Logo SHS pri SAV

   Slovenská historická spoločnosť pri SAV
    P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava, Slovensko

 O nás
 Dejiny SHS
 Stanovy SHS
 Výbor SHS
 Sekcie SHS
 
 Prihláška do SHS
 Členské SHS
 
 Aktuality
 Cena SHS
 Plakety SHS
 
 Pripravované podujatia
 Správy o činnosti SHS
 Bulletin SHS pri SAV
 Dokumenty a stanoviská
 
 Zjazdy SHS pri SAV
 Profil absolventa histórie
 Dejepisná olympiáda

SHS pri SAV pripravuje novú webstránku spoločnosti a preto informácie na tejto stránke momentálne nepodliehajú aktualizácii. Ďakujeme Vám za pochopenie!

Správa o činnosti SHS pri SAV za rok 2005


Výbor Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV (ďalej SHS) sa v uplynulom roku zišiel na troch pravidelných riadnych zasadnutiach, na ktorých prerokúval aktuálne otázky a úlohy súvisiace s činnosťou spoločnosti. Výbor na základe požiadaviek jednotlivých sekcií, krúžkov a klubov zostavil plán činnosti a podľa svojich možností sa usiloval zabezpečiť jednotlivé vedecké podujatia finančnými prostriedkami, ktoré získal z dotácie Rady vedeckých spoločností SAV a z vlastných zdrojov.

Aj v uplynulom roku spočívalo ťažisko práce SHS v jednotlivých odborných sekciách a regionálnych kluboch a krúžkoch. Výbor SHS sa aj v minulom roku snažil koordinovať svoju činnosť s ostatnými vedeckými inštitúciami a vysokými školami, o čom svedčia podujatia, ktoré spoločne organizovali. Sekcie zorganizovali veľa hodnotných vedeckých podujatí, konferencií a sympózií, na ktorých sa zúčastnili taktiež odborníci zo zahraničia. Potešiteľná bola aj skutočnosť narastajúceho záujmu o naše podujatia medzi širokou verejnosťou. Tieto akcie sú dôkazom toho, že slovenskí historici majú záujem konfrontovať výsledky svojho vedeckého výskumu so zahraničím.

