Logo SHS pri SAV

   Slovenská historická spoločnosť pri SAV
    P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava, Slovensko

 O nás
 Dejiny SHS
 Stanovy SHS
 Výbor SHS
 Sekcie SHS
 
 Prihláška do SHS
 Členské SHS
 
 Aktuality
 Cena SHS
 Plakety SHS
 
 Pripravované podujatia
 Správy o činnosti SHS
 Bulletin SHS pri SAV
 Dokumenty a stanoviská
 
 Zjazdy SHS pri SAV
 Profil absolventa histórie
 Dejepisná olympiáda

SHS pri SAV pripravuje novú webstránku spoločnosti a preto informácie na tejto stránke momentálne nepodliehajú aktualizácii. Ďakujeme Vám za pochopenie!

Správa o činnosti SHS pri SAV za rok 2009


Činnosť Slovenskej historickej spoločnosti pri Slovenskej akadémii vied (ďalej SHS) v uplynulom roku prebiehala podľa vopred prijatého plánu. Až na malé výnimky, sa podarilo uskutočniť všetky plánované podujatia. Výbor SHS sa v uplynulom roku zišiel na štyroch pravidelných riadnych zasadnutiach, na ktorých prerokúval aktuálne otázky a úlohy súvisiace s činnosťou spoločnosti. Výbor spoločnosti sa usiloval zabezpečiť jednotlivé vedecké podujatia finančnými prostriedkami z dotácií Rady vedeckých spoločnosti SAV a z vlastných zdrojov. V minulom roku sme prvýkrát hospodárili novou menou eurom. Členské príspevky boli v sume 1 721,30 Euro a dotácia 2 840,- Euro, ktoré len čiastočne finančne pokryli plánované akcie.

Činnosť SHS tvorila predovšetkým obetavá práca členov jednotlivých odborných sekcií a regionálnych klubov a krúžkov, za čo im patrí naše poďakovanie. Podobne ako v minulosti výbor SHS sa snažil koordinovať svoju činnosť s ostatnými vedeckými inštitúciami a vysokými školami pri organizovaní jednotlivých podujatí. Sekcie, kluby a krúžky zorganizovali veľa hodnotných vedeckých podujatí, konferencií a sympózií, na ktorých sa zúčastnili taktiež odborníci zo zahraničia. Dosť výrazné zmeny nastali v členskej základni. K 31.12.2009 mala spoločnosť 280 členov. Z nich uhradilo svoje členské príspevky 227 členov. Je to výrazný pokles, ak uvedieme, že v koncom roku 2008 sme evidovali ešte 329 členov. Na druhej strane však musíme s poľutovaním skonštatovať, že z v uplynulom roku sme sa museli rozlúčiť so 46 členmi, ktorí už dlhé roky neplatia členské príspevky, čo je pravdepodobne dôkazom toho, že nemajú záujem o dianie v našej spoločnosti. Treba uviesť, že neplatiaci členovia stoja spoločnosť nemalé prostriedky, napr. už len zaslanie poštou každoročného Bulletinu SHS. V roku 2009 sme prijali 6 nových členov. Dvaja členovia z našej spoločnosti vystúpili. Bohužiaľ, aj v minulom roku opustili naše rady šiesti významní a zaslúžilí členovia: V. Sedlák, M. Otčenáš, G. Kočiš, I. Čerňan, G. Železkovová a J. Žudel.

K úspechu SHS v minulom roku môžeme prirátať aj skutočnosť, že bola udelená po prvýkrát aj Cena Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV za najlepšie odborné a popularizačné dielo. Za vedeckú prácu získal ocenenie kolektív pracovníčok Slovenskej národnej knižnice E. Augustínová, A. Klimeková a J. Ondroušková za šesťzväzkové bibliografické dielo Bibliografia územne slovacikálnych tlačí 18. storočia. V kategórii populárnovedeckých prác bola cena udelená K. Hradskej za prácu Židovská Bratislava. Odovzdávanie ceny malo veľmi pekný spoločenský rámec a primeranú publicitu.

