Logo SHS pri SAV

   Slovenská historická spoločnosť pri SAV
    P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava, Slovensko

 O nás
 Dejiny SHS
 Stanovy SHS
 Výbor SHS
 Sekcie SHS
 
 Prihláška do SHS
 Členské SHS
 
 Aktuality
 Cena SHS
 Plakety SHS
 
 Pripravované podujatia
 Správy o činnosti SHS
 Bulletin SHS pri SAV
 Dokumenty a stanoviská
 
 Zjazdy SHS pri SAV
 Profil absolventa histórie
 Dejepisná olympiáda

SHS pri SAV pripravuje novú webstránku spoločnosti a preto informácie na tejto stránke momentálne nepodliehajú aktualizácii. Ďakujeme Vám za pochopenie!

Správa o činnosti SHS pri SAV za rok 2010


Činnosť Slovenskej historickej spoločnosti pri Slovenskej akadémii vied (ďalej SHS) aj v roku 2010 prebiehala podľa vopred prijatého plánu a podarilo sa nám zrealizovať zhruba všetky podujatia. Výbor SHS sa v uplynulom roku zišiel na štyroch pravidelných riadnych zasadnutiach, na ktorých sa riešili otázky súvisiace s činnosťou spoločnosti. V prvom rade sa výbor spoločnosti snažil zabezpečiť jednotlivé podujatia finančnými prostriedkami, ktoré tvorila dotácia zo Slovenskej akadémie vied a vlastné zdroje, čo predstavovali v podstate členské príspevky. Príjem z členských príspevkov bol v sume 1463,50 euro a dotácia 3210,00 euro.

Činnosť SHS tvorila predovšetkým obetavá práca členov jednotlivých odborných sekcií, regionálnych klubov a krúžkov. Podobne ako v minulosti výbor SHS sa snažil koordinovať svoju činnosť s ostatnými vedeckými inštitúciami a vysokými školami pri organizovaní jednotlivých podujatí. K 31. 12. 2009 mala spoločnosť 280 členov a k 31. 12. 2010 o troch viac 283 členov. Z nich uhradilo svoje členské príspevky len 165 členov. V uplynulom roku sme sa museli rozlúčiť so dvomi členmi, ktorí už dlhé roky neplatia členské príspevky, čo je pravdepodobne dôkazom toho, že nemajú záujem o dianie v našej spoločnosti. V roku 2010 sme prijali 7 nových členov. Dvaja členovia z našej spoločnosti vystúpili. Bohužiaľ, aj v minulom roku opustili naše rady dvaja významní a zaslúžilí členovia: J. Vozár a M. Štilla.

Veľmi potešujúcim trendom v našej spoločnosti je skutočnosť, že pretrváva záujem v radoch mladej generácie zapojiť sa do radov v našej spoločnosti. Dobrou správou za minulý rok bolo aj vytvorenie novej Sekcie pre dejiny dvorskej kultúry (predseda D. Duchoňová). V súčasnosti prebiehajú prípravy na vytvorenie ďalšej organizačnej jednotky Sekcie pre dejiny 18. storočia (predseda E. Kowalská). V minulom roku SHS úspešne expandovala aj do zahraničia. Vo februári sme uzatvorili dohodu o spolupráci s Polskim towarzystwom historycznym a v decembri so Sdružením českých historiků. Podľa dohody si uvedené spoločnosti budú poskytovať publikácie na recenzovania a vzájomnú výmenu informácií o vedeckých podujatiach.

V roku 2010 bola udelená po druhýkrát aj Cena Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV za najlepšie odborné a popularizačné dielo. Cenu za vedeckú prácu získal mladý historik D. Segeš za vedeckú monografiu Dvojkríž v siločiarach bieleho orla. V druhej kategórii populárnovedeckých prác bola cena udelená kolektívu autorov pod vedením J. Turcsányho za prácu Svätý Jur 1209-2009. Dejiny písané vínom. Pri príležitosti životného jubilea výbor spoločnosti udelil titul čestného člena SHS prof. J. Novákovi.

