Logo SHS pri SAV

   Slovenská historická spoločnosť pri SAV
    P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava, Slovensko

 O nás
 Dejiny SHS
 Stanovy SHS
 Výbor SHS
 Sekcie SHS
 
 Prihláška do SHS
 Členské SHS
 
 Aktuality
 Cena SHS
 Plakety SHS
 
 Pripravované podujatia
 Správy o činnosti SHS
 Bulletin SHS pri SAV
 Dokumenty a stanoviská
 
 Zjazdy SHS pri SAV
 Profil absolventa histórie
 Dejepisná olympiáda

SHS pri SAV pripravuje novú webstránku spoločnosti a preto informácie na tejto stránke momentálne nepodliehajú aktualizácii. Ďakujeme Vám za pochopenie!

Správa o činnosti SHS pri SAV za rok 2011


Slovenská historická spoločnosť pokračovala v roku 2011 v práci najmä prostredníctvom svojich Sekcií, Klubov a Krúžkov. Podarilo sa uskutočniť väčšinu plánovaných akcií, vďaka obetavej práci a spolupráci s inými odbornými inštitúciami. SHS bola hlavnou usporiadateľkou alebo spoluusporiadateľkou 21 domácich a medzinárodných vedeckých a odborných konferencií, seminárov a sympózií, jej členovia zorganizovali viacero prednáškové cyklov a samostatných prednášok, odborných výstav, exkurzií a ďalších podujatí na zaujímavé témy, ktoré pútajú pozornosť aj širšej verejnosti. Prostredníctvom Sekcie pre novšie dejiny sa SHS spolupodieľa na popularizácii histórie a výchove mladej generácie - Sekcia už tri roky spoluorganizuje a odborne garantuje súťaž pre žiakov základných a stredných škôl Dejepisná olympiáda. Členovia SHS sa autorsky podieľajú na príprave rôznych vedeckých a odborných publikácií, avšak finančná situácia SHS neumožňuje, aby sa podieľala na ich financovaní.

Spoločnosť udelila po tretíkrát Cenu Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV za najlepšie odborné a popularizačné dielo. V kategórii Vedecká literatúra cenu získali autori Annamária Kónyová a Peter Kónya za publikáciu Kalvínska reformácia a reformovaná cirkev na východnom Slovensku v 16. - 18. storočí. (Prešov, Vydavateľstvo Prešovskej univerzity 2010. 224 s.). V kategórii Populárnovedecká literatúra udelila Spoločnosť boli ocenené dve publikácie: Jankovič, Ľubomír - Komorová, Klára. Klenoty knižnej kultúry a archívneho dokumentárneho dedičstva v zbierkach Slovenskej národnej knižnice v Martine. (Martin, Kozák-press 2010. 415 s.) a memoáre profesora Jozefa Nováka vydané pri príležitosti jeho životného jubilea Heraldik bez erbu. (Martin, Slovenská genealogicko-heraldická spoločnosť 2010. 151 s.).

Hlavným podujatím, ktoré Spoločnosť pripravila v roku 2011, bol XIV. Zjazd SHS v Prešove (26. - 28. 4.). Súčasťou Zjazdu bola konferencia na tému Spoločnosť - politika - história, ako aj samotné rokovanie (Správy Sekcií, klubov a krúžkov, Správa Slovenského národného komitétu historikov) a diskusie (podrobnejšie informácie o Zjazde: http://www.shs.sav.sk/index.php?id=zjazd2011). Zasadanie Valného zhromaždenia, ktoré prebehlo v druhý deň Zjazdu, zvolilo členov nového Výboru SHS a Slovenského národného komitétu historikov.

