Logo SHS pri SAV

   Slovenská historická spoločnosť pri SAV
    P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava, Slovensko

 O nás
 Dejiny SHS
 Stanovy SHS
 Výbor SHS
 Sekcie SHS
 
 Prihláška do SHS
 Členské SHS
 
 Aktuality
 Cena SHS
 Plakety SHS
 
 Pripravované podujatia
 Správy o činnosti SHS
 Bulletin SHS pri SAV
 Dokumenty a stanoviská
 
 Zjazdy SHS pri SAV
 Profil absolventa histórie
 Dejepisná olympiáda

SHS pri SAV pripravuje novú webstránku spoločnosti a preto informácie na tejto stránke momentálne nepodliehajú aktualizácii. Ďakujeme Vám za pochopenie!

Správa o činnosti SHS pri SAV za rok 2008


Činnosť Slovenskej historickej spoločnosti pri Slovenskej akadémii vied (ďalej SHS) v uplynulom roku možno zhodnotiť ako bohatú a úspešnú, lebo sa nám podarilo, až na malé výnimky, splniť všetky plánované podujatia. Výbor SHS sa v uplynulom roku zišiel na štyroch pravidelných riadnych zasadnutiach, na ktorých prerokúval aktuálne otázky a úlohy súvisiace s činnosťou spoločnosti. Na základe požiadaviek jednotlivých sekcií, krúžkov, klubov a jednotlivcov výbor zostavil plán činnosti a usiloval sa zabezpečiť jednotlivé vedecké podujatia finančnými prostriedkami z dotácií Rady vedeckých spoločností SAV a z vlastných zdrojov. Členské príspevky boli v sume 50.204,- Sk a dotácia 67.000,- Sk, ktoré len čiastočne finančne pokryli plánované akcie. Zároveň v súvislosti s prechodom na novú menu sa výbor SHS z toho dôvodu rozhodol upraviť aj výšku členského poplatku na 7,00 € pre zamestnaných členov a 3,50 € pre dôchodcov.

Činnosť SHS tvorila predovšetkým práca členov jednotlivých odborných sekcií a regionálnych klubov a krúžkov. Podobne ako v minulosti výbor SHS sa snažil koordinovať svoju činnosť s ostatnými vedeckými inštitúciami a vysokými školami pri organizovaní jednotlivých podujatí. Sekcie zorganizovali veľa hodnotných vedeckých podujatí, konferencií a sympózií, na ktorých sa zúčastnili taktiež odborníci zo zahraničia. Výbor znovu mohol s potešením konštatovať, že naďalej pretrval záujem o členstvo v našej organizácii. K 31. 12. 2008 mala spoločnosť 329 členov. V roku 2008 sme prijali 10 nových členov (jedného zahraničného), dvaja sa vzdali členstva a 11 členov sme vyradili za neplatenie členského. Bohužiaľ, aj v minulom roku opustili naše rady dvaja významní a zaslúžilí členovia. K neúspechu môžeme prirátať aj skutočnosť, že sľubne sa rozbiehajúca Sekcia pre staroveké, byzantské a slovanské dejiny musela z objektívnych príčin ukončiť svoje pôsobenie. Po dlhých diskusiách sa konečne zrodila aj Cena Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV za najlepšie odborné a popularizačné dielo. Štatút tejto ceny sme rozoslali len v elektronickej podobe a dúfame, že tento rok sa nám ju po prvýkrát podarí aj udeliť. Taktiež s určitými ťažkosťami sa nám podarilo spustiť mailing našej spoločnosti a členom, ktorí prejavili záujem o túto formu komunikácie, môžeme aktuálne sprostredkovať mnohé zaujímavé podujatia. Podľa možnosti sa snažíme primerane aktualizovať aj internetovú stránku našej spoločnosti. V minulom roku mala internetová stránka našej spoločnosti 2802 návštevníkov, ktorým sa zobrazilo 5124 stránok. Popri tom každému členovi spoločnosti raz ročne posielame v tlačenej forme Bulletin SHS. Z toho dôvodu, prosíme, našich členov, aby urýchlene aktualizovali svoje poštové a e-mailové adresy.

