Logo SHS pri SAV

   Slovenská historická spoločnosť pri SAV
    P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava, Slovensko

 O nás
 Dejiny SHS
 Stanovy SHS
 Výbor SHS
 Sekcie SHS
 
 Prihláška do SHS
 Členské SHS
 
 Aktuality
 Cena SHS
 Plakety SHS
 
 Pripravované podujatia
 Správy o činnosti SHS
 Bulletin SHS pri SAV
 Dokumenty a stanoviská
 
 Zjazdy SHS pri SAV
 Profil absolventa histórie
 Dejepisná olympiáda

Žiadame členov SHS, aby do konca marca zaplatili členský poplatok vo výške 15 eur (znížené členské 7 eur pre dôchodcov, nezamestnaných, osôb na materskej dovolenke). Informácia o čísle bankového účtu sa nachádza na konci tejto webovej stránky.

Správa o činnosti SHS pri SAV za rok 2007


Výbor Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV (ďalej SHS) sa v uplynulom roku zišiel na pravidelných riadnych zasadnutiach, na ktorých prerokúval aktuálne otázky a úlohy súvisiace s činnosťou spoločnosti. Výbor na základe požiadaviek jednotlivých sekcií, krúžkov a klubov zostavil plán činnosti a podľa svojich možností sa usiloval zabezpečiť jednotlivé vedecké podujatia finančnými prostriedkami, ktoré získal z dotácií Rady vedeckých spoločnosti SAV a z vlastných zdrojov. Členské príspevky boli v sume 41.200,- Sk a dotácia 90.000,- Sk, ktoré v podstate čiastočne finančne pokryli takmer všetky plánované akcie.

Aj v uplynulom roku spočívalo ťažisko práce SHS v jednotlivých odborných sekciách a regionálnych kluboch a krúžkoch. Výbor SHS sa aj v minulom roku snažil koordinovať svoju činnosť s ostatnými vedeckými inštitúciami a vysokými školami, o čom svedčia podujatia, ktoré spoločne organizovali. Sekcie zorganizovali veľa hodnotných vedeckých podujatí, konferencií a sympózií, na ktorých sa zúčastnili taktiež odborníci zo zahraničia. Tieto akcie sú dôkazom toho, že slovenskí historici majú záujem konfrontovať výsledky svojho vedeckého výskumu so zahraničím. Výbor s potešením môže skonštatovať, že naďalej pretrval záujem o členstvo v našej organizácii. K 31. 12. 2007 spoločnosť mala 334 členov. V marci 2007 sme pre dlhodobé neplatenie členských príspevkov vyradili 14 členov, členstvo zrušili 2 členovia a prijali sme 4 nových členov. S hlbokým zármutkom sme prijali správu o úmrtí, vo veku sto rokov, nášho najstaršieho člena prof. Š. Pozdišovského z Trenčína. Výbor sa rozhodol v uplynulom roku udeliť čestné členstvo J. Bartlovi a I. Chalupeckému. V roku 2007 sa kolektívnym členom stala Spoločnosť pre dejiny a kultúru strednej a východnej Európy (predseda T. Ivantyšynová).