Prvé zasadanie novozvoleného Výboru SHS v máji 2011 zvolilo za svojho predsedu PhDr. Dušana Kováča, DrSc. a ďalších členov Predsedníctva SHS. Práca nového Výboru pokračovala podaním žiadosti o dotáciu od SAV, ktorá však mohla kryť len výdavky od nástupu nového Výboru do funkcie, t.j. od 19. mája 2011. Príjmy SHS tvorila z najväčšej časti práve dotácia od SAV (v r. 2011 bola udelená vo výške 3080 Eur), príjem z členských príspevkov bol vzhľadom na počet členov nízky (641,50 Eur), pričom Spoločnosť dlhodobo zápasí s problémom neuhrádzania členského. Ďalšie organizačné záležitosti, vrátane realizácie uznesení Zjazdu, prejednával Výbor na svojich zasadaniach 15.6. a 8.11., z ktorých najmä úprava stanov si vyžaduje dlhšiu prípravu a diskusiu. Z ďalších uznesení sa podarilo aktualizovať webovú stránku SHS a zvýšenie členského, ktoré Výbor stanovil na 10 Eur od 1.1.2012. Podpredseda SHS dr. R. Kožiak inicioval Anketu pre členov SHS s cieľom spraviť prieskum názorov a námetov na skvalitnenie práce Spoločnosti, ktorá bola rozoslaná členom SHS. Zároveň začala revízia členstva a kontaktov (predovšetkým e-mailových adries), zároveň bol aktualizovaný mailing-list, prostredníctvom ktorého SHS pravidelne rozosiela oznamy svojim členom.

Spoločnosť pokračovala v medzinárodnej spolupráci so spriatelenými organizáciami v zahraničí. V septembri sa podpredseda SHS prof. Peter Švorc a dr. Martin Pekár zúčastnili ako delegáti SHS na X. zjazde českých historikov v Ostrave. Skúsenosti českých historikov potom tlmočili členom Výboru a prostredníctvom správy, publikovanej v Historickom časopise (autor: M. Pekár).

K ďalším úlohám SHS, v ktorých bude pokračovať v nasledujúcom roku, je aktivizácia členstva, získavanie nových členov, pokračovanie plnenia úloh a vízie, ktorú načrtol Zjazd SHS v apríli 2010.

Zoznam podujatí, zorganizovaných členmi Slovenskej historickej spoločnosti v roku 2011

Vedecké a odborné konferencie, semináre, sympóziá:

1.
XIV. Zjazd Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV spojený s rokovaním Valného zhromaždenia SHS a vedeckou konferenciou Spoločnosť - politika - história.
Miesto a termín konania: Prešov, 26.-28. apríl 2011.
Organizátori: Slovenská historická spoločnosť pri SAV, Historický ústav SAV, Prešovská univerzita v Prešove.
Počet účastníkov: 98.

2.
Vedecká konferencia Zbierky v archívoch SR konaná v rámci vedeckého podujatia XV. archívne dni v SR.
Miesto a termín konania: Humenné, 24. - 26. máj 2011.
Organizátori: SHS - Sekcia archívnictva a pomocných vied historických, Spoločnosť slovenských archivárov, Ministerstvo vnútra SR - odbor archívov.
Na konferencii odzneli príspevky, ktoré sa zaoberali špecifickými problémami existencie a budovania zbierok vo verejných archívoch na Slovensku. Účastníci vo svojich vystúpeniach upozornili na viaceré diskutabilné prístupy k týmto archívnym súborom a na aktuálnu potrebu zaoberať sa problematikou archívnych zbierok a zbierkotvornej činnosti v archívnej teórii. Prednesené príspevky boli publikované v podobe tlačeného zborníka i elektronicky. Súčasťou archívnych dní bola aj debata archivárov za okrúhlym stolom. Na archívnych dňoch sa zúčastnili aj zástupcovia spoločností archivárov a archivári zo zahraničia (Maďarsko, Poľsko, Česká republika, Slovinska). Sekcia archívnictva a pomocných vied historických dlhodobo spolupracuje so Spoločnosťou slovenských archivárov pri organizovaní tohto vrcholného podujatia slovenskej archívnej obce. Z dôvodov udelenia dotácie SAV len na podujatia od júna 2011 nebolo možné financovať toto podujatie z týchto finančných zdrojov.

3.
Vedecká konferencia ARGENTIFODINA 2011.
Miesto a termín konania: Banská Štiavnica, 7. - 9. september 2011.
Organizátori: SHS - Sekcia pre hospodárske a sociálne dejiny, Historický ústav SAV.
Počet účastníkov: 40.
Na podujatí odznelo 23 referátov (z toho 10 zahraničných, z Francúzska, Nemecka, Čiech, Poľska, Maďarska). Organizátori pripravujú publikáciu príspevkov z konferencie.