Pomerne úspešne sa rozbehol aj mailing našej spoločnosti. Členom, ktorí prejavili záujem o túto formu komunikácie, sme mohli aktuálne sprostredkovať mnohé zaujímavé podujatia. Mailing mal priaznivú odozvu v radoch nášho členstva. Za minulý rok sme rozoslali našim členom 268 mailov so zaujímavými ponukami. Podľa možnosti sme primerane aktualizovali aj internetovú stránku našej spoločnosti. V minulom roku mala internetová stránka našej spoločnosti 2193 návštevníkov, ktorým sa zobrazilo 5227 stránok. Okrem toho každému členovi spoločnosti sme poslali v tlačenej forme aj tradičný Bulletin SHS. Prácu výboru spoločnosti významnou mierou ovplyvnila aj skutočnosť, že nemal žiadneho administratívneho pracovníka. Z toho dôvodu bolo potrebné zmeniť niektoré zaužívané činnosti, ktoré mali vplyv na chod spoločnosti.

Sekcia pre vojenské dejiny (predseda M. Čaplovič) v roku 2010 sa zamerala na prípravu a organizáciu medzinárodnej vedeckej konferencie Oslobodenie Slovenska 1944-1945, ktorá sa uskutočnila 29.-30. 4. 2010 v priestoroch Akadémie ozbrojených síl M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši. Uvedené podujatie pripravili členovia sekcie v spolupráci s Vojenským historickým ústavom, Múzeom SNP a mesta Liptovský Mikuláš. Predniesli štyri referáty. V spolupráci s Vojenským historickým ústavom, Akadémiou ozbrojených síl a Klubom generálov Slovenskej republiky zorganizovali aj medzinárodnú konferenciu Roky premien. Vojenstvo na Slovensku 1969-1992 v dňoch 9.-10. 6. 2010 v Liptovskom Mikuláši. V priebehu roku 2010 členovia sekcie sa zúčastňovali aj ďalších domácich a zahraničných vedeckých podujatí a na publikačnej činnosti Vojenského historického ústavu. Sekcia pre hospodárske dejiny (predseda M. Kamenický) sa podieľala na organizácii viacerých sympózií a konferencií. 14. 4. 2010 v Banskej Bystrici spoluorganizovala medzinárodný seminár Školstvo a vzdelanosť ako faktor česko-slovenských vzťahov. V Banskej Štiavnici 8.-10. 9. 2010 s podporou Visegrádskeho fondu členovia sekcie pripravili vedecké sympózium Európsky význam slovenského baníctva. Členovia sekcie sa zúčastnili aj vedeckých podujatí v zahraničí v Českej republike a Švédsku (medzinárodný projekt k agrarizmu) a predniesli aj prednášky k hospodárskym dejinám 19. a 20. storočia v Budapešti a Londýne. Sekcia pomocných vied historických a archívnictva (predseda J. Roháč) zorganizovala dve vedecké podujatia, spolupracovala pri organizovaní vedeckej konferencie, pripravila sympózium spojené s prezentáciou publikácie. V dňoch 25.-27. 5. 2010 sa v Komárne uskutočnili XIV. archívne dni v Slovenskej republike, ktoré boli venované téme Archívy po roku 1989 - víťazstvá a prehry. V spolupráci s Národným archívom a Spoločnosťou slovenských archivárov zorganizovali v Bratislave v dňoch 23.-24. 6. 2010 vedeckú konferenciu Otázky hospodárskeho vývinu Slovenska v medzivojnovom období. 7. 12. 2010 v priestoroch Slovenského národného archívu zorganizovali vedeckú konferenciu Od služobníka k byrokratovi - fenomén úradníctva v našich dejinách. Mimoriadnu odozvu v laickej a odbornej verejnosti malo Sympózium k 80. narodeninám prof. PhDr. Jozefa Nováka, DrSc., ktoré bolo spojené s prezentáciou jeho autobiografie Heraldik bez erbu. Sekcia pre cirkevné dejiny (predseda M. Kohútová) v spolupráci s Historickým ústavom SAV a Katedrou Filozofickej fakulty TU v Trnave usporiadali 17. 6. 2010 vedecké sympózium Žilinská synoda roku 1610. Členovia sekcie sa významnou mierou podieľali na organizovaní medzinárodnej vedeckej konferencie Vývoj cirkevnej správy na Slovensku 24. 6. 2010 v Trnave, na ktorej, okrem domácich účastníkov, sa zúčastnili aj odborníci z Čiech a Poľska. Sekcia pre dejiny knižnej kultúry (predseda E. Frimmová) usporiadala v Púchove tradičný celoslovenský interdisciplinárny seminár so zahraničnou účasťou v spolupráci so Spolkom slovenských knihovníkov a Národným bibliografickým ústavom Slovenskej národnej knižnice Dejiny knižnej kultúry v Púchove 8.-10 10. 2009 so zameraním nielen na otázky knižnej kultúry regiónu, ale aj otázkam lekárskych a medicínskych knižných diel. Na podujatí odznelo 17 referátov a zúčastnilo sa 40 odborníkov. Dňa 17. 5. 2010 usporiadali slávnostný seminár pri príležitosti 100. výročia narodenia literárneho historika a inkunábulistu Imricha Kotvana v jeho rodisku Trnovci pod názvom Prínos Imricha Kotvana v oblasti kultúrnej histórie. Podujatie vyvolalo veľký záujem medzi jeho rodákmi a súčasťou podujatia bola aj výstavka prezentujúca dielo I. Kotvana. Príspevky z podujatia boli publikované v osobitnom zborníku. Sekcia najnovších dejín (predseda Ľ. Kázmerová) okrem bohatej popularizačnej aktivite v rozhlase, televízii odborne garantovali a organizačne pripravili II. ročník Dejepisnej olympiády, ktorá je predmetová postupová súťaž pre základné a stredné školy v SR. Toto podujatie pripravili spolu s Ministerstvom školstva SR a Iuventou. V rámci sekcie sa uskutočnila v Nových Zámkoch medzinárodná konferencia Trianon v historickej pamäti Slovákov a Maďarov 1918 - 2010. Sekcia pre rodové štúdie (predseda T. Lengyelová) zorganizovala 1. 7. 2010 prednášku Archontologické výskumy k dejinám stredovekého Uhorského kráľovstva, ktorú predniesol A. Zsoldos z Historického ústavu Maďarskej akadémie vied v Budapešti. Podujatia sa zúčastnilo 20 odborníkov. Spoločnosť pre dejiny a kultúru strednej a východnej Európy (predseda T. Ivantyšynová) zorganizovala v Bratislave medzinárodný seminár Slováci a Rusi: problém vzťahov Východ - Západ.

