Logo SHS pri SAV

   Slovenská historická spoločnosť pri SAV
    P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava, Slovensko

 O nás
 Dejiny SHS
 Stanovy SHS
 Výbor SHS
 Sekcie SHS
 
 Prihláška do SHS
 Členské SHS
 
 Aktuality
 Cena SHS
 Plakety SHS
 
 Pripravované podujatia
 Správy o činnosti SHS
 Bulletin SHS pri SAV
 Dokumenty a stanoviská
 
 Zjazdy SHS pri SAV
 Profil absolventa histórie
 Dejepisná olympiáda

Žiadame členov SHS, aby do konca marca zaplatili členský poplatok vo výške 15 eur (znížené členské 7 eur pre dôchodcov, nezamestnaných, osôb na materskej dovolenke). Informácia o čísle bankového účtu sa nachádza na konci tejto webovej stránky.

Správa o činnosti SHS pri SAV za rok 2004


Výbor Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV (ďalej SHS) sa v uplynulom roku zišiel na troch pravidelných riadnych zasadnutiach, na ktorých prerokúval aktuálne otázky a úlohy súvisiace s činnosťou spoločnosti. Výbor na základe požiadaviek jednotlivých sekcií, krúžkov a klubov zostavil plán činnosti a podľa svojich možností sa usiloval zabezpečiť jednotlivé vedecké podujatia finančnými prostriedkami, ktoré získal z dotácií Rady vedeckých spoločnosti SAV, ako aj z vlastných zdrojov. Tie predstavovali predovšetkým členské príspevky. SHS obdržala dotáciu 69.600,- Sk, čo v podstate predstavovalo čiastočné finančné pokrytie takmer všetkých plánovaných akcií. Na druhej strane sa však museli vrátiť finančné prostriedky na podujatia, ktoré sme nedokázali z rozličných príčin realizovať. Výbor spoločnosti sa na svojich rokovaniach zaoberal aj otázkou udeľovania cien, prípadne vyznamenaní členom spoločnosti za ich činnosť v oblasti výskumu alebo organizovaní vedeckého života. Túto otázka sa však ani v roku 2004 nepodarilo doriešiť.

Aj v uplynulom roku spočívalo ťažisko práce SHS v jednotlivých odborných sekciách a regionálnych kluboch a krúžkoch. Výbor s potešením skonštatoval, že existujú ešte ďalšie možnosti rozvoja našej vedeckej spoločnosti. Popri tradičných sekciách, ktoré svojou aktívnou činnosťou a výsledkami dokázali svoju životaschopnosť a opodstatnenosť, novou súčasťou spoločnosti sa stala a veľmi sľubne rozbehla svoju činnosť novozaložená Sekcia starovekých, byzantských a slovanských dejín na čele s predsedom Mgr. Eduardom Neupauerom, ktorej jadro je sústredené okolo Katedry byzantológie Pravoslávnej bohosloveckej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove.

Výbor SHS sa aj v minulom roku snažil koordinovať svoju činnosť s ostatnými vedeckými inštitúciami a vysokými školami, o čom svedčia podujatia, ktoré spoločne organizovali. Odborná činnosť SHS sa aj v roku 2004 realizovala v jednotlivých sekciách, kluboch a krúžkoch, združených v spoločnosti. Sekcie zorganizovali veľa hodnotných vedeckých podujatí, konferencií a sympózií, na ktorých sa zúčastnili taktiež odborníci zo zahraničia. Tieto akcie sú dôkazom toho, že slovenskí historici majú záujem konfrontovať výsledky svojho vedeckého výskumu so zahraničím. Účasť slovenských historikov na rozličných podujatiach v zahraničí svedčí o našich solídnych pozíciách aj na medzinárodnej úrovni.

Sekcia pre najnovšie dejiny (predseda Ľ. Kázmerová). Členom sekcie sa podarilo v roku 2004 publikovať materiály z konferencie Problematika hraníc Česko-Slovenska v medzivojnovom období (historické, etnické, geografické a komunikačné aspekty ich formovania). Na stránkach internetového časopisu ČAS, ktorý vydáva Spoločenskovedný ústav SAV v Košiciach, publikovali príspevky z medzinárodnej konferencie Politické strany a každodenný život na Slovensku v rokoch 1918-1945. Najvýznamnejším výsledkom práce členov sekcie bol podiel na publikácii Slovensko v Československu 1918-1939. Členovia sekcie sa tradične podieľali na popularizačných reláciách v Slovenskom rozhlase a článkoch v časopise História.