Po počiatočných ťažkostiach sa úspešne rozbehol aj mailing našej spoločnosti. Členom, ktorí prejavili záujem o túto formu komunikácie, sme mohli aktuálne sprostredkovať mnohé zaujímavé podujatia. Mailing mal priaznivú odozvu v radoch nášho členstva. Podľa možnosti sme primerane aktualizovali aj internetovú stránku našej spoločnosti. V minulom roku mala internetová stránka našej spoločnosti 2574 návštevníkov, ktorým sa zobrazilo 4908 stránok. Popri tom každému členovi spoločnosti sme poslali v tlačenej forme Bulletin SHS. Z toho dôvodu, prosíme, našich členov, aby urýchlene aktualizovali svoje poštové a e-mailove adresy.

Sekcia pre vojenské dejiny (predseda M. Čaplovič) v roku 2009 sa zamerala na prípravu a spoluorganizovanie medzinárodného vedeckého seminára Armáda ako faktor československých vzťahov, ktorý sa uskutočnil 21.4.2009 vo Svidníku a s príspevkami vystúpili členovia sekcie M. Čaplovič a A. Maskalík. Podujatie malo veľmi dobrý ohlas, lebo sa ho zúčastnilo, okrem záujemcov z miestnych inštitúcií, aj 91 poslucháčov a pedagógov z prešovskej a olomouckej univerzity. V spolupráci s Vojenským historickým ústavom v Bratislave, Klubom vojenskej histórie Beskydy a občianskym združením Pro Militaria Historica sa podieľali na zorganizovaní medzinárodnej vedeckej konferencie Východné Karpaty v dňoch 5.-6.10.2009 vo Svidníku. Príspevky predniesli P. Šumichrast, J. Bystrický a F. Cséfalvay. Seminár 100. výročie narodenia generála J. Ambruša, plánovaný na október 2009, sa na základe rozhodnutia hlavných organizátorov neuskutočnil. Členovia sekcie vojenských dejín sa zúčastňovali domácich a zahraničných vedeckých podujatí a na publikačnej činnosti Vojenského historického ústavu. Sekcia pre hospodárske dejiny (predseda M. Kamenický) a jej členovia v tomto roku nezorganizovali vlastné vedecké podujatie, ale sa podieľali na organizácii viacerých sympózií a konferencií. Na medzinárodnom vedeckom sympóziu Staat, Bergbau und Bergakademie: Montanexperten im 18. und frühen 19. Jahrhundert, ktorá sa uskutočnila 20.- 22.2.2009 vo Freibergu (56 účastníkov) sa zúčastnili M. Kamenický a P. Konečný. Medzinárodnej konferencie Montanregion als Sozialregion. Zur gesellschaftlichen Dimension von „Region“ in der Montanwirtschaft konanej 14.-18.9.2009 v Steinhause (27 účastníkov) s referátmi sa predstavili M. Štefánik, M. Kamenický a L. Krchnáková. R. Holec sa zúčastnili svetového kongresu hospodárskych dejín v Utrechte, kde organizoval jednu z kongresových sekcií a vystúpil aj na viacerých medzinárodných vedeckých podujatiach. Sekcia pre dejiny miest (predseda V. Segeš) zorganizovala v dňoch 22.- 24.9.2009 v Bardejove v spolupráci so Sekciou pre rodové štúdie konferenciu s medzinárodnou účasťou Fenomén rodiny v dejinách Slovenska. Na tomto podujatí odznelo 42 referátov a zúčastnilo sa ho, okrem referentov, ešte 60 záujemcov z radov pracovníkov archívov, múzeí a verejnosti. Usporiadatelia plánujú vydať z uvedenej konferencie zborník. Spoločnosť pre dejiny a kultúru strednej a východnej Európy (predseda T. Ivantyšinová) sa v roku 2009 orientovala na vedecko-organizačné a vydavateľské aktivity. Vydali dve dvojčíslia Slovanských štúdií. Členovia spoločnosti sa venovali príprave podujatí na rok 2010: Workshop k problematike všeobecných dejín, medzinárodná konferencia Slováci a Rusi: problém vzťahov Východ-Západ, koncepcii kolektívnej monografie Východná dilema strednej Európy, výstave Návšteva ruského cára Petra I. v Bratislave, rokovaniu 3. zasadnutiu komisie historikov Slovenska a Ruska. Sekcia pre všeobecné dejiny (predseda B. Ferenčuhová) spolupracovala na medzinárodnej vedeckej konferencii 4.