Logo SHS pri SAV

   Slovenská historická spoločnosť pri SAV
    P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava, Slovensko

 O nás
 Dejiny SHS
 Stanovy SHS
 Výbor SHS
 Sekcie SHS
 
 Prihláška do SHS
 Členské SHS
 
 Aktuality
 Cena SHS
 Plakety SHS
 
 Pripravované podujatia
 Správy o činnosti SHS
 Bulletin SHS pri SAV
 Dokumenty a stanoviská
 
 Zjazdy SHS pri SAV
 Profil absolventa histórie
 Dejepisná olympiáda

Žiadame členov SHS, aby do konca marca zaplatili členský poplatok vo výške 15 eur (znížené členské 7 eur pre dôchodcov, nezamestnaných, osôb na materskej dovolenke). Informácia o čísle bankového účtu sa nachádza na konci tejto webovej stránky.

Správa o činnosti SHS pri SAV za rok 2014


Naše aktivity v roku 2014

Ako po minulé roky, rozvíjala Slovenská historická spoločnosť svoju činnosť v rámci regionálnych a odborných sekcií, a to predovšetkým organizovaním vedeckých, odborných a populárno-vedeckých podujatí. Z plánovaných akcií, avizovaných v Pláne SHS na rok 2014, sa podarilo takmer všetky uskutočniť. Slovenská historická spoločnosť bola organizátorkou a spoluorganizátorkou takmer 30 podujatí, určených odbornej aj laickej verejnosti, či už v podobe medzinárodných alebo domácich konferencií a seminárov, prednáškových cyklov, alebo výstav a exkurzií. Finančné možnosti našej Spoločnosti neumožňujú vydávať publikácie, avšak v roku 2014 sa podarilo finančne podporiť vydanie práce Milan Rastislav Štefánik a česko-slovenské zahraničné vojsko (légie) pod edičným vedením Dr. Bohumily Ferenčuhovej. Naši členovia sa podieľali aj na príprave ďalších publikácií.

Naša Spoločnosť orientuje časť svojej činnosti na študentov a mládež. Podujatia pre mládež a študentov pravidelne organizujú najmä regionálne sekcie v v Topoľčanoch (Krúžok historikov SHS) a v Banskej Bystrici (Spolok banskobystrických historikov). Okrem toho je Slovenská historická spoločnosť spolu s Historických ústavom Slovenskej akadémie vied garantom a spoluoroganizátorom celoštátnej súťaže žiakov základných a stredných škôl Dejepisná olympiáda. Za našu Spoločnosť koordinuje túto aktivitu Sekcia pre novšie dejiny SHS pod vedením dr. Ľubice Kázmerovej. Aktuálne informácie o Dejepisnej olympiáde sú dostupné aj prostrednícvom našej webovej stránky. Spoločnosť tiež pokračuje v spoluorganizovaní pravidelného cyklu medzinárodných konferencií študentov doktoradského štúdia histórie pod názvom Stretnutie mladých historikov (v roku 2014 sa konalo už štvrté takéto podujatie). Naša Slovenská historická spoločnosťuž tretí rok pokračuje v spolupráci s katedrami histórie a historických vied univerzít a vysokých škôl s cieľom skvalitniť vyčovanie dejepisu a prípravu budúcich učiteľov histórie, ktorú iniciovala v roku 2012 podujatím Profil absolventa. (Podrobnejšie: http://www.shs.sav.sk/index.php?id=profilabsolventa)

Cieľ povzbudiť vedeckú a vedecko-populárnu tvorbu, najmä mladšej generácie autorov, má aj Cena Slovenskej historickej spoločnosti. Túto čestnú cenu udeľuje Výbor Spoločnosti každoročne za diela publikované v predchádzajúcom roku v kategóriách vedecká práca a vedecko-populárna práca. Výbor SHS rozhodol, že od roku 2015 bude udeľovať Cenu SHS aj v novej kategórii: Pramene. V roku 2014 boli udelené dve Ceny Slovenskej historickej spoločnosti: 1. v kategórii vedecká práca ju získala Diana Duchoňová za monografiu Palatín Mikuláš Esterházy a jeho dvor. Spoločnosť, normy, rituály každodennosti, 2. v kategórii vedecko-populárna práca Imrich Thurzo za výpravnú publikáciu Tisícročná história rodu grófov Károlyi de Nagykároly. Slávnostné odovzdanie cien prebehlo 29. mája 2014 v rámci podujatia História Magistra, ktoré naša Spoločnosť pravidelne organizuje v spolupráci s Univerzitnou knižnicou v Bratislave. (Podrobnejšie: http://www.shs.sav.sk/index.php?id=cena2013). Exempláre kníh, ktoré Slovenská historická spoločnosť obdržala spolu s návrhmi na nomináciu na Cenu SHS, poskytla – rovnako ako v predchádzajúcich rokoch – ako vecné ceny pre súťažiacich Dejepisnej olympiády.