Sekcia pre hospodárske dejiny (predseda M. Kamenický). Členovia sekcie sa zúčastnili medzinárodnej vedeckej konferencie Hospodársky nacionalizmus, ktorá sa uskutočnila v marci 2004 v Marburgu (Nemecko), Dejiny družstevníctva vo Frankfurte nad Mohanom a Okupácia v Európe v Utrechte (Holandsko). V spolupráci s katedrou histórie Pedagogickej fakulty UK v Bratislave pripravili dve prednášky A. Sedliakovej Bibliografie k slovenskej historiografii.

Sekcia pre dejiny knižnej kultúry (predseda E. Frimmová). Členovia usporiadali tradičný celoslovenský interdisciplinárny seminár so zahraničnou účasťou v spolupráci so Spolkom slovenských knihovníkov Dejiny knižnej kultúry Trnavy a okolia v novembri 2004 v Trnave za účasti pracovníkov z rozličných vedeckých pracovísk zo Slovenska a zahraničia (Čechy, Rakúsko). Príspevky z tohoto podujatia budú organizátori publikovať na stránkach zborníka o problémoch a dejinách knižnej kultúry Kniha.

Členovia Sekcie pre vojenské dejiny (predseda M. Čaplovič) spoluorganizovali medzinárodnú vedeckú konferenciu Slovenské národné povstanie 1944 - súčasť európskej antifašistickej rezistencie v rokoch druhej svetovej vojny v auguste 2004 v Banskej Bystrici. Sekcia sa organizačne a obsahovo podieľala na realizácii medzinárodnej vedeckej konferencie Karpatsko-duklianska operácia - plány, realita, výsledky (1944 - 2004), ktorá sa uskutočnila na prelome septembra a októbra 2004 vo Svidníku.

Sekcia pomocných vied historických a archívnictva (predseda J. Roháč) v uplynulom roku zorganizovala medzinárodnú konferenciu Falšovatelia a problém fálz v dejinách, ktorá sa uskutočnila v októbri 2004 v Kremnici, na ktorej odznelo 21 príspevkov. Tradičným podujatím sekcie je aj organizačná a obsahová príprava 8. archívnych dní v Slovenskej republike v júni 2004 za účasti 130 archivárov z Čiech a Slovenska v Trenčíne. Témou podujatia bolo 50. výročie prijatie prvého archívneho zákona Päť decénií archívnej legislatívy. Zároveň sa pokračovalo na príprave zborníka z konferencie Zvolen 1243-2003.

Sekcia pre rodové štúdie (predseda T. Lengyelová) usporiadala v októbri 2004 v Smoleniciach zaujímavú medzinárodnú vedeckú konferenciu s názvom Mágia v minulosti.

Jedna z najstarších súčastí našej spoločnosti Sekcia pre dejiny miest (predseda V. Segeš) neorganizovala v uplynulom období žiadne vedecké podujatie, ale sústredila sa na spracovanie príspevkov do zborníka o konferencii Kriminalita, bezpečnosť a súdnictvo v dejinách miest a mestečiek na Slovensku, ktorá sa uskutočnila v roku 2003 v Lučenci.

Nová Sekcia starovekých, byzantských a slovanských dejín (predseda E. Neupauer) spočiatku venovala pozornosť nadväzovaniu kontaktov so zahraničnými a domácimi pedagogickými pracoviskami (Szeged, Belehrad, Banská Bystrica). Členovia sa zúčastnili medzinárodných vedeckých podujatí a prezentovali sa bohatou publikačnou činnosťou. V uplynulom roku vydali odborný časopis Synergia 2, 2004/3-4.