Sekcia pre najnovšie dejiny (predseda Ľ. Kázmerová). Členovia sekcie pripravili konferenciu Slovenská republika očami mladých historikov, ktorá sa konala 24.-26. apríla 2007 v Prešove. Na tomto podujatí odznelo 37 referátov. Zároveň pripravili medzinárodnú vedeckú konferenciu Cirkvi a ich vplyv na formovanie národného vedomia obyvateľstva stredoeurópskeho priestoru v 19. storočí až prvej polovici 20. storočia. Uskutočnila sa v Prešove 2. až 4. mája 2007 v spolupráci s Inštitútom histórie FF PU, Historickou spoločnosťou kráľovského mesta Prešov a Viedenskou univerzitou vo Viedni, za účasti 26 referentov z 8 krajín. Značná aktivita bola aj v oblasti populárnovedeckej činnosti (História revue, denná tlač). Členom sekcie sa podieľali na príprave publikácie Slovensko v udalostiach a dátumoch. Sekcia pre hospodárske dejiny (predseda M. Kamenický). Členovia zorganizovali medzinárodný seminár Rómska otázka ako faktor česko-slovenských vzťahov v 20. storočí, ktorý sa uskutočnil 17. - 19. apríla 2007 v Košiciach a odznelo 12 referátov. Sekcia bola aj spoluorganizátorom sympózia v dňoch 20.-21. júna 2007 v Banskej Štiavnici História získavania nerastného bohatstva zo slovenských lomov (12 referátov). Členovia sekcie sa organizačne podieľali na kolokviu Hospodárske dejiny, súčasný stav a perspektívy 11. októbra 2007 v Bratislave (9 referátov). Sekcia pre dejiny knižnej kultúry (predseda E. Frimmová). Členovia usporiadali tradičný celoslovenský interdisciplinárny seminár so zahraničnou účasťou v spolupráci so Spolkom slovenských knihovníkov Dejiny knižnej kultúry Košíc a okolia 13.-15. novembra 2007 v Košiciach za účasti 75 pracovníkov z rozličných vedeckých a odborných pracovísk zo Slovenska a zahraničia (Maďarsko). Na podujatí odznelo 45 príspevkov, ktoré budú organizátori publikovať na stránkach zborníka o problémoch a dejinách knižnej kultúry Kniha. Sekcia v minulom roku usporiadala aj medzinárodnú konferenciu Orbis helveticorum. Švajčiarska kniha a jej stredoeurópsky svet 24.-26. apríla 2007 v Smoleniciach. Prednesených bolo 31 referátov a zúčastnili sa jej odborníci z Čiech, Rakúska, Maďarska, Poľska, Švajčiarska, Nemecka a Slovenska. Sekcia pre cirkevné dejiny (predseda M. Kohútová) v uplynulom roku orientovala svoju činnosť na redakčné práce a prípravu zborníka z rovnomennej konferencie Slovensko a Svätá stolica do tlače. Členovia Sekcie pre vojenské dejiny (predseda M. Čaplovič) v spolupráci s Múzeom SNP v Banskej Bystrici zorganizovali v spolupráci s Mestským úradom v Tisovci a Vojenským historickým ústavom MO SR v Bratislave sa podieľali 6. júna 2007 v Tisovci na zorganizovaní odborného seminára k 100. výročiu narodenia generála J. Nosku, na ktorom sa zúčastnilo 140 osôb a odznelo 7 referátov. V priebehu minulého roku členovia sekcie pripravili slávnostnú akadémiu pri príležitosti životného jubilea 70. narodenín významného vojenského historika PhDr. V. Dangla, CSc., ktorá sa uskutočnila za účasti 40 prítomných 3. mája 2008 v Bratislave a bola spojená s prezentáciou zborníka Miles semper Honestus. Sekcia pomocných vied historických a archívnictva (predseda J. Roháč) v uplynulom roku zorganizovala v dňoch 23.-25. mája 2007 sa v Žiline 11. archívne dni v SR. Podujatie zorganizovala Spoločnosť slovenských archivárov v úzkej spolupráci so Sekciou archívnictva a PVH SHS pri SAV a Ministerstvom vnútra SR - odborom archívov a registratúr a žilinskou pobočkou Štátneho archívu v Bytči. Počas troch dní zaznelo 21 príspevkov na tému Archívy 21. storočia. Sprístupňovanie archívnych fondov a nové technológie., ktoré boli rozdelené do piatich blokoch. V júni vyšiel zborník z konferencie Pečate a ich používatelia, ktorá sa uskutočnila v minulom roku v Martine. 27. novembra 2007 zorganizovala sekcia v spolupráci s Hlavným mestom SR Bratislavou, Katedrou archívnictva a PVH FF UK Bratislava, MV SR - odborom archívov a registratúr podujatie pod názvom Spomienka na pani docentku Lehotskú venované 85. výročiu narodenia doc. PhDr. Dariny Lehotskej, CSc. (107 účastníkov). Cieľom podujatia bolo zhodnotiť význam doc. D. Lehotskej v rámci našich dejín, konkrétne jej prínos k rozvoju pomocných vied historických a bádania v oblasti dejín Bratislavy. Sekcia pre rodové štúdie (predseda T. Lengyelová) a jej členovia sa organizačne podieľali na príprave medzinárodnej vedeckej konferencii v spolupráci so Sekciou pre dejiny miest Šľachta a mestá, mešťania a šľachtici. Sekcia bola prijatá aj za člena Medzinárodnej federácie pre výskum dejín miest - International Federation for Research in Women´s History v Sofii v auguste 2007. Sekcia pre dejiny miest (predseda V. Segeš) zorganizovala v uplynulom období vedecké podujatie s medzinárodnou účasťou Mestá a šľachta, mešťania a šľachtici, ktorá sa uskutočnila 3.-5. októbra 2007 v Leviciach a odznelo 42 referátov. V uplynulom roku vydali aj zborník z konferencie Kriminalita, súdnictvo, bezpečnosť v dejinách miest a mestečiek na Slovensku. Sekcia starovekých, byzantských a slovanských dejín (predseda V. Ježek) pripravila medzinárodnú konferenciu Konštrukcia a dekonštrukcia Byzancie, (19 referátov). Členovia sa podieľali na organizácii Cyrilometodskych slávností vo východoslovenskej obci Markovce v okrese Michalovce pre rómske deti. Nepodarilo sa v úplnom rozsahu zabezpečiť periodicitu vydávania vedeckého časopisu Synergia, ktorý vychádza rámci fakulty PBF PU v Prešove a SHS.