Počet sekcií Slovenskej historickej spoločnosti sa v roku 2014 nezmenil, pracuje v 11 odborných a 3 regionálnych sekciách. Výbor Spoločnosti ale z iniciatívy predsedu Dr. Dušana Kováča rokoval o možnostiach vzniku nových regionálnych sekcií. Ako sľubné sa ukázali rokovania o založení nových sekcií SHS v Nitre, Skalici a Trnave. Dlhoročný predseda trenčianskej sekcie SHS – Klubu trenčianskych historikov PhDr. Milan Šišmiš st. odstúpil zo svojej funkcie zo zdravotných dôvodov. Za jeho dlhoročnú plodnú a nezištnú činnosť mu Spoločnosť vyjadrila úprimné poďakovanie. Jeho nástupcom sa stal Mgr. Miroslav Toman.
Slovenská historická spoločnosť prijala v roku 2014 päť nových členov. V druhej polovici roka prebehla prvá fáza revízie členstva, a to revízia zoznamu členov, ktorým Spoločnosť zasiela pravidelné oznamy o svojej činnosti, o aktuálnych podujatiach a ďalšie informácie. Revízia prebehla na základe platenia členského za roky 2013 a 2014. (Podrobnejšie: http://www.shs.sav.sk/index.php?id=clenske)

Finacovanie akcií Slovenskej historickej spoločnosti by nebolo možné bez dotácie od Slovenskej akadémie vied, keďže príjmy z členského sú nedostatočné. V roku 2014 sme od Rady slovenských vedeckých spoločností pri SAV získali dotáciu vo výške 6000 Eur, ktoré boli použité na financovanie akcií, ktoré organizovala naša Spoločnosť alebo bola ich spoluusporiadateľkou. Len veľmi malá časť akcií sa uskutočnila bez dotácie Slovenskej akadémie vied.

Popri už spomínaných aktivitách Výbor Slovenskej historickej spoločnosti na svojich pravidelných zasadaniach riešil aktuálne aj dlhodobé úlohy Spoločnosti. Pravidelne informoval o aktivitách Spoločnosti prostredníctvom webovej stránky a rozosielal ďalšie aktuálne informácie svojim členom. Rozbehol tiež prípravné práce k Zjazdu SHS, ktorý sa uskutoční v roku 2016 (predbežný termín je máj – jún) a okrem diskusie na aktuálne odborné témy bude mať za cieľ aj spropagovať činnosť a poslanie Slovenskej historickej spoločnosti.

Zoznam podujatí zorganizovaných členmi Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV v roku 2014

Vedecké a odborné konferencie, semináre, sympóziá:

a) Medzinárodné:

Medzinárodná vedecká konferencia Štrukturálne premeny komunikačnej praxe v novoveku.
Miesto a termín konania: Bratislava, 24. - 26.VI. 2014.
Usporiadateľ: Sekcia pre dejiny 18. storočia SHS pri SAV, Historický ústav SAV.

Medzinárodná vedecká konferencia Slovenské národné povstanie - Slovensko a Európa v roku 1944.organizovaná pri príležitosti 70. výročia SNP.
Miesto a termín konania: Banská Bystrica, 23.-25. IV. 2014.
Usporiadateľ: Múzeum SNP v Banskej Bystrici, Vojenský historický ústav v Bratislave, Sekcia pre vojenské dejiny SHS pri SAV, Historický ústav SAV, Múzeum Varšavského povstania, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici a Univerzita J.E.Purkyně v Ústí nad Labem.

Medzinárodná vedecká konferencia Boje v Karpatoch 1914.
Miesto a termín konania: Humenné, 16.-17.X. 2014.
Usporiadateľ: Vojenský historický ústav v Bratislave a Klub vojenskej histórie Beskydy v spolupráci s Vihorlatským múzeom v Humennom a Sekciou pre vojenské dejiny SHS pri SAV.