Sekcia pre najnovšie dejiny (predseda Ľ. Kázmerová). Členovia sekcie pripravili konferenciu s medzinárodnou účasťou Osobnosti a politické strany, ktorá sa konala v septembri 2005 v Bratislave. Na tomto podujatí odznelo jedenásť referátov. Značná aktivita bola aj v oblasti populárnovedeckej činnosti (História revue, denná tlač). Členom sekcie vyšli tlačou veľmi zaujímavé práce: Slobodomurári v Bratislave (K. Hradská). Do tlače boli zadané Prejavy a články. Dokumenty k dr. Tisovi (K. Hradská, M. Fabricius), Dilemy Karola Sidora (Ľ. Kázmerová, M. Katuninec). Sekcia pre hospodárske dejiny (predseda M. Kamenický). Členovia sekcie zorganizovali medzinárodný seminár Český a slovenský exil po II. svetovej vojne, ktorý sa uskutočnil v apríli 2005 v Martine. Sekcia bola aj spoluorganizátorom medzinárodného sympózia v októbri 2005 v Banskej Štiavnici Samuel Mikovíni a jeho odkaz pre dnešok. Členovia sekcie sa organizačne podieľali na prezentácii slovenskej historiografie, ktorá sa uskutočnila v rámci stretnutí vedeckých spoločností v novembri v Olomouci pod názvom Slovenská historiografia po roku 1989. V rámci Sekcie pre hospodárske dejiny sa uskutočnili aj dva vedecké workshopy v novembri a decembri 2005 v Bratislave: Aspekty mobility novovekej spoločnosti a Rodina a rodinný život v stredoeurópskom prostredí v novoveku. Členovia sekcie sa aktívne zúčastnili aj medzinárodnej konferencie Východ-Západ-Studená vojna a hospodárska spolupráca Východu s neutrálnymi štátmi v septembri v Bratislave a pražského seminára Moderní podnikatelské elity v novembri 2005. Sekcia pre dejiny knižnej kultúry (predseda E. Frimmová). Členovia usporiadali tradičný celoslovenský interdisciplinárny seminár so zahraničnou účasťou v spolupráci so Spolkom slovenských knihovníkov Dejiny knižnej kultúry Levíc a okolia v novembri 2005 v Leviciach za účasti 60 pracovníkov z rozličných vedeckých a odborných pracovísk zo Slovenska a zahraničia (Čechy, Maďarsko, Rakúsko). Na podujatí odznelo 37 príspevkov, ktoré budú organizátori publikovať na stránkach zborníka o problémoch a dejinách knižnej kultúry Kniha. V minulom roku vyšiel aj zborník príspevkov z vedeckej konferencie venovanej problematike cestopisnej literatúry Itineraria Posoniensia. V októbri 2005 sa v Bratislave zorganizoval aj medzinárodný workshop Švajčiarska kniha v stredoeurópskom priestore za účasti odborníkov z Poľska, Maďarska, Rakúska, Čiech a Slovenska. Členovia Sekcie pre vojenské dejiny (predseda M. Čaplovič) zorganizovali v spolupráci s Mestským múzeom v Bratislave a Vojenským historickým ústavom MO SR medzinárodné vedecké sympózium Napoleonské vojny a Bratislavský mier roku 1805, ktoré sa uskutočnilo v novembri 2005. V priebehu minulého roku členovia sekcie sa zúčastnili príspevkami na domácich a medzinárodných vedeckých podujatiach a podieľali sa na publikačnej činnosti Vojenského historického ústavu. Sekcia pomocných vied historických a archívnictva (predseda J. Roháč) v uplynulom roku zorganizovala vedeckú konferenciu s medzinárodnou účasťou pod názvom Miery a váhy v dejinách ľudskej spoločnosti v septembri 2005 v Bratislave. Jej cieľom bolo zhodnotiť súčasnú úroveň doteraz málo pertraktovanej historickej metrológie. V marci bola sprístupnená pre verejnosť v Slovenskom národnom múzeu v Bratislave výstava Slovensko na historických mapách v 16.-20. storočí, ktorá predstavila územie dnešného Slovenska na zväčša úplne neznámych kartografických dokumentoch. Súčasne sa uskutočnila aj medzinárodná vedecká konferencia Historické mapy. Ide o pravidelné štvorročné stretnutie odborníkov z geodézie, kartografie, archívnictva, etnografie a histórie. Vedeniu sekcie sa podarilo vydať zborník príspevkov z konferencie Diplomatická produkcia v stredovekom meste, ktorá sa uskutočnila vo Zvolene v roku 2002. Sekcia pre rodové štúdie (predseda T. Lengyelová) vydala zborník príspevkov v anglickom jazyku z medzinárodnej vedeckej konferencie s názvom Mágia v minulosti, ktorá sa uskutočnila v Smoleniciach v októbri 2004. Taktiež s prispením členov sekcie vyšiel aj ďalší zborník príspevkov z rovnomennej medzinárodnej konferencie Žena a právo. Právne a spoločenské postavenie žien v minulosti. Jedna z najstarších súčastí našej spoločnosti Sekcia pre dejiny miest (predseda V. Segeš) zorganizovala v uplynulom období vedecké podujatie s medzinárodnou účasťou Spoločenská štruktúra a stratifikácia v minulosti miest a mestečiek na Slovensku, ktorá sa uskutočnila v októbri 2005 v Poprade. Najmladšia Sekcia starovekých, byzantských a slovanských dejín prešla určitými organizačnými zmenami. Doterajšieho zakladajúceho predsedu Mgr. E. Neupauera, ktorý zmenil pracovisko, nahradil ThDr. V. Ježek, ThD. Sekcia pre dejiny školstva a pedagogiky (predseda J. Pšenák) pripravila metodologický seminár História slovenských učiteľských ústavov, ktorý sa uskutočnil v Múzeu školstva a pedagogiky. Členovia sekcie sa zúčastnili aj XXV. komeniologického kolokvia v Uherskom Brode: Jezuitské školství v době protireformace - země Koruny české a střední Evropa.