Tradične bohatou činnosťou za minulý rok sa môžu pochváliť aj regionálne krúžky a spolky historikov. Krúžok historikov v Topoľčanoch (predseda O. Kvasnicová) sa prezentoval veľmi pestrou a príťažlivou činnosťou, ktorá mala aj značný ohlas. Členovia krúžku pripravili v marci 2004 odborný seminár 250. výročie narodenia Juraja Ribaya (1754-1812) v Bánovciach nad Bebravou, ktorého sa zúčastnilo 50 záujemcov. Slovenská pošta pri tejto príležitosti vydala príležitostnú pečiatku k jubileu J. Ribaya. Seminár 150. výročie narodenia Natálie Oldenburgovej a 160. výročie narodenia Elmara von Oldenburg sa z technických príčin nepodarilo uskutočniť. Plánované prednášky o významných šľachtických rodoch v regiónoch Topoľčany, Bánovce nad Bebravou a Partizánske sa uskutočnili pri príležitosti konania výstav a pre študentov základných a stredných škôl (O. Kvasnicová, H. Grežďová, G. Chochulová a M. Kollár). Z organizačných dôvodov sa neuskutočnila ani prednáška Dejiny podlužanskej kultúry. Členovia krúžku historikov spolupracovali na príprave výstav Erby v heraldickej tvorbe Miroslava Kollára v Partizánskom a Bánovciach nad Bebravou. V Topoľčanoch v novembri 2004 pripravili výstavu Vonkajšia a vnútorná výzdoba historických kníh. Okrem toho prispievali do regionálnych periodík a o svojej činnosti informovali aj v Slovenskom rozhlase.

Značnú aktivitu v uplynulom roku vykazoval aj Spolok banskobystrických historikov (predseda R. Kožiak). Z bohatej prednáškovej činnosti môžeme uviesť odborné a populárnovedecké prednášky: M. Sučanská Aktuálny stav výskumu problematiky historických mýtov a stereotypov Čechov a Slovákov v 20. storočí, X. Šuchová K vybraným problémom výskumu politických dejín na Slovensku v 20. storočí, J. Dobeš Spor o smysl českých dějin a H. Lisková Stredoveké dejiny Banskej Bystrice. Uskutočnili sa aj besedy s autorom kníh (M. Kováč), zborníka (Pohanstvo a kresťanstvo) a zakladajúcimi i súčasnými pracovníkmi Katedry histórie Fakulty humanistiky UMB v Banskej Bystrici. Zaujímavým podujatím bola aj exkurzia a návšteva výstavy Gotika na Slovensku.

Klub historikov v Prešove (predseda F. Uličný) sa podieľal na príprave vedeckého kolokvia s medzinárodnou účasťou Slováci, Rusíni, Ukrajinci a ich vzájomné vzťahy v kontexte etnickej sebareflexie, ktorá sa uskutočnila v novembri 2004 v Prešove. Ďalej prešovský klub spolupracoval na organizácii medzinárodnej poľsko-slovenskej konferencii Genéza miest na Slovensku a v Malopoľsku, ktorá sa uskutočnila 26.-27. októbra 2004.

Dejepisný spolok v Košiciach (predseda Š. Eliáš) oslavoval uplynulý rok 10. výročie svojho založenia a pripravil niekoľko zaujímavých podujatí. V prvom rade to boli prednášky: V. Sobota Historické záhrady v Košiciach a v okolí, Š. Eliáš Róbert Schuman otec Európy a Košičania na rieke Išonzo (1915-1917), J. Amrichová Dr. Emil Černaj a Verejná knihovňa mesta Košíc. Členovia usporiadali aj prezentáciu knihy Šľachta Bratislavskej stolice. Pri príležitosti 10. výročia založenia spolku odovzdali Cenu cti J. Hajnóczyho PhDr. Márii Mihókovej a PhDr. Márii Lamiovej za ich obetavú prácu.