Medzinárodná vedecká konferencia Argenti fodina 2014. Bádanie histórie montánnych regiónov Európy.
Miesto a termín konania: Banská Štiavnica, 10. – 12. IX. 2014.
Usporiadateľ: Slovenské banské múzeum, Sekcia pre hospodárske a sociálne dejiny SHS pri SAV, Historický ústav SAV, Slovenská archeologická spoločnosť, Banskoštiavnicko-hodrušský banícky spolok, Banícke bratstvo Herrengrund Špania dolina.
Súčasťou podujatia bola odborné exkurzia do Múzea medi v Španej Doline a do nového regionálneho banského múzea na bani Staro Všechsvätých v Hodruši, kde sa zúčastnili jeho slávnostného otvorenia.

Vedecká konferencia so zahraničnou účasťou Pramene k dejinám cirkevnej správy.
Miesto a termín konania: Trnava, 23. IX. 2014.
Usporiadateľ: Sekcia pre cirkevné dejiny SHS pri SAV, Katedra histórie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave, Historický ústav SAV

Medzinárodná vedecká konferencia Stretnutie mladých historikov IV. - Mesto ako kultúrne a politické stredisko v priestore strednej Európy.
Miesto a termín konania: Košice, 16. X/. 014.
Usporiadateľ: Katedra histórie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach v spolupráci so Slovenskou historickou spoločnosťou pri SAV a Historickým ústavom SAV.

Medzinárodná vedecká konferencia Rusko (Sovietsky zväz) a Slovensko v priesečníkoch dejín.
Miesto a termín konania: Banská Bystrica, 27.-28.VIII. 2014.
Usporiadateľ: Múzeum SNP Banská Bystrica v spolupráci s Historickým ústavom SAV, Slovenskou historickou spoločnosťou pri SAV a Rusko-slovenskou komisiou historikov.

Medzinárodná vedecká konferencia Korunovácie a pohreby – Mocenské rituály a ceremónie v ranom novoveku.
Miesto a termín konania: Bratislava, 22.-23.X. 2014
Organizátori: Sekcia pre rodové štúdia SHS pri SAV, Historický ústav SAV, Historický ústav FVC MAV, Slovensko-maďarská zmiešaná komsia historikov, Výskumná skupina Svätoštefanskej koruny „Lendület“.

b) Domáce:

Vedecká konferencia Cirkevné dejiny – súčasť národných dejín.
Miesto a termín konania: Trnava, 4. XI. 2014.
Usporiadateľ: Sekcia pre cirkevné dejiny SHS pri SAV, Katedra histórie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave, Historický ústav SAV.
Príspevky z konferencie budú publikované v časopise Katedry histórie FF Trnavskej univerzity „Studia historica Tyrnaviensia“.

Vedecká konferencia Konflikt v meste a mesto v konflikte.
Miesto a termín konania: Bratislava, 13. XI. 2014.
Usporiadateľ: Sekcia pre dejiny miest SHS pri SAV, Historický ústav SAV.
Prednesené príspevky budú publikované v edičnej rade Historického ústavu SAV Historické štúdie.

Vedecký seminár Archetypy maskulinity v ranom novoveku.
Miesto a termín konania: Bratislava, 27. V. 2014.
Usporiadateľ: Sekcia pre dejiny dvorskej kultúry SHS pri SAV, Sekcia pre rodové štúdie SHS pri SAV, Historický ústav SAV.

XVIII. Archívne dni v SR - Prvá svetová vojna v archívnych dokumentoch.
Miesto a Termín konania: Prešov, 20.-21.V. 2014
Usporiadateľ: Spoločnosť slovenských archivárov, Prešovská univerzita v Prešove, Inštitút histórie Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity, Ministerstvo vnútra SR – Štátny archív v Prešove a jeho pobočky v Prešove a vo Svidníku, Sekcia archívnictva a pomocných vied historických SHS pri SAV, Historický ústav SAV, Vojenský historický ústav v Bratislave.
Súčasťou podujatia bola aj odborná exkurzia v pamätník na Dukle a do Vojenského historického múzea vo Svidníku.

Odborný seminár Prvý krok k modernej organizácii československého archívnictva.
Miesto a termín konania: Bratislava, 24. IX. 2014.
Usporiadateľ: Katedra archívnictva a Pomocných vied historických Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Archív Univerzity Komenského v Bratislave, Spoločnsťo slovenských archivárov, Sekcia archívnictva a pomocných vied historických SHS pri SAV v spolupráci s Historickým ústavom SAV.
Príspevky zo seminára budú publikované v pripravovanej publikácii.

