Logo SHS pri SAV

   Slovenská historická spoločnosť pri SAV
    P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava, Slovensko

 O nás
 Dejiny SHS
 Stanovy SHS
 Výbor SHS
 Sekcie SHS
 
 Prihláška do SHS
 Členské SHS
 
 Aktuality
 Cena SHS
 Plakety SHS
 
 Pripravované podujatia
 Správy o činnosti SHS
 Bulletin SHS pri SAV
 Dokumenty a stanoviská
 
 Zjazdy SHS pri SAV
 Profil absolventa histórie
 Dejepisná olympiáda

SHS pri SAV pripravuje novú webstránku spoločnosti a preto informácie na tejto stránke momentálne nepodliehajú aktualizácii. Ďakujeme Vám za pochopenie!

Správa o činnosti SHS pri SAV za rok 2003


Výbor Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV (ďalej SHS) sa v uplynulom roku zišiel na troch pravidelných riadnych zasadnutiach, na ktorých prerokúval aktuálne otázky a úlohy súvisiace s činnosťou spoločnosti. Výbor na základe požiadaviek jednotlivých sekcií, krúžkov a klubov zostavil plán činnosti a podľa svojich možností sa usiloval zabezpečiť jednotlivé vedecké podujatia finančnými prostriedkami, ktoré získal z dotácií Rady vedeckých spoločnosti SAV, ako aj z vlastných zdrojov, ktoré predstavovali členské príspevky. SHS obdržala dotáciu 72.500,- Sk, čo na jednej strane predstavovalo čiastočné finančné pokrytie takmer všetkých plánovaných akcií, avšak táto suma nestačila na prevádzkové náklady SHS a taktiež neumožnila primerane honorovať prednášateľov. V súvislosti s neúmerným zvyšovaním poštových a bankových služieb výbor SHS sa rozhodol pre nepopulárne opatrenie a zvýšil členský príspevok zamestnaných členov od roku 2004 na 200.- Sk a u členov na dôchodku na 50.- Sk ročne. Výbor na svojich rokovaniach sa viackrát zaoberal aj otázkou udeľovania cien, prípadne vyznamenaní členom spoločnosti za ich činnosť v oblasti výskumu alebo organizovaní vedeckého života. Bola vytvorená komisia a dá sa predpokladať, že táto otázka by sa mala definitívne doriešiť v roku 2004.

Aj v uplynulom roku spočívalo ťažisko práce SHS na našich odborných sekciách a regionálnych kluboch a krúžkoch. Výbor s potešením skonštatoval, že existujú ešte ďalšie možnosti rozvoja našej vedeckej spoločnosti. Popri tradičných sekciách, ktoré svojou aktívnou činnosťou a výsledkami dokazujú svoju životaschopnosť a opodstatnenosť, výbor dostáva nové impulzy a podnety na rozšírenie škály odborných sekcií. Posledný podnet prišiel od členov Katedry byzantológie Pravoslávnej bohosloveckej fakulty Prešovskej univerzity na založenie Sekcie starovekých, byzantských a slovanských dejín. Je potešiteľné, že snahou tejto sekcie bude informovať laickú i odbornú verejnosť o svojich aktivitách, práci a výsledkoch byzantológie ako špecifického vedného odboru. Dá sa očakávať, že tento návrh bude odsúhlasený výborom spoločnosti na prvom tohoročnom zasadnutí.

Výbor SHS aj v minulom roku koordinoval svoju činnosť s ostatnými vedeckými inštitúciami a vysokými školami, o čom svedčia podujatia, ktoré spoločne organizovali. Odborná činnosť SHS sa aj v roku 2003 realizovala v jednotlivých sekciách, kluboch a krúžkoch, združených v spoločnosti. Sekcie zorganizovali niekoľko hodnotných vedeckých podujatí, konferencií a kolokvií, na ktorých sa zúčastnili taktiež odborníci zo zahraničia. Skutočnosť, že na týchto akciách aktívne vystupujú aj kolegovia z Čiech, Maďarska, Nemecka, Francúzska, Ruska či Poľska je dôkazom toho, že slovenskí historici majú záujem konfrontovať výsledky svojho vedeckého výskumu so zahraničím. Taktiež účasť slovenských historikov na rozličných medzinárodných podujatiach svedčí o tom, že sme si vybudovali solídne pozície aj na medzinárodnej úrovni a aktívne sme sa zapojili aj do medzinárodných projektov.