4.
Medzinárodný vedecký workshop Prezentácia a ochrana archívneho dedičstva - vízie a realita.
Miesto a termín konania: Bratislava, 13. september 2011.
Organizátori: Slovenský národný archív v Bratislave, SHS - Sekcia archívnictva a pomocných vied historických, Odbor archívnictva Ministerstva vnútra SR.
Počet účastníkov: 60.
Podujatie sa zaoberalo problematikou elektronického sprístupnenia archívnych dokumentov, predovšetkým digitalizáciou archívneho dedičstva. Otázkam technického riešenia prezentácie digitálnych kópii archívnych dokumentov, metodikou a stratégiou digitalizácie a špeciálnymi problémami ochrany historických fotografií sa venovalo sedem príspevkov pracovníkov významných pracovísk v oblasti digitalizácie, konzervovania a reštaurovania (International Centre for Archival Research, Archiv hlavního města Prahy, SNA a odboru archívov MV SR). Masívna účasť archivárov zo Slovenska, Čiech a Rakúska na tomto podujatí, vyše 60 účastníkov (študovňa SNA "praskala vo švíkoch") potvrdila oveľa väčší záujem zo strany odbornej verejnosti o takýto formát podujatia - workshop ako o klasické niekoľkodňové vedecké konferencie. Podrobnejšia správa o podujatí bola uverejnená v periodiku Slovenská archivistika (č. 1-2/2011).

5.
Vedecká konferencia Pôdohospodárstvo v dejinách Slovenska - tradície, inovácie a kultúrne dedičstvo v archívnych dokumentoch.
Miesto a termín konania: Bratislava, 12. - 14. september 2011.
Organizátori: Slovenský národný archív, Katedra etnológie a kultúrnej antropológie Filozofickej Fakulty Univerzity Komenského, SHS - Sekcia archívnictva a pomocných vied historických, Historický ústav SAV.
Počet účastníkov: 80.
Podujatie bolo venované histórii agrikultúry na Slovensku od najstarších čias až do 20. storočia a aj kultúrnemu dedičstvu, ktoré sa spája s týmto odvetvím ľudskej činnosti. Na vedeckú konferenciu bolo prihlásených 36 príspevkov účastníkov zo štátnych a verejných špecializovaných archívov, vedeckých ústavov, vedeckých spoločností a spolkov. Počas konferencie sa uskutočnila prezentácia publikácie Slovenského národného archívu. Príspevky, ktoré odzneli na tomto podujatí, budú publikované v pripravovanom zborníku. Podrobná správa z podujatia bola uverejnená v periodiku Slovenská archivistika (č. 1 - 2 / 2011).

6.
Vedecká konferencia Formy a obsah spoločenskej a sociálnej disciplinizácie.
Miesto a termín konania: Bratislava, 21. september 2011.
Organizátori: Historický ústav SAV a Sekcia pre dejiny knižnej kultúry SHS pri SAV.

7.
Medzinárodná vedecká konferencia Riešenie židovskej otázky v spojeneckých krajinách nacistického Nemecka.
Miesto a termín konania: Banská Bystrica, 7. september 2011.
Organizátori: Múzeum SNP Banská Bystrica, Historický ústav SAV, SHS - Sekcia pre novšie dejiny.

8.
Medzinárodná konferencia Ako historici píšu biografie - Écriture historique de la biographie.
Miesto a termín: Bratislava, 22. a 23. september 2011.
Organizátori: Slovenský národný komitét historikov, SHS - Sekcia všeobecných dejín a Sekcia novších dejín, Historický ústav SAV, Université de Paris I Pantheón-Sorbonne, Historický ústav Českej republiky, Francúzsko-Česko-Slovenská komisia historikov.
Počet účastníkov: 52.

9.
Medzinárodný seminár Európske kontexty byzantskej kultúry.
Miesto a termín konania: Nitra, 16. november 2011.
Organizátori: SHS, Historický ústav SAV, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre.

