Logo SHS pri SAV

   Slovenská historická spoločnosť pri SAV
    P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava, Slovensko

 O nás
 Dejiny SHS
 Stanovy SHS
 Výbor SHS
 Sekcie SHS
 
 Prihláška do SHS
 Členské SHS
 
 Aktuality
 Cena SHS
 Plakety SHS
 
 Pripravované podujatia
 Správy o činnosti SHS
 Bulletin SHS pri SAV
 Dokumenty a stanoviská
 
 Zjazdy SHS pri SAV
 Profil absolventa histórie
 Dejepisná olympiáda

SHS pri SAV pripravuje novú webstránku spoločnosti a preto informácie na tejto stránke momentálne nepodliehajú aktualizácii. Ďakujeme Vám za pochopenie!

Správa o činnosti SHS pri SAV v roku 2013


Hlavnou činnosťou našej spoločnosti bolo aj naďalej organizovanie vedeckých a vedecko-populárnych podujatí v podobe konferencií, seminárov, workshopov, prednáškových cyklov, odborných výstav, exkurzií atď. Z plánovaných akcií, o ktorých sme vopred informovali na našej webovej stránke, sa veľkú väčšinu podarilo úspešne realizovať. Akcie sa môžu pochváliť dobrou návštevnosťou a ohlasom. Programy a správy z jednotlivých podujatí sme pravidelne uverejňovali na web-stránke SHS.

SHS bola v roku 2013 organizátorkou a spoluorganizátorkou vyše dvadsiatky vedeckých a odborných podujatí určených pre odbornú i laickú verejnosť, ak nepočítame jednotlivé samostatné prednášky. Časť podujatí sa zameriava na stredoškolskú a vysokoškolskú mládež. Obzvlášť aktívne v tomto smere sú regionálne sekcie. Krúžok historikov SHS v Topoľčanoch dlhoročne organizuje pútavé akcie pre stredné školy a Spolok banskobystrických historikov sa zameriava najmä na vysokoškolských študentov. Klub trenčianskych historikov usporadúva sériu prednášok pre širokú verejnosť v spolupráci s inými miestnymi organizáciami. Ďalšou našou aktivitou zameranou na mládež je organizovanie a spolu s Historickým ústavom SAV aj odborná garancia vedomostnej súťaže pre žiakov základných a stredných škôl Dejepisná olympiáda, ktorú zabezpečuje Sekcia pre novšie dejiny SHS.

Financovanie akcií Spoločnosť zabezpečila najmä prostredníctvom dotácie od SAV. Na základe žiadosti, ktorú SHS vypracovala, získala dotáciu na jednotlivé plánované podujatia spolu vo výške 6.700.- Eur, vďaka ktorej sa podarilo spolufinancovať väčšinu podujatí. Príjem Slovenskej historickej spoločnosti z členských príspevkov je nedostatočný, a to jednak vzhľadom na počet členov, ale najmä na nedôslednosť pri ich platení. Zoznam členov, ktorí uhradili členské, pravidelne uverejňujeme na webovej stránke SHS: http://www.shs.sav.sk/index.php?id=clenske. Z týchto dôvodov sa uskutočňovanie podujatí SHS darí jedine v spolupráci s inými inštitúciami, s ktorými rozvíjame spoluprácu.

Činnosť SHS prebieha v rámci jednotlivých sekcií našej Spoločnosti. V súčasnosti má Slovenská historická spoločnosť pri SAV 11 odborných a 3 regionálne sekcie. Informácie k zameraniu sekcií a kontakt na ich predsedov a predsedníčky nájdete na: http://www.shs.sav.sk/index.php?id=sekcie. Počas roku 2013 prijala spoločnosť do svojich radov 20 nových členov, a čo je potešiteľné, hlavne z radov mladšej a najmladšej generácie. Veríme, že prispejú k napredovaniu Slovenskej historickej spoločnosti. Žiaľ, koncom roka nás náhle opustil mimoriadne aktívny člen Výboru SHS PhDr. Milan Zemko, CSc., ktorý pôsobil aj ako predseda Komisie pre výber nominácií na Cenu SHS. Pre Spoločnosť, ako aj širšiu historickú obec je to veľká strata.

