Logo SHS pri SAV

   Slovenská historická spoločnosť pri SAV
    P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava, Slovensko

 O nás
 Dejiny SHS
 Stanovy SHS
 Výbor SHS
 Sekcie SHS
 
 Prihláška do SHS
 Členské SHS
 
 Aktuality
 Cena SHS
 Plakety SHS
 
 Pripravované podujatia
 Správy o činnosti SHS
 Bulletin SHS pri SAV
 Dokumenty a stanoviská
 
 Zjazdy SHS pri SAV
 Profil absolventa histórie
 Dejepisná olympiáda

Žiadame členov SHS, aby do konca marca zaplatili členský poplatok vo výške 15 eur (znížené členské 7 eur pre dôchodcov, nezamestnaných, osôb na materskej dovolenke). Informácia o čísle bankového účtu sa nachádza na konci tejto webovej stránky.

Správa o činnosti SHS pri SAV za rok 2006


Najvýznamnejším podujatím v živote našej organizácie v uplynulom roku bol predovšetkým XIII. zjazd a Valné zhromaždenie Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV (ďalej SHS). Zjazd sa uskutočnil v dňoch 25.- 27. apríla 2006 v Banskej Bystrici a zúčastnilo sa ho vyše sto - skoro tretina všetkých - členov. Keďže na uplynulý rok pripadlo aj 60. výročie založenia našej spoločnosti, ústrednou témou sa stala určitá rekapitulácia tohoto veľmi dlhého a zaujímavého obdobia slovenskej profesionálnej historiografie. Materiály z tohoto podujatia budú publikované na stránkach Historického časopisu v prvej polovici tohoto roku. Na zjazde bol vytvorený aj primeraný priestor pre diskusiu a týkala sa rozličných problémov, s ktorými sa historici stretávajú pri svojej každodennej práci. Niektoré diskusné príspevky si všímali otázky komunikácie v rámci historickej obce, vzájomnej informovanosti, problémy výchovy, úrovne vedomostí vysokoškolských študentov, mladých pracovníkov a doktorandov zaradených do vedeckej prípravy. V diskusii odzneli aj príspevky, ktoré sa dotkli aj postavenia historikov v spoločnosti, ale i niektorých etických záležitostí. Z diskusie vyplynulo aj niekoľko záverov, ktoré sa premietli aj do uznesení z Valného zhromaždenia, ktoré budú uverejnené na internetovej stránke spoločnosti. Veľmi potešiteľným javom uplynulého obdobia bol aj fakt, že neochabol záujem medzi mladými historikmi o členstvo v našej spoločnosti a vznikli tri nové odborné sekcie: Sekcie pre dejiny knižnej kultúry, Sekcia pre rodové štúdie a Sekcia pre staroveké, byzantské a slovanské dejiny.

Výbor SHS sa v uplynulom roku schádzal na pravidelných riadnych zasadnutiach, na ktorých prerokúval aktuálne otázky a úlohy súvisiace s činnosťou spoločnosti. Výbor na základe požiadaviek jednotlivých sekcií, krúžkov a klubov zostavil plán činnosti a podľa svojich možností sa usiloval zabezpečiť jednotlivé vedecké podujatia finančnými prostriedkami, ktoré získal z dotácií Rady vedeckých spoločnosti SAV (85.000,- Sk) a z vlastných zdrojov. Tie predstavovali predovšetkým členské príspevky (48.347,20 Sk) a sponzorské dary (2.000,- Sk). Dotáciou sa podarilo čiastočne finančné pokryť takmer všetky plánované akcie.

Aj v uplynulom roku spočívalo ťažisko práce SHS v jednotlivých odborných sekciách a regionálnych kluboch a krúžkoch. Výbor SHS sa aj v minulom roku snažil koordinovať svoju činnosť s ostatnými vedeckými inštitúciami a vysokými školami, o čom svedčia podujatia, ktoré spoločne organizovali. Sekcie zorganizovali veľa hodnotných vedeckých podujatí, konferencií a sympózií, na ktorých sa zúčastnili taktiež odborníci zo zahraničia a poskytli slovenským historikom možnosť konfrontovať výsledky svojho vedeckého výskumu.