10.
Vedecký seminár Šľachtický dvor - perspektívy a výzvy súčasného bádania v interdisciplinárnom kontexte.
Miesto a termín konania: Bratislava, 16. november 2011.
Organizátori: SHS - Sekcia pre dejiny dvorskej kultúry, Historický ústav SAV.

11.
Medzinárodná vedecká konferencia Odraz českých a slovenských vzťahov v staršej knižnej tvorbe.
Miesto a termín konania: Bratislava, 21. - 24. november 2011.
Organizátori: SHS - Sekcia pre dejiny knižnej kultúry, Historický ústav SAV, Slovenská národná knižnica v Martine, Spolok slovenských knihovníkov.
Počet účastníkov: 55 zo Slovenska, Českej republiky a Maďarska.
Program seminára - jeho ponímanie, ako aj výber prednášok bol zaujímavý, okrem historického vstupu sa v jednotlivých blokoch objavili úplne nové témy. Východisko tvorili kľúčové historické obdobia, ktoré ovplyvnili českú i slovenskú spoločnosť. Tejto problematike a ich odrazu v knihe sa venovali príspevky z najrozmanitejších hľadísk - historika, knihovníka umenovedca, filológa alebo literárneho historika. Takto koncipovaný seminár venovaný českým a slovenským vzťahom v minulosti je vlastne "nóvum"; veríme, že sa istou formou doplnili niektoré nedostatočne spracované miesta, alebo priniesli nové analýzy a v konfrontácii s českými odborníkmi prehodnotenie tradične prijatých názorov prevzatých z minulosti. 30 príspevkov prinášajúcich nové spracované materiály i nové pohľady na danú problematiku budú publikované v Knihe, zborníku o problémoch a dejinách knižnej kultúry, ktorý každoročne vydáva Slovenská národná knižnica v Martine. Organizátori uverejnili o seminári informáciu v odborných časopisoch. Garantkami podujatia boli PhDr. Eva Frimmová, PhD. a PhDr. Klára Komorová, PhD.

12.
Verejná prezentácia knihy Jan Andrea Bernhard: Orbis Helveticorum spojená s prednáškou V. Čičaja.
Miesto a termín konania: Bratislava, 22. november 2011.
Organizátori: SHS - Sekcia pre dejiny knižnej kultúry, Historický ústav SAV, Veľvyslanectvo Švajčiarskej konfederácie v Slovenskej republike, Univerzitná knižnica v Bratislave.
Publikácia Orbis Helveticorum. Das Schweizer Buch und seine mittelauropäische Welt (Viliam Čičaj - Jan-Andrea Bernhard. Bratislava, 2011. 340 s.) je výstupom spoločného slovensko-švajčiarskeho projektu venovaného dejinám knižnej kultúry, ktorý sa ukončil medzinárodnou rovnomennou konferenciou v Smoleniciach roku 2007.

13.
Vedecká konferencia Kláštory a ich význam v slovenských dejinách (k 900. výročiu zoborských listín).
Miesto a termín: Trnava, 23. november 2011.
Organizátori: SHS - Sekcia pre cirkevné dejiny, Historický ústav SAV, Katedra histórie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity, Inštitút pre vydávanie prameňov k slovenským dejinám.
Počet účastníkov 72.

14.
Vedecký seminár Od konfliktov k porozumeniu. Premeny rodinných vzťahov v dejinách.
Miesto a termín konania: Bratislava, 30. november 2011.
Organizátori: Historický ústav SAV, SHS - Sekcia pre rodové štúdie a Sekcia pre dejiny dvorskej kultúry.
Na seminári vystúpilo 6 prednášajúcich, ktorí svoje príspevky zamerali na rôzne formy rodinných vzťahov a ich premeny v období stredoveku a raného novoveku. Mimoriadne prínosná diskusia upriamila pozornosť na niektoré otázky, týkajúce sa rodinných vzťahov, ktoré nie sú v historiografii doteraz preskúmané a analyzované a poukázala na potrebu riešiť tieto otázky - predovšetkým týkajúce sa rodinného práva (napr. rozvod / rozluka manželstva, tútorstvo, násilie v rodinách a pod.).

