Logo SHS pri SAV

   Slovenská historická spoločnosť pri SAV
    P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava, Slovensko

 O nás
 Dejiny SHS
 Stanovy SHS
 Výbor SHS
 Sekcie SHS
 
 Prihláška do SHS
 Členské SHS
 
 Aktuality
 Cena SHS
 Plakety SHS
 
 Pripravované podujatia
 Správy o činnosti SHS
 Bulletin SHS pri SAV
 Dokumenty a stanoviská
 
 Zjazdy SHS pri SAV
 Profil absolventa histórie
 Dejepisná olympiáda

Žiadame členov SHS, aby do konca marca zaplatili členský poplatok vo výške 15 eur (znížené členské 7 eur pre dôchodcov, nezamestnaných, osôb na materskej dovolenke). Informácia o čísle bankového účtu sa nachádza na konci tejto webovej stránky.

Správa o činnosti SHS pri SAV za rok 2012


Slovenská historická spoločnosť aj v roku 2012 rozvíjala svoju činnosť v prvom rade organizovaním vedeckých a odborných podujatí a prácou v jednotlivých Sekciách, Kluboch a Krúžkoch. Veľkú väčšinu plánovaných podujatí, avizovaných začiatkom roka na webovej stránke Spoločnosti, sa podarilo uskutočniť. Spolu bola SHS organizátorkou alebo spoluorganizátorkou vyše 20 vedeckých a odborných konferencií, seminárov či workshopov, jednotlivé Sekcie okrem toho organizovali prednáškové cykly, odborné výstavy, exkurzie a ďalšie zaujímavé podujatia, ktoré sa tešili záujmu odbornej i širšej verejnosti. Sekcia pre novšie dejiny sa ďalej výrazne podieľala na príprave a organizovaní vedomostnej súťaže pre žiakov základných a stredných škôl Dejepisná olympiáda, ktorej je odborným garantom. Členovia SHS autorsky spolupracujú na viacerých vedeckých a odborných publikáciách, avšak finančná situácia SHS stále neumožňuje, aby sa podieľala na ich financovaní. Jedinou publikáciou s finančnou dotáciou SAV bolo uverejnenie materiálov zo XIV. Zjazdu SHS, vrátane príspevkov z vedeckej konferencie Spoločnosť – politika – história, ktoré zostavili Peter Švorc a Martin Pekár. Publikácia je dostupná na webovej stránke Slovenskej historickej spoločnosti: http://www.shs.sav.sk/index.php?id=zjazd2011

Spoločnosť udelila v roku 2012 Cenu Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV za najlepšie práce publikované v roku 2011 v dvoch kategóriách: vedecké a popularizačné dielo. V kategórii vedecká práca získalo Cenu SHS dielo Martina Orosová – Henrieta Žažová: Košická Citadela, v kategórii populárno-vedecká práca publikácia Daniel Hupko – Ivana Janáčková – Jozef Tihányi: Koniec starých čias. Poslední Pálfiovci na hrade Červený Kameň 1848 – 1948. Ceny Slovenskej historickej spoločnosti boli slávnostne odovzdané 27. septembra 2012 v rámci podujatia História magistra v bratislavskej Univerzitnej knižnici. (Podrobnejšie: http://www.shs.sav.sk/index.php?id=cena)

Hoci v predchádzajúcich obdobiach organizovali podujatia jednotlivé Sekcie, Kluby a Krúžky, od roku 2012 sa Slovenská historická spoločnosť rozhodla usporadúvať hlavné spoločné podujatie na aktuálnu tému, ktorá sa netýka len špecializovaných oblastí a historických období, ale celej historickej obce. Prvým takýmto podujatím bola vedecká konferencia Profil absolventa histórie, ktorá sa konala v Prešove 21. – 23. novembra. Akcia bude pokračovať aj v roku 2013 ďalším rokovaním, plánovaným v lete v Inštitúte histórie Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity a diskusiou, pre ktorú ponúkame priestor na webovej stránke Slovenskej historickej spoločnosti. Podrobnejšiu správu o konferencii uverejnila vedecká tajomníčka Gabriela Dudeková v Historickom časopise (1/2013) a predseda SHS Dušan Kováč a na webovej stránke Spoločnosti: http://www.shs.sav.sk/index.php?id=spravy2012