-5.5.2009 v Bratislave M. R. Štefánik v zrkadle prameňov a najnovších poznatkov histórie. Predsedkyňa sekcie bola koordinátorom medzinárodnej vedeckej konferencie v Prahe 5.-7.11.2009 na tému: Pamäť miest, udalostí a postáv: dejiny ako identita a manipulácia. Konferencie sa zúčastnilo sedem historikov zo Slovenska. Sekcia pre dejiny knižnej kultúry (predseda E. Frimmová) usporiadala tradičný celoslovenský interdisciplinárny seminár so zahraničnou účasťou v spolupráci so Spolkom slovenských knihovníkov a Národným bibliografickým ústavom Slovenskej národnej knižnice Dejiny knižnej kultúry Novohradu 12.-14.10.2009 v Lučenci. Na podujatí odznelo 32 referátov a zúčastnilo sa 60 odborníkov. V dňoch 29.-30.9.2009 v Bratislave usporiadali členovia sekcie medzinárodné kolokvium Der Weg des Buches. Exlibris und Supralibros als Forschungsdesiderat za účasti 19 odborníkov zo Švajčiarska, Maďarska, Česka, Poľska, Rumunska a Slovenska. Sekcia pre rodové štúdie (predseda T. Lengyelová) zorganizovala medzinárodnú konferenciu pri príležitosti 400. výročia zvolenia Juraja Thurzu za palatína Rod Thurzovcov a jeho historický prínos, ktorá sa uskutočnila 12.-14.10.2009 v Seredi. Zúčastnilo sa na nej 10 zahraničných (z Maďarska a Česka) a sedem domácich referentov a podujatie sledovalo 52 účastníkov. Konferencia mala mimoriadny ohlas aj v médiách, s účastníkmi odzneli rozhovory v Slovenskom rozhlase na rádiu Regina i Patria, v miestnych tlačených i elektronických médiách (TV). Sekcia sa podieľala aj na príprave a uskutočnení odborného seminára Na ceste k modernej žene, ktorá sa konala 8.12.2009 v Bratislave. Zúčastnilo sa na nej 13 referentov. Materiály budú publikované v rámci kolektívnej monografie v priebehu roku 2010. Sekcia starovekých, byzantských a slovanských dejín (predseda V. Ježek), ako sme Vás minule informovali, musela ukončiť v uplynulom roku svoju sľubne sa rozbiehajúcu činnosť. V tomto roku nastal aj pokus o jej znovuoživenie a uskutočnila v spolupráci so Slovenskou orientalistickou spoločnosťou prednášku J. G. Persoona z univerzity v Addis Abebe Etiópska duchovnosť a mníšstvo. Sekcia najnovších dejín (predseda Ľ. Kázmerová) zorganizovala 1.11.2009 konferenciu za účasti 24 odborníkov v Bratislave Občianska spoločnosť v Československu v rokoch 1918-1939. Vývin školstva na Slovensku, na ktorej odznelo 10 vyžiadaných referátov. Sekcia pomocných vied historických a archívnictva (predseda J. Roháč) pripravila konferenciu Otázky zemepanskej správy v Uhorsku, ktorá sa uskutočnila 10.11.2009 v Bratislave a odznelo 10 referátov. 26.-28.5 2009 zorganizovali členovia XIII. archívne dni v Slovenskej republike. Archívy v krízových situáciách. Odznelo 19 referátov domácich a zahraničných účastníkov. V Slovenskom národnom archíve v Bratislave 1.7.2009 pripravili sprievodnú výstavu Bradlo/mohyla/Štefánik.