Pomerne bohatú aktivitu vyvíjala skupina členov v Prahe združených okolo V. Čelku, ktorá 9. 2. 2010 spoluorganizovala v Slovenskom inštitúte v Prahe prezentáciu knihy Z. Zudovej – Leškovej Cesty k sebe. Dňa 15. 12 2010 bola v spolupráci Slovenskej historickej spoločnosti, Spoločnosti gen. M. R. Štefánika a Slovenským inštitútom v Prahe uvedená kniha prof. Johna Pálku Moje Slovensko, moja rodina. Záštitu nad podujatím prevzal slovenský veľvyslanec v Prahe P. Brňo. 27. 5. 2010 sa členovia spoločnosti zúčastnili v Bratislave na workshope Formy a obsah spoločenskej a sociálnej disciplinizácie. Na uvedenom podujatí odznelo aj 11 vystúpení. Cieľom tohto podujatia bolo osvetliť metodologické a koncepčné otázky disciplinizácie. Členovia spoločnosti z UKF v Nitre pripravili 7.-9. 10. 2010 v Nitre konferenciu Spoznávanie diela sv. Cyrila a Metoda. Členovia na Prešovskej univerzite usporiadali 24.-25. 11. 2010 v Prešove konferenciu Dejiny Slovenska v archívnych prameňoch.

