Logo SHS pri SAV

   Slovenská historická spoločnosť pri SAV
    P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava, Slovensko

 O nás
 Dejiny SHS
 Stanovy SHS
 Výbor SHS
 Sekcie SHS
 
 Prihláška do SHS
 Členské SHS
 
 Aktuality
 Cena SHS
 Plakety SHS
 
 Pripravované podujatia
 Správy o činnosti SHS
 Bulletin SHS pri SAV
 Dokumenty a stanoviská
 
 Zjazdy SHS pri SAV
 Profil absolventa histórie
 Dejepisná olympiáda

SHS pri SAV pripravuje novú webstránku spoločnosti a preto informácie na tejto stránke momentálne nepodliehajú aktualizácii. Ďakujeme Vám za pochopenie!

Správa o činnosti SHS pri SAV za rok 2001


Výbor Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV (ďalej SHS) sa v roku 2001, do XII. zjazdu SHS a Valného zhromaždenia, zišiel celkom na dvoch riadnych zasadaniach. Predmetom rokovaní boli aktuálne otázky a úlohy súvisiace s činnosťou spoločnosti. Výbor na základe požiadaviek jednotlivých sekcií, krúžkov a klubov zostavil aktuálny plán činnosti a podľa svojich možností sa usiloval zabezpečiť jednotlivé vedecké podujatia finančnými prostriedkami z dotácií SAV i z vlastných zdrojov. Výbor koordinoval svoju činnosť s ostatnými historickými inštitúciami a vysokými školami. Na zasadaniach sa prerokúvala aj bežná agenda ako platenie členských príspevkov, prijímanie nových členov, hospodárenie spoločnosti atď.

Prvoradou akciou v roku 2001 bol XII. zjazd a Valné zhromaždenie Slovenskej historickej spoločnosti, ktorý sa konal v Smoleniciach v dňoch 24.-26. apríla 2001. Ústrednou témou zjazdu bola Slovenská historiografia na prelome tisícročia. Rokovania sa zúčastnilo 98 členov spoločnosti. Odznelo na ňom 31 príspevkov. Jednotliví prednášajúci sa v rámci svojich vystúpení usilovali o určitú sebareflexiu a rekapituláciu historického výskumu za posledných desať rokov s cieľom poukázať na kvalitatívne zmeny, ktorými prešla slovenská historiografia. Vo vystúpeniach zároveň prezentovali najnovšie výsledky svojej vedecko-výskumnej a pedagogickej činnosti. Výber z vystúpení bude uverejnený v Historickom časopise, ako aj na CD nosiči, ktorý dostane každý účastník zjazdu. Priebeh zjazdu a zjazdové materiály sú uverejnené na internetovej stránke SHS – www.dejiny.sk/shs. Valné zhromaždenie zvolilo na svojom rokovaní nový výbor (pozri príloha).

Výbor v novom zložení sa stretol na dvoch zasadaniach, na ktorých sa zaoberal aktuálnymi úlohami SHS. Je potešiteľné, že existuje veľký záujem o prácu SHS, čo dokladá aj vznik dvoch nových odborných sekcií a regionálneho krúžku: Sekcia pre rodové štúdie, Sekcia pre knižnej kultúry a Spolok banskobystrických historikov.

Odborná činnosť SHS sa aj v roku 2001 realizovala predovšetkým v jednotlivých sekciách, kluboch a krúžkoch.

Sekcia všeobecných dejín - usporiadala v spolupráci s ďalšími inštitúciami dve väčšie akcie. V máji 2001 sa v Banskej Štiavnici konal "Medzinárodný seminár slovenských a slovinských študentov a pedagógov z problematiky všeobecných dejín strednej Európy". Išlo o akciu, ktorá bola presunutá z roku 2000. Medzinárodná konferencia "Východostredná Európa na prelome 10. a 11. storočia" sa konala 25.-26. septembra 2001. Sekcia ju usporiadala v spolupráci s FF UK v Bratislave, Katedrou všeobecných dejín a Österreichisches Ost und Südosteuropa Institut, Aussenstelle Bratislava. Zúčastnili sa na nej slovenskí aj zahraniční odborníci.