Krúžok historikov v Topoľčanoch (predseda O. Kvasnicová) mal veľmi bohatú činnosť. Podujatia, ktoré organizovali, našli široký ohlas v radoch školskej mládeže a laickej verejnosti. Podarilo sa im usporiadať veľmi zaujímavé a hodnotné vlastivedné semináre: Druhá svetová vojna v topoľčianskom regióne 24.4.2009 prednášali P. Králik, R. Vrana, E. Gažiová, O. Kvasnicová a zúčastnilo sa 35 osôb. Vlastivedného seminára Odkryté tajomstvá Topoľčianskeho hradu. Významné pamiatky v regióne pri príležitosti Dňa európskeho kultúrneho dedičstva 10.9.2009 sa zúčastnilo 120 osôb a prednášali M. Žáčik a B. Sasko. Dňa otvorených dverí 12.9.2009 v topoľčianskom archíve pri príležitosti Dňa európskeho kultúrneho dedičstva navštívilo uvedenú inštitúciu 38 návštevníkov. Zaujímavým podujatím bol aj vlastivedný seminár Z histórie topoľčianskych základných škôl 26.11.2009. Pre 45 účastníkov pripravili odborné prednášky O. Kvasnicová, J. Radová, H. Grežďová a K. Beňová. Na seminári Patrocíniá kostolov topoľčianskeho okresu 11.12.2009 sa zúčastnilo 32 poslucháčov a odzneli príspevky L. Vrteľa a O. Kvasnicovej. Podujatie bolo spojené s výstavou obecných erbov. V rámci prednáškovej činnosti odzneli štyri prednášky B. Sasku Tresty včera a dnes pre žiakov topoľčianskych gymnázií, účasť 102 žiakov. Okrem toho usporiadali pre žiakov základných a stredných škôl 17 historicko-vlastivedných prechádzok mestom, pri ktorom dostali žiaci odborný výklad o minulosti mesta. Týchto prechádzok sa zúčastnilo 304 žiakov. Členovia krúžku historikov v Topoľčanoch sa podieľali na príprave a realizácií výstav: Slovensko na starých mapách 13.5.-30.6.2009, 413 návštevníkov 48 odborných výkladov k téme, Odkryté tajomstvá topoľčianskeho hradu 10.9.-15.10 2009, 1007 návštevníkov, 49 odborných výkladov k téme, Patrocíniá kostolov Topoľčianskeho okresu 11.-18.12.2009, 50 účastníkov. Členovia krúžku sa podieľali na vyhotovení monografií obcí Čermany a Dvorany nad Nitrou, reedície monografie Topoľčany vo vrstvách vekov. Zúčastnili sa XIII. Archívnych dní v Bojniciach a podujatí organizovaných SHS. Na seminári Dohoda o výmene obyvateľstva medzi Československom a Maďarskom v Košiciach 16.-17.9.2009 predniesla referát o činnosti československej presídľovacej komisie H. Grežďová.

Klub trenčianskych historikov (predseda M. Hloža) nasmeroval svoju hlavnú činnosť v roku 2009 predovšetkým na prednáškovú činnosť. Prednášateľov zabezpečili prevažne z radov vlastných členov, ale aj prizvaných hostí. Aktívne sa podieľali na príprave seminárov a konferencií. V rámci prednáškovej činnosti odzneli prednášky M. Hronského Slávnosti 1. mája 1918 v Liptovskom Mikuláši za slovenské národné sebaurčenie (20 poslucháčov) , M. Hložu História postavenia pamätníka Rákociho povstania v Trenčianskej Turnj-Hámroch (37 poslucháčov), J. Dibalu Zbrojná výroba na Slovensku počas posledného protihabsburského povstania Františka II. Rákociho, O. Kubelovej Štúrovské rodové tradície a Považie, M. Hložu Revolučné roky 1848-1849 a Považie, M. Šišmiša Nikola Agjić Kostin, srbský vzdelanec, podporovateľ Slovákov a O. Pavúkovej Ľudovít Štúr vo výtvarnom umení, numizmatike a filatelii (33 poslucháčov). Členovia klubu zorganizovali vlastivedný seminár k najnovším archeologickým výskumom na území Trenčianskeho samosprávneho kraja a Trenčína. V rámci seminára odzneli prednášky A. Ruttkayho, B. Černickej, dva referáty E. Mikulovej, D. Nipčovej a V. Hábla. Zúčastnilo sa ho 53 poslucháčov. Zároveň sa podieľali na príprave vlastivedných monografií Starej Turej, Nového Mesta nad Váhom, III. dielu monografie Trenčína. V regionálnej tlači publikovali svoje príspevky, vykonávali metodicko-odbornú činnosť pri tvorbe muzeálnych expozícií, odborných seminárov, spomienkových slávností na krajskej a miestnej úrovni pre žiakov a študentov základných a stredných škôl.