Tradične bohatou činnosťou za minulý rok sa môžu pochváliť aj regionálne krúžky a spolky historikov. Krúžok historikov v Topoľčanoch (predseda O. Kvasnicová) pripravil odborný seminár k 100. výročiu úmrtia učiteľa, vydavateľa a kníhtlačiara Jána Bežu (1842-1905), v októbri 2005 v Senici, na ktorom za účasti 120 poslucháčov odzneli štyri odborné prednášky. Zároveň sa pripravila aj výstava Ján Bežo (1842 - 1905) v dome kultúry v Senici a v Tribečskej knižnici v Topoľčanoch (250 účastníkov). Súčasťou seminára bola aj spomienka pri hrobe Jána Bežu na mestskom cintoríne v Senici, spomienková slávnosť v evanjelickom kostole a kultúrny program. Ďalej krúžok historikov zorganizoval odborný seminár k 190. výročiu narodenia Ľudovíta Štúra (1815-1856) v rámci Roka Ľ. Štúra od októbra 2005 do októbra 2006 v Bánovciach nad Bebravou. Za účasti 50 poslucháčov odzneli štyri odborné prednášky. V rámci osláv sa pripravila výstava Míľniky života Ľudovíta Štúra v Základnej umeleckej škole v Bánovciach nad Bebravou (300 účastníkov) s kultúrnym programom žiakov ZUŠ D. Kardoša v Bánovciach nad Bebravou. Slovenská pošta š. p. Bratislava vydala príležitostnú pečiatku k 190. výročiu narodenia Ľ. Štúra a záujemcovia ju mohli používať na poštovom úrade Bánovce nad Bebravou v dňoch 24. - 25. októbra 2005. Bol publikovaný aj článok A. Borszékovej Odborný seminár o Ľudovítovi Štúrovi v Bánovciach nad Bebravou v týždenníku Tempo. Tretím významným podujatím topoľčianskeho krúžku historikov bol odborný seminár Oldenburgovci v Brodzanoch, pri príležitosti 150. výročia narodenia N. Oldenburgovej a 160. výročia narodenia vojvodu E. Oldenburga v decembri 2005. Odzneli štyri odborné prednášky a seminára sa zúčastnilo 50 osôb. O seminári vyšiel článok M. Lysej Oldenburgovci v Brodzanoch v týždenníku Tempo. V rámci prednáškovej činnosti odzneli prednášky: Od medzivojnových Šimonovian k súčasnému mestu (O. Kvasnicová), Baťovská podnikateľská filozofia (Z. Rybka), 50. rokov organizovanej kultúry a osvetovej činnosti v meste Topoľčany (H. Grežďová), História tlačiarne Hermana Hertzku v Bánovciach nad Bebravou (O. Kvasnicová), Tlačiareň v Krásne (H. Grežďová). Členovia krúžku sa podieľali na príprave výstavy Už Turek ide ..., v máji 2005 v Tríbečskom múzeu v Topoľčanoch (735 návštevníkov) a sprievodného animačného podujatia Pod tureckým stanom v dňoch 09. - 27. 05. 2005 pre 135 účastníkov z radov školskej mládeže. Na dobrej úrovni bola aj v minulom roku spolupráca členov krúžku s tlačou, Slovenským rozhlasom a Slovenskou televíziou. Značnú aktivitu v uplynulom roku vykazoval aj Spolok banskobystrických historikov (predseda R. Kožiak), ktorý sa v roku 2005 sústredil na prípravu vedeckej konferencie so zahraničnou účasťou pri príležitosti 750. výročia udelenia mestských privilégií Banskej Bystrici. Konferencia sa konala 27. a 28. septembra 2005 a zúčastnilo sa jej 50 aktívnych účastníkov. Z konferencie sa v súčasnosti pripravuje zborník príspevkov. Druhou oblasťou spolkovej činnosti bolo už tradičné organizovanie prednášok hlavne pre študentov z Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Prednášky boli zamerané na prezentáciu aktuálnych poznatkov k dejinám mesta. Ako prednášatelia sa prezentovali pracovníci historických pracovísk v Banskej Bystrici: Praveké a včasnoslovanské osídlenie Banskej Bystrice (M. Mácelová), Mesto Banská Bystrica v stredoveku a ranom novoveku (H. Lisková), K historiografii venovanej dejinám Banskej Bystrice (I. Nagy), Osídlenie banskobystrického regiónu v novoveku (O. Tomeček). Uvedeného cyklu prednášok sa zúčastnili aj učitelia dejepisu a žiaci banskobystrických základných a stredných škôl. Klub trenčianskych historikov (predseda M. Šišmiš, st.) patril aj v uplynulom období k najaktívnejším súčastiam SHS. Svoju činnosť klub nasmeroval do dvoch základných oblastí: vlastivedné semináre a prednášková činnosť. Klub sa podieľal na vlastivednom seminári k 190. výročiu narodenia Ľ. Štúra v Uhrovci, ktorý bol spojený s bohatým kultúrnym programom a veľkou účasťou, predovšetkým mládeže. V rámci prednáškovej činnosti odzneli prednášky: Z dejín lekárnictva v Trenčíne (V. Morišová), Orientalistika na Slovensku (V. Krupa), Vznik a vývoj priezvísk na Slovensku (M. Majtán), Ján Branislav Mičátek, rodák z Malých Stankoviec, dolnozemský kultúrny dejateľ a organizátor spolkovej činnosti (M. Šišmiš), M. R. Štefánik a štefánikovske atribúty v Trenčíne (I. Veliký), Život a dielo Janka Jesenského (so vzťahom k Novému Mestu a Považiu) (M. Gáfrik). J. Karlík v rámci Roka Ľ. Štúra prednášal v Bánovciach nad Bebravou, Trenčíne, Zemianskom Podhradí a Lubine. M. Šišmiš bol odborným garantom celoslovenských osláv Ľ. Štúra a prípravy regionálnej monografie Z dejín Chocholnej-Velčíc. Klub úzko spolupracoval s miestnymi spolkami, cirkevnými organizáciami, kultúrnymi a školskými inštitúciami. Zlepšila sa aj spolupráca s masmédiami (Trenčianske noviny, Trenčianska televízia, Info - informačné noviny mesta Trenčína). Bohatá bola aj publikačná činnosť členov klubu v regionálnej tlači (Beckovské noviny, Info, Farské listy, Trenčiansky evanjelik a iné). V štádiu príprav sú aj dve miestne monografie (Beckov, Trenčianske Stankovce). Spišský dejepisný spolok, ktorý je pridruženým kolektívnym členom našej spoločnosti, nás podľa svojich možností informoval o svojich podujatiach a zapojil sa do spolupráce so Sekciou pre dejiny miest.