Vedecká konferencia Remeslo má zlaté dno... Cechy, živnosti, manufaktúry a továrne v dejinách Slovenska.
Miesto a termín konania: Bratislava, 1.-3.X. 2014.
Usporiadateľ: Slovenský národný archív v Bratislave, Sekcia archívnictva a pomocných vied historických SHS pri SAV, Historický ústav SAV.
Z konferencie plánuje Slovenský národný archív vydať zborník.
Súčasťou podujatia bola aj prehliadka aktuálnej výstavky SNA Remeslo má zlaté dno...

Medzinárodný vedecký seminár Oficiálne a alternatívne sviatky v Československu 1918 - 1938.
Miesto a termín konania: Bratislava, 6.VI. 2014.
Usporiadateľ: Slovenská historická spoločnosť pri SAV, Historický ústav SAV, Ústav českých dejín Filozofickej fakulty Karlovej Univerzity v Prahe, Masarykov ústav Akademie věd České republiky.

Vlastivedné semináre, výstavy, a iné vedecko-popularizačné podujatia:

Vlastivedný seminár Prvá svetová vojna a Topoľčany – k 100. výročiu vypuknutia prvej svetovej vojny
Miesto a termín konania: Tribečské múzeum v Topoľčanoch, 12.XI. 2014
Organizátori: Krúžok historikov SHS v Topoľčanoch, Slovenská historická spoločnosť v Bratislave, Historický ústav SAV v Bratislave, Tribečské múzeum v Topoľčanoch,
Miesto konania: Tribečské múzeum v Topoľčanoch
Prednášali: PhDr. Mário Žáčik, Mgr. Bohuš Sasko, Mgr. Ondrej Godál

Deň otvorených dverí v topoľčianskom archíve na tému 60 rokov slovenského archívnictva spojený s výstavou písomných prameňov k dejinám prvej svetovej vojny k 100. výročiu vypuknutia I. svetovej vojny
Miesto a termín konania: Topoľčany, 24.VI. 2014
Organizátori: Ministerstvo vnútra, Štátny archív v Nitre, pobočka Topoľčany, Krúžok historikov SHS v Topoľčanoch,

Výstava Z dejín židovskej komunity v Topoľčanoch II. (rozšírenie stálej výstavy) pri príležitosti 70. výročia popravy židov pri obci Nemčice na tzv. nemčickom kopci spojené s pietnou spomienkou.
Miesto a termín konania: Židovský cintorín v Topoľčanoch – stála výstava, 10. 9. 2014
Organizátori: Krúžok historikov SHS v Topoľčanoch, Slovenská historická spoločnosť v Bratislave, Historický ústav SAV v Bratislave, MV SR, ŠAN, pobočka Topoľčany, Gymnázium sv. Vincenta de Paul, Topoľčany, Gymnázium, Ul. 17. novembra Topoľčany, Pamiatkový úrad SR, pracovisko Topoľčany.

Výstava Z dejín rodu Stummerovcov k viacerým výročiam v rodine Stummerovcov
Miesto a termín konania: Tribečské osvetové stredisko v Topoľčanoch, 1. 10. 2014 – 4. 11. 2014
Organizátori: Krúžok historikov SHS v Topoľčanoch, Slovenská historická spoločnosť v Bratislave, Historický ústav SAV v Bratislave, Ministerstvo vnútra, Štátny archív v Nitre, pobočka Topoľčany, Krúžok historikov SHS v Topoľčanoch, Tribečské osvetové stredisko v Topoľčanoch, Gymnázium sv. Vincenta de Paul v Topoľčanoch.

Výstava Budúcnosť Stummerovej nemocnice v študentských prácach FA STU v Bratislave. Návrh na funkčné využitie areálu tzv. starej nemocnice na Stummerovej ulici v Topoľčanoch.
Miesto a termín konania: Galéria mesta Topoľčany, 16. 10. – 31. 10. 2014
Organizátorti: Mesto Topoľčany, Fakulta architektúry STU v Bratislave, Krúžok historikov v Topoľčanoch.

Výstava Trenčín a prvá svetová vojna
Miesto a termín konania: Trenčín, otvorenie 28.V. 2014.
Organizátori: Klub trenčianskych historikov – regionálna sekcia SHS pri SAV v spolupráci s Historickým ústavom SAV.

Exkurzia Kostol Panny Márie kráľovnej anjelov na Sádku
Miesto a termín konania: Sádok, 18. 3. 2014.
Organizátori: Krúžok historikov SHS v Topoľčanoch, Gymnázium sv. Vincenta de Paul, Občianske združenie Slovacia Incognita.