Krúžok historikov v Topoľčanoch (predseda O. Kvasnicová) mal veľmi bohatú činnosť. Podujatia, ktoré organizovali, našli široký ohlas v radoch školskej mládeže a verejnosti. Podarilo sa im usporiadať veľmi zaujímavé a hodnotné vlastivedné semináre: 15. 9. 2010 archeologicko-historický seminár pre 55 učiteľov dejepisu a študentov stredných škôl Z dejín mesta Topoľčany. Stummerova ulica s areálom „starej“ nemocnice v Topoľčanoch. Odzneli prednášky: Topoľčany a Stummerovci (B. Sasko), Stavebno-historický vývoj Stummerovej ulice (E. Gažiová) a Archeologické nálezy v zbierke múzea (M. Žáčik). 4. 11. 2010 odborný vlastivedný seminár Prvé slobodné voľby a cesta k demokracii s prednáškami Z histórie volieb v rakúsko-uhorskej monarchii (H. Grežďová), Voľby v prvej Československej republike (O. Kvasnicová) a Od totality k demokracii (S. Šumová) pre 30 účastníkov. 5. 11. 2010 usporiadali seminár Deň otvorených dverí. Bol to už II. ročník podujatia - cyklus prednášok, exkurzií a výstav ku Dňu otvorených dverí slovenských archívov spojený s prezentáciou podujatí Slovenskej historickej spoločnosti, tematicky zameraný na zbierky v archíve a ich prezentáciu. Akcie sa zúčastnilo 216 osôb. V rámci prednáškovej činnosti členovia krúžku uskutočnili vlastivedné prednášky: Prechádzka mestom Topoľčany (7 prednášok, B. Sasko, pre 30 študentov Súkromného gymnázia v Topoľčanoch, 72 žiakov Základnej školy Hollého Topoľčany a 11 žiakov Základnej školy Gogoľova ul. Topoľčany), História mesta Topoľčany a Topoľčany na starých pohľadniciach (2 prednášky, B. Sasko, Topoľčany, pre 30 študentov Súkromného Gymnázia v Topoľčanoch), Staroveká olympiáda a 7 divov sveta (2 prednášky, B. Sasko, Topoľčany, pre 22 študentov Gymnázia v Topoľčanoch a 18 študentov Súkromného gymnázia Topoľčany), Rímski cisári Caligula a Nero (2 prednášky, B. Sasko, Topoľčany, pre 17 študentov Gymnázia v Topoľčanoch a 12 študentov Súkromného gymnázia Topoľčany), Alžbeta Báthoryová (2 prednášky, B. Sasko, Topoľčany, pre 7 študentov Súkromného gymnázia Topoľčany a 16 žiakov Cirkevnej školy Don Bosca Topoľčany), Tresty včera a dnes (1 prednáška, B. Sasko, Topoľčany, pre 18 študentov Súkromného gymnázia Topoľčany), Dejiny Bánoviec nad Bebravou a okolia (2 prednášky, B. Sasko, Bánovce nad Bebravou, pre 25 študentov Strednej odbornej školy Bánovce nad Bebravou) a Ján Antonín Baťa – významná podnikateľská osobnosť, k 45. výročiu úmrtia (1 prednáška, H. Grežďová, Partizánske, pre 26 členov Baťovej školy práce Partizánske a hostí). Krúžok topoľčianskych historikov sa podieľal aj na príprave výstav: Kaštiele Nitrianskeho kraja, 22.1.- 19. 2. 2010 v Tribečskom múzeu Topoľčany, 206 návštevníkov. Už nikdy viac... pri príležitosti 65. výročia ukončenia druhej svetovej vojny, 20. 5. - 4. 9. 2010, Tribečské múzeum Topoľčany, 565 návštevníkov, Z dejín židovskej komunity v Topoľčanoch, 28. 10. - 15. 11. 2010, Židovský cintorín Topoľčany, 100 návštevníkov a napokon Prvé slobodné voľby a cesta k demokracii, 4. – 15. 11. 2010, Tribečské múzeum Topoľčany, MV SR, Štátny archív v Nitre, pobočka Topoľčany, 246 návštevníkov. Členovia Krúžku historikov SHS v Topoľčanoch pripravili: reedíciu monografie Topoľčany vo vrstvách vekov (O. Kvasnicová, H. Grežďová, G. Chochulová), monografiu obce Dvorany nad Nitrou (O. Kvasnicová, H. Grežďová, M. Kollár), monografiu obce Nitrianska Blatnica (O. Kvasnicová, H. Grežďová, G. Chochulová, M. Kollár), štúdiu Činnosť Československej presídľovacej komisie v Budapešti (H. Grežďová). Činnosť členov krúžku propagoval v tlači: Dnešok, Topoľčianske noviny, Tempo a televízia CE. Spolok banskobystrických historikov (predseda P. Kunec) sa v uplynulom roku zameral na prednáškovú činnosť s domácimi a zahraničnými odborníkmi, ktorá bola venovaná študentom univerzity a ostatným záujemcom. J. Botík z FF UKF v Nitre prednášal 16. 3. 2010 na tému Multietnické Slovensko a jeho kultúrne súradnice pre 25 študentov a doktorandov, P. Salner 13. 4. 2010 z Ústavu etnológie SAV Židovská otázka v slovenskej historiografii pre 22 poslucháčov a Tatsuya Nakazawa 29. 11. 2010 z Univerzity vo Fukui (Japonsko) na tému Samuraj a kapitalizmus v období Edo pre 17 študentov a pedagógov.