V roku 2012 prijala Slovenská historická spoločnosť 9 nových členov. Žiaľ, štyria dlhoroční členovia navždy odišli z našich radov – PhDr. Marián Hronský, DrSc., Prof. PhDr. Ján Komorovský, CSc., PhDr. Xénia Šuchová, CSc. a PhDr. Darina Vasiľová, PhD. Spoločnosť má v súčasnosti spolu 14 Odborných sekcií, Klubov a Krúžkov.

Na základe žiadosti o dotáciu od SAV, ktorú vypracovalo vedenie SHS, získala Slovenská historická spoločnosť pri SAV dotáciu na jednotlivé plánované podujatia spolu vo výške 7060 Eur. Vďaka nej sa podarilo financovať alebo spolufinancovať veľkú väčšinu uskutočnených akcií, keďže príjem z členských príspevkov je vzhľadom na počet členov, ale aj nedôslednosť pri ich platení, nedostatočný. Z tohto dôvodu vedenie SHS uverejnilo na webovej stránke zoznam členov, ktorí zaplatili členské v roku 2012: http://www.shs.sav.sk/index.php?id=clenske V roku 2013 plánuje Výbor SHS uskutočniť revíziu členstva. V prípade viacročného neplatenia členského bude musieť pristúpiť k vylúčeniu viacerých členov (podľa stanov SHS možno člena vylúčiť zo Spoločnosti „na základe rozhodnutia Výboru pre neplatenie členských príspevkov po obdobie dlhšie ako 2 roky“).

Výbor SHS zasadal 4x, pričom riešil jednak aktuálne problémy, jednak dlhodobé úlohy, najmä pokračoval v plnení uznesení XIV. Zjazdu SHS z apríla 2011. Z nich Výbor viackrát rokoval o zmene stanov Spoločnosti, ich definitívnu novú podobu schválil na zasadaní 2. októbra 2012. Momentálne prebieha ich schvaľovanie, respektíve registrácia na Ministerstve vnútra SR. Odobrením nových stanov SHS budú splnené všetky uznesenia XIV. Zjazdu SHS. V zložení Výboru Spoločnosti nastali zmeny: namiesto dlhoročného predsedu Sekcie pre dejiny miest dr. Vladimíra Segeša zvolili členovia Sekcie dr. Michala Badu, dlhoročnú predsedníčku Krúžku historikov SHS v Topoľčanoch dr. Oľgy Kvasnicovej nahradila novozvolená predsedníčka Mgr. Katarína Beňová. Obom bývalým funkcionárom vyjadrujeme vďaku za ich prácu a novým želáme veľa úspechov!

V priebehu roka prebiehala aktualizácia a reorganizácia webovej stránky SHS, čo bude pokračovať aj v roku 2013. Slovenská historická spoločnosť bude pokračovať v organizovaní vedeckých, odborných a vedecko-popularizačných podujatí, o ktorých pravidelne informuje na webovej stránke: http://www.shs.sav.sk/index.php?id=podujatia2013 Ďalšou výzvou zostáva aktivizácia členstva a získavanie nových členov, ako aj napĺňanie dlhodobejších vízií Slovenskej historickej spoločnosti.

Zoznam podujatí, zorganizovaných členmi Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV v roku 2012

Vedecké a odborné konferencie, semináre, sympóziá:

Spoločné hlavné podujatie Slovenskej historickej spoločnosti – vedecká konferencia Profil absolventa histórie.
Miesto a termín konania: Prešov, Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 21. – 23. 11. 2012 Organizátori: SHS, Inštitút histórie Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity.

