Logo SHS pri SAV

   Slovenská historická spoločnosť pri SAV
    P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava, Slovensko

 O nás
 Dejiny SHS
 Stanovy SHS
 Výbor SHS
 Sekcie SHS
 
 Prihláška do SHS
 Členské SHS
 
 Aktuality
 Cena SHS
 Plakety SHS
 
 Pripravované podujatia
 Správy o činnosti SHS
 Bulletin SHS pri SAV
 Dokumenty a stanoviská
 
 Zjazdy SHS pri SAV
 Profil absolventa histórie
 Dejepisná olympiáda

SHS pri SAV pripravuje novú webstránku spoločnosti a preto informácie na tejto stránke momentálne nepodliehajú aktualizácii. Ďakujeme Vám za pochopenie!

Plánované akcie SHS pri SAV na rok 2018


Zoznam plánovaných akcií v rámci projektu spoločných akcií Historického ústavu SAV a Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV na rok 2018

(Príloha k Zmluve o spolupráci na projekte spoločných akcií v roku 2018 medzi Historickým ústavom SAV a Slovenskou historickou spoločnosťou pri SAV)

1.

Panelová diskusia a workshop Problémy interpretácie dejín a vyučovanie dejepisu
Miesto a termín konania: Bratislava, október 2018
Usporiadateľ: Katedra histórie FF UK v Bratislave, Slovenská historická spoločnosť pri SAV, Historický ústav SAV.
Slovenská historická spoločnosť si ako jeden z jej cieľov stanovila aktívne podporovať užšiu spoluprácu historikov s učiteľmi dejepisu. Podujatie pozostáva z dvoch častí. V prvej časti prezentujú historici najnovšie výskumy formou prednášok, po nich nasleduje panelová diskusia o problematike rozdielnych interpretácií histórie a spôsoboch ich prezentovania vo vyučovaní dejepisu. Súčasťou podujatia je workshop pre učiteľov dejepisu.
Kontaktná osoba: doc. Vincent Múcska, CSc.

2.

Podujatia Nitrianskeho spolku historikov:

Medzinárodná vedecká konferencia: Od mesta k ríši a od ríše k mestu – vývoj antického mesta, jeho inštitúcií, potrieb a postavenia voči okolitému svetu
Miesto a termín konania: Nitra, 20. – 21. 6. 2018
Usporiadateľ: Katedra histórie FF Univerzity Konštantína filozofa, Nitriansky spolok historikov, Slovenská historická spoločnosť pri SAV, Historický ústav SAV
Téma: Konferencia bude pokračovaním pravidelného stretávania sa popredných odborníkov na obdobie antiky zo Slovenska a Českej republiky.
Kontaktná osoba: Mgr. Miroslav Palárik, PhD.

Cyklus prednášok: Na potulkách históriou
Miesto a termín konania: Nitra, máj-október 2018
Usporiadateľ: Nitriansky spolok historikov, Katedra histórie FF Univerzity Konštantína filozofa, Slovenská historická spoločnosť pri SAV, Historický ústav SAV
Téma: Cyklus prednášok si kladie za cieľ popularizáciu výsledkov výskumov historikov
Kontaktná osoba: Mgr. Miroslav Palárik, PhD.

Cyklus prednášok: V historikovej dielni
Miesto a termín konania: Nitra a okolie, máj – október 2018
Usporiadateľ: Nitriansky spolok historikov, Konštantínov historický spolok, Herodotos, Slovenská historická spoločnosť pri SAV, Historický ústav SAV
Téma: Cyklus popularizačných prednášok spojených s ukážkou práce historika a študentov histórie, s cieľom vzbudiť záujem stredoškolskej mládeže o dejiny.
Kontaktná osoba: Mgr. Miroslav Palárik, PhD.

3.

Podujatia Spolku banskobystrických historikov:

Medzinárodné vedecké kolokvium: Stredné Slovensko na prelome prvého tisícročia
Miesto a termín konania: Banská Bystrica, september 2018
Usporiadateľ: Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, Spolok banskobystrických historikov- regionálna pobočka SHS, Katedra histórie Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela, Historický ústav SAV, Archeologický ústav SAV
Téma: Začlenenie územia stredného Slovenska do postkarolínskeho a otonského kultúrneho okruhu a formovania sa Uhorského kráľovstva na strednom Pohroní a Poiplí v období raného stredoveku.
Kontaktná osoba: Mgr. Patrik Kunec, PhD.