Exkurzia Kaštieľ Tovarníky
Miesto a termín konania: Tovarníky, 19. 11. 2014
Organizátori: Krúžok historikov SHS v Topoľčanoch, Gymnázium sv. Vincenta de Paul.

Prednášky a prezentácie:

Cyklus popularizačných prednášok a prezentácií pre širokú verejnosť História Magistra dnes s ...
Miesto a termín konania: Univerzitná knižnica v Bratislave, 29.V., 4. XII. 2014
Organizátori: Historický ústav SAV, Sekcia pre novšie dejiny SHS, Univerzitná knižnica Bratislava; podujatie 4. decembra aj Veľvyslanectvo Spolkovej republiky Nemecko
V rámci cyklu odzneli vystúpenia a diskusie na témy:

 • Rok 1944 v domácich a zahraničných reflexiách (Ivan Kamenec, Róbert Arpáš, František Cséfalvay, Martina Fiamová, Michal Kšiňan, Michal Schvarc)
 • Ideológia, diplomacia, vojna a prvá svetová vojna. (Dušan Kováč, Jörg Friedrich)

Druhý cyklus prednášok z hospodárskych a sociálnych dejín.
Miesto a termín konania: Bratislava, Pedagogická fakulta Univerzity Komenského, 30. IX., 7. X., 14. X., 21.X., 28. X., 4. XI., 11.XI., 18.XI. 2014.
Organizátori: Sekcia pre hospodárske a sociálne dejiny SHS pri SAV a Historický ústav SAV.
V rámci cyklu odzneli nasledovné prednášky:

 • Miroslav Kamenický: tému Hospodárstvo v Uhorsku a v Sedmohradsku v 17. a 18. storočí
 • Ján Hunka: Nálezy mincí – jeden z prameňov poznania histórie regiónov Slovenska
 • Zuzana Francová: Cechové pamiatky v zbierkach Múzea mesta Bratislavy
 • Martin Štefánik: Vývoz zlata, striebra a medi zo Slovenska do Stredomoria v 13. a 14. storočí
 • František Chudják: Dejiny centrálneho bankovníctva
 • Richard Senček: Menová reforma po rakúsko-uhorskom vyrovnaní 1867 – 1892 (po nástupe korunovej meny)
 • Július Bart: Súčasný stav bádania hospodárskych dejín Slovenska v stredoveku.
 • Branislav Krasnovský: Základné aspekty hospodárskeho vývoja na Slovensku v období 1867 – 1948.

Cyklus Diskusné večery.
Miesto a termín konania: Košice, 21.X., 16.XII. 2014.
Organizátori: Katedra histórie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Ústav pamäti národa, v spolupráci s Verejnou knižnicou Jána Bocatia v Košiciach, Slovenskou historickou spoločnosťou pri SAV a Historickým ústavom SAV.
V rámci cyklu sa uskutočnili diskusné večery na nasledovné témy:

 • Historici a pamätníci. Význam oral history v historickom výskume. Hostia: Slávka Otčenášová, Eduard Stano
 • Putovanie z neslobody: Masové náboženské púte počas komunistického režimu. Hostia: Peter Borza, Pavol Jakubčin

Cyklus prednášok s diskusiou Metodologické problémy modernej historickej vedy I.
Miesto a termín konania: Banská Bystrica, 20.X., 3. XII. 2014.
Organizátori: Katedra histórie Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Spolok banskobystrických historikov – regionálna sekcia SHS v Banskej Bystrici, Historický ústav SAV.
V rámci cyklu odzneli nasledovné prednášky:

 • Michal Slivka: Život za kláštornými múrmi
 • Peter Šoltés: Udeľovanie krstných mien ako predmet výskumu kultúrnej histórie

Pravidelný cyklus Prednášky k dejinám topoľčianskeho regiónu
Miesto a termín konania: Topoľčany, 28.IV., 10.IX., 24.IX., 25.IX., 16.X. 2014.
Organizátori: Krúžok historikov SHS v Topoľčanoch – regionálna sekcia SHS pri SAV, MV SR, Štátny archív v Nitre, pobočka Topoľčany, Tribečské múzeum v Topoľčanoch, Historický ústav SAV.
V rámci cyklu odzneli prednášky:

 • Ladislav Vrteľ: Mariánska symbolika v obecných erboch a pečatiach regiónu
 • Katarína Beňová: O osudoch topoľčianskych židov
 • Katarína Beňová: Topoľčianske hradné panstvo
 • Mário Žáčik: Topoľčany v praveku
 • Katarína Beňová: Podiel rodiny Stummer na rozvoji topoľčianskeho regiónu