Medzinárodná vedecká konferencia Bitka pri Rozhanovciach v kontexte slovenských a uhorských dejín.
Miesto a termín konania: Košice, 22. – 23. 3. 2012.
Organizátori: Katedra histórie Filozofická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, SHS, Historický ústav SAV.

Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou Verejná správa po roku 1945 v zrkadle archívnych dokumentov v rámci podujatia XVI. Archívne dni v SR.
Prednesené príspevky budú publikované v podobe tlačeného zborníka i elektronicky.
Miesto a termín konania: Trnava, 22. – 24. 5. 2012.
Hlavní organizátori: Spoločnosť slovenských archivárov, MV SR – odbor archívov, Štátny archív v Bratislave.
Spoluorganizátor: SHS –Sekcia archívnictva a pomocných vied historických.

Medzinárodná vedecká konferencia Slovensko v roku 1942: politika, armáda, spoločnosť.
Miesto a termín konania: Banská Bystrica, Múzeum Slovenského národného povstania, 26. - 27. 6. 2012.
Organizátori: Múzeum SNP v Banskej Bystrici, Vojenský historický ústav v Bratislave, SHS - Sekcia pre vojenské dejiny, Historický ústav SAV.

Medzinárodná vedecká konferencia Zvyky, práva a správa v minulosti našich miest a mestečiek.
Miesto a termín konania: Poprad – Spišská Sobota, 2. – 4. 10. 2012.
Organizátori: SHS – Sekcia pre dejiny miest a Sekcia archívnictva a pomocných vied historických, Historický ústav SAV.

Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou Od špitála k nemocnici. Zdravotníctvo, sociálna starostlivosť a osveta v dejinách Slovenska.
Príspevky, ktoré odzneli na tomto podujatí ,budú publikované v pripravovanom zborníku.
Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenský národný archív, 10. – 11. 10. 2012.
Organizátori: Slovenský národný archív, SHS – Sekcie pre dejiny miest a Sekcia archívnictva a pomocných vied historických, Historický ústav SAV.

Medzinárodná vedecká konferencia venovaná 250. výročiu založenia Baníckej akadémie v Banskej Štiavnici Vivat akadémia Banská Štiavnica – vzdelanie, pokrok, tradícia.
Miesto a termín konania: Banská Štiavnica, 11. – 13. 10. 2012.
Organizátori: Slovenské banské múzeum v Banskej Štiavnici, SHS - Sekcia pre hospodárske a sociálne dejiny, Historický ústav SAV.

Medzinárodná vedecká konferencia Šľachtické a panovnícke dvory v období neskorého stredoveku a raného novoveku.
Miesto a termín konania: Smolenice (kongresové centrum SAV), 22. – 25. 10. 2012.
Organizátori: Historický ústav SAV, SHS – Sekcia pre rodové štúdie a Sekcia pre dejiny dvorskej kultúry.

Medzinárodná vedecká konferencia Tradícia a prítomnosť misijného diela sv. Cyrila a Metoda. Konferencia venovaná 1150. výročiu príchodu byzantskej misie na Veľkú Moravu.
Miesto a termín konania: Nitra, 13. – 15. 11. 2012.
Spoluorganizátori: Ústav pre výskum kultúrneho dedičstva Konštantína a Metoda, Slovenská historická spoločnosť, Historický ústav SAV a ďalší.

Vedecká konferencia Dejiny knižnej kultúry na Spiši.
Na konferencii odznelo 36 príspevkov, ktoré budú publikované v Knihe, zborníku o problémoch a dejinách knižnej kultúry, ktorý vydáva Slovenská národná knižnica v Martine.
Miesto a termín konania: Spišská Kapitula, 20. – 22. 11. 2012.
Organizátori: Historický ústav SAV, SHS – Sekcia pre dejiny knižnej kultúry, Slovenská národná knižnica v Martine, Teologický inštitút TU v Spišskej Kapitule, Spolok slovenských knihovníkov.