Klub trenčianskych historikov (predseda M. Šišmiš, st.) patril aj v uplynulom období k najaktívnejším súčastiam SHS. Svoju činnosť klub nasmeroval do dvoch základných oblastí: vlastivedné semináre a prednášková činnosť. Pri príležitosti 75. výročia narodenia J. Hučku uskutočnili dve prednášky D. Škvarnu a M. Havrillu. S veľkým ohlasom sa stretli prednášky D. Pelčákovej Slovensko-moravské pomedzie na začiatku 20. storočia, V. Morišovej-Bernátovej Kriminálne akty v archívnych dokumentoch, M. Gáfrik Martin Rázus - spisovateľ a básnik, K. Tisoňovej Trenčianske školstvo po II. svetovej vojne, P. Machu M. R. Štefánik v národnej tradícii, ako aj A. Hejlovej a V. Hábla o trenčianskych výtvarníkoch. Každá prednáška bola doplnená výstavkami. Medzi úspešné podujatia možno zaradiť aj Vlastivedný seminár Dejiny školstva, ktorý realizovali v spolupráci s rôznymi inštitúciami na Slovensku. Členovia klubu sa podieľali aj na príprave 1885. výročia rímskeho nápisu a odhalení spomienkovej tabule jej znovuobjaviteľovi. Prednáškovú aktivitu vyvíjali aj samotní členovia klubu M. Šišmiš a J. Karlík. Svoje príspevky publikovali aj v rôznych časopisoch, najmä v Infe (informačné noviny Trenčianskeho kraja). Škoda, že horšia bola spolupráca s Trenčianskymi novinami, ktoré nemali o ňu osobitný záujem. Naproti tomu bola v uplynulom roku veľmi dobrá spolupráca s múzeami, galériami, archívmi, školami a Numizmatickou a Filatelistickou spoločnosťou v Trenčíne a na okolí.

Spišský dejepisný spolok, ktorý je pridruženým kolektívnym členom našej spoločnosti nás podľa svojich možností informoval o svojich podujatiach.

Výbor Slovenskej historickej spoločnosti sa na svojich zasadaniach venoval aj ďalším otázkam: išlo predovšetkým o problematiku dotácií z Rady vedeckých spoločností Predsedníctva SAV, ktorá roku 2004 prešla radikálnymi organizačnými úpravami a mala závažný vplyv aj na ekonomickú agendu našej spoločnosti. Za zmienku stojí taktiež fakt, že z dotácií sa nám podarilo finančne zabezpečiť väčšinu našich podujatí. Dotácie pre mnohé podujatia boli pritom len jediným finančným príjmom. Výber členských príspevkov sa realizoval na primeranej úrovni a z nich sme tiež financovali naše aktivity. Napriek tomu, že členský príspevok je aj skutočne symbolický, časť členov našej spoločnosti tejto otázke aj naďalej nevenuje pozornosť. Výbor s členmi, ktorí dlhodobo neplatia členské príspevky (tri a viac rokov) nebude viac komunikovať (v minulom roku to bolo desať členov). Na druhej strane výbor kvituje, že záujem o členstvo naďalej trvá. V minulom roku (okrem vzniku novej odbornej sekcie) sme prijali 8 nových členov. V súčasnosti má Slovenská historická spoločnosť 359 členov. V minulom roku zrušili svoje členstvo dvaja členovia. S veľkým zármutkom sme prijali správy o úmrtí troch našich členov. Členov spoločnosti, ktorí sa dožívajú významných životných jubileí, si výbor SHS pripomenie pozdravným listom a poďakovaním. Bližšie podrobnosti o aktivitách Slovenskej historickej spoločnosti sa záujemcovia dozvedia v pripravovanom bulletine na rok 2005, ktorý bude doručený každému členovi v priebehu prvého polroku tohto roku, ako aj na internetovej stránke www.dejiny.sk/shs

Vypracoval: PhDr. Viliam Čičaj, CSc. - predseda SHS pri SAV

Bratislava, 15. 1. 2005


Správy z minulých rokov: 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011

 

  Historický ústav SAV | Historický časopis | História Revue | Forum Historiae | Human Affairs | SDKSVE pri SAV | Slovanské štúdie

 


Adresa:
Slovenská historická spoločnosť pri SAV, P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava. Tel: +421 (0)2 - 529 257 53

IČO: 00178829, DIČ: 2021543392
Číslo účtu: 173321662 / 0900 (Slovenská sporiteľňa, a.s.)
IBAN: SK8509000000000173321662 GIBASKBX

E-mail: predseda - rastislav.koziak@umb.sk, vedecký tajomník - adam.hudek@savba.sk, hospodárka - histkoda@savba.sk

Elektronický mailing list: shsprisav@gmail.com

Copyright © 1999 - 2022, Slovenské historická spoločnosť pri SAV