Krúžok historikov v Topoľčanoch (predseda O. Kvasnicová) pripravil 4. februára 2007 v Ostraticiach 1. odborný seminár Jozef Kompánek (1836 - 1917) k 90. výročiu úmrtia katolíckeho kňaza spisovateľa, významného národného buditeľa, historika, spisovateľa a zakladateľa ostratickej obecnej dychovky. Odzneli odborné prednášky: Životné osudy a prínos Jozefa Kompánka pre dejiny Slovenska a Slovákov (D. Dian), Personálna bibliografia Jozefa Kompánka (E. Vicelová), a Nášmu rodákovi (P. Kubačka). Na podujatí bolo 130 účastníkov. 2. odborný seminár na tému Významné rody, ktoré zasiahli do dejín Topoľčian sa konal 25. októbra 2007 v Topoľčanoch. s odbornými prednáškami: Pramene k dejinám rodov (O. Kvasnicová); Rodové erby a genealogický výskum (H. Grežďová); Matúš Čák Trenčiansky a jeho doba (V. Paulen); Pôsobenie Forgáčovcov v Uhorsku a v regióne Topoľčian (K. Beňová); K pôsobeniu Stummerovcov (M. Neznámy); Stummerovská železnica (P. Gerši); Archeologické nálezy zo šľachtických sídel v okolí Topoľčian (Topoľčiansky hrad, Oponický hrad, kaštieľ v Ostraticiach, kaštieľ v Malých Dvoranoch) (M. Žáčik). Na podujatí bolo 90 účastníkov. 3. odborný seminár na tému Izák Caban (1632-1707) k 375. výročiu narodenia a 300. výročiu úmrtia významného slovenského evanjelického teológa, filozofa a pedagóga sa konal 10. decembra 2007 v Brodzanoch. s odbornými prednáškami: Izák Caban v dejinách slovenskej kultúry a literatúry (M.Kovačka); Životné osudy Izáka Cabana (Z. Ďuriška); Izák Caban v zbierkach Slovenskej národnej knižnice (K. Komorová - H. Saktorová) pre 70 účastníkov. 4. odborný seminár na tému Gustáv Friesenhof (1807-1889) k 200. výročiu narodenia diplomata a veľkostatkára sa konal 14. decembra 2007 v Brodzanoch s referátmi: Gustáv Friesenhof a jeho vzťah k Rusku (H. Filipová); Erby Friesenhovcov a Oldenburgovcov (M. Kollár); Gustáv Friesenhof v archívnych dokumentoch (H. Grežďová) pre 40 účastníkov. Členovia sa podieľali na príprave výstavy Z dejín mesta Topoľčany, ktorá prebiehala v termíne od 10. mája 2007 do marca 2008 v Tríbečskom múzeu v Topoľčanoch. Výstavu si prezrelo 1447 návštevníkov. Členovia Krúžku historikov SHS v Topoľčanoch pripravili monografiu obce Uhrovec, podieľali sa na príprave odborného semináru Klubu historikov v Trenčíne o archívnych dokumentoch k dejinám obcí Trenčianskeho regiónu (O. Kvasnicová) a vypracovali príspevok o Pavlovi Horváthovi do časopisu Knižnica č. 11-12 (H. Grežďová).