Sekcia pre najnovšie dejiny (predseda Ľ. Kázmerová). Členovia sekcie pripravili v spolupráci so Sekciou pre všeobecné dejiny medzinárodnú konferenciu Politické a kultúrne transféry medzi Francúzskom, Nemeckom a strednou Európou: prípad Slovenska v Bratislave v dňoch 27.-28.10. 2006. Okrem toho sa podieľali na vedeckopopularizačnej činnosti a publikovali na stránkach časopisov Os, História - revue o dejinách spoločnosti, v denníkoch Pravda a Sme. Spolupracovali aj so Slovenským rozhlasom. Členom sekcie vyšli tlačou veľmi zaujímavé práce: Bratislava 1939-1945 (K. Hradská) a Dilemy Karola Sidora (Ľ. Kázmerová, M. Katuninec). Sekcia pre hospodárske dejiny (predseda M. Kamenický). Členovia sekcie zorganizovali medzinárodný vedecký seminár Cirkev a formovanie občianskej spoločnosti, ktorý sa uskutočnil 5. apríla 2006 v Bratislave a odznelo šesť referátov. Sekcia bola aj spoluorganizátorom odborného seminára Vyhne, minulosť a súčasnosť v 15.-16. júna 2006 vo Vyhniach. Členovia sekcie sa organizačne podieľali na prezentácii slovenskej historiografie na XIV. Medzinárodnom kongrese hospodárskych dejín 21.-25. augusta 2006 v Helsinkách (R. Holec, Ľ. Hallon). Sekcia pre všeobecné dejiny (predseda B. Ferenčuhová) zorganizovala medzinárodnú vedeckú konferenciu Politické a kultúrne transféry medzi Francúzskom, Nemeckom a strednou Európou: prípad Slovenska v Bratislave v dňoch 27.-28.10. 2006 za účasti odborníkov z Francúzska, Nemecka, Poľska, Čiech a Rakúska. Sekcia pre dejiny knižnej kultúry (predseda E. Frimmová). Členovia usporiadali tradičný celoslovenský interdisciplinárny seminár so zahraničnou účasťou v spolupráci so Spolkom slovenských knihovníkov Dejiny knižnej kultúry Liptova 21.-23. novembra 2006 v Liptovskom Jáne za účasti 60 pracovníkov. Na podujatí odznelo 36 príspevkov, ktoré budú organizátori publikovať na stránkach zborníka o problémoch a dejinách knižnej kultúry Kniha. Súčasťou podujatia bola aj vernisáž výstavy Cithara sanctorum v Liptovskom Mikuláši. Členovia Sekcie pre vojenské dejiny (predseda M. Čaplovič) zorganizovali v spolupráci s Múzeom SNP v Banskej Bystrici a Vojenským historickým ústavom MO SR vedecký seminár pri príležitosti 100. výročia narodenia Jána Goliana s názvom Generál Golian a jeho doba 31. októbra 2006 v Banskej Bystrici. Sekcia pomocných vied historických a archívnictva (predseda J. Roháč) v uplynulom roku zorganizovala vedeckú konferenciu pod názvom Pečate a ich používatelia, ktorá sa uskutočnila 12.-13. septembra 2006 v Martine. Na konferencii odznelo 17 referátov. Sekcii bola udelená aj Výročná cena časopisu Pamiatky a múzeá za výstavu v Slovenskom národnom múzeu v Bratislave výstava Slovensko na historických mapách v 16. - 20. storočí. Vedeniu sekcie sa podarilo vydať zborník príspevkov z konferencie Miery a váhy v dejinách ľudskej spoločnosti, ktorá sa uskutočnila v Bratislave ešte v predchádzajúcom roku. 20. februára 2006 v Bratislave usporiadali slávnostné zhromaždenie 100. výročie narodenia prof. PhDr. Alexandra Húščavu, DrSc. Sekcia pre cirkevné dejiny (predseda M. Kohútová) usporiadala 5. - 7. septembra 2006 v Trnave konferenciu Slovensko a Svätá stolica. Bola venovaná problematike vzájomných vzťahov od najstarších čias až do súčasnosti. S príspevkami vystúpilo 23 účastníkov a zúčastnilo sa 125 osôb. Sekcia pre rodové štúdie (predseda T. Lengyelová) v roku 2006 usporiadala seminár Podoby ženy v umení dvoch vekov, na ktorom odzneli prednášky D. Burana: SVÄTÁ ANNA SAMOTRETIA - Postava medzi náboženstvom a feminizmom, medzi kráľom a baníkom a E. Filovej: ŽENY, EROS, POLITIKA - Emancipačná vlna v slovenskom hranom filme 70. rokov 20. storočia. Podujatie sa uskutočnilo 14. decembra 2006 v Bratislave a bolo prítomných 30 účastníkov. Sekcia pre dejiny miest (predseda V. Segeš) zamerala svoju činnosť v uplynulom období na redakčné a edičné spracovanie príspevkov z konferencií Kriminalita, bezpečnosť a súdnictvo v minulosti miest a obcí na Slovensku a Spoločenská štruktúra a stratifikácia miest a mestečiek na Slovensku. Sekcia starovekých, byzantských a slovanských dejín (predseda V. Ježek) pracovala na príprave vytvorenia archívu sekcie, ktorý by mal byť aj určitou databázou rôznych typov historického materiálu. Členom sekcie sa podarilo vydávať časopis Synergia. Sekcia pre dejiny školstva a pedagogiky (predseda J. Pšenák) v podstate ukončila svoju činnosť v rámci SHS, lebo bude pokračovať v rámci novovytvorenej Slovenskej pedagogickej spoločnosti.

