. Pavel Gerši).

Predmetová súťaž pre žiakov základných a stredných škôl Dejepisná olympiáda
Miesto a termín konania: Bratislava, priebežne + 2. – 4. 5. 2015
Usporiadateľ: Iuventa – Slovenský inštitút mládeže, Historický ústav SAV, SHS – Sekcia najnovších dejín
Najvyššie kolo súťaže v školskom roku 2014/2015 sa konalo v Bratislave v priestoroch Inštitútu pre verejnú správu. Na príprave tém súťaže, súťažných testov pre všetky kategórie a odporučenej literatúry participovali zo sekcie novších dejín SHS predsedníčka Slovenskej komisie dejepisnej olympiády dr. Ľ. Kázmerová a ako členka tejto komisie dr. Daniela Kodajová. V 7. ročníku v kategórii A – žiaci písali písomnú prácu na ľubovoľnú tému z histórie regiónov Slovenska, v kategórii B – stredoškoláci bola zadaná téma Cesty očami histórie.

Cyklus prezentácií a prednášok História magistra. Dnes s ...
Miesto a termín konania: Bratislava, 18. 6. 2015; Nitra, 13. 2. a 22. 4. 2015
Usporiadateľ: Historický ústav SAV, SHS – Sekcia najnovších dejín, Univerzitná knižnica v Bratislave, Katedra histórie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa
Projekt je zameraný na záujemcov o históriu z radov širokej verejnosti. Formou prednášok a prezentácií propaguje výsledky historického bádania a tvorby.
Prezentácie:
- Ľudovít Hallon: Slovensko v hospodárskom v priestore Nemeckej ríše 1939 – 1945 (Bratislava, 18. 6. 2015),
-Slavomír Michálek: Vznik OSN a Československo (Nitra, 13. 2. 2015),
-Eva Kowalská: Uhorský konfesionálny exil v kontexte európskych migrácií a kultúrneho transferu (Nitra, 22. 4. 2015).
Na úvod prezentácie 18. 6. sa uskutočnilo slávnostné odovzdanie Cien SHS, ocenené publikácie predstavila predsedníčka Komisie pre výber nominácií na Cenu SHS E. Kowalská a ocenení autori Z. Ďuriška, P. Vítek a A. Švecová.

Tretí cyklus prednášok z hospodárskych a sociálnych dejín.
Miesto a termín konania: Bratislava, 14. 10. – 15. 11. 2015.
Usporiadateľ: Sekcia pre hospodárske a sociálne dejiny SHS pri SAV a Historický ústav SAV.
Ide o už tradičné jesenné podujatie Sekcie pre hospodárske a sociálne dejiny Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV. V rámci cyklu poprední slovenskí a zahraniční odborníci, prezentovali najnovšie výsledky svojej vedeckej práce. Podujatie bolo prístupné aj pre širšiu odbornú verejnosť a pre študentov. Prednášky sa stretli s veľkým záujmom poslucháčov, čo dokazovali následné plodné diskusie.
Jednotlivé prednášky:
- Zuzana Francová: Remeslá, cechy a obchod v starom Prešporku (14. 10. 2015)
- Ján Hunka: Historicko-numizmatický význam nálezov mincí z Bratislavy (21. 10. 2015)
- Branislav Krasnovský: Vývoj chemického priemyslu na Slovensku v rokoch 1867 – 1948 (28. 10. 2015)
- Ľudovít Hallon: Firma Pittel a Brausewetter v dejinách Slovenska (18. 11. 2015)
- Jozef Labuda: Montánna archeológia v regióne Banskej Štiavnice (25. 11. 2015).

Popularizačné podujatie Večery s históriou.
Miesto a termín konania: Prešov, marec až október 2015
Usporiadateľ: Katedra slovenských a najnovších slovenských dejín Inštitútu histórie Filozofickej fakulty Prešovskej Univerzity, Slovenská historická spoločnosť, Historická spoločnosťou kráľovského mesta Prešov, Historický ústav SAV.
Cieľom podujatia bolo nielen hovoriť s odborníkmi na vybranú tému, ale aj ich predstaviť vysokoškolským študentom a verejnosti, ako aj spopularizovať SHS pri SAV.
Išlo už o tretí ročník podujatí s prednáškami Dr. Ivana Kamenca, Dr. Slavomíra Michálka a Dr. Valeriána Bystrického.