Workshop Historické fotografie v slovenských archívoch. Kroky na ceste k ich systematickej ochrane.
Podujatie v rámci programu ICARUS bolo venované prezentácii súčasného stavu a možnostiam preventívnej ochrany, konzervovania a reštaurovania fotografických dokumentov v slovenských archívoch.
Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenský národný archív, 21. 11. 2012.
Hlavný organizátor: Slovenský národný archív, spoluorganizátor: SHS – Sekcia archívnictva a pomocných vied historických.

Vlastivedný seminár Stavebno-historický vývoj Topoľčian, k 100. výročiu odovzdania budovy radnice mestu Topoľčany.
Miesto a termín konania: Topoľčany, 29. 11. 2012.
Program:
Stavebno – historický vývoj Topoľčian (prednáška, PhDr. Peter Jurkovič);
Pamiatkový fond mesta Topoľčany (prednáška, Ing. arch. Eva Gažiová);
100 rokov Topoľčianskej radnice a jej premeny (prednáška, Mgr. Helena Grežďová)
Organizátori: Tribečské múzeum Topoľčany; Štátny archív v Nitre, pobočka Topoľčany; Krúžok historikov SHS v Topoľčanoch.

Odborný seminár Metodologické problémy modernej historickej vedy.
Miesto a termín konania: Banská Bystrica, Katedra histórie Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela, priebežne/november 2012.
Spoluorganizátori: SHS – Spolok banskobystrických historikov.

Prednášky v rámci prednáškových cyklov:

Cyklus prednášok Krúžku historikov v Topoľčanoch: prednášky študentov stredných škôl a pre Klub Baťovej školy práce.
Organizátori: Krúžok historikov SHS v Topoľčanoch, SHS pri SAV; Tribečské múzeum Topoľčany; Štátny archív v Nitre, pobočka Topoľčany.

1. Z histórie Baťovho podnikania na Ponitrí (PhDr. Oľga Kvasnicová)
Miesto a termín konania: Partizánske, 14.9. 2012
Organizátori: Klub absolventov Baťovej školy práce, Štátny archív v Nitre, pobočka Topoľčany a Krúžok historikov SHS v Topoľčanoch

2. Sakrálne pamiatky (Mgr. Bohuš Sasko)
Miesto a termín konania: Topoľčany, Stredná zdravotnícka škola sv. Vincenta de Paul a Gymnázium Topoľčany, 15. 2., 7. 3. a 13. 12. 2012
Organizátori: Tribečské múzeum Topoľčany a Krúžok historikov SHS v Topoľčanoch

3. Choroby – postrach ľudstva (Mgr. Bohuš Sasko)
Miesto a termín konania: Súkromné gymnázium Topoľčany, 29. 2. 2012
Organizátori: Tribečské múzeum Topoľčany a Krúžok historikov SHS v Topoľčanoch

4. Lekárske pokusy, Dr. Mengele (Mgr. Bohuš Sasko)
Miesto a termín konania: Topoľčany, Základná škola, Tribečská ul., 12. 11. a 13. 11. 2012
Organizátori: Tribečské múzeum Topoľčany a Krúžok historikov SHS v Topoľčanoch