Tradične bohatú činnosť v minulom roku vyvíjali aj regionálne krúžky a spolky historikov. Krúžok historikov v Topoľčanoch (predseda O. Kvasnicová) pripravil vedeckú konferenciu s medzinárodnou účasťou Tomáš Baťa, európsky a svetový podnikateľ k 130. výročiu narodenia Tomáša Baťu (1876-1932), obuvníka a českého obuvníckeho selfmademanského podnikateľa 3. apríla 2006 v Partizánskom. Podujatia sa zúčastnilo 150 osôb. Členovia krúžku zorganizovali aj vlastivedný seminár Zlatníky, prírodopis-história-súčasnosť pri príležitosti prezentácie monografie obce 26. augusta 2006 v Zlatníkoch za účasti 200 osôb. Ďalej sa podieľali na vlastivednom seminári 850. výročie prvej písomnej zmienky o obci Krtovce pri príležitosti prezentácie monografie obce 15. septembra 2006 v Krtovciach. Podujatia sa zúčastnilo 150 ľudí. Súčasťou činnosti krúžku v uplynulom roku bola aj spomienková slávnosť venovaná významnému slovenskému historikovi, rodákovi zo Šišova (Dolného Riadku) PhDr. Pavlovi Horváthovi, CSc., pri príležitosti nedožitých 80. narodenín 14. novembra 2006 v Šišove za účasti 70 hostí. V rámci osláv pri príležitosti 150. výročia úmrtia Ľudovíta Štúra a ukončenia Štúrovho roka usporiadali odborný seminár Ľudovít Štúr a Štúrov rok 5. decembra 2006 v Topoľčanoch za účasti 50 osôb. V apríli 2006 v Partizánskom pripravili aj výstavu fotodokumentov Baťovska architektúra. Ďalej pripravili 19.-21. októbra 2006 aj výstavu archívnych dokumentov 70. výročie vzniku gymnázia v Topoľčanoch. Členovia Krúžku historikov SHS v Topoľčanoch sa podieľali spoluautorsky na vyhotovení monografií o obci Zlatníky (Zlatníky, prírodopis - história - súčasnosť) a Krtovce (Krtovce 1156 - 2006), publikovali príspevky: Tlačiareň v Krásne (H. Grežďová, Kniha 2006, Zborník o problémoch a dejinách knižnej kultúry); K nedožitým 80. narodeninám Pavla Horvátha (H. Grežďová, Knižnica, Mesačník SNK v Martine). Značnú aktivitu v uplynulom roku vykazoval aj Spolok banskobystrických historikov (predseda R. Kožiak), ktorý sa v roku 2006 sústredil na prípravu vedeckej konferencie so zahraničnou účasťou Svätec a jeho funkcie v spoločnosti. Konferencia sa konala 29.- 31. marca 2006 a odznelo 55 referátov a zúčastnilo sa 110 ľudí. V súčasnosti pripravuje zborník príspevkov, ktorý vyjde v roku 2007. Členom spolku sa zároveň podarilo vydať dvojzväzkový zborník Minulosť a prítomnosť Banskej Bystrice. Druhou oblasťou spolkovej činnosti bolo už tradičné organizovanie prednášok hlavne pre študentov z Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. V rámci prednáškového cyklu - Popoludnie s históriou odzneli prednášky: M. Zavacká, K dejinám propagandy v 20. storočí, Z. Andrša, Rómovia na Slovensku a v Čechách, J. Steinhübla, Integrácia Nitrianska do Uhorského štátu vo včasnom stredoveku a druhá Počiatky hradskej organizácie vo včasnostredovekom Uhorsku, V. Múcsku, Počiatky uhorského štátu a ich obraz v uhorskej historiografii, J. Nemeša, Nitriansky kódex a jeho kultúrno-historický výskum vo svetle novších výskumov. Klub trenčianskych historikov (predseda M. Šišmiš, st.) patril aj v uplynulom období k najaktívnejším súčastiam SHS. V rámci prednáškovej činnosti odzneli prednášky: Vývoj mestského opevnenia v Trenčíne (M. Zemene), 100 rokov vodární v Trenčíne (I. Bosý), Od rytierstva k žoldnierstvu (V. Segeš), Historické názvy vrchov v Trenčianskej župe (M. Majtán), Historický vývoj vojenskej výzbroje a výstroje mesta Trenčína (J. Orság), Móric Beňovský, Vrbové a stredné Považie (Ľ. Bosák), Daniel Fridrich Šimko, pedagóg, numizmatik, historik a zberateľ starých tlačí (M. Šišmiš). Členovia klubu pripravili aj prednášky Najstarší trenčiansky cintorín, O tvorbe vlastivedných monografií, Móric Beňovský a Beckovská Vieska, Z dejín Kšinnej, O štúrovských tradíciách, Štúrovské tradície a podjavorinský kraj. Zorganizovali odborné sprievody Po stopách štúrovcov a Po stopách rodiny Dubčekovcov na okolí Bánoviec nad Bebravou a Trenčína pre študentov, slovenských, moravských a poľských gymnázií. Členovia klubu sa podieľali autorsky, redakčne a edične na vydaní vlastivedných monografií Beckova, Podolia, Trenčianskych Stankoviec, Soblahova a Uhrovca. Prispievali aj v regionálnej tlači (Trenčianske noviny, Beckoské noviny, Info a iné). Odborné poradenstvo poskytovali pri príprave medzinárodnej vedeckej konferencie Hrad versus mesto, pasportizácii hrobov, tvorbe expozícií, diplomových prácach a študentskej odbornej činnosti. Spišský dejepisný spolok, ktorý je pridruženým kolektívnym členom našej spoločnosti, nás podľa svojich možností informoval o svojich podujatiach.