Spolok banskobystrických historikov (predseda P. Kunec) sa v uplynulom roku zameral na prednáškovú činnosť s domácimi a zahraničnými odborníkmi, ktorá bola venovaná študentom univerzity a ostatným záujemcom. Z opolskej univerzity predniesol 20.4.2009 M. Świder prednášku Rok 1968 w Polsce i Czechosłowaciji z perspektywy Niemec. M. Myška z Ostravskej univerzity pripravil prednášky: Historie hospodářskych dějin v českých zemích – Vznik a rozvoj do konce druhé světové války (23.11.2009), Historie hospodářskych dějin v českých zemích – Poválečné období a vliv marxismu (23.11.2009) a Historie hospodářských dějin – Německá historiografie hospodářskych dějin v českých zemích (25.11.2009). Prednášok sa zúčastnilo 80 študentov a pedagógov. P. Jašek z Ústavu pamäti národa pripravil prednášku Udalosti 17. novembra 1989, ktorá sa uskutočnila 24.11.2009 a diskusie sa zúčastnilo 22 študentov.

Z ostatných podujatí, ktoré sa uskutočnili mimo rámec odborných sekcií, možno spomenúť medzinárodný seminár Byzantská misia sv. Cyrila a Metoda, ktorá sa uskutočnila 4.7.2009 v Nitre, odznelo 6 príspevkov pre 30 odborníkov. Podujatie pripravili členovia spoločnosti z Ústavu pre výskum kultúrneho dedičstva Konštantína a Metoda Filozofickej fakulty UKF v Nitre. Členovia z Prešovskej univerzity pripravili medzinárodnú vedeckú konferenciu 12.-13.5.2009 v Prešove Migrácia obyvateľov východnej Európy do strednej Európy a na Slovensko, prezentovalo sa 17 domácich a zahraničných referentov a zúčastnilo 50 osôb.

Spišský dejepisný spolok zostal v kontakte a podľa svojich možností informoval o svojich podujatiach. Zapojil sa aj do spolupráce s jednotlivými odbornými sekciami a regionálnymi spolkami pri organizovaní niektorých podujatí.

V Bratislave 13.1.2010

PhDr. Viliam Čičaj, CSc.
predseda


Správy z minulých rokov: 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011

 

  Historický ústav SAV | Historický časopis | História Revue | Forum Historiae | Human Affairs | SDKSVE pri SAV | Slovanské štúdie

 


Adresa:
Slovenská historická spoločnosť pri SAV, P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava. Tel: +421 (0)2 - 529 257 53

IČO: 00178829, DIČ: 2021543392
Číslo účtu: 173321662 / 0900 (Slovenská sporiteľňa, a.s.)
IBAN: SK8509000000000173321662 GIBASKBX

E-mail: predseda - rastislav.koziak@umb.sk, vedecký tajomník - petra.hudek25@gmail.com, hospodárka - histkoda@savba.sk

Elektronický mailing list: shsprisav@gmail.com

Copyright © 1999 - 2024, Slovenské historická spoločnosť pri SAV