Stretnutie s históriou - hosťovské prednášky z histórie pre študentov Univerzity Mateja Bela a obyvateľov mesta Banská Bystrica.
Miesto a termín konania: Banská Bystrica, apríl – september. 2015
Usporiadateľ: Katedra histórie Filozofickej fakulty UMB v Banskej Bystrici, Spolok banskobystrických historikov – pobočka SHS v Banskej Bystrici, Historický ústav SAV.
Hosťovskými prednáškami na pôde Katedry histórie Filozofickej fakulty UMB Spolok banskobystrických historikov prezentuje výsledky vedeckého bádania renomovaných historikov. Cieľovou skupinou sú študenti histórie Univerzity Mateja Bela, ale aj laická verejnosť v Banskej Bystrici.
Prednášajúci:
-Ján Beljak: Pustý hrad vo Zvolene – Dolný hrad, 2009 – 2014 (21. 4. 2015),
- Tünde Lengyelová – diskusia o jej najnovších výskumoch na tému sociálneho postavenia žien v období raného novoveku (28. 4. 2015),
-Silvester Trnovec: Civilizačná misia“ – ideológia a realita francúzskeho kolonializmu a imperializmu v Afrike v rokoch 1870 – 1914 (29. 4. 2015),
-Dušan Škvarna: Je Ľudovít Štúr aktuálny aj v súčasnosti? (11. 11. 2015).

Stretnutie študentov histórie z Českej a Slovenskej republiky so študentským odborným seminárom o kultúrnych dejinách.
Miesto a termín konania: Banská Bystrica, 13. - 15. 3. 2015
Usporiadateľ: Katedra histórie Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Spolok banskobystrických historikov – pobočka SHS v Banskej Bystrici, Historický ústav SAV.
Spolok banskobystrických historikov pri SHS a Katedra histórie FF UMB prevzali gestorstvo nad podujatím organizovaným Študentskou historickou spoločnosťou pri Katedre histórie FF UMB. Stretnutie predstaviteľov študentských historických spolkov zo Slovenska a Čiech má napomôcť k nadviazaniu užších kontaktov a k rozšíreniu spolupráce študentov histórie zo študentských organizácií na Slovensku a v Čechách. Súčasťou podujatia bude odborný seminár o kultúrnych dejinách, na ktorom vystúpia okrem študentov aj členovia katedry histórie FF UMB (a zároveň Slovenskej historickej spoločnosti).

Interaktívna výstava a workshop Načo sú nám múzeá?
Miesto a termín konania: Nitra, 5. – 16. 10. 2015
Usporiadateľ: Katedra muzeológie FF UKF v Nitre, Ponitrianske múzeum, Nitriansky spolok historikov –regionálna sekcia SHS
Hlavným zámerom tohto špecifického vzdelávacieho programu bola popularizácia činnosti múzejnej inštitúcie s akcentom na jej nenahraditeľné postavenie v štruktúre kultúrnych zariadení. Realizátori prostredníctvom kreatívne stvárneného výstavného priestoru priblížili a vysvetlili základné poslanie múzeí a ich primárne úlohy. Primárnu cieľovú skupinu predstavovali žiaci 1. – 5. ročníka základných škôl, sekundárne aj na deti v predprimárnom vzdelávaní a študenti stredných škôl. Terciárnu cieľovú skupinu tvorila ostatná laická a odborná verejnosť.