Sekcia pre najnovšie dejiny (predseda Ľ. Kázmerová) usporiadala v decembri 2003 konferenciu pod názvom Politické strany a každodenný život na Slovensku v rokoch 1918-1945,ktorého materiály budú publikované v internetovom časopise Spoločenskovedných ústavov SAV v Košiciach. členovia sekcie sa okrem toho podieľali na príprave popularizačných relácií v Slovenskom rozhlase a článkov v časopise História revue. Sekcia pre hospodárske dejiny (predseda M. Kamenický) sa podieľala na príprave medzinárodnej vedeckej konferencie Popular banking and the Financial System, ktorá sa uskutočnila v máji 2003 v Bratislave a bola financovaná Národnou bankou Slovenska. Členovia pripravili aj odborný seminár Metodologické východiská hospodárskych a sociálnych dejín v októbri v Bratislave, ktorý vyvolal značný záujem v radoch odborníkov. Organizátori predpokladajú, že podujatia tohoto typu by sa mohli aj pravidelne organizovať. Členovia sekcie sa podieľali aj na organizačnej príprave 19. zasadnutia Česko-slovenskej komisie historikov v októbri 2003 v Opave na tému Česko-slovenské pohraničie - ekonomická a etnická dynamika (stav a úlohy výskumu). Veľmi agilnú činnosť v roku 2003 vyvíjala Sekcia pre dejiny knižnej kultúry (predseda E. Frimmová). Členovia usporiadali tradičný celoslovenský interdisciplinárny seminár so zahraničnou účasťou v spolupráci so Spolkom slovenských knihovníkov Dejiny knižnej kultúry na Ponitrí v októbri 2003 v Prievidzi, na ktorom odznelo 27 príspevkov a zúčastnilo sa 50 pracovníkov z rozličných vedeckých pracovísk zo Slovenska a čiastočne aj zo zahraničia (Čechy, Rakúsko, Francúzsko). Príspevky z tohoto podujatia sa organizátorom vždy doteraz podarilo publikovať na stránkach zborníka o problémoch a dejinách knižnej kultúry Kniha. Druhou veľmi významnou vedeckou akciou, ktorá vyvolala veľký záujem v radoch našich i zahraničných bádateľov bola medzinárodná interdisciplinárna konferencia Cestopisy v novoveku. Realizovala sa v spolupráci sekcie s Rakúskym kultúrnym fórom a zúčastnili sa jej odborníci z Čiech, Rakúska, Maďarska, Poľska, Francúzska. Takisto sa z tohoto podujatia pripravuje zborník príspevkov. Členovia Sekcie pre vojenské dejiny (predseda M. Čaplovič) spoluorganizovali vedecký pracovný seminár K aktuálnym problémom slovenskej vojenskej historiografie v novembri 2003. Vojenský historický ústav vydal v roku 2003 aj publikáciu Slovensko vo vojnách a konfliktoch v 20. storočí, ktorá obsahuje referáty z rovnomennej konferencie v Bratislave (15.-16. október 2002) a sekcia sa na nej organizačne a obsahovo podieľala. Sekcia pomocných vied historických a archívnictva (predseda J. Roháč) sa orientovala v uplynulom roku predovšetkým na organizačné a obsahové zabezpečenie vedeckej konferencie Zvolen 1243-2003, ktorá sa uskutočnila pri príležitosti 760. výročia obnovenia mestských privilégií a zúčastnilo sa jej 55 odborníkov. V rámci osláv členovia sa podieľali aj na príprave výstavy Zvolen - podoby minulosti v dokumentoch. K tradičným podujatiam uvedenej sekcie patria aj pravidelné každoročné stretnutia, ktoré sa tohoto roku konali v novembri 2003 v Liptovskom Jáne pod názvom 7. archívne dni v SR a venovali sa otázkam vzdelávania. Príspevky budú publikované vo Fóre archivára. Sekcia pre všeobecné dejiny (predseda B. Ferenčuhová) usporiadala v Bratislave seminár s medzinárodnou účasťou Škola Annales a francúzska nová história a pripravila ďalší Český a slovenský pohľad na medzivojnové Československo spojený s prezentáciou knihy Z. Kárníka České země v éře první republiky. V priestoroch Bratislavského hradu sa prezentovala Sekcia pre rodové štúdie (predseda T. Lengyelová) v decembri 2003 zaujímavým seminárom Životný štýl šľachty v Uhorsku v neskorom stredoveku a ranom novoveku Sekcia pre rodové štúdie. Jedna z najstarších súčastí našej spoločnosti Sekcia pre dejiny miest (predseda V. Segeš) zorganizovala konferenciu v októbri 2003 v Lučenci Kriminalita, bezpečnosť a súdnictvo v minulosti našich miest a obcí, ktorej sa zúčastnilo 60 záujemcov. Sekcii pre cirkevné dejiny (predseda M. Kohútová) sa podarilo vydať zborník príspevkov z rovnomennej konferencie Kresťanstvo v dejinách Slovenska, ktorá sa uskutočnila ešte v roku 2000. V spolupráci s Katedrou slovenských a všeobecných dejín Pedagogickej fakulty UK v Bratislave sa zorganizoval v druhom polroku 2003 cyklus piatich prednášok Kľúčové otázky dejín Slovenska v stredoveku a novoveku. Sekcia pre dejiny školstva a pedagogiky (predseda J. Pšenák) participovala na prípravách a realizácii medzinárodnej konferencie Filozofická fakulta Univerzity Komenského v kontexte vývoja slovenského pedagogického myslenia, ktorá sa uskutočnila v septembri 2003 v Bratislave.