Cyklus vedeckých a odborno-popularizačných prednášok Klubu trenčianskych historikov pri SHS.
Klub trenčianskych historikov pri SHS v spolupráci s inými organizáciami pokračoval v organizovaní pravidelných prednášok z regionálnych a slovenských dejín, na ktoré pozýval popredných odborníkov. Súčasťou prednášok boli výstavky odbornej literatúry, medailí, plakiet a obrazového materiálu.
Miesto a termín konania: Trenčín, priebežne.
Spoluorganizátor: Klub trenčianskych historikov pri SHS.
Plánované boli prednášky:
1. Eva Tkáčiková (Univerzita Cyrila a Metoda v Trnave): Trenčín v literárnych dejinách, II. časť.
2. František Jaroš: Dejiny trenčianskej nemocnice a zdravotníctva (spojené s prezentáciou knihy MUDr. F. Jaroša).
3. Matej Moťovský: Z dejín veterinárneho lekárstva v Trenčíne.
4. Štefan Šicko – Eva Struhárová (Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne): História novín a časopisov v Trenčíne.
5. Alica Krištofová (Knižnica Trenčianskeho múzea): Knižnica Prírodovedného spolku župy Trenčianskej – historické tlače.
6. Igor Zmeták (Slovenská národná knižnica): O historických knižniciach v Trenčíne.
7. Štefan Škultéty (Výskumný ústav sklársky): Z histórie činnosti pracoviska Výskumného ústavu sklárskeho v Trenčíne.
8. Tomáš Švec: O histórii organizácie Zväzu protifašistického odboja v Trenčíne.
9. Viera Bernátová (Štátny archív v Bratislave – pobočka Trenčín): O trenčianskych xenodochiách – stredovekých špitáloch v Trenčíne.
10. Mária Ďurčová (Štátny archív v Bratislave – pobočka Trenčín): O zaniknutom mestskom kúpeli v Trenčíne.

Iné podujatia:

História magistra. V roku 2012 pokračoval cyklus prezentácií najnovších výskumov slovenských historikov.
Miesto a termíny konania: Bratislava, Univerzitná knižnica, 26. 1., 26. 4., 27. 9. a 29. 11. 2012.
Na úvod podujatia „Svetlá a tiene stredoveku“ 27. 9. prebehlo slávnostné odovzdanie Cien Slovenskej historickej spoločnosti.
Organizátori: SHS – Sekcia pre novšie dejiny, Univerzitná knižnica v Bratislave, Historický ústav SAV.
Sekcia pre všeobecné dejiny SHS bola spoluorganizátorom podujatia 29. 11. 2012 na tému „Slovensko v Československej republike a rozbúrená Európa 1918 – 1939“.

Odborný vlastivedný seminár Hra s heraldikou, konaný v rámci Dňa otvorených dverí v archíve. IV. ročník podujatia pri príležitost Medzinárodného dňa archívov.
Miesto a termín konania: Topoľčany, 8. 6. 2012.
Program:
Pár slov o heraldike (prednáška, PhDr. Oľga Kvasnicová);
Heraldické pramene v archívoch (prednáška, Mgr. Helena Grežďová);
Erby významných šľachtických rodín (výstava, Mgr. Miroslav Kollár);
100. výročie topoľčianskej radnice a mestský erb v kartuši (výstava, Mgr. Helena Grežďová);
Poznáte symboly kraja, mesta, obce? (súťaž žiakov základných škôl, organizovali Mgr. Lucia Macalíková, Zdenka Hudecová);
Vytvorte si svoj erb (tvorivé dielne pre žiakov základných škôl, organizovali PhDr. Soňa Šumová, Jana Danišová).
Organizátori: Ministerstvo vnútra, Štátny archív v Nitre, pobočka Topoľčany; Krúžok historikov SHS v Topoľčanoch.

Vedecko-popularizačný vlastivedný seminár z dejín mesta Topoľčany pre obyvateľov mesta a stredoškolskú mládež, spojený s výstavou Historicko-stavebný vývoj Topoľčian, k 100. výročiu odovzdania budovy radnice mestu Topoľčiany.
Program:
Stavebno – historický vývoj Topoľčian (prednáška, PhDr. Peter Jurkovič);
Pamiatkový fond mesta Topoľčany (prednáška, Ing. arch. Eva Gažiová);
100 rokov Topoľčianskej radnice a jej premeny (prednáška, Mgr. Helena Grežďová).
Miesto a termín konania: Topoľčany, 29. 11. 2012.
Organizátori: SHS - Krúžok historikov SHS v Topoľčanoch; Tribečské múzeum Topoľčany, Ministerstvo vnútra SR - Štátny archív v Nitre, pobočka Topoľčany.