15.
Odborný workshop Ako sa robia dejiny.
Miesto a termín konania: Banská Bystrica, 18. apríl 2011.
Organizátori: SHS - Spolok banskobystrických historikov, Katedra histórie Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela.
Počet účastníkov: ca. 20.
Celodenný odborný workshop bol zameraný na metodologické problémy modernej historiografie. Zúčastnili sa ho najmä odborní pracovníci Katedry histórie a interní doktorandi. S referátmi vystúpili traja pozvaní hostia: Ján Steinhübel z Historického ústavu SAV v Bratislave (s prednáškami "Čo je národ a čo sú to dejiny" a "Prečo práve raný stredovek? Malý pokus o teóriu dejín"), Juraj Šuch z Katedry filozofie FHV UMB (s prednáškou "Naratívny konštruktivizmus Haydena Whita a Franka Ankersmita") a Eva Kowalská z Historického ústavu SAV v Bratislave (s prednáškou "Interpretačné schémy obdobia raného novoveku") .

16.
Odborný workshop Ako písať dejiny.
Miesto a termín: Banská Bystrica, 23. november 2011.
Organizátori: SHS - Spolok banskobystrických historikov, Katedra histórie Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela.
Počet účastníkov: ca. 25.
Workshop bol určený prevažne pre doktorandov denného štúdia, členov Katedry histórie a hostí. V programe vystúpili: Marína Zavacká (Historický ústav SAV, Bratislava) s prednáškou "Súdruhovia z okresu - každodenný konflikt v KSS 50. rokov", Eugen Zeleňák (Katedra filozofie FF KU, Ružomberok): "Konštruktivizmus a pluralita v histórii" a Elena Mannová (Historický ústav SAV, Bratislava) s prednáškou "Spolky medzi občianskym a národným".

17.
Vedecká konferencia Slovensko v roku 1941: politika - armáda - spoločnosť.
Miesto a termín: Banská Bystrica, 22. jún 2011.
Organizátori: Vojenský historický ústav Bratislava, Múzeum SNP v Banskej Bystrici, SHS - Sekcia pre vojenské dejiny.

18.
Odborný vlastivedný seminár Deň otvorených dverí v archíve.
Miesto a termín: Topoľčany (MV SR, Štátny archív v Nitre, pobočka Topoľčany), 7. október 2011.
Organizátori: Ministerstvo vnútra - Štátny archív v Nitre - pobočka Topoľčany, SHS - Krúžok historikov SHS v Topoľčanoch.
Počet účastníkov: 98.
Išlo o III. ročník podujatia, ktoré v sebe zahŕňalo cyklus prednášok, exkurzií a výstav ku Dňu otvorených dverí slovenských archívov, prezentáciu podujatí Slovenskej historickej spoločnosti. Akcia bola tematicky zameraná na Baťovo podnikanie v Bošanoch a Partizánskom (Baťovany) a 100. výročie topoľčianskej radnice.

19.
Odborný vlastivedný seminár Európsky týždeň miestnej demokracie. Téma: Ľudské práva na miestnej úrovni. (Podujatie pre študentov stredných škôl v Topoľčanoch).
Miesto a termín konania: Topoľčany, Tribečské múzeum, 26. október 2011.
Organizátori: Tribečské múzeum v Topoľčanoch, Ministerstvo vnútra - Štátny archív v Nitre - pobočka Topoľčany, SHS - Krúžok historikov SHS v Topoľčanoch.
Počet účastníkov : 45
Na seminári odzneli 4 referáty: Právo slobodných volieb - základné ľudské právo (PhDr. Blažena Šmotláková), Volebné právo v Rakúsko-uhorskej monarchii (Mgr. Helena Grežďová), Voľby do samosprávy obcí v prvej Československej republike (PhDr. Oľga Kvasnicová) a Zánik samosprávy v období totality a jej obnovenie po nežnej revolúcii (PhDr. Soňa Šumová). Sprievodným podujatím seminára bola výstava volebných plagátov.