Sekcia pre dejiny miest - zorganizovala dve podujatia. Medzinárodnú vedeckú konferenciu na tému "Armáda, mesto, spoločnosť od 15.stor. do roku 1918 - Vojenské, politické, hospodárske aspekty a súvislosti". Konala sa 14.-15. novembra 2001 a spoluorganizátormi boli Vojenský historický ústav a Slovensko-maďarská komisia historikov. Na konferencii odznelo 20 referátov. Konferencia mala dobrú publicitu. Zúčastnili sa na nej pracovníci rôznych vedeckých inštitúcií, archívov aj vysokých škôl. Prvá (prípravná) časť workhshopu "Štruktúra a mentalita stredovekého mesta" sa konala 13. decembra 2001. Prítomní účastníci rozdiskutovali základné aspekty témy a zhodli sa na tom, že v januári 2002 sa uskutoční druhá časť, a to formou vybraných vstupných referátov s dôrazom na novovek.

Sekcia pre cirkevné dejiny - mala v pláne vydať zborník z konferencie "Kresťanstvo v dejinách Slovenska". Pretože sa vedúcej sekcie nepodarilo zohnať dostatok peňazí, zborník, hoci je pripraveným sa nemohol zadať do tlače.

Sekcia archívnictva a pomocných vied historických - jej členovia sa v dňoch 4-6.septembra 2001 zúčastnili v Martine seminára "Genealógia, heraldika a príbuzné disciplíny". Referáty, ktoré odzneli na tomto podujatí budú publikované v osobitnom zborníku. Členovia sekcie sa taktiež zúčastnili na v poradí už 5. archívnych dňoch v SR, ktoré sa konali 8.-10. októbra 2001 v Mojmírovciach. Aj napriek tomu, že podujatie sa nemohlo uskutočniť s finančným prispením spoločnosti, členovia sekcie sa aktívne zapojili do diskusie o pripravovanom zákone o archívoch a registratúrach.

Sekcia pre vojenské dejiny Slovenska - spolupracovala pri zabezpečení medzinárodnej konferencie Armáda, mesto, spoločnosť od 15. storočia do roku 1918, ktorá sa uskutočnila 21.-22. novembra 2001 a na ktorej členovia sekcie vystúpili so svojimi referátmi. Počas celého roka sa členovia sekcie zúčastňovali na domácich a medzinárodných vedeckých podujatiach.

Sekcia pre hospodárske a sociálne dejiny - usporiadala 10.mája 2001 medzinárodné kolokvium s poľskými historikmi (Univerzita Bialystok) na tému "Poľské a slovenské priority vo vedeckom výskume." Uskutočnilo sa v priestore katedier histórie FF UK a na pôde Poľského inštitútu v Bratislave. V dňoch 21.-24.septembra .2001 sa členovia sekcie zúčastnili ne medzinárodnej konferencii o sociálnych a ekonomických dôsledkoch okupácie počas 2. svetovej vojny. Konferencia sa konala v Prahe. Plánovaná medzinárodná konferencia o dejinách finančníctva, ktorá sa mala konať na jeseň, sa z objektívnych príčin presunula na začiatok roka 2002.

Sekcia pre najnovšie dejiny - jej členovia sa aktívne podieľali na priebehu medzinárodných i domácich konferencií i podujatí na Slovenskom inštitúte pri veľvyslanectve SR v Budapešti. Sekcia pripravila v dňoch 4.-5.decembra 2001 konferenciu "Problematika hraníc Česko-Slovenska v medzivojnovom období (historické, etnické, geografické a komunikačné aspekty ich formovania)". S referátmi vystúpil viacerí členovia sekcie. Prínosom popularizácie vedy bolo vydanie publikácií I. Kamenca - Tragedia polityka, ksiedza i czlovieka (Jozef Tiso 1887-1945) a K. Hradskej - Žila som životom druhých (Spomienky lekárky na Osvienčim).

Sekcia dejín školstva a pedagogiky – jej členovia, najmä z Nitry, sa podieľali na príprave historického sympózia pri príležitosti 300. výročia založenia piaristického gymnázia v Nitre (27.-28.9.2001) a pri kompletizácii fondov knižníc piaristických gymnázií. Sekcia zorganizovala aj metodologické semináre na Pedagogickej fakulte v Nitre (20.4. a 11.5.2001) zamerané na heuristický výskum v historických centrách vzdelanosti na Slovensku

Spolok banskobystrických historikov – zorganizoval prednášku na tému “Dejiny islamského fundamentalizmu”, ktorú odprednášal J. Hudec z Kabinetu orientalistiky SAV. Akcia sa konala 28.11.2001 na Katedre histórie FHV UMB v Banskej Bystrici. Začiatkom decembra spolok zorganizoval v tých istých priestoroch besedu s autormi knihy “Banská Bystrica v znamení kalicha”  J. Albertym a P. Martuliakom.