Vlastivedný seminár Názvy ulíc mesta Topoľčany v premenách času
Program:
Z histórie pomenovania ulíc v Topoľčanoch (prednáška, PhDr. Oľga Kvasnicová);
Vývoj názvov ulíc od najstarších čias po súčasnosť (prednáška, Mgr. Bohuš Sasko);
Archeologické nálezy z teritória mesta Topoľčany (prednáška, PhDr. Mário Žáčik).
Miesto a termín konania: Topoľčany, 13. 12. 2012
Organizátori: Krúžok historikov SHS v Topoľčanoch, Tribečské múzeum Topoľčany, MV SR, Štátny archív v Nitre, pobočka Topoľčany.

Predmetová postupová súťaž základných a stredných škôl Dejepisná olympiáda.
Miesto a termín konania: priebežne; celoštátne kolo olympiády: Trenčianske Teplice, apríl 2012.
Spoluorganizátor: SHS – Sekcia pre novšie dejiny.
Členovia Sekcie pre novšie dejiny sú odbornými garantmi a autormi testov jednotlivých postupových kôl dejepisnej olympiády a zabezpečujú celoštátne kolo olympiády. Počas celého roka poskytovali konzultácie učiteľom súťažiacim.

Prednáška Prof. ZHU Xiaozhong, Ph. D. (Ču Siao-čung): Vzťahy Číny s Ruskom a Východnou Európou v súčasnosti.
Miesto a termín konania: Bratislava, 26. 10. 2012
Organizátori: SHS – Sekcia pre všeobecné dejiny, Orientalistická spoločnosť.

Prezentácia knihy Slovensko v 20. storočí 3. v Československej republike, konaná v rámci výstavy Bibliotéka.
Miesto a termín konania: Bratislava, 8. 11. 2012.
Spoluorganizátor: SHS – Sekcia pre všeobecné dejiny.

Cyklus odborných sprievodov po meste Topoľčany
Spolu 21 náučných prechádzok pre študentov, ktoré viedol Mgr. Bohuš Sasko na témy: Sakrálne pamiatky; Židovský cintorín; pamiatková zóna mesta Topoľčany
Miesto a termín konania: Topoľčany, máj – november 2011.
Spoluorganizátor: Krúžok historikov SHS v Topoľčanoch.

Odborná exkurzia do Apponiovskej knižnice
Exkurziu pre žiakov Gymnázia sv. Vincenta de Paul v Topoľčanoch viedla Mgr. Katarína Beňová.
Miesto a termín konania: Oponice, apríl 2012
Spoluorganizátor: Krúžok historikov SHS v Topoľčanoch.

Prednášky členov Sekcie pre hospodárske a sociálne dejiny SHS:

HALLON, Ľudovít. Formovanie veľkopriestorovej ekonomiky nacistického Nemecka v strednej Európe 1939 – 1945 na príklade Slovenska. Mezinárodní konference Střední Evropa na cestě od minulosti do budoucnosti. Praha 19. – 20. 1. 2012.

HALLON, Ľudovít. Enviromental issues of the socialist industrialisation in Slovakia in the 1950´s. International Conference Enviromental histories of the Visegrad countries: Cold War and the enviromental sciences. Praha 24. – 25. 3. 2012.

HALLON, Ľudovít. Liehovarnícky priemysel v slovenskom hospodárstve 1918 – 1938. Mezinárodní konference Tajemství Starého myslivce. 19. ústecké kolokvium. Ústí nad Labem 19. – 20. 4. 2012.

HALLON, Ľudovít. The Position of Cooperative Popular Banking in the Banking System of Slovakia between the two World Wars. XVIth World Economic History Congress. Session Cooperatives and associational networks. A comparative analysis, 19th and 20th centuries. Stellenbosch South Africa 9. 7. – 13. 7. 2012.