Cyklus prednášok: Barbarská Európa
Miesto a termín konania: Banská Bystrica, september – december 2018
Usporiadateľ: Spolok banskobystrických historikov- regionálna pobočka SHS pri SAV, Stredoslovenská múzeum, Historický ústav SAV
Téma: Šesť odborných a zároveň popularizačných prednášok pre širokú verejnosť. Barbarská Európa- podoba kultúry a spoločnosti.
Kontaktná osoba: Mgr. Patrik Kunec, PhD.

Medzinárodná vedecká konferencia: Ukrajinská povstalecká armáda v dejinách strednej a východnej Európy
Miesto a termín konania: Stará Lesná, 2. – 5. 10. 2018
Usporiadateľ: Katedra histórie UMB v Banskej Bystrici, Spolok banskobystrických historikov – regionálnej pobočky SHS pri SAV, Historický ústav SAV
Kontaktná osoba: Doc. Michal Šmigeľ, PhD.

Cyklus prednášok: Stretnutia s históriou
Miesto a termín konania: Kremnica, máj-november 2018
Usporiadateľ: Spolok banskobystrických historikov- regionálna pobočka SHS pri SAV, Múzeum mincí v Kremnici, Historický ústav SAV
Téma: Štyri odborné a popularizačné prednášky z dejín baníctva, banských miest a osídlenia stredoslovenského regiónu.
Kontaktná osoba: Mgr. Patrik Kunec, PhD.

4.

Podujatia Sekcie archívnictva a PVH:

Konferencia s medzinárodnou účasťou: Bezpečnostné orgány a zložky v mestách vo svetle archívnych dokumentov
Miesto a termín konania: Bratislava, jún 2018
Usporiadateľ: Sekcia archívnictva a pomocných vied historických pri SHS pri SAV, Katedra archívnictva a PVH FiF Univerzity Komenského v Bratislave, Historický ústav SAV
Téma: Problematika vzniku, vývoja a činnosti rozličných bezpečnostných orgánov a zložiek, ktoré pôsobili v mestách a mestečkách na území Slovenska I v okolitých krajinách, na základe obsahovej analýzy a kritickej interpretácie archívnych dokumentov.
Kontaktná osoba: Doc. PhDr. Juraj Roháč, CSc.

Medzinárodná vedecká konferencia: Kultúrne dedičstvo v archívnych dokumentoch
Miesto a termín konania: Spišská Nová Ves, 22. – 24. 5. 2018.
Usporiadateľ: Spoločnosť slovenských archivárov, Štátny archív v Košiciach pracovisko Archív Spišská Nová Ves, Sekcia archívnictva a pomocných vied historických pri SHS pri SAV, Historický ústav SAV
Téma: Význam archívnych dokumentov ako súčasti kultúrneho dedičstva, uchovávanie širokého spektra duchovného a kultúrneho bohatstva spoločnosti.
Kontaktná osoba: Doc. PhDr. Juraj Roháč, CSc.

Vedecká konferencia: „Kráľovstvo jedného jazyka a mravu je biedne a slabé“ – prínos príslušníkov neslovenských etník a národností pre rozvoj Slovenska
Miesto a termín konania: Bratislava, 14.11. 2018
Usporiadateľ: Ústredný archív SAV v Bratislave, Historický ústav a Sekcia archívnictva a pomocných vied historických pri SHS pri SAV
Téma: Zdokumentovanie významu národnostných minorít na území Slovenska v našich dejinách. Pocta PhDr. Jozefovi Klačkovi.
Kontaktná osoba: Doc. PhDr. Juraj Roháč, CSc.

5.

Medzinárodná vedecká konferencia a zasadnutie slovensko-ruskej komisie historikov: Slovensko a Rusko v zlomových momentoch dejín: ľudia, idey, udalosti
Miesto a termín konania: Prešov, 12. – 14. 9. 2018
Usporiadateľ: Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta, Inštitút histórie, Slovenská historická spoločnosť pri SAV, Historický ústav SAV
Téma: Konferencia sa zameria na vývoj slovensko-ruských kultúrnych a politických vzťahov na pozadí významných udalostí medzinárodnej politiky v 18. – 20. storočí. Súčasťou podujatia bude aj pracovné zasadnutie zmiešanej komisie historikov SR a RF a exkurzia.
Kontaktná osoba: Doc. PhDr. Ľubica Harbuľová, CSc.

6.