Výbor Slovenskej historickej spoločnosti sa na svojich zasadaniach venoval aj ďalším otázkam: išlo predovšetkým o problematiku dotácií z Rady vedeckých spoločností Predsedníctva SAV, dôležitou otázkou boli aj rokovania o organizačnom a obsahovom zabezpečení XIII. zjazdu SHS. Výber členských príspevkov sa realizoval na primeranej úrovni a z nich sme tiež financovali naše aktivity. V súvislosti s prípravou zjazdu sa urobili opatrenia aj v smere zlepšenia výberu členských príspevkov. Výbor členov, ktorí dlhodobo neplatia členské príspevky vyradí z evidencie.

Výbor SHS s potešením konštatuje, že záujem o členstvo v spoločnosti naďalej trvá. V minulom roku sme prijali 21 nových členov. V súčasnosti má Slovenská historická spoločnosť 342 členov. S veľkým zármutkom sme prijali správy o úmrtí dvoch našich členov. Členov spoločnosti, ktorí sa dožili významných životných jubileí, výbor SHS pozdravil listom a poďakovaním.

Bližšie podrobnosti o aktivitách Slovenskej historickej spoločnosti sa záujemcovia dozvedia v pripravovanom bulletine na rok 2007, ktorý bude doručený každému členovi v priebehu prvého polroku tohto roku. Aktualizované informácie sú prístupné na internetovej stránke www.dejiny.sk Vytvorili sme hromadnú internetovú korešpondenciu, ktorou Vám chceme zasielať najaktuálnejšie informácie o jednotlivých podujatiach. Podmienkou však je, aby ste nám zaslali Vašu aktuálnu e-mailovu adresu, čo najskôr, na: histcica@savba.sk

Vypracoval: PhDr. Viliam Čičaj, CSc.
predseda

V Bratislave 23.1.2007


Správy z minulých rokov: 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011

 

  Historický ústav SAV | Historický časopis | História Revue | Forum Historiae | Human Affairs | SDKSVE pri SAV | Slovanské štúdie

 


Adresa:
Slovenská historická spoločnosť pri SAV, P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava. Tel: +421 (0)2 - 529 257 53

IČO: 00178829, DIČ: 2021543392
Číslo účtu: 173321662 / 0900 (Slovenská sporiteľňa, a.s.)
IBAN: SK8509000000000173321662 GIBASKBX

E-mail: predseda - rastislav.koziak@umb.sk, vedecký tajomník - adam.hudek@savba.sk, hospodárka - histkoda@savba.sk

Elektronický mailing list: shsprisav@gmail.com

Copyright © 1999 - 2022, Slovenské historická spoločnosť pri SAV