Pomerne bohatou činnosťou za minulý rok môžu pochváliť aj regionálne krúžky a spolky historikov. Tradičnou baštou v tomto smere je aj Krúžok historikov v Topoľčanoch (predseda H. Grežďová). V minulom roku bola ich činnosť veľmi pestrá a príťažlivá a mala aj značný ohlas. Členovia krúžku pripravili v rámci slávnostnej prezentácie monografie Knižka o Radošine seminár o histórii tejto obce. V októbri v Brodzanoch usporiadali seminár 90. výročie úmrtia baróna Gregora Friesenhofa (1840-1913). Podieľali sa aj na príprave výstavy karikaturistu Laca Tormu, výstavy k dejinám vysťahovalectva z obce Uhrovec, k šľachtickým rodom topoľčianskeho regiónu v heraldickej tvorbe M. Kollára a napokon aj súťaže Literárne Topoľčany. Okrem toho prispievali do regionálnych periodík (Dnešok, Nový Clus, Tempo) a informovali o svojej činnosti a príspevkami v Slovenskom rozhlase. Agilitou v uplynulom roku sa vyznačoval aj Spolok banskobystrických historikov (predseda R. Kožiak). Vo februári 2003 členovia pripravili medzinárodnú interdisciplinárnu konferenciu Pohanstvo a kresťanstvo - interkultúrny dialóg v dejinách. Z bohatej prednáškovej činnosti môžeme uviesť nasledujúce: 11. storočie - medzník v dejinách Európy (V. Múcska), 40 let práce české egyptologie v Egyptě (J. Krejčí), Pravek v regióne Zvolena (R. Maleček), Národný hrdina a posvätno. Posmrtný kult M. R. Štefánika ako pokus o sekulárnu hagiografiu v slovenskom kontexte? (P. Macho) a Gotika na Slovensku (D. Buran). Klub historikov v Prešove (predseda F. Uličný) sa podieľal na vedeckej konferencii s medzinárodnou účasťou Slovenské školstvo v kontexte európskej integrácie, ktorá sa konala v apríli 2003 v Nitre. V máji 2003 v inštitúte V. Balašu (Balassi Bálint Intézmény) v Budapešti usporiadali 2. slovensko-maďarský okrúhly stôl predstaviteľov slovenskej a maďarskej akademickej obce. V spolupráci s katedrou dejín Fakulty humanistiky Prešovskej univerzity usporiadali v septembri 2003 konferenciu pod názvom Teoretické a metodologické otázky výskumu regionálnych dejín. Pri príležitosti životného jubilea prof. F. Uličného sa v októbri uskutočnil seminár Multidisciplinárne postupy pri výskume slovenských dejín. Pri príležitosti ďalšieho životného jubilea prof. M. Daniláka sa usporiadala medzinárodná vedecká konferencia Národnostná otázka v strednej Európe 1848-1938 za účasti historikov z Ukrajiny, Slovenska, Rakúska a Ruska. Pre úplnosť treba dodať, že vedecké podujatia pri príležitosti životných jubileí významných slovenských historikov sa stávajú veľmi dobrou a peknou tradíciou. Aj výbor spoločnosti uskutočnil seminár pri príležitosti životného jubilea bývalého predsedu prof. R. Marsinu v máji 2003 v Bratislave pod názvom K niektorým aspektom starších slovenských dejín. Klub prešovských historikov ďalej realizoval aj prednášky M. Havrilu Slovenská historiografia 1945-1968, na ktorú nadviazal prednáškou M. Lipka Slovenská historiografia 1968-1989. Dejepisný spolok v Košiciach (predseda Š. Eliáš) v deviatom roku svojej existencie pripravil niekoľko zaujímavých podujatí: prezentáciu knihy Benešove dekréty, prezentácia výsledkov sociologického výskumu M. Homišinovej Slovenská inteligencia v Maďarsku, prednášky J. Duchoňa Zabudnutá mapa Košíc z 19. storočia a Vojenské pušky v monarchii. Posledne menovaná prednáška mala veľký úspech a bola spojená aj s výstavkou zbraní, ďalej prednášku Z. Labudovej Architektúra Košíc 19. storočia a napokon prednášku P. Dvořáka Slovenský pravek. Klub trenčianskych historikov (predseda M. Šišmiš, st.) patrí k najaktívnejším súčastiam SHS. Svoju činnosť klub orientuje do dvoch základných smerov: organizovanie vlastivedných seminárov a bohatej prednáškovej činnosti. V novembri sa uskutočnil vlastivedný seminár 85. výročie vzniku Trenčianskych novín a taktiež v novembri 2003 usporiadali spomienkovú slávnosť pri príležitosti 125. výročia narodenia M. Hodžu. Pre svojich členov klub pripravil prednášky: Genealógia rodu Bazovských (Z. Ďuriška), Vznik matičného hnutia medzi slovanskými národmi (M. Eliáš), Priezviská v Dubnici (L. Bernát), Kostnica juhoslovanských vojakov na vojenskom cintoríne v Trenčíne (B. Radovanovič), Vznik a vývoj krstných mien a priezvísk na Slovensku (M. Majtán) a Z dejín Japonska (I. Rumánek). Aj členovia Klubu trenčianskych historikov sa podieľali na bohatej konzultačnej činnosti pre diplomatov, študentov a rôznym záujemcom. Pripravili prednášky k dejinám obcí, výročiam národných buditeľov (Ľ. Rizner, J. Halaša) i pre Veliteľstvo pozemných vojsk SR v Trenčíne (Z dejín rakúsko-slovenských vzťahov so zameraním na Trenčín a Považie). Publikovali svoje príspevky aj v Trenčianskych novinách, Katolíckych novinách, farských listoch a Trenčiansky evanjelik. Aj Spišský dejepisný spolok, ktorý je pridruženým kolektívnym členom našej spoločnosti, si seminárom v decembri 2003 pripomenul už 125. výročie svojho založenia. V júni 2003 zasa pripravili konferenciu v Spišskom Štvrtku Stolica X spišských kopijníkov.