Naša spoločnosť každoročne udeľuje Cenu Slovenskej historickej spoločnosti za práce publikované v predchádzajúcom roku v kategóriách vedecká a populárno-vedecká práca. V roku 2013 SHS udelila po dve ceny v každej kategórii za publikácie historikov mladšej generácie a vníma toto ocenenie ako vyjadrenie podpory pre ich ďalšiu prácu. Ceny SHS boli slávnostne udelené 26. septembra 2013 na podujatí Historia magistra, ktoré organizuje ako pravidelný cyklus prednášok a prezentácií Sekcia novších dejín SHS v spolupráci s Historickým ústavom SAV. V kategórii vedecká práca boli ocenené publikácie Vlasta Jaksicsová: Kultúra v dejinách, dejiny v kultúre. Moderna a slovenský intelektuál v siločiarach prvej polovice 20. storočia a Juraj Benko: Boľševizmus medzi Východom a Západom 1900 – 1920, v kategórii populárno-vedecká práca Peter Konečný: 250. výročie Banskej a lesníckej akadémie v Banskej Štiavnici. Jej význam pre vývoj montánneho školstva v Rakúsko-Uhorsku 1762 – 1919 (v slovenskej i nemeckej verzii) a Michal Kšiňan: Milan Rastislav Štefánik. Podrobnejšie informácie sú uvedené na našej web-stránke: http://www.shs.sav.sk/index.php?id=cena2012. Exempláre kníh, ktoré Slovenská historická spoločnosť obdržala spolu s návrhmi na ocenenie, poskytla vo forme daru organizátorom Dejepisnej olympiády. Knihy boli poskytnuté ako vecné ceny účastníkom olympiády.

Výbor Slovenskej historickej spoločnosti na štyroch pravidelných zasadaniach a pracovných schôdzkach rokoval a rozhodoval o aktuálnych i dlhodobých úlohách spoločnosti. Okrem už spomínaných aktivít sa v roku 2013 podarilo splniť úlohu, ktorú odhlasovali členovia Slovenskej historickej spoločnosti na svojom poslednom zjazde v Prešove v roku 2011, ktorou bola úprava stanov. Ich odobrením na Ministerstve vnútra sa uzavrel proces ich úpravy (stanovy nadobudli platnosť 12. 10. 2012, Ministerstvo vnútra ich vidimovalo 28. 3. 2013), čím bolo splnené posledné uznesenie zjazdu. Znenie nových resp. upravených stanov je dostupné na: http://www.shs.sav.sk/index.php?id=stanovy

Reorganizovali sme webovú stránku našej spoločnosti do takej podoby, aby ponúkala dostatok informácií o Slovenskej historickej spoločnosti. Pribudli nové rubriky a informácie priebežne aktualizujeme. V rámci rubriky „Profil absolventa“ sme otvorili diskusiu o probléme pripravenosti absolventov štúdia histórie pre ich budúcu prax a informujeme o ďalších našich aktivitách v tomto smere. Úlohou na najbližšie obdobie zostáva organizačné a finančné zabezpečovanie aktivít Slovenskej historickej spoločnosti, ako aj orientácia na mladšie generácie.

Zoznam podujatí zorganizovaných členmi Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV v roku 2013

Vedecké a odborné konferencie, semináre, sympóziá:

Konferencia a virtuálna konferencia SHS Profil absolventa histórie.
Miesto a termín konania: Prešov, 21. 5. 2013 + webová stránka Slovenskej historickej spoločnosti: www.shs.sav.sk, priebežne
Organizátori: Slovenská historická spoločnosť (ďalej SHS) pri SAV, Inštitút histórie Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity a Historický ústav SAV.

Medzinárodná III. Konferencia mladých historikov „Človek, spoločnosť, doba“
Miesto a termín konania: Košice, 16. – 17. 10. 2013
Organizátori: Katedra histórie Filozofickej Fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (ďalej FF UPJŠ) v Košiciach a SHS pri SAV v spolupráci s Historickým ústavom SAV
Prednesené referáty budú publikované.

Medzinárodná vedecká konferencia Centrum a periféria v Československu
Miesto a termín konania: Košice, október 2013
Organizátori: SHS pri SAV, Historický ústav SAV, Katedra histórie FF UPJŠ Košice, Česko-slovenská komisia historikov.
Prednesené referáty budú pravidelne publikované v Česko-slovenskej historickej ročenke.

Medzinárodná vedecká konferencia Podkarpatská Rus v dejinách Československa (1918 - 1946)
Miesto a termín konania: Prešov, 6. – 7. 11. 2013
Organizátori: Inštitút histórie Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity, SHS pri SAV a Historický ústav SAV v spolupráci s Užhorodskou národnou univerzitou.