Klub trenčianskych historikov (predseda M. Hloža) vyvíjal v uplynulom oku veľmi pestrú a úspešnú činnosť. Bez problémov spolupracoval s miestnymi inštitúciami: Trenčianskym múzeom, Štátnym archívom, Verejnou knižnicou, pobočkou Numizmatickej spoločnosti, Mestským úradom a Trenčianskym samosprávnym krajom, vedením Trenčianskej univerzity a ostatnými. Členovia ochotne poskytovali konzultácie záujemcom z radov verejnosti i školskej mládeže. Vďaka pochopeniu Posádkového klubu sa im podarilo uskutočniť prednášky bezplatne v ich priestoroch. Prednášateľov zabezpečili prevažne z radov vlastných členov, ale aj prizvaných hostí. V rámci prednáškovej činnosti odzneli prednášky J. Dibalu 40 rokov činnosti Slovenskej numizmatickej spoločnosti – pobočka Trenčín spojenú s výstavkou mincí a medailí, M. Mikuša Z dejín Výskumného ústavu ovčiarskeho v Trenčíne, K. Janasa Oslobodzovacie akcie na území Trenčianskeho okresu, P. Macha Generál M. R. Štefánik – mýtus, symbol, I. Velikého Minulosť a prítomnosť trenčianskej Štefánikovej spoločnosti spojená so slávnosťou pri pamätníku M. R. Štefánika v Trenčíne, dve prednášky G. Rumánka a J. Slezáčkovej v rámci Roka kresťanskej kultúry v Piaristickom gymnáziu v Trenčíne Život a dielo Kristíny Royovej. Taktiež v rámci Roka kresťanskej kultúry odznela prednáška M. Ďurču Najstaršie kostoly na území bývalej Trenčianskej župy. J. Hunka prednášal na tému Archeologické nálezy mincí na strednom Považí, M. Engler Z dejín dopravy na území Trenčína I., V. Hábel Illésházyovci a ich umelecké zbierky, J. Karlík Žilinská synoda a M. Šišmiš Artikulárny cirkevný zbor a ekumenické vzťahy. Na konferencii o knižnej kultúre v Púchove M. Šišmiš referoval o Tešedíkovcoch a Trenčíne, spomínaný M. Šišmiš na požiadanie mesta Trenčína pripravil prednášku pre družobné mesto Kovačica Z dejín Trenčína. Členovia klubu uverejňovali príspevky odborného a vlastivedného charakteru v regionálnej tlači. Pokračovali v práci na monografii Nového Mesta nad Váhom (J. Karlík), prezentovali monografiu obce Soblahov (M. R. Zemene, M. Šišmiš), odovzdali do tlače II. diel monografie Starej Turej (M. R. Zemene, M. Hloža, M. Šišmiš) a pokračovali v kompletizácii III. časti vlastivednej monografie Trenčína (M. Hloža, M. Šišmiš) a vlastivednej monografie Dolnej Súče (J. Karlíková). Tlačou vyšiel aj menší prospektový katalóg O pálení ovocia na destiláty na slovensko-moravskom pomedzí (E. Kiacová).

V Bratislave 15.4.2011

PhDr. Viliam Čičaj, CSc.
predseda


Správy z minulých rokov: 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011

 

  Historický ústav SAV | Historický časopis | História Revue | Forum Historiae | Human Affairs | SDKSVE pri SAV | Slovanské štúdie

 


Adresa:
Slovenská historická spoločnosť pri SAV, P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava. Tel: +421 (0)2 - 529 257 53

IČO: 00178829, DIČ: 2021543392
Číslo účtu: 173321662 / 0900 (Slovenská sporiteľňa, a.s.)
IBAN: SK8509000000000173321662 GIBASKBX

E-mail: predseda - rastislav.koziak@umb.sk, vedecký tajomník - petra.hudek25@gmail.com, hospodárka - histkoda@savba.sk

Elektronický mailing list: shsprisav@gmail.com

Copyright © 1999 - 2024, Slovenské historická spoločnosť pri SAV