Odborná exkurzia Kaštieľ Tovarníky
Miesto a termín konania: Tovarníky, 21. 4. 2015
Usporiadateľ: Krúžok historikov SHS v Topoľčanoch, Gymnázium sv. Vincenta de Paul

Odborná exkurzia SNK – Slovanské múzeum A. S. Puškina,
Miesto a termín konania: Brodzany, 20. 10. 2015
Usporiadateľ: Krúžok historikov SHS v Topoľčanoch, Gymnázium sv. Vincenta de Paul

Odborná exkurzia Pamätník Chatama Sofera
Miesto a termín konania: Bratislava, 9. 9. 2015
Usporiadateľ: Krúžok historikov SHS v Topoľčanoch, Gymnázium, Ul. 17. novembra Topoľčany, Gymnázium sv. Vincenta de Paul Topoľčany

Popularizačné podujatie Historické dni 2015: Slovensko a Nitra na konci druhej svetovej vojny
Dátum a miesto konania: Nitra, 28. 10. 2015
Usporiadateľ: Katedra histórie FF UKF v Nitre, Nitriansky spolok historikov – regionálna sekcia SHS
Historické dni sú cyklickým podujatím, ktoré je určené pre študentov a širokú laickú verejnosť. Popularizuje výsledky výskumu bádateľov venujúcich sa rôznym historickým obdobiam. Na rok 2015 pripadlo niekoľko významných výročí, okrem iného v marci ubehlo 70 rokov od oslobodenia mesta Nitry v čase druhej svetovej vojny. Vystupujúci sa v príspevkoch venovali posledným dvom rokom existencie slovenského štátu. V rámci podujatia vystúpili: Ivan Kamenec (Historický ústav SAV), Ľudovít Hallon (Historický ústav SAV), Vojtech Baka (Vojenský historický ústav), ale aj pamätník bombardovania mesta Nitra, amatérsky historik – Štefan Košovan. Priestor dostali aj mladí, začínajúci historici. Zuzana Hasarová a Vladimír Koppan.

Diskusné večery
Miesto a termín konania: Košice, apríl – jún 2015
Usporiadateľ: Katedra histórie Filozofickej fakulty UPJŠ, Ústav pamäti národa, Štátna vedecká knižnica v Košiciach, Slovenská historická spoločnosť pri SAV, Historický ústav SAV.
Diskusné večery s mesačnou periodicitou (okrem letných mesiacov) sa v Košiciach konajú od roku 2011. Katedra histórie FF UPJŠ prevzala ich organizovanie v septembri 2013. V rámci úvodného vstupu predstavia spravidla dvaja pozvaní odborníci, potom nasleduje diskusia s auditóriom. Tematicky sa orientujú na problémy dejín Slovenska v 20. storočí.
Prednášajúci:
- Martin Furmaník – Peter Kalmus – Michal Lefčík: Zabudnutý prípad „Košického Palacha“ (29. 4. 2015),
-Milan Olejník – Tomáš Klubert: Rok 1945 – medzi vojnou a mierom (27. 5. 2015),
- Vojtech Karpáty – Martin Lacko: 22. jún 1941: Slováci a Maďari v nemeckom ťažení proti ZSSR (24. 6. 2015).

Prednášky ku kultúrnym dejinám raného novoveku I.
Miesto a termín konania: Bratislava, Pezinok, november 2015
Usporiadateľ: Sekcia pre dejiny dvorskej kultúry a Sekcie pre rodové štúdie SHS pri SAV, Historický ústav SAV, Mestské múzeum v Pezinku
V priebehu novembra 2015 sa uskutočnili tematické prednášky spojené s diskusiou na tému kriminality, bosoriek a podôb manželského spolužitia v ranom novoveku. Cieľom prednášok je priblížiť širokej verejnosti vybrané aspekty kultúrnych dejín raného novoveku.

Prednášky k dejinám topoľčianskeho regiónu.
Miesto a termín konania: Topoľčany, apríl – október 2015
Usporiadateľ: Krúžok historikov SHS v Topoľčanoch, Slovenská historická spoločnosť pri SAV, MV SR, Štátny archív v Nitre, pobočka Topoľčany, Tribečské múzeum v Topoľčanoch, Historický ústav SAV.
Jednotlivé prednášky:
-Katarína Beňová a Helena Kopecká: Pamätný deň holokaustu. 11. 9. 2015
- Bohuš Sasko: Život a dielo Ľudovíta Štúra, 19. 10. 2015
-Mário Žáčik: Zbrane v zbierkach Tribečského múzea v Topoľčanoch, 13. 11. 2015
- Bohuš Sasko: Letecké katastrofy, 12. 11. 2015
-Lineta Feketeová: Život a dielo Ľudovíta Štúra, 28. 10. 2015