Sekcia pre hospodárske dejiny (predseda M. Kamenický). Členovia zorganizovali medzinárodný seminár Šport ako fenomén v česko-slovenských vzťahoch, ktorý sa uskutočnil 8. - 9. apríla 2008 v Trenčíne a odznelo 6 referátov a zúčastnilo sa 45 záujemcov. Sekcia bola aj spoluorganizátorom odborného seminára 25. júna 2008 v Banskej Štiavnici na tému Lomy na západnom Slovensku (12 referátov a 37 účastníkov). Členovia sekcie sa organizačne podieľali na medzinárodnom odbornom seminári Argentifodina 2008. 2. ročník seminára o montánnej archeológii, dejinách baníctva, hutníctva a geológie v stredoeurópskom priestore 3. - 6. septembra 2008 v Banskej Štiavnici (9 referátov). Sekcia pre dejiny miest (predseda V. Segeš) sa vo svojej činnosti zamerala na redakčné a edičné spracovanie príspevkov z konferencie Mestá a šľachta - mešťania a šľachtici, ktorá sa uskutočnila 3. - 5. októbra 2007 v Leviciach. 4. decembra 2008 uskutočnili workshop Mesto, mestečko, dedina a ves, ktorého sa zúčastnilo 39 historikov a odzneli 4 referáty. Sekcia pre vojenské dejiny (predseda M. Čaplovič) v spolupráci s Múzeom SNP v Banskej Bystrici a Vojenským historickým ústavom MO SR v Bratislave sa podieľali 24. júna 2008 v Trenčíne na zorganizovaní odborného seminára k 110. výročiu narodenia generála Štefana Jurecha. Plánovaný vedecký seminár k 100. výročiu narodenia generála Jána Malára bol na podnet Vojenského historického ústavu MO SR v Bratislave zrušený. Členovia sekcie sa zamerali na prípravu a spoluorganizáciu medzinárodnej vedeckej konferencie k 300. výročiu bitky pri Trenčianskej Turnej, ktorá sa konala 1. augusta 2008 v Trenčianskej Turnej. Z uvedeného podujatia bol vydaný zborník príspevkov Neďaleko od Trenčína... Sekcia pre najnovšie dejiny (predseda Ľ. Kázmerová) pripravila konferenciu Od osmičky k osmičke. Premeny Slovenska od roku 1918 - 1938, ktorá sa konala 18. - 19. septembra 2008 v Bratislave. Odznelo 14 referátov pre 27 účastníkov. Veľmi zaujímavou bola aj medzinárodná vedecká konferencia v Banskej Bystrici 2. - 3. decembra 2008 Rodina vo vojne. Stratégia prežitia a ich limity vo vojnových a povojnových podmienkach. Na túto tému odznelo 19 referátov a zúčastnilo sa 36 odborníkov. Značná aktivita bola aj v oblasti populárnovedeckej činnosti (História revue, denná tlač). Členovia sekcie sa podieľali na príprave publikácie Slovensko v udalostiach a dátumoch. D. Kodajová a Ľ. Kázmerová organizovali Dejepisnú olympiádu pre žiakov základných a stredných škôl pod gesciou Ministerstva školstva SR a odbornou garanciou Historického ústavu SAV. Sekcia pre dejiny knižnej kultúry (predseda E. Frimmová) usporiadala tradičný celoslovenský interdisciplinárny seminár so zahraničnou účasťou v spolupráci so Spolkom slovenských knihovníkov Balneografia v dejinách knižnej kultúry 10. - 12. novembra 2008 v Trenčianskych Tepliciach za účasti 60 pracovníkov z rozličných vedeckých a odborných pracovísk zo Slovenska a zahraničia (Čechy, Rumunsko). Na podujatí odznelo 37 príspevkov, ktoré budú organizátori publikovať tradične na stránkach zborníka o problémoch a dejinách knižnej kultúry Kniha. Sekcia pre cirkevné dejiny (predseda M. Kohútová) v uplynulom roku spoluorganizovala konferenciu Politické a spoločenské premeny Uhorska v I. polovici 17. storočia, ktorý sa uskutočnil 9. septembra 2008 v Bratislave za účasti 40 odborníkov a odznelo 15 príspevkov. V Nitre prebehla aj medzinárodná vedecká konferencia Význam kultúrneho dedičstva sv. Cyrila a Metoda pre Európu 2. júla 2008 a odznelo 27 príspevkov. Sekcia pre rodové štúdie (predseda T. Lengyelová) a jej členovia sa organizačne podieľali na príprave workshopu Mesto, mestečko, dedina a ves v spolupráci so Sekciou pre dejiny miest. Usporiadali konferenciu s názvom Špecifický ženský svet? Povolanie a profesia z pohľadu gender history 18. - 19. decembra 2008 v Bratislave a odznelo 27 príspevkov za účasti 55 záujemcov. Členovia Sekcia pomocných vied historických a archívnictva (predseda J. Roháč) pripravili medzinárodnú konferenciu Diplomatica ecclesiastica o problematike cirkevných archívov, ktorá prebehla 15. - 16. októbra 2008 v Bratislave a prednieslo sa 22 príspevkov. Zároveň organizačne a obsahovo prispeli k úspešnému priebehu už tradičných 12. archívnych dní, ktoré sa konali 27. - 29. mája 2008 v Skalici. Spoločnosť pre dejiny a kultúru strednej a východnej Európy (predseda T. Ivantyšinová) sa aktivizovala v oblasti prípravy a vydávania časopisu Slovanské štúdie, ktorého sa im podarilo vydať dve čísla. Zároveň bola spoločnosť aj vydavateľom kolektívnej monografie Národ-cirkev-štát, ktorej prezentácia sa uskutočnila 30. októbra 2008 v Historickom ústave SAV. Sekcia starovekých, byzantských a slovanských dejín (predseda V. Ježek) musela ukončiť v uplynulom roku svoju sľubne sa rozbiehajúcu činnosť. Z ostatných podujatí možno spomenúť medzinárodnú konferenciu Varšavské povstanie a Slovenské národné povstanie. Paralely a rozdiely, ktorá sa uskutočnila 14. - 15. októbra 2008 v Banskej Bystrici a odznelo 16 referátov pre 40 účastníkov.

Krúžok historikov v Topoľčanoch (predseda O. Kvasnicová) pripravil 23. apríla 2008 v Partizánskom 1. odborný seminár, ktorý nebol plánovaný krúžkom, Založenie mesta Partizánske a jeho 70-ročný vývoj. História - súčasnosť - perspektívy, ktorého sa zúčastnilo 240 študentov stredných škôl, občanov mesta a členov Klubu absolventov Baťovej školy. Odzneli prednášky: O. Kvasnicová Stredné Ponitrie v roku 1938, vstup Šimonovian do regionálnych a celosvetových dejín, H. Grežďová Osobnosť Jána Antonína Baťu a jeho podnikateľské aktivity doma a v zahraničí, M. Jančová Vývojové etapy Baťovian do roku 1949. premeny mesta Partizánske a jeho 70 ročný vývoj a J. Podmanický Partizánske v horizonte budúcich rokov. Reportáže zo seminára vysielala v týždni od 23. apríla do 30. apríla 2008 televízia: INFOKANÁL Mesta Partizánske, STV I (Slovenská televízia) 26. mája v Regionálnom denníku (rozhovor s PhDr. O. Kvasnicovou), ako aj týždenník občanov okresov Partizánske a Bánovce nad Bebravou TEMPO. 2. odborný seminár na tému Živnosti a živnostníci v minulosti a súčasnosti. k 115. výročiu narodenia a 60. výročiu úmrtia živnostníka Vojtecha Vagáča (1893 - 1948), zakladateľa Topoľčianskych novín (1930 - 1939), týždenníka živnostníkov a národohospodárov, vydávaného Okresným živnostenským spoločenstvom v Topoľčanoch sa uskutočnil 3. júna 2008 v Topoľčanoch za účasti 60 študentov gymnázia v Topoľčanoch a obyvateľov mesta. Prednášky predniesli: O. Kvasnicová Cechy - predchodcovia živností, H. Grežďová Topoľčianske noviny - týždenník živnostníkov a národohospodárov (1929-1939), M. Kišac Živnostenské spoločenstvá v okrese Topoľčany v rokoch 1925 - 1949 a O. Ozábal Živnostenské podnikanie v súčasnosti. Reportáže zo seminára vysielala v týždni od 3. júna do 15. júna 2008 televízia: CE (Zobor Nitra). 3. odborný seminár o histórii Obce Uhrovec pri príležitosti vydania obecnej monografie sa uskutočnil v Uhrovci 21. júna 2008. Organizátormi boli Obec Uhrovec, Klub historikov v Trenčíne, Krúžok historikov SHS v Topoľčanoch, Ministerstvo vnútra SR a Štátny archív v Nitre, pobočka Topoľčany. Podujatia sa zúčastnilo 65 obyvateľov obce Uhrovec a hostí. Prednášala Z. Máčeková Ako vznikala uhrovská monografia, M. Šišmiš Územný a administratívny vývoj Uhrovca, J. Lukačka Uhrovec v stredoveku, O. Kvasnicová Uhrovec medzi dvomi vojnami, E. Beštová Štúrovci a Uhrovec a I. Laluha Alexander Dubček, vlastenec, demokrat a Európan. 4. odborný seminár k 835. výročiu prvej písomnej zmienky o Topoľčanoch sa tešil veľkému záujmu a 24. júna 2008 sa ho v Topoľčanoch zúčastnilo 80 obyvateľov mesta Topoľčany, študenti a hostia. Prednášal J. Lukačka Stredoveké Topoľčany, I. Mrva Topoľčany na najstarších mapách a E. Jarošová Osobnosti mesta. 5.odborný seminár Mikuláš Agič (pseud. A. N. Kostin) (1881-1938) bol venovaný k 70. výročiu úmrtia bibliofila, filológa a publicistu z Otočacu (Chorvátsko), autora veršovaných dejín Bánoviec nad Bebravou, ale aj umeleckého zámočníka v Topoľčanoch. Podujatie sa uskutočnilo 24. október 2008 v Bánovciach nad Bebravou za účasti 170 žiakov, študentov a obyvateľov mesta a prednášal M. Šišmiš Mikuláš Agič - životné osudy a O. Kvasnicová Zo starých Bánoviec - skutočnosť a umelecká fikcia v knihe Mikuláša Agiča 6. odborný seminár 7. novembra 2008 v Topoľčanoch bol určený pre učiteľov pri príležitosti Dní európskeho kultúrneho dedičstva venovaný dejinám regiónu. Zúčastnilo sa 45 učiteľov a hostí. Odzneli referáty T. Varga Archeologické nálezy v Topoľčanoch, M. Vargic Z dejín Topoľčianskeho hradu, M. Mikuláš História kostolíka v Sádku, P. Králik Apponiovci v kontexte európskych dejín a E. Gažiová Z dejín kaštieľa v Tovarníkoch. 7.odborný seminár o histórii Obce Práznovce sa konal pri príležitosti vydania obecnej monografie 22. novembra 2008 za účasti 75 obyvateľov Práznoviec, ktorí si vypočuli prednášky: J. Blina O autoroch práznovskej monografie, J. Lukačka Práznovce v minulosti a D. Vaňo Technické a estetické aspekty vydávania obecných monografií.

V cykle prednášok odzneli príspevky R. Vranu Vzlety a pády. Pády lietadiel v Tribečskom pohorí počas II. svetovej vojny v termíne 7. - 29. október 2008 pre 170 žiakov a obyvateľov, ktoré sa konali v ZŠ Hollého, Tribečská, Domov dôchodcov, Gymnázium sv. Vincenta de Paul v Topoľčanoch. Prednášky W. Frieda Židia v Topoľčanoch odzneli pre 72 učiteľov a žiakov v Topoľčanoch 20. novembra 2008 a K. Beňovej Osudy židovskej komunity v Topoľčanoch a Z dejín odievania 21. novembra 2008 pre 43 učiteľov, študentov a hostí.
Členovia sa participovali na organizovaní výstavy Z dejín remesiel a živností v termíne máj 2008 - marec 2009 v Tríbečskom múzeu v Topoľčanoch. V roku 2008 zaevidovali 350 (študenti a obyvatelia mesta) návštevníkov. Ďalej sa podieľali na vyhotovení a príprave monografie obcí Práznovce (vydaná v roku 2008), Horné Chlebany (vydaná v roku 2008), Dvorany nad Nitrou a Čermany. Členovia Krúžku historikov SHS v Topoľčanoch sa zúčastnili na XII. archívnych dňoch v Skalici (27.-29.mája 2008), podujatiach organizovaných Slovenskou historickou spoločnosťou pri SAV v Bratislave a Genealogickou a heraldickou spoločnosťou v Martine.

Spolok banskobystrických historikov (predseda R. Kožiak, v priebehu roku ho nahradil vo funkcii P. Kunec) pripravil 9. - 10. decembra 2008 v Banskej Bystrici vedeckú konferenciu s medzinárodnou účasťou Svätý Vojtech - svätec, doba a jeho kult, na ktorej odznelo 29 referátov a zúčastnilo 52 osôb. V roku 2008 členovia SBBH pracovali na zostavení, recenzovaní a redakčných úpravách zborníka príspevkov z konferencie Cirkevné knižnice - ich funkcie a význam v dejinách, na ktorej v roku 2007 participovala ako spoluorganizátor Slovenská historická spoločnosť. Zborník bol zadaný do tlače a vyjde začiatkom roku 2009. Ďalšou oblasťou spolkovej činnosti bolo už tradičné organizovanie prednášok hlavne pre študentov z Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici: J. Steinhübel K počiatkom a vývoju slovenských dejín v stredoveku a J. Unger Archeologie církevních památek na Moravě.

Klub trenčianskych historikov (predseda M. Šišmiš, st. a M. Hloža) odviedol aj v uplynulom období veľký kus práce. Svoju hlavnú činnosť v roku 2008 klub nasmeroval predovšetkým do prednáškovej činnosť. Prednášateľov zabezpečili prevažne z radov vlastných členov, ale aj prizvaných hostí. Aktívne sa podieľali na príprave seminárov a konferencií, kde predniesli aj svoje príspevky. V rámci prednáškovej činnosti odzneli vystúpenia M. Ďurča Osvetlenie cirkevnej organizácie stredného Považia vo svetle historickej terminológie, J. Dibalu Stavovské povstania na Slovensku a razby mincí za povstania Františka II. Rákociho, D. Neverišovej Z dejín hasičstva v Trenčíne a v trenčianskom regióne, R. Ragača Uhrovskí Zajovci a Trenčín, D. Zemenčíka a T. Winklera 145. výročie založenia Matice slovenskej - jej miesto a úloha v dejinách, J. Karlíka Rudolf Markovič a Nové Mesto nad Váhom, O. Pavúkovej Modranské cintoríny, M. Šišmiša Mikuláš Agič - životné osudy, M. Ďurčovej Koniec I. svetovej vojny a vznik ČSR v pozostalosti spisovateľa a kňaza Jozefa Braneckého ,M. Šišmiša Adam Škultéty - autor Melodyatury aneb partitury. Klub sa aktívne podieľal aj na príprave konferencie k 300. výročiu bitky pri Trenčianskej Turnej, na ktorom s príspevkami vystúpili členovia M. Ďurčová, M. Hloža, V. Habl a J. Dibala. Pri príležitosti prvých písomných zmienok o obciach sa členovia zúčastnili aj na odbornej príprave osláv a výstav v Dežericiach (M. Šišmiš) a Beckove (J. Karlík). Zorganizovali aj prezentáciu knihy J. Keresteša a kol. Ovčiarstvo na Slovensku, história a technológia, ktorá bola spojená s ochutnávkou bryndze. Do tlače pripravili vlastivednú monografiu Soblahova, publikovali v zborníku Dejiny školstva a pedagogiky príspevok M. Šišmiša Evanjelická ľudová škola v Trenčíne v rokoch 1848-1913. Začali aj s prípravnými prácami na III. zväzku monografie Trenčína. Bohatú publikačnú činnosť mali aj v regionálnej tlači a poskytovali odbornú lektorskú a poradenskú pomoc rozličným inštitúciám - školy, vydavateľstvá, orgány štátnej správy a obecné úrady. Veľmi plodná bola aj ich spolupráca s ostatnými múzeami, knižnicami a spolkami.

Spišský dejepisný spolok nás podľa svojich možností informoval o svojich podujatiach a zapojil sa aj do spolupráce s jednotlivými odbornými sekciami a regionálnymi spolkami.

V Bratislave 23.1.2009

PhDr. Viliam Čičaj, CSc.
predseda


Správy z minulých rokov: 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011

 

  Historický ústav SAV | Historický časopis | História Revue | Forum Historiae | Human Affairs | SDKSVE pri SAV | Slovanské štúdie

 


Adresa:
Slovenská historická spoločnosť pri SAV, P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava. Tel: +421 (0)2 - 529 257 53

IČO: 00178829, DIČ: 2021543392
Číslo účtu: 173321662 / 0900 (Slovenská sporiteľňa, a.s.)
IBAN: SK8509000000000173321662 GIBASKBX

E-mail: predseda - rastislav.koziak@umb.sk, vedecký tajomník - petra.hudek25@gmail.com, hospodárka - histkoda@savba.sk

Elektronický mailing list: shsprisav@gmail.com

Copyright © 1999 - 2024, Slovenské historická spoločnosť pri SAV