Prednášky k problematike prvej svetovej vojny v Trenčianskom regióne
Miesto a termín konania: Trenčín, 28.V. 2014
Organizátori: Klub trenčianskych historikov – regionálna sekcia SHS pri SAV v spolupráci s Historickým ústavom SAV.
V rámci podujatia odzneli prednášky:

 • Mária Ďurčová: Materiál k dejinám prvej svetovej vojny v Štátnom archíve Bratislava – pobočke Trenčín
 • Soňa Lackovičová: Pamätníky a pamätné prvej a druhej svetovej vojny v trenčianskom regióne

Súčasťou podujatia bola aj vernisáž výstavy Trenčín a prvá svetová vojna.

Pravidelný cyklus Prednášky k dejinám trenčianskeho regiónu
Miesto a termín konania: Trenčín, 20.II., 3.IV., 15.V., 17.VI. 2014.
Organizátori: Klub trenčianskych historikov – regionálna sekcia SHS pri SAV v spolupráci s Historickým ústavom SAV.
V rámci cyklu odzneli prednášky:

 • Ján Dibala: Z dejín Klubu vojenských veteránov v Trenčíne
 • Igor Zmeták a Alica Krištofíková: Historické knižnice v Trenčíne.
 • Z dejín hasičstva na území veľkého Trenčína
 • 230. výročie odchodu rehole Trinitárov z Ilavy

Publikácie:

S finančným príspevkom Slovenskej historickej spoločnosti bola publikované práca, ktorú zostavila Dr. Bohumila Ferenčuhová, predsedníčka Sekcie pre všeobecné dejiny SHS: Milan Rastislav Štefánik a česko-slovenské zahraničné vojsko (légie). Kapitoly a príspevky z vedeckej konferencie s popularizačným akcentom, Bratislava 23. mája 2013. Ed. Bohumila Ferenčuhová. Bratislava : Spoločnosť Pro Historia pre Slovenskú historickú spoločnosť pri SAV, 2014. 140 s.

Predsedníčka Sekcie pre dejiny knižnej kultúry SHS Dr. Frimmová a Predsedníčka Sekcie pre cirkevné dejiny prof. Mária Kohútová pripravili na vydanie a publikovali kolektívnu monografiu: KOHÚTOVÁ, Mária – FRIMMOVÁ, Eva a kol.. Ideové prvky národného príbehu v dlhom 19. storočí. Bratislava : Historický ústav SAV vo vydavateľstve Prodama, spol. s.r.o., 2014. 299 s.
Základom tejto publikácie sa stali príspevky z vedeckej konferencie: Dejiny knižnej kultúry v Nitre a okolí, ktorú obidve sekcie usporiadali v dňoch 19. – 21. novembra 2013 v Nitre.

V decembri 2014 vyšiel zborník (Historica XLVIII) z vedeckej konferencie Slovo, písmo, obraz a znak – komunikácia na Slovensku na prelome stredoveku a novoveku, ktorú zorganizovala Sekcia archívnictva a pomocných vied historických SHS v spolupráci s Katedrou archívnictva a pomocných vied historických Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v roku 2013.

Členky regionálnej sekcie v Topoľčanoch – Krúžku historikov v Topoľčanoch Helena Kopecká a Katarína Beňová spracovali vo forme brožúry pod názvom Všetko mi zoberte, len hlavu mi nechajte životné osudy topoľčianskeho rodáka Waltera Frieda.

Vypracovala:
Mgr. Gabriela Dudeková, PhD.
vedecká tajomníčka SHS

V Bratislave 23.2.2015


Správy z minulých rokov: 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013

 

  Historický ústav SAV | Historický časopis | História Revue | Forum Historiae | Human Affairs | SDKSVE pri SAV | Slovanské štúdie

 


Adresa:
Slovenská historická spoločnosť pri SAV, P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava. Tel: +421 (0)2 - 529 257 53

IČO: 00178829, DIČ: 2021543392
Číslo účtu: 173321662 / 0900 (Slovenská sporiteľňa, a.s.)
IBAN: SK8509000000000173321662 GIBASKBX

E-mail: predseda - rastislav.koziak@umb.sk, vedecký tajomník - adam.hudek@savba.sk, hospodárka - histkoda@savba.sk

Elektronický mailing list: shsprisav@gmail.com

Copyright © 1999 - 2022, Slovenské historická spoločnosť pri SAV