Podujatia Spolku trnavských historikov:

Interdisciplinárna vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou: Trnava 1238 – 2018
Miesto a termín konania: Trnava, 25. – 26. 9. 2018
Usporiadateľ: Tyrnavia – Spolok trnavských historikov SHS pri SAV, Ministerstvo vnútra SR – Štátny archív v Trnave, Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, Historický ústav SAV
Téma: Podujatie bude zamerané na 780. výročia udelenia mestských výsad panovníkom Belom IV. v roku 1238, povýšením Trnavy na slobodné kráľovské mesto s cieľom prezentovať najnovšie odborné poznatky.
Kontaktná osoba: Henrieta Žažová – Júlia Ragačová

Odborný seminár: Pocta prof. PhDr. Jozefovi Šimončičovi, CSc.
Miesto a termín konania: Trnava, 19. 6. 2018
Usporiadateľ: Tyrnavia – Spolok trnavských historikov pri SHS pri SAV, Ústav dejín Trnavskej univerzity, Katedra histórie FF trnavskej univerzity, Štátny archív v Trnave, mesto Trnava, Historický ústav SAV
Téma: odborný seminár vyjadrí poctu archivárovi a historikovi, vedcovi a pedagógovi, ktorý sa zaslúžil o rozvoj odborných poznatkov celého trnavského regiónu.
Kontaktná osoba: Henrieta Žažová – Zuzana Lopatková

7.

Podujatia Sekcie pre vojenské dejiny:

Medzinárodná vedecká konferencia: Slovensko a Európa v roku 1948
Miesto a termín konania: Banská Bystrica, 11. – 12. 4. 2018
Usporiadateľ: Sekcia vojenských dejín pri Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV, Múzeum SNP v Banskej Bystrici, Historický ústav SAV.
Kontaktná osoba: plk. Mgr. Miloslav Čaplovič, PhD. PhD.

Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou: Slovensko v roku 1938 – politika, armáda, spoločnosť
Miesto a termín konania: Banská Bystrica, 3. – 4. 10. 2018
Usporiadateľ: Sekcia vojenských dejín SHS pri SAV, Múzeum SNP v Banskej Bystrici, Historický ústav SAV
Téma: Kontext jedného z osmičkových výročí.
Kontaktná osoba: plk. Mgr. Miloslav Čaplovič, PhD.

8.

Interdisciplinárna vedecká konferencia: Slovensko v historických osmičkách
Miesto a termín konania: Trnava, september 2018
Usporiadateľ: Sekcia cirkevných dejín pri SHS pri SAV, Katedra histórie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave, Tyrnavia – Spolok trnavských historikov SHS pri SAV,
Téma: Konferencia sa zameria na predstavenie súčasných poznatkov a analýzu udalostí v celkovom diapazóne historického vývoja na našom území od stredoveku po udalosti 20. storočia v kontexte fenoménu historických „osmičkových“ dátumov v našich dejinách
Kontaktná osoba: Prof. Mária Kohútová, CSc.

9.

Medzinárodná vedecká konferencia: An Empire within the Empire? The Habsburg Hungary in the 19th Century and after the Dissolution
Miesto a termín konania: Bratislava, 26. – 27. 3. 2018
Usporiadateľ: Historický ústav SAV, Slovenská historická spoločnosť pri SAV, Filozofická fakulta UK v Bratislave
Téma: Dejiny Uhorska v Habsburskej monarchii v 19.storočí.
Kontaktná osoba: Mgr. Miroslav Szabó, PhD.

10.

Podujatia Sekcie hospodárskych a sociálnych dejín:

Medzinárodná pódiová diskusia: Vznik Československa a otázky lojality/identity
Miesto a termín konania: Martin, 25. 4. 2018
Usporiadateľ: Sekcia hospodárskych dejín Pri SHS pri SAV, Historický ústav SAV
Téma: Rôzne kontexty vzniku Československa v roku 1918.
Kontaktná osoba: prof. Roman Holec, CSc.

Odborný seminár: Ruskí exulanti na Slovensku (1918 – 1948)
Miesto a termín konania: Brodzany, 18. 10. 2018
Usporiadateľ: Slovanské múzeum A. S. Puškina v Brodzanoch, Sekcia hospodárskych a sociálnych dejín pri SHS pri SAV, Historický ústav SAV
Téma: Podujatie je pokračovaním seminárov v rokoch 2016, 2017 a mapuje slovensko-ruské kontakty so špeciálnym dôrazom na rodinu Friesenhofovcov, spríbuznená s rodinou básnika Alexandra Puškina.
Kontaktná osoba: prof. Roman Holec, CSc.

11.