Prednášky k dejinám trenčianskeho regiónu
Miesto a termín konania: Trenčín, apríl – august 2015.
Usporiadateľ: Klub trenčianskych historikov – regionálna sekcia SHS pri SAV v spolupráci s Historickým ústavom SAV
Plánované boli prednášky:
-Danka Badžgoňová: Jaroslav Hašek a Beckov
-Oľga Kontrová: Ženské organizácie v Trenčíne po 2. svetovej vojne
-70. rokov oslobodenia miest a obcí okresu Trenčín v medailách a plaketách
-Eva Tkáčiková: Dramatica-slavico-bohemica Pavla Doležala
-Igor Zmeták: Notitia trenčianskej stolice: Opis Trenčianskej stolice – dielo Mateja Bela
-Marko Engler: Dejiny dopravy v Trenčíne a na okolí, Vývoj dopravy v okrese Trenčín
-Jozef Baláž:Doc. Dr. Vladimír Predmerský – zakladateľ školstva pre mentálne postihnutých; Z dejín zdravotníctva

Popularizačná prednáška spojená s diskusiou "Civilizačná misia" – ideológia, realita a dôsledky francúzskeho kolonializmu v Afrike.
Dátum a miesto konania: Nitra, 26. 11. 2015
Usporiadateľ: Katedra histórie FF UKF v Nitre, Nitriansky spolok historikov – regionálna sekcia SHS
Prednáška doktoranda Ústavu orientalistiky Slovenskej akadémie vied v Bratislave, Mgr. Silvestra Trnovca, bola určená pre študentov a širokú laickú verejnosť. Prednášajúci sa zameral na priblíženie situácie na africkom kontinente koncom 19. a začiatkom 20. storočia.

Publikácie:

Z členských príspevkov SHS nie sme schopní financovať alebo spolufinancovať vydávanie publikácií, dotácia od SAV to prakticky neumožňuje v zmysle jej rozpočtových pravidiel. Napriek tomu sa podarilo publikovať zborník abstraktov Krieg und Stadt im 20. Jahrhundert. Abstracts. (Red. Monika Heinemann – Martin Pekár. Košice, Equilibria 2015.)

Naši členovia samozrejme participujú na písaní, editovaní a vydávaní celého radu publikácií, ktoré sú vydávané pod hlavičkou iných inštitúcií. Aj z viacerých podujatí SHS vychádzajú publikácie, avšak bez priameho spolufinancovania našej Spoločnosti. Napríklad členky regionálnej sekcie SHS v Topoľčanoch Katarína Beňová pripravila v roku 2015 pre mesto Topoľčany monografiu Topoľčany v období prvej Československej republiky a brožúru Sprievodca sakrálnymi pamiatkami mesta Topoľčany a Helena Grežďová pripravila podklady k dejinám obce Tesáre, Radošiná a osady Kokošová.

Vypracovala:
Mgr. Gabriela Dudeková, PhD.
vedecká tajomníčka SHS

V Bratislave 29.3.2016


Správy z minulých rokov: 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014

 

  Historický ústav SAV | Historický časopis | História Revue | Forum Historiae | Human Affairs | SDKSVE pri SAV | Slovanské štúdie

 


Adresa:
Slovenská historická spoločnosť pri SAV, P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava. Tel: +421 (0)2 - 529 257 53

IČO: 00178829, DIČ: 2021543392
Číslo účtu: 173321662 / 0900 (Slovenská sporiteľňa, a.s.)
IBAN: SK8509000000000173321662 GIBASKBX

E-mail: predseda - rastislav.koziak@umb.sk, vedecký tajomník - petra.hudek25@gmail.com, hospodárka - histkoda@savba.sk

Elektronický mailing list: shsprisav@gmail.com

Copyright © 1999 - 2024, Slovenské historická spoločnosť pri SAV