20.
Odborný seminár pri príležitosti 610. výročia prvej písomnej zmienky o rodine Štúrovcov v Trenčíne a 155. výročia úmrtia Ľ. Štúra.
Miesto konania: Trenčín
Organizátor: Klub trenčianskych historikov SHS
Na seminári predniesli referáty Mgr. Mária Kubelová, býv. pedagogička Gymnázia Ľ. Štúra v Trenčíne, Dr. Oľga Pavúková, býv. riaditeľka Múzea Ľ. Štúra v Modre a Ing. Ján Dibala, predseda Slov. numizmatickej spoločnosti - pobočka Trenčín. Seminár bol spojený s výstavou, exkurziou po štúrovských pamiatkach v Trenčíne a s kultúrnym pásmom.

21.
Vedecko-popularizačný cyklus História magistra. Dnes s....
Miesto a termín konania: Bratislava (Univerzitná knižnica), 24. november 2011.
Organizátori: Historický ústav SAV, SHS - Sekcia pre novšie dejiny, Univerzitná knižnica v Bratislave.
Počet účastníkov: ca. 200.
Cieľom podujatí je popularizáciu historickej vedy a prezentácia výsledkov vedeckej práce širokej verejnosti. Na stretnutiach s periodicitou raz štvrťročne sa prezentuje tvorba historikov - pracovníkov Historického ústavu SAV, ktorí sú tiež členmi SHS. V roku 2011 usktutočnilo pilotné podujatie s názvom História magistra. Dnes s Valeriánom Bystrickým, Katarínou Hradskou, Ľudovítom Hallom, Michalom Hlavinkom a Michalom Schvarcom na tému Slovensko v rokoch 1938 - 1945.

Prednášky v rámci prednáškových cyklov:

1.
Oľga Kvasnicová: História Baťovho podnikania na Ponitrí.
Miesto a termín konania: Partizánske, 16. septembra 2011.
Organizátori: Klub absolventov Baťovej školy práce Partizánske, SHS - Krúžok historikov SHS v Topoľčanoch, Štátny archív v Nitre, pobočka Topoľčany.
Počet účastníkov: 36.

2.
Katarína Beňová: Synagóga - sakrálny objekt židovskej komunity.
Miesto a termín konania: Topoľčany, 7. október 2011.
Organizátori: stredné školy v Topoľčanoch, SHS - Krúžok historikov SHS v Topoľčanoch.
Počet účastníkov: 45.

3.
Oľga Kvasnicová - Helena Grežďová: Pomocné vedy historické.
Miesto a termín konania: Topoľčany, 24. október 2011.
Organizátori: Gymnázium Topoľčany, Ministerstvo vnútra SR - Štátny archív v Nitre - pobočka Topoľčany, SHS - Krúžok historikov SHS v Topoľčanoch.
Počet účastníkov: 25.

4.
Vladimír Daniš: Význam životného diela Roberta Williama Seton-Watsona (Scotus Viator) pre národné oslobodenie Slovákov.
Miesto a termín konania: Topoľčany, 14. december 2011.
Organizátori: SHS - Krúžok historikov SHS v Topoľčanoch, Ministerstvo vnútra SR - Štátny archív v Nitre - pobočka Topoľčany, Súkromná stredná odborná škola Topoľčany
Počet účastníkov: 26.

5.
Cyklus prednášok k dejinám Trenčína a okolia:
Miesto a termín konania: Trenčín, priebežne
Organizátori: Klub trenčianskych historikov SHS
Klub pokračoval v tradícii organizovania prednášok, ktoré sa tešia záujmu širšej verejnosti. V roku 2010 odzneli nasledujúce prednášky:

1. Mgr. Oľga Lehotská, Trenčín: Z dejín kultúry a osvety na území Trenčína po II. svetovej vojne (vývoj organizácie, inštitúcie a pod.)
2. MUDr. František Jaroš, CSc: Z dejín zdravotníctva a Fakultnej nemocnice A. Dubčeka v Trenčíne (od vzniku až do súčasnosti)
3. PhDr. Jozef Baláž, Trenčín: Z dejín Slovenského Červeného kríža v Trenčíne po II. svetovej vojne (organizovanie Červeného kríža v rámci veľkého Trenčína, osobnosti, podujatia a pod.)
4. Doc. PhDr. Eva Tkáčiková, CSc, Univerzita Cyrila a Metoda z Trnavy: Trenčín v dejinách literatúry. I. časť.

Išlo o pripravované príspevky do III. časti vlastivednej monografie Trenčín, ktorá dosiaľ nemohla byť vydaná tlačou pre nedostatok finančných prostriedkov na Mestskom úrade.
Klub spolupracoval, ako aj po minulé roky, s Historickým ústavom SAV, so Slovenskou historickou spoločnosťou a početnými mimotrenčianskymi organizáciami (Trnavská univerzita, Štátny archív Bratislava, Slovenská národná knižnica v Martine a i) a najmä s trenčianskymi organizáciami /(Trenčiansky samosprávny kraj, Slovenská numizmatická spoločnosť - pobočka Trenčín, Trenčianske múzeum v Trenčíne, Gymnázium Ľ. Štúra v Trenčíne), najmä však s Posádkovým klubom (býv. Dom armády) v Trenčíne a s Mestom Trenčín, ktoré bezplatne poskytujú priestory na usporiadanie prednášok a ďalšie sčasti doplňujúce prostriedky.

Odborné výstavy:

1.
Odborná výstava 100 rokov topoľčianskej radnice pri príležitosti 100. výročia slávnostného odovzdania secesnej budovy topoľčianskej radnice do užívania mestu.
Miesto a termín konania: Topoľčany (Galéria Mesta Topoľčany), 8. - 13. august 2011.
Organizátori: Mestské kultúrne stredisko Topoľčany, Ministerstvo vnútra - Štátny archív v Nitre - pobočka Topoľčany, SHS - Krúžok historikov SHS v Topoľčanoch.

2.
Odborná výstava Konečná! Vystupovať! pri príležitosti 130. výročia príchodu prvého parného vlaku do Topoľčian.
Miesto a termín konania: Topoľčany (Tribečské múzeum v Topoľčanoch), 8. november - 13. december 2011.
Organizátori: Tribečské múzeum v Topoľčanoch, Klub Modrý horizont Topoľčany, Ministerstvo vnútra - Štátny archív v Nitre - pobočka Topoľčany, SHS - Krúžok historikov SHS v Topoľčanoch.
Počet účastníkov: 711.
Výstava priblížila vznik železnice na trase Nitra - Topoľčany v kópiách i origináloch archívnych dokumentov a dokumentov Klubu Modrý horizont, železničnú techniku a ďalšie predmety úzko súvisiace so železničnou dopravou a prácou železničiarov. Pre najmladších návštevníkov pripravili organizátori prehliadku modelov vlakových súprav a vlakových dráh

3.
Odborná výstava Anna Franková - odkaz dejín dnešku.
Miesto a termín konania: Topoľčany (Tribečské osvetové stredisko Topoľčany), 20. október - 17. november 2011.
Spoluorganizátor: SHS - Krúžok historikov SHS v Topoľčanoch.
Počet účastníkov: 1456.

4.
Odborná výstava o činnosti Klubu trenčianskych historikov SHS pri SAV
Miesto a termín konania: Trenčín, september 2011.
Organizátori: Klub trenčianskych historikov SHS, Posádkový klub v Trenčíne.
Výstava po prvýkrát priblížila činnosť Klubu na území Trenčína v rozsahu 20 rokov. Výstava sa stretla s dobrou odozvou medzi miestnou verejnosťou.

Iné podujatia:

Dejepisná olympiáda
Sekcia pre novšie dejiny SHS tri roky odborne garantuje a organizačne sa podieľa na tvorbe predmetovej súťaže pre žiakov základných a stredných škôl - dejepisnú olympiádu. Cieľom je popularizácia histórie z pozície vedeckej disciplíny medzi učiteľmi, žiakmi základných a stredných škôl. Vyhlasovateľom súťaže je Ministerstvo školstva vedy, techniky a športu zastúpené IUVENTOU ( v roku 2011 sa konal jej tretí ročník). Členovia sekcie sú odbornými garantmi a autormi testov jednotlivých postupových kôl dejepisnej olympiády, aktívne zabezpečujú jej celoštátne kolo a počas celého roka poskytujú konzultácie.

Odborná Exkurzia Sakrálne pamiatky topoľčianskeho regiónu.
Odborný výklad: Eva Gažiová.
Miesto a termín konania: Sádok, Jacovce, Krušovce, Kovarce, 3. máj 2011.
Organizátor: SHS - Krúžok historikov SHS v Topoľčanoch.
Počet účastníkov: 52.

Odborná Exkurzia Po stopách našich predkov.
Odborný výklad: Katarína Beňová.
Miesto a termín konania: Nadlice, Sádok, 25. máj 2011.
Organizátor: SHS - Krúžok historikov SHS v Topoľčanoch.
Počet účastníkov: 52.

Klub trenčianskych historikov SHS vykonáva metodicko - konzultačnú činnosť.
-Návrh vypracovania hesiel o nežijúcich osobnostiach z trenčianskeho regiónu pre Slov. biografický slovník.
-Konzultácia k príprave programu osláv 80. výročia vzniku Spoločnosti M. R. Štefánika v Trenčíne.
-konzultácie pre diplomantov vysokých škôl

Publikácie, ktoré vznikli v spolupráci s SHS:

Sekcia archívnictva a pomocných vied historických:
zborník konferenčných príspevkov zo XIV. archívnych dní v Komárne (2010) Archívy po roku 1989. Víťazstvá a prehry.

Členovia Krúžku historikov SHS v Topoľčanoch pripravili:
- monografiu obce: Nitrianska Blatnica 1185-2010 (PhDr. Oľga Kvasnicová, Mgr. Helena Grežďová, Mgr. Gabriela Chochulová, Mgr. Miroslav Kollár);
- štúdie do zborníka - Tribečské múzeum v Topoľčanoch 1961-2011: Priekopníci múzejného bádania v Topoľčianskom regióne (Mário Žáčik); Archeologické nálezy v centrálnej časti stredného Ponitria v zbierke múzea (Mário Žáčik); Zánik cukrovaru v Tovarníkoch (Bohuš Sasko); Patrocíniá v erboch obcí Topoľčianskeho okresu (Oľga Kvasnicová); Topoľčianske noviny - týždenník živnostníkov a národohospodárov (1929-1939 (Helena Grežďová);

Sekcia pre hospodárske a sociálne dejiny:
-zborník z minuloročného sympózia Európsky význam slovenského baníctva v stredoveku a novoveku (zost. Miroslav Kamenický a Adriana Matejková). Banská Štiavnica: SBM, 2010, 178 s.

Klub Trenčianskych historikov SHS:
Členovia Klubu publikovali početné články v regionálnych novinách (Trenčianske noviny, Púchovské noviny, Beckovské noviny a i.) Dr. Milan Šišmiš st.uverejnil príspevok Tešedíkovci a Trenčín (v zborníku Kniha 2011, SNK 2011, Martin). Pokračovali v práci na dokončení príspevkov niektorých autorov pre III. časť vlastivednej monografie Trenčín.

Vypracovala:

Gabriela Dudeková
vedecká tajomníčka SHS

V Bratislave 16.3.2012


Správy z minulých rokov: 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011

 

  Historický ústav SAV | Historický časopis | História Revue | Forum Historiae | Human Affairs | SDKSVE pri SAV | Slovanské štúdie

 


Adresa:
Slovenská historická spoločnosť pri SAV, P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava. Tel: +421 (0)2 - 529 257 53

IČO: 00178829, DIČ: 2021543392
Číslo účtu: 173321662 / 0900 (Slovenská sporiteľňa, a.s.)
IBAN: SK8509000000000173321662 GIBASKBX

E-mail: predseda - rastislav.koziak@umb.sk, vedecký tajomník - petra.hudek25@gmail.com, hospodárka - histkoda@savba.sk

Elektronický mailing list: shsprisav@gmail.com

Copyright © 1999 - 2024, Slovenské historická spoločnosť pri SAV