Podujatia slovensko-maďarskej zmiešanej komisie historikov:

Medzinárodná vedecká konferencia: Styčné body udalostí rokov 1918/19 a 1938/39
Miesto a termín konania: Komárno, (4., 6. alebo 7.) jún 2018
Usporiadateľ: Slovensko-maďarská zmiešaná komisia historikov, SHS pri SAV, Historický ústav SAV
Aktívnu účasť prisľúbili Simon Attila, Szarka László, Bese László, Bóna László, prípadne aj Miroslav Michela a Angelika Šrámková, z Maďarska Hornyák Árpád, Katona Csaba, Ábrahám Barna, Sallai Gergely.

Medzinárodná vedecká konferencia: Rozpad Rakúska-Uhorska a vznik ČSR
Miesto a termín konania: Šamorín, 9. október 2018.
Usporiadateľ: Slovensko-maďarská zmiešaná komisia historikov, SHS pri SAV, Historický ústav SAV
Účasť prisľúbili pracovníci maďarského Historického ústavu a tiež HÚ SAV a tiež iných pracovísk, konkrétny zoznam sa ešte kompletizuje.

Téma: V roku 2018 Slovensko-maďarská zmiešaná komisia historikov usporiada dve podujatia, venovaných výročiam roku 1918 a 1938. Podujatia Slovensko-maďarskej zmiešanej komisie historikov sa tešia veľkému záujmu nielen odbornej, ale aj laickej verejnosti, resp. študentov. Problémom býva len jazyková bariéra, preto potrebujeme zabezpečiť kvalitných tlmočníkov, ktorých služby sú relatívne finančne náročné.
Kontaktná osoba: PhDr. Tünde Lengyelová, CSc.

12.

Podujatia Sekcie pre právne dejiny:

Medzinárodná vedecká konferencia: Šieste slovensko-české kolokvium doktorandov a postdoktorandov
Miesto a termín konania: Trnava, máj/ jún 2018
Usporiadateľ: Právnická fakulta trnavskej univerzity, Sekcia pre právne dejiny pri SHS pri SAV, Historický ústav SAV
Téma: Prezentácia najnovších výsledkov vedeckých pracovníkov právnických katedier slovenských a českých univerzít možnosti spoločných výskumov.
Kontaktná osoba: Doc. Mgr. Miroslav Lysý, PhD.

Vedecká konferencia: Hospodárske právne dejiny
Miesto a termín konania: Bratislava, 12. 10. 2018
Usporiadateľ: Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Sekcia pre právne dejiny pri SHS pri SAV, Historický ústav SAV
Téma: Bilancia bádania a pokus o právno-historický koncept. Cieľ- zadefinovať hospodárske právne dejiny ako predmet skúmania.
Kontaktná osoba: Doc. Mgr. Miroslav Lysý, PhD.

13.

Výstava: Bratislava 1918 – 1945. Formovanie metropoly a život v meste vo svetle archívnych dokumentov
Miesto a termín konania: Bratislava, október - november 2018
Usporiadateľ: Sekcia pre dejiny miest, Sekcia pre rodové štúdie pri SHS pri SAV, Archív mesta Bratislavy, Historický ústava SAV
Téma: Sprístupnenie dejín mesta v období od rozpadu monarchie, vzniku prvej Československej republiky až po koniec druhej svetovej vojny prostredníctvo archívnych materiálov. Prerod Bratislavy z provinčného mesta na hlavné mesto
Kontaktná osoba: PhDr. Michal Duchoň, PhD. – Mgr. Gabriela Dudeková, PhD.

14.

Panelová diskusia a workshop Nové trendy výskumu a vyučovania dejepisu
Miesto a termín konania: Trnava, marec 2018
Usporiadateľ: Katedra histórie Trnavskej univerzity v Trnave, Slovenská historická spoločnosť pri SAV, Historický ústav SAV.
Panelová diskusia popredných historikov starších dejín a dejín novoveku s učiteľmi a univerzitnými študentmi histórie o nových trendoch výskumu slovenských dejín a skúseností s vydávaním prameňov, bude kombinovaná s workshopom pre učiteľov dejepisu pod názvom „Metafora stromu ako model vymedzovania profesijných spôsobilostí učiteľa dejepisu.“
Kontaktná osoba: dr. Henrieta Žažová

15.

Cyklus prednášok: Prednášky ku kultúrnym dejinám raného novoveku IV.
Miesto a termín konania: Bratislava a iné mestá, máj – október 2018
Usporiadateľ: Sekcia pre dejiny dvorskej kultúry, Sekcia pre rodové štúdie SHS pri SAV, Historický ústav SAV
Téma: Vybrané kapitoly kultúrnych dejín novoveku.
Kontaktná osoba: Mgr. Diana Duchoňová, PhD., PhDr. Tunde Lengyelová

16.