HALLON, Ľudovít – SABOL Miroslav. ČKD a Slovensko. Medzinárodný vedecká konferencia Fenomen Českomoravská - Kolben – Daněk. Praha 3. – 4. 10. 2012.

SABOL Miroslav. Slovenské liehovary a likérky 1938 – 1948. Medzinárodné vedecké kolokvium Tajemství starého myslivce. Ústi nad Labem 19 - 20. 4. 2011.

SABOL, Miroslav. Slovenské poľnohospodárstvo na prahu kolektivizácie 1945 – 1949. Medzinárodná vedecká konferencia Kolektivizace v Československu. Jindřichuv Hradec 25. – 26. 4. 2012.

SABOL, Miroslav. Sociálne pomery slovenských robotníkov a roľníkov v rokoch 1938 - 1948. Medzinárodná vedecká konferencia Chudinství a chudoba jako sociálně historický fenomén. Praha 28. – 30. 5. 2012.

Publikácie, ktoré vznikli v spolupráci s SHS:

Publikácia SHS: publikovanie referátov z vedeckej konferencie Slovenskej historickej spoločnosti Spoločnosť – politika - história konanej v rámci XIV. Zjazdu SHS (Prešov, 26. - 28. apríl 2011) v elektronickej verzii na webovej stránke Slovenskej historickej spoločnosti. Editori: P. Švorc – M. Pekár. Dostupné na: http://www.shs.sav.sk/index.php?id=zjazd2011

Členovia Sekcie všeobecných dejín SHS sa venovali príprave do tlače výsledkov konferencie Ako historici píšu biografie (september 2011), ktorej bola spoluorganizátorom. Výsledkom je publikácia Biografia a historiografia. Slovenský, český a francúzsky pohľad. Bratislava: Pro Historia 2012, 240 s.

V roku 2012 bol vydaný zborník konferenčných príspevkov zo XVI. archívnych dní v Humennom (2011) Zbierky v archívoch a zborník príspevkov z vedeckej konferencie Pôdohospodárstvo v dejinách Slovenska. Tradície, inovácie a kultúrne dedičstvo (2011). Na organizovaní oboch konferencií sa podieľala aj Sekcia archívnictva a pomocných vied historických SHS v Bratislave.

Bol publikovaný zborník prednášok z medzinárodnej vedeckej konferencie Argenti fodina 2011, ktorej spoluorganizátorom bola Sekcia pre hospodárske a sociálne dejiny SHS: Argenti fodina 2011. Zborník prednášok. Banská Štiavnica: Slovenské banské múzeum, 2012, 157 s.

Členovia Krúžku historikov SHS v Topoľčanoch sa podieľali na publikácii Kol.: Baťa a Slovensko. Vydal: Klub absolventov Baťovej školy práce v Partizánskom v roku 2012.

Vypracovala:

Gabriela Dudeková,
vedecká tajomníčka SHS

V Bratislave 16.3.2012


Správy z minulých rokov: 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011

 

  Historický ústav SAV | Historický časopis | História Revue | Forum Historiae | Human Affairs | SDKSVE pri SAV | Slovanské štúdie

 


Adresa:
Slovenská historická spoločnosť pri SAV, P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava. Tel: +421 (0)2 - 529 257 53

IČO: 00178829, DIČ: 2021543392
Číslo účtu: 173321662 / 0900 (Slovenská sporiteľňa, a.s.)
IBAN: SK8509000000000173321662 GIBASKBX

E-mail: predseda - rastislav.koziak@umb.sk, vedecký tajomník - adam.hudek@savba.sk, hospodárka - histkoda@savba.sk

Elektronický mailing list: shsprisav@gmail.com

Copyright © 1999 - 2022, Slovenské historická spoločnosť pri SAV