Vedecká konferencia na počesť prof. F. Uličného „Poznávanie dejín Slovenska – pramene, metódy, poznatky“
Miesto a termín konania: Košice, 25. – 26. 9. 2013
Organizátori: SHS pri SAV, Katedra histórie FF UPJŠ, Inštitút histórie Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity, Historický ústav SAV.

Medzinárodná interdisciplinárna konferencia Dejiny knižnej kultúry v Nitre a okolí
Miesto a termín konania: Nitra, 19. – 21. 11. 2013
Organizátori: Sekcia pre dejiny knižnej kultúry SHS, Sekcia pre cirkevné dejiny SHS, Historický ústav SAV, v spolupráci s Biskupským úradom v Nitre a Žilinskou univerzitou.
Príspevky budú publikované v pripravovanom zborníku.

Medzinárodná vedecká konferencia Slovensko v roku 1943: politika, armáda, spoločnosť
Miesto a termín konania: Banská Bystrica, 25. – 26. 9. 2013
Organizátori: Sekcia pre vojenské dejiny SHS pri SAV, Múzeum SNP, Vojenský historický ústav v spolupráci s Historickým ústavom SAV.
Príspevky budú publikované ako súčasť kolektívnej monografie.

Odborný workshop Archívne pramene ako zdroj poznania ľudnatosti našich miest a sídel v minulosti
Miesto a termín konania: Bratislava, 15. 11. 2013
Organizátori: Sekcia pre dejiny miest SHS pri SAV, Historický ústav SAV.
Príspevky budú publikované.

Medzinárodná konferencia M. R. Štefánik a česko-slovenské zahraničné vojsko (légie)
Miesto a termín konania: Bratislava, 23. 5. 2013
Organizátori: Sekcia všeobecných dejín SHS pri SAV, Historický ústav SAV, Nadácia M. R. Štefánika.
Prepracované prednášky budú publikované v roku 2014 v publikácii Bohumila Ferenčuhová a kol.: M. R. Štefánik a česko-slovenské zahraničné vojsko (légie). Kapitoly a príspevky.

XVII. archívne dni v SR a vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou Veda, kultúra a šport v archívoch
Miesto a termín konania: Bratislava, 21. – 23. 5. 2013
Organizátori: Spoločnosť slovenských archivárov, Univerzita Komenského v Bratislave, Archív Univerzity Komenského v Bratislave, Sekcia archívnictva a pomocných vied SHS, Ministerstvo vnútra SR – odboro archívov, Historický ústav SAV, Bratislavský samosprávny kraj.
Z konferencie vyjde recenzovaný zborník odborných príspevkov.

Odborný seminár Metodologické problémy historickej vedy
Miesto a termín konania: Banská Bystrica, 15. 10., 6. 11. 2013
Organizátori: Spolok banskobystrických historikov SHS pri SAV, katedra Histórie Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Historický ústav SAV.
V rámci podujatia odzneli nasledovné prednášky:
-Henrieta Žažová: Informačné zdroje Archívu Pamiatkového úradu SR
-Martina Orosová: Ochrana pamiatkového fondu Slovenska v súčasnosti
-Stanislava Kuzmová: Medievistický výskum na Stredoeurópskej univerzite v Budapešti, spojená s prezentáciou Katedry medievistických štúdií Stredoeurópskej univerzity (Central European University) v Budapešti

Vedecká konferencia Slovo, písmo, obraz znak – komunikácia na Slovensku na prelome stredoveku a novoveku
Miesto a termín konania: Bratislava, 12. 6. 2013
Organizátori: Katedra archívnictva a pomocných vied historických Filozofickej fakulty Univerzity Komenského, Sekcia archívnictva a pomocných vied historických SHS pri SAV v spolupráci s Historickým ústavom SAV.
Organizátori plánujú príspevky publikovať v konferenčnom zborníku.

Vedecká konferencia Slovenské archívnictvo v 21. storočí. (Ne)zabudnuté fotografie?
Miesto a termín konania: Bratislava, 29. 10. 2013
Organizátori: Slovenský národný archív v spolupráci so Sekciou archívnictva a dejiny pomocných vied historických SHS a Historickým ústavom SAV
Z podujatia sa pripravuje tlačený výstup (zborník s elektronickou prílohou).

Výstavy, vlastivedné semináre a iné vedecko-popularizačné podujatia

Stála výstava „Židia v topoľčianskom regióne“
Miesto a termín konania: Topoľčany, Židovský cintorín v Topoľčanoch, od 21. 11. 2013
Organizátori: Krúžok historikov SHS v Topoľčanoch, Slovenská historická spoločnosť v