Odborný seminár – Vzdelávanie budúcich historikov a archivárov
Miesto a termín konania: Bratislava, október 2018
Usporiadateľ: Univerzita Komenského v Bratislave, Sekcia pre VŠ vzdelávanie a odborovú didaktiku SHS, Slovenská historická spoločnosť pri SAV, Historický ústav SAV.
Odborný seminár je súčasťou cyklu podujatí pod názvom Profil absolventa. Cieľom seminára je diskutovať o problémoch vzdelávania budúcich historikov, archivárov a učiteľov dejepisu, analyzovať stav vyučovania histórie na slovenských vysokých školách, vymeniť si skúsenosti pracovísk, inšpirovať spoluprácu smerujúcu k vydávaniu moderných vysokoškolských učebníc z oblasti metodiky a metodológie histórie, zintenzívniť tlak na skvalitňovanie doktorandského štúdia histórie a zintenzívniť tlak vysokoškolských pracovísk na ministerstvo školstva v podpore humanitných a spoločenských vied. Súčasťou podujatia je pracovné stretnutie vedúcich katedier histórie a archívnictva.
Kontaktná osoba: dr. Alžbeta Bojková a Doc. Vincent Múcska, CSc..

17.

Cyklus prednášok: Život, dielo a reflexia slovenských národovcov
Miesto a termín konania: Brezová, Martin, Banská Bystrica, Čadca, apríl- júl 2018
Usporiadateľ: Slovenská historická spoločnosť pri SAV, Historický ústav SAV, Kysucké múzeum, Katedra histórie UMB v Banskej Bystrici, Slovenská národná knižnica v Martine
Téma: Odborné prednášky určené odbornej verejnosti a študentom o živote, diele a reflexii štúrovskej generácie národovcov v kontexte osláv dvestoročníc narodenia.
Kontaktná osoba: Mgr. Peter Macho, PhD.

18.

Podujatia Klubu historikov SHS v Topoľčanoch:

Cyklus prednášok: Cyklus 5 prednášok na rôzne témy spojené s dejinami Topoľčianskeho hradu, osobností a udalostí Ponitria.
Miesto a termín konania: Topoľčany, január, marec, apríl. september, október 2018
Usporiadateľ: Klub historikov SHS v Topoľčanoch, Historický ústav SAV
Téma: Husiti v Topoľčanoch, SNP v Topoľčianskom kraji, Udalosti na strednom Ponitrí v období vzniku ČSR, Povojnové udalosti…
Kontaktná osoba: PhDr. Katarína Beňová

Výstava: a deň otvorených dverí pamäťových inštitúcií Topoľčianskeho kraja
Miesto a termín konania: Topoľčany, máj - jún 2018
Usporiadateľ: Klub historikov SHS v Topoľčanoch, Slovenská historická spoločnosť, Historický ústav SAV
Téma: Dni otvorených dverí v archíve spojené s prehliadkou a s prednáškami o živote šľachty, holokauste, významných udalostiach a rodákoch horného Ponitria.
Kontaktná osoba: PhDr. Katarína Beňová

19.

Knižná publikácia: Reformácia a jej dôsledky na Slovensku
Zostavovateľka: PhDr. Frimmová, Eva, DrSc. a Sekcia pre dejiny knižnej kultúry Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV. Publikácia bude obsahovať príspevky z vedeckej konferencie, ktorú Sekcia organizovala v roku 2017.
Kontaktná osoba: PhDr. Eva Frimmová, DrSc.

Vypracovala: PhDr. Daniela Kodajová, PhD. dňa 5. 2. 2018


Podujatia z minulých rokov: 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018

 

  Historický ústav SAV | Historický časopis | História Revue | Forum Historiae | Human Affairs | SDKSVE pri SAV | Slovanské štúdie

 


Adresa:
Slovenská historická spoločnosť pri SAV, P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava. Tel: +421 (0)2 - 529 257 53

IČO: 00178829, DIČ: 2021543392
Číslo účtu: 173321662 / 0900 (Slovenská sporiteľňa, a.s.)
IBAN: SK8509000000000173321662 GIBASKBX

E-mail: predseda - rastislav.koziak@umb.sk, vedecký tajomník - petra.hudek25@gmail.com, hospodárka - histkoda@savba.sk

Elektronický mailing list: shsprisav@gmail.com

Copyright © 1999 - 2024, Slovenské historická spoločnosť pri SAV