Výbor Slovenskej historickej spoločnosti sa na svojich zasadaniach venoval aj ďalším otázkam: išlo predovšetkým o problematiku dotácie z Rady vedeckých spoločností Predsedníctva SAV (79.000 Sk,-), s ktorými sa nám čiastočne podarilo finančne zabezpečiť väčšinu našich podujatí. Dôležitou súčasťou rokovaní bola aj otázka organizačného a obsahového zabezpečenia XIII. zjazdu a Valného zhromaždenia SHS, ktorý sa uskutoční v dňoch 25.-27. apríla 2006 v Banskej Bystrici. Výbor sa rozhodol, že z prostriedkov, ktoré má k dispozícii uhradí účastníkom ubytovanie. Z účastníckych poplatkov sa pokryjú náklady spojené s organizáciou zjazdu a vydaním zjazdových materiálov. Výber členských príspevkov (41.905,- Sk) sa realizoval na primeranej úrovni a z nich sme tiež financovali naše aktivity. Napriek tomu, že členský príspevok je skutočne symbolický, časť členov našej spoločnosti tejto otázke naďalej nevenuje pozornosť.

Výbor SHS s potešením konštatuje, že záujem o členstvo v spoločnosti naďalej trvá. V minulom roku sme prijali 7 nových členov. V súčasnosti má Slovenská historická spoločnosť 322 členov. Výbor vyradil z evidencie členov, ktorí viac ako päť rokov neplatili členské príspevky. S veľkým zármutkom sme prijali správy o úmrtí troch našich členov.

Novoprijatí členovia: 7
Stav k 31.12.2005: 323 členov

Vážení priatelia, ďakujeme Vám aj touto cestou za Vašu doterajšiu prácu a tešíme sa na stretnutie na našom XIII. zjazde a Valnom zhromaždení v Banskej Bystrici. Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť na blížiaci sa posledný termín zaslania prihlášok na zjazd - 10. marec 2006.

Vypracoval: PhDr. Viliam Čičaj, CSc.

Bratislava 16.1.2006


Správy z minulých rokov: 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011

 

  Historický ústav SAV | Historický časopis | História Revue | Forum Historiae | Human Affairs | SDKSVE pri SAV | Slovanské štúdie

 


Adresa:
Slovenská historická spoločnosť pri SAV, P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava. Tel: +421 (0)2 - 529 257 53

IČO: 00178829, DIČ: 2021543392
Číslo účtu: 173321662 / 0900 (Slovenská sporiteľňa, a.s.)
IBAN: SK8509000000000173321662 GIBASKBX

E-mail: predseda - rastislav.koziak@umb.sk, vedecký tajomník - petra.hudek25@gmail.com, hospodárka - histkoda@savba.sk

Elektronický mailing list: shsprisav@gmail.com

Copyright © 1999 - 2024, Slovenské historická spoločnosť pri SAV