Značnú aktivitu v uplynulom roku vykazoval aj Spolok banskobystrických historikov (predseda R. Kožiak). Členovia pripravili medzinárodnú vedeckú konferenciu Cirkevné knižnice - ich funkcie a význam v dejinách 6.-7. novembra 2007 v Banskej Bystrici, na ktorej odznelo 57 referátov. Druhou oblasťou spolkovej činnosti bolo už tradičné organizovanie prednášok hlavne pre študentov z Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici: Dejiny bratislavskej kapituly (J. Šedivý) a K dejinám dominikánov v stredoveku (G. Hunčaga). Klub trenčianskych historikov (predseda M. Šišmiš, st.) patril aj v uplynulom období k najaktívnejším súčastiam SHS. Svoju činnosť klub nasmeroval do dvoch základných oblastí: vlastivedné semináre a prednášková činnosť. Klub sa podieľal na príprave vlastivedného seminára 17. apríla 2007 k 190. výročiu beckovského rodáka J. M. Hurbana, ktorý bol spojený s bohatým kultúrnym programom a veľkou účasťou, predovšetkým mládeže. Odzneli príspevky J. M. Hurban - život a dielo (V. Winkler), Z rodinnej a rodovej genealógie J. M. Hurbana (M. Šišmiš), J. M. Hurban ako kňaz (M. Hvožďan), J. M. Hurban v muzeálnych a archívnych dokumentoch (J. Karlík). Ďalej pripravili seminár 150. výročie IV. tatrínskej sednice v Čachticiach. V rámci prednáškovej činnosti odzneli prednášky: Beckovský rodák MUDr. Ján Ambro, priekopník uhorského pôrodníctva (M. Šišmiš), Humoristicko-satirický časopis Kocúr a spoluúčasť J. Halašu, martinského rodáka a trenčianskeho lekárnika (M. Kováč), Z modernej slovenskej heraldiky (J. Novák), prednášky o archívnych fondoch so vzťahom k dejinám trenčianskeho regiónu (J. Kurucárová, O. Kvasnicová, Š. Drahošová, D. Hlaváčová). Ďalej pripravili aj prednášky pri príležitosti 370. výročia vzniku trenčianskej exulantskej tlačiarne Regionálne periodická tlač v minulosti a prítomnosti trenčianskeho regiónu (E. Struhárová) a prezentáciu knihy O. Kovačevičovej Brezovský staviteľ organov Martin Šaško, jeho predkovia a potomkovia. Z ostatných prednášok možno uviesť: Jesenskovci a ich pobyt v Bánovciach a na strednom Považí (M. Šišmiš), 180. výročie narodenia beckovského rodáka - riaditeľa ríšskeho geologického ústavu vo Viedni D. Štúra. Klub úzko spolupracoval s miestnymi spolkami cirkevnými organizáciami, kultúrnymi a školskými inštitúciami,. Viacerí členovia publikovali príspevky v regionálnej tlači najmä v súvislosti s hurbanovskou problematikou (Trenčianske noviny, Beckovské noviny, Info - informačné noviny mesta Trenčína, Farské listy, Trenčiansky evanjelik a iné). Významný bol aj zostavovateľský a autorský podiel členov (J. Karlík, J. Karlíková, V. Bernátová, M. Ďurčová a iní) klubu na regionálnych monografiách (Beckov, Trenčianske Stankovce, Soblahov, Uhrovec). Členovia klubu poskytovali odbornú lektorskú a poradenskú pomoc rozličným inštitúciám od škôl, vydavateľstvám a orgánom štátnej správy.

Spišský dejepisný spolok a Spoločnosť pre dejiny a kultúru strednej a východnej Európy, ktoré sú pridruženými kolektívnymi členmi našej spoločnosti nás podľa svojich možností informovali o svojich podujatiach a zapojili aj do spolupráce s jednotlivými odbornými sekciami a regionálnymi spolkami.

Vypracoval: PhDr. Viliam Čičaj, CSc.
predseda

V Bratislave 21.1.2008


Správy z minulých rokov: 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011

 

  Historický ústav SAV | Historický časopis | História Revue | Forum Historiae | Human Affairs | SDKSVE pri SAV | Slovanské štúdie

 


Adresa:
Slovenská historická spoločnosť pri SAV, P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava. Tel: +421 (0)2 - 529 257 53

IČO: 00178829, DIČ: 2021543392
Číslo účtu: 173321662 / 0900 (Slovenská sporiteľňa, a.s.)
IBAN: SK8509000000000173321662 GIBASKBX

E-mail: predseda - rastislav.koziak@umb.sk, vedecký tajomník - adam.hudek@savba.sk, hospodárka - histkoda@savba.sk

Elektronický mailing list: shsprisav@gmail.com

Copyright © 1999 - 2022, Slovenské historická spoločnosť pri SAV