Výbor Slovenskej historickej spoločnosti sa na svojich zasadaniach venoval aj ďalším otázkam: išlo predovšetkým o mechanizmus rozdeľovania dotácií z Rady vedeckých spoločnosti Predsedníctva SAV. O otázku financií prejavili členovia výboru patričný záujem, pretože najmä od finančných dotácií a členských príspevkov závisí, či sa plánovanú akciu podarí zorganizovať na primeranej úrovni. Za zmienku stojí aj fakt, že ešte stále väčšina prednášateľov na konferenciách a seminároch vystupuje bez nároku na odmenu, pretože z rozpočtu, ktorý má SHS k dispozícii, nie je možné honorár vyplatiť. Napriek tomu, že ročný členský príspevok je naozaj aj po zvýšení symbolický, predsa značná časť členov našej spoločnosti tejto otázke nevenuje pozornosť. Keďže výboru spoločnosti je cudzie a neprijateľné vylučovať zo svojich radov členov pre neplatenie členského, rozhodol sa, že tých členov, ktorí dlhodobo nezaplatili členské (tri a viac rokov) bude podobne ako to robia oni, jednoducho ignorovať. Na druhej strane výbor SHS kvituje, že stále rastie záujem o členstvo a v minulom roku sme prijali 15 nových členov. V súčasnosti má Slovenská historická spoločnosť 380 členov. V minulom roku zrušili svoje členstvo štyria členovia zo zdravotných a iných dôvodov. S veľkým zármutkom sme prijali aj správy o úmrtí piatich našich členov. V našej spoločnosti sú aj takí členovia, ktorí sa dožívajú významného životného jubilea. Ich činnosť a zásluhy o rozvoj slovenskej historickej vedy si Výbor SHS pripomenie aspoň pozdravným listom a poďakovaním. Bližšie podrobnosti o aktivitách spoločnosti sa záujemcovia dozvedia v pripravovanom bulletine na rok 2004, ktorý bude doručený každému členovi v priebehu prvého polroku tohoto roku a na internetovej stránke www.dejiny.sk/shs, ktorú máme k dispozícii.

Vypracoval: PhDr. Viliam Čičaj, CSc. - predseda SHS pri SAV

Bratislava, 10. apríla 2004


Správy z minulých rokov: 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011

 

  Historický ústav SAV | Historický časopis | História Revue | Forum Historiae | Human Affairs | SDKSVE pri SAV | Slovanské štúdie

 


Adresa:
Slovenská historická spoločnosť pri SAV, P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava. Tel: +421 (0)2 - 529 257 53

IČO: 00178829, DIČ: 2021543392
Číslo účtu: 173321662 / 0900 (Slovenská sporiteľňa, a.s.)
IBAN: SK8509000000000173321662 GIBASKBX

E-mail: predseda - rastislav.koziak@umb.sk, vedecký tajomník - petra.hudek25@gmail.com, hospodárka - histkoda@savba.sk

Elektronický mailing list: shsprisav@gmail.com

Copyright © 1999 - 2024, Slovenské historická spoločnosť pri SAV