Klub trenčianskych historikov – v roku 2001 usporiadal viacero besied a prednášok:Historický vývoj slovenského jazyka, Z náboženských zvyklostí židovských komunít n Slovensku, Jarmočné privilégiá mesta Trenčín, K počiatkom divadla v Trenčíne, K počiatkom ochotníckeho divadla v Trenčíne a jeho okolí, Ochotnícke divadlo v Trenčíne a okolí v 20. Storočí, Šľachta medzi Moravou a Váhom v heraldických pamiatkach (v spolupráci so Štátnym okresným archívom v Zlíne), Z dejín Tranoscia – minulosť a prítomnosť. Taktiež zorganizoval vlastivedný seminár spojený s výročiami Štúrovskými. Štyria členovia spolku sa autorsky podieľajú na tvorbe monografie “Bánovce nad Bebravou”.

Krúžok historikov v Topoľčanoch – jeho členovia sa podieľali na tvorbe monografie o Bánovciach nad Bebravou a obcí Pažiť, Radošina a Rajčany. Zorganizovali seminár na tému “Slovenskí priekopníci röntgenológie (25.10.2001) a seminár k nedožitým 75. narodeninám historika PhDr. P. Horvátha, CSc. (29. 11. 2001).

Okrem uvedených činností odborných sekcií a krúžkov sa SHS spolupodieľala aj na organizovaní ďalších podujatí. Ide o seminár Slovenská historická terminológia” (4. 10. 2001) v spolupráci s Bernolákovou spoločnosťou, Historickým odborom MS. Odznelo na ňom 8 referátov. V dňoch 9. – 11. 10. 2001 sa s podporou spoločnosti a v spolupráci so Spolkom slovenských knihovníkov uskutočnil seminár “Knižná kultúra na Považí”. Na seminári, na ktorom sa zúčastnilo 50 pracovníkov rozličných vedeckých inštitúcií, čiastočne aj zo zahraničia (Čechy, Rakúsko, Francúzsko), odznelo 34 referátov.

Výbor SHS venoval pozornosť aj svojim jubilantom, ktorým posielal pozdravné listy. Predseda spoločnosti sa 12. decembra 2001 sa v Trenčíne zúčastnil na stretnutí pri príležitosti 90. narodenín historika J. Pozdišovského.

V uplynulom roku sa nedarila spolupráca so študentskými organizáciami, ktorá nebola na želateľnej úrovni, čo súvisí s aktivitou týchto organizácií. Takisto sa nepodarilo rozvinúť spoluprácu s Asociáciou učiteľov dejepisu.

Slovenská historická spoločnosti mala ku koncu roka 2001 zaregistrovaných 378 členov. Je potešiteľné, že do spoločnosti sme v uplynulom roku prijali 24 nových členov, väčšinou mladých historikov.

Vypracovala: PhDr. Katarína Hradská, PhD. - tajomníčka SHS

Schválil: PhDr.Viliam Čičaj, CSc. - predseda SHS

Bratislava 10. januára 2002


Správy z minulých rokov: 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011

 

  Historický ústav SAV | Historický časopis | História Revue | Forum Historiae | Human Affairs | SDKSVE pri SAV | Slovanské štúdie

 


Adresa:
Slovenská historická spoločnosť pri SAV, P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava. Tel: +421 (0)2 - 529 257 53

IČO: 00178829, DIČ: 2021543392
Číslo účtu: 173321662 / 0900 (Slovenská sporiteľňa, a.s.)
IBAN: SK8509000000000173321662 GIBASKBX

E-mail: predseda - rastislav.koziak@umb.sk, vedecký tajomník - petra.hudek25@gmail.com, hospodárka - histkoda@savba.sk

Elektronický mailing list: shsprisav@gmail.com

Copyright © 1999 - 2024, Slovenské historická spoločnosť pri SAV