Logo SHS pri SAV

   Slovenská historická spoločnosť pri SAV
    P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava, Slovensko

 O nás
 Dejiny SHS
 Stanovy SHS
 Výbor SHS
 Sekcie SHS
 
 Prihláška do SHS
 Členské SHS
 
 Aktuality
 Cena SHS
 Plakety SHS
 
 Pripravované podujatia
 Správy o činnosti SHS
 Bulletin SHS pri SAV
 Dokumenty a stanoviská
 
 Zjazdy SHS pri SAV
 Profil absolventa histórie
 Dejepisná olympiáda

SHS pri SAV pripravuje novú webstránku spoločnosti a preto informácie na tejto stránke momentálne nepodliehajú aktualizácii. Ďakujeme Vám za pochopenie!

Správa o činnosti SHS pri SAV za rok 2000


Výbor SHS sa v roku 2000 zišiel na troch riadnych zasadnutiach. Predmetom rokovaní boli aktuálne otázky a úlohy súvisiace s činnosťou spoločnosti. Výbor na základe požiadaviek sekcií, klubov a krúžkov zostavil aktuálny plán činnosti a podľa svojich možností sa usiloval zabezpečiť jednotlivé vedecké podujatia finančnými prostriedkami z dotácie SAV ako i z vlastných zdrojov. Výbor sa usiloval koordinovať svoju činnosť s ostatnými historickými inštitúciami a vysokými školami. Výbor udržoval kontakty s Dejepisným spolkom Košíc a Spišským dejepisným spolkom, ktoré majú štatút kolektívnych členov SHS. Na ostatných dvoch zasadnutiach výboru sa diskutovalo o ďalšom smerovaní SHS a príprave XII. zjazdu a Valného zhromaždenia v roku 2001. Okrem toho sa na zasadnutiach prerokovala bežná agenda ako platenie členských príspevkov, prijímanie nových členov, hospodárenie spoločnosti atď.

Odborná činnosť SHS sa aj v roku 2000 realizovala predovšetkým v jednotlivých sekciách, kluboch a krúžkoch.

Sekcia všeobecných dejín zorganizovala v Bratislave v dňoch 9. - 11. novembra 2000 medzinárodné kolokvium Mestá v strednej Európe; výskumné metódy, štúdium konkrétnych prípadov. Na kolokviu aktívne vystúpili okrem slovenských historikov aj českí a francúzski historici. Okrem nich sa na podujatí zúčastnili aj etnológovia a literárni historici, čím podujatie nadobudlo interdisciplinárny charakter. V jednotlivých príspevkoch zahraniční historici predstavili najnovšie vedecké metódy a prístupy pri spracovávaní rôznych historických aspektov stredoeurópskych miest od začiatkov včasného novoveku do konca 19. stor.

Členovia sekcie vynaložili veľa úsilia pri organizačnom zabezpečení II. Medzinárodného seminára študentov histórie Univerzity Komenského a Ľubľanskej univerzity zameraného na problematiku Habsburskej monarchie. Seminára sa mali zúčastniť aj študenti Univerzity Karlovej z Prahy a Masarykovej univerzity z Brna. Slovinskí partneri však požiadali o preloženie seminára na apríl 2001. Obsah rokovania bol modifikovaný na tému Slovensko a Slovinsko v moderných dejinách.

Členovia sekcie sa okrem toho podieľali na preklade Veľkého atlasu stratených civilizácií (Larousse, Mladé letá).

Predsedníčka sekcie B. Ferenčuhová sa aktívne zúčastnila na XIX. Kongrese historických vied v Oslo, kde bola zvolená do Byra Komisie pre dejiny medzinárodných vzťahov.

Sekcia pre vojenské dejiny zorganizovala v Bratislave v dňoch 29. - 31. mája 2000 medzinárodnú vedeckú konferenciu Slovensko a druhá svetová vojna. Z materiálov a referátov prednesených na konferencii sa vďaka pochopeniu Vojenského historického ústavu podarilo zostaviť zborník, ktorý vyšiel ešte v tom istom roku.

Sekcia pre cirkevné dejiny pripravila v dňoch 27. - 29. júna 2000 v Bratislave medzinárodnú vedeckú konferenciu Kresťanstvo v dejinách Slovenska, na ktorej aktívne vystúpili aj historici z Maďarska, Rakúska a Českej republiky. Z príspevkov prednesených na konferencii bude v roku 2001 vydaný osobitný zborník.

Sekcia pomocných vied historických a archívnictva už tradične koordinuje svoje aktivity so Spolkom slovenských archivárov. V júni 2000 v Sklených Tepliciach spoločne zorganizovali 3. archívne dni, ktoré sa konali pri príležitosti 50. výročia založenia Banského archívu v Banskej Štiavnici. Účastníci archívnych dní sa vo svojich odborných príspevkoch venovali problematike získavania, uchovávania a spracovávania osobných fondov v našich archívoch. Jednotlivé referáty budú postupne uverejnené v Slovenskej archivistike a vo Fóre archivárov.

Sekcia najnovších dejín sa priebehu roka 2000 podieľala na viacerých vedeckých konferenciách a seminároch a realizovali na rôznych fórach bohatú prednáškovú činnosť. V rôznych zborníkoch publikovali 20 štúdií a vedeckých článkov. K najvýznamnejším edičným počinom patrilo vydanie monografie I. Kamenca: Hľadanie a blúdenie v dejinách (Bratislava 2000) a druhé vydanie monografie D. Kováča: Muži deklarácie. Z vedecko-popularizačných aktivít treba vyzdvihnúť Kroniku 20. storočia. Členovia sekcie sa aktívne podieľali na príprave a realizácii seminára Prínos osobností Liptova pre históriu a súčasnosť. Niektoré prednesené referáty boli publikované v rovnomennom zborníku.

Sekcia hospodárskych a sociálnych dejín v tomto roku ukončila práce na textoch zo seminára o podnikateľoch na Slovensku, ktoré výjdu v rámci 41. ročníka Historických štúdií. Vedenie sekcie nadväzovalo oficiálnu spoluprácu s Archívom Národnej banky Slovenska a zintenzívnilo spoluprácu s pražským ústavom hospodárskych a sociálnych dejín FF UK, čo sa prejavilo účasťou na viacerých podujatiach a prednáškach. Okrem toho sa sformoval tím a začalo sa s prípravou podkladov pre Sekciu hospodárskych dejín v rámci grantu European Science Foundation (The impact of National Socialist and Fascist Rule on Europe).

Sekcia pre dejiny miest v tomto roku neorganizovala žiadne vedecké podujatie. Jej členovia sa sústredili na vydanie materiálov z konferencie Mestský život v zrkadle prameňov, ktoré výjdu v osobitnom zborníku.

Výbor Slovenskej historickej spoločnosti v spolupráci s Národným bibliografickým ústavom SNK, Spolkom slovenských knihovníkov a ďalšími inštitúciami zorganizoval celoslovenský seminár (s medzinárodnou účasťou) na tému Knižná kultúra na Záhorí, ktorý sa uskutočnil v Skalici v dňoch 10.-12.10.2000. Odznelo na ňom celkom 44 príspevkov, ktoré budú publikované v zborníku Kniha.

Klub trenčianskych historikov 22. novembra 2000 usporiadal vlastivedný seminár Sakrálna architektúra na Slovensku a v Trenčianskom kraji, na ktorom odznelo 6 referátov. Okrem tohoto podujatia zorganizoval klub už tradične veľmi hodnotný prednáškový cyklus zameraný na dejiny stredného Považia. 16.2.2000 odznela prednáška E. Kowalskej: Trenčianska stolica pred a po vydaní Tolerančného patentu Jozefa II. Dňa 7.3.2000 predniesli Fr. Hudec a S. Katkin príspevky Minoriti (františkáni) na Slovensku a Výskum zaniknutého kláštora v Trenčíne. 21.3.2000 E. Muntág realizoval prednášku Hudobné tradície stredného Považia s osobitným zreteľom na Turolúcky kancionál. 27.9.2000 prednášal v Trenčíne J. Alberty na tému: Slováci v uhorských dejinách

Vypracoval: PhDr. Ján Lukačka, CSc. - tajomník SHS

Schválil: PhDr.Viliam Čičaj, CSc. - predseda SHS

Bratislava 12. 1. 2001


Správy z minulých rokov: 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011

 

  Historický ústav SAV | Historický časopis | História Revue | Forum Historiae | Human Affairs | SDKSVE pri SAV | Slovanské štúdie

 


Adresa:
Slovenská historická spoločnosť pri SAV, P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava. Tel: +421 (0)2 - 529 257 53

IČO: 00178829, DIČ: 2021543392
Číslo účtu: 173321662 / 0900 (Slovenská sporiteľňa, a.s.)
IBAN: SK8509000000000173321662 GIBASKBX

E-mail: predseda - rastislav.koziak@umb.sk, vedecký tajomník - petra.hudek25@gmail.com, hospodárka - histkoda@savba.sk

Elektronický mailing list: shsprisav@gmail.com

Copyright © 1999 - 2024, Slovenské historická spoločnosť pri SAV