Logo SHS pri SAV

   Slovenská historická spoločnosť pri SAV
    P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava, Slovensko

 O nás
 Dejiny SHS
 Stanovy SHS
 Výbor SHS
 Sekcie SHS
 
 Prihláška do SHS
 Členské SHS
 
 Aktuality
 Cena SHS
 Plakety SHS
 
 Pripravované podujatia
 Správy o činnosti SHS
 Bulletin SHS pri SAV
 Dokumenty a stanoviská
 
 Zjazdy SHS pri SAV
 Profil absolventa histórie
 Dejepisná olympiáda

SHS pri SAV pripravuje novú webstránku spoločnosti a preto informácie na tejto stránke momentálne nepodliehajú aktualizácii. Ďakujeme Vám za pochopenie!

Správa o činnosti SHS pri SAV za rok 2002


Výbor Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV (ďalej ako SHS) sa v minulom roku zišiel na troch riadnych zasadaniach, na ktorých prerokúval aktuálne otázky a úlohy súvisiace s činnosťou spoločnosti. Výbor na základe požiadaviek jednotlivých sekcií, krúžkov a klubov zostavil plán činnosti a podľa svojich možností sa usiloval zabezpečiť jednotlivé vedecké podujatia finančnými prostriedkami, ktoré získal z dotácií Rady vedeckých spoločnosti SAV. Slovenská historická spoločnosť obdržala dotáciu 48 000,- Sk, čo na jednej strane predstavovalo finančné krytie takmer všetkých plánovaných akcií, avšak táto suma nestačila na prevádzkové náklady Spoločnosti a taktiež neumožnila honorovať prednášateľov.

Výbor Slovenskej historickej spoločnosti koordinoval svoju činnosť s ostatnými vedeckými inštitúciami a vysokými školami, o čom svedčia podujatia, ktoré navzájom zorganizovali. Jednou z najdôležitejších úloh SHS bolo zabezpečenie publikovania materiálov Valného zhromaždenia a XII. zjazdu SHS, ktorý sa pod názvom Slovenská historiografia na prelome tisícročia konal v apríli 2001. S potešením možno konštatovať, že jednotlivé referáty, ktoré odzneli na zjazde a v ktorých sa prednášatelia usilovali o rekapituláciu svojho historického výskumu za posledných desať rokov, vyšli v prvom minuloročnom čísle Historického časopisu. Navyše – zachytené sú aj na CD nosiči, ktorý spolu s časopisom dostal každý účastník zjazdu.

Ďalšou úlohou, ktorá vyplynula z uznesenia zjazdu, bolo zorganizovanie kolokvia pod názvom Koncepcia slovenských dejín. Podujatie sa uskutočnilo 20. novembra 2002 v priestoroch Filozofickej fakulty F UK v Bratislave. Zúčastnili sa na ňom poprední slovenskí historici, ktorí sa v referátoch a diskusných príspevkoch zaoberali koncepciou slovenských dejín, resp. jej opodstatnenosťou, ako aj perspektívami slovenskej historiografie do budúceho obdobia. Nenaplnili sa obavy ešte z čias organizačných príprav tohto podujatia, že o akciu takéhoto typu nebude veľký záujem predovšetkým z radov študentov, resp. že o podobné témy vo všeobecnosti nie je veľký záujem. Neraz totiž odznelo, že netreba diskutovať o koncepcii slovenských dejín, ale skôr o kľúčových momentoch slovenskej historiografie, na ktoré majú historici diametrálne protichodné názory

Odborná činnosť SHS sa aj v roku 2002 realizovala v jednotlivých sekciách, kluboch a krúžkoch, združených v spoločnosti. Sekcie zorganizovali niekoľko hodnotných vedeckých podujatí, konferencií a kolokvií, na ktorých sa zúčastnili taktiež odborníci zo zahraničia. Skutočnosť, že na týchto akciách aktívne vystupujú aj kolegovia z Čiech, Maďarska, Nemecka, Francúzska, Ruska či Poľska je dôkazom toho, že slovenskí historici majú záujem konfrontovať výsledky svojho vedeckého výskumu so zahraničím. Taktiež účasť slovenských historikov na rozličných medzinárodných podujatiach (Paríž, Kodaň, Cambridge) svedčí o tom, že sme si vybudovali solídne pozície aj na medzinárodnej úrovni a že sa aktívne zapájame aj do medzinárodných projektov.

Veľkú odozvu zaznamenal štvorstranný medzinárodný seminár študentov a doktorandov, ktoré zorganizovala Sekcia všeobecných dejín pod názvom Otázky susedstva v strednej Európe v procese európskej integrácie. Príklad slovenských a maďarských vzťahov. Seminár sa konal v apríli 2002 na Slovensku i v Maďarsku a zúčastnilo sa ho dvadsaťštyri mladých ľudí z Francúzska, Nemecka, Maďarska a Slovenska. Referenti vo svojich vystúpeniach prezentovali svoj pohľad na dejiny a súčasnosť slovensko-maďarských vzťahov, na menšinovú problematiku i na jej vplyv na dobré susedské vzťahy v čase, keď sa obidve podunajské krajiny usilujú o prijatie do Európskej únie.

Slovenská historická spoločnosť a Pedagogická fakulta UK v novembri minulého roka zorganizovali vedeckú konferenciu s medzinárodnou účasťou pod názvom Úloha osobnosti v dejinách – paralery. Rokovanie bolo rozdelené na viacero tematických okruhov, čím sa vytvoril dostatočne široký priestor nielen na všeobecný pohľad na osobnosti v dejinách (vyústil do konštatovania, že slovenská historiografia sa venuje pomerne malému okruhu osobností), ale aj na hľadanie historických tradícií niektorých národných hrdinov mimo územia Slovenska (Pribina a Jánošík v Slovinsku), na náčrt typológie a štruktúry osobností – národných hrdinov za uplynulých 200 rokov, ako aj na pôsobenie osobností v politike, resp. na víťazstvá a prehry elít. Konferencia potvrdila, že prudko rozvíjajúcou sa disciplínou sú tzv. Rodové štúdie (Gender Studies), resp. štúdium ženy vo vzájomnej dialektickej súvzťažnosti s mužom a deťmi.

Hlavnou akciou, ktorú zorganizovala Sekcia pre hospodárske a sociálne dejiny bolo sympózium História hutníctva v stredoslovenskej banskej oblasti, ktoré sa uskutočnilo v Banskej Štiavnici v októbri minulého roka. Zúčastnilo sa na ňom vyše 30 odborníkov. Niektorí členovia sekcie predniesli svoje referáty aj na medzinárodných konferenciách v Paríži, Kodani a  Cambridge, kde boli predmetom rokovania otázky hospodárskeho vývoja počas druhej svetovej vojny, ako aj analýza obchodu a financií v tomto období.

Sekcia novších slovenských dejín sa organizačne spolupodieľala na príprave konferencie Miesto a úloha Slovenska v reálnych a potenciálnych konfliktoch a vojnách v 20. storočí, pripravuje publikáciu o osobnostiach spoločenského a politického života na Slovensku v minulom storočí a niektorí členovia sekcie sa podieľali na vydaní dokumentov k publicistickej činnosti Jozefa Tisu.

Najdôležitejšou  úlohou Sekcie a archívnictva a pomocných vied historických bolo zorganizovanie medzinárodnej konferencie, na ktorej by sa prezentovali nové výsledky vedeckého bádania z oblasti stredovekej diplomatiky v mestskom prostredí na Slovensku. Toto podujatie pod názvom Diplomatická produkcia v stredovekom meste sa konalo v septembri 2002 vo Zvolene. Odznelo na ňom 32 príspevkov. Sekcia taktiež zorganizovala v poradí už Šieste archívne dni v Slovenskej republiky. Zamerali sa na zmeny v štruktúre archívov, ktoré nastanú v januári 2003 po nadobudnutí účinnosti nového archívneho zákona. Referáty z oboch podujatí budú uverejnené v zborníkoch.

Sekcia pre dejiny knižnej kultúry už tradične zorganizovala celoslovenský seminár na tému Knižná kultúra v Šariši a Bardejove. Zúčastnilo sa ho 55 pracovníkov z oblasti historických knižných fondov z rozličných vedeckých pracovísk Slovenska i zo zahraničia – z Čiech, Maďarska, Rakúska a Francúzska. Prednášatelia sa vo svojich príspevkoch sústredili na výskum v šarišskej oblasti, a to z  knihovedného, filologického, literárneho aj umenovedného hľadiska. V širších historických súvislostiach sa zaoberali nielen knihou a najstaršími rukopismi z tejto oblasti, ale aj s rukopisnými i tlačenými literárnymi pamiatkami vyhotovenými či zachovanými v tomto regióne.

Sekcia pre rodové štúdie patrí k najmladším sekciám Slovenskej historickej spoločnosti. Táto sekcia sa uviedla medzinárodnou konferenciou Žena a právo- spoločenské postavenie žien v minulosti (Smolenice október 2002), na ktorej sa okrem slovenských historikov zúčastnilo aj 11 zahraničných hostí. Z príspevkov, ktoré na konferencii odzneli, sa pripravuje zborník.

Sekcia pre vojenské dejiny Slovenska sa zamerala na prípravu a spoluorganizovanie vedeckých konferencií Prvá svetová vojna – odraz vo verejnom živote, sociálno-ekonomických pomeroch a spoločenskom vedomí (jún 2002) a Miesto a úloha Slovenska v reálnych a potenciálnych konfliktoch a vojnách v 20. storočí, ktorá sa konala v októbri minulého roka. Členovia sekcie sa taktiež zúčastňovali na domácich i zahraničných vedeckých podujatiach.

Spolok banskobystrických historikov patrí medzi najmladšie regionálne spolky Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV. Členovia spolku usporiadali niekoľko akcií (Archeologický výskum lokality Borová Hora vo Zvolene, Jeruzalem – mesto troch náboženstiev, Demokratická strana na strednom Slovensku v rokoch 1945-1948, Dejiny školstva v banskobystrickom regióne atď.), na ktorých ako prednášatelia figurovali aj pedagógovia z Katedry histórie Fakulty humanitných vied UMB. Spolok banskobystrických historikov veľmi úzko spolupracuje so Spolkom študentov histórie, ktorý pôsobí na uvedenej katedre.

Krúžok historikov v Topoľčanoch usporiadal viacero besied a prednášok. Pod gesciou tohto krúžku sa v rámci osláv 770. výročia prvej písomnej zmienky o Bánovciach nad Bebravou uskutočnil seminár o dejinách tohto mesta a takisto sa podieľal aj na prezentácii monografie obce Rajčany.

Dejepisný spolok v Košiciach zorganizoval prednášky z dejín zdravotníctva: Svätá Alžbeta a jej charitatívna činnosť a Kúpeľníctvo mesta Košíc. Spolok odovzdal Ceny cti Jozefa Hajnóczyho dvom významným slovenským historikom: prof. J. Šimončičovi a doc. I. Chalupeckému. Ocenil tak ich zásluhy o rozvoj slovenskej historickej vedy.

Klub trenčianskych historikov usporiadal viacero besied a seminárov: Nemecko a slovenský štát, Slovenskí dolnozemskí separatisti, M. R. Štefánik a Francúzsko, Rímske impérium na Slovensku, Cirkevné matriky a ich uplatnenie v genealogickom výskume a Trenčín okolo roku 1900. Na seminári Zemská hasičská jednota na Slovensku sa zhodnotil prvej celoslovenskej organizovanej spoločnosti dobrovoľných hasičov. Tieto akcie sprevádzajú aj výstavky (poľská fotografka Mária Holoubková-Urbasiowna – v Poľskom kultúrnom stredisku v Bratislave a  Krakove) i ďalšie vlastivedné semináre súvisiace napr. so 770. výročím prvej zmienky o Bánovciach nad Bebravou.

Výbor Slovenskej historickej spoločnosti sa na svojich zasadaniach venoval aj ďalším otázkam: išlo predovšetkým o mechanizmus rozdeľovania dotácií z Rady vedeckých spoločnosti Predsedníctva SAV. O otázku financií prejavili členovia výboru patričný záujem, pretože najmä od finančných dotácií závisí, či sa plánovanú akciu podarí zorganizovať alebo nie. Za zmienku stojí aj fakt, že ešte stále väčšina prednášateľov na konferenciách a seminároch vystupuje bez nároku na odmenu, pretože z rozpočtu, ktorý ma SHS k dispozícii, nie je možné honorár vyplatiť. Na každom zasadaní výboru sa rokovalo aj o prípadnom zvýšení členského, ako aj o tých členoch SHS, ktorí si svoje členské už viacej rokov neplatia. Členské v Slovenskej historickej spoločnosti je viac-menej symbolické a ako sa skonštatovalo, jeho zaplatenie by nemalo robiť problém nielen členom s vyšším zárobkom, ale ani začínajúcim historikom. Výbor SHS kvituje, že stále rastie záujem o členstvo v SHS. V súčasnosti má Slovenská historická spoločnosť 380 členov. Sú medzi nimi aj takí, ktorí sa dožívajú významného životného jubilea. Ich činnosť a zásluhy o rozvoj slovenskej historickej vedy si Výbor SHS pripomenie, a to aj v pripravovanom bulletine a na internetovej stránke www.dejiny.sk/shs, ktorú má Slovenská historická spoločnosť k dispozícii.

Vypracovala: PhDr. Katarína Hradská, PhD. - tajomníčka SHS

Bratislava, 11. februára 2003


Správy z minulých rokov: 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011

 

  Historický ústav SAV | Historický časopis | História Revue | Forum Historiae | Human Affairs | SDKSVE pri SAV | Slovanské štúdie

 


Adresa:
Slovenská historická spoločnosť pri SAV, P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava. Tel: +421 (0)2 - 529 257 53

IČO: 00178829, DIČ: 2021543392
Číslo účtu: 173321662 / 0900 (Slovenská sporiteľňa, a.s.)
IBAN: SK8509000000000173321662 GIBASKBX

E-mail: predseda - rastislav.koziak@umb.sk, vedecký tajomník - petra.hudek25@gmail.com, hospodárka - histkoda@savba.sk

Elektronický mailing list: shsprisav@gmail.com

Copyright © 1999 - 2024, Slovenské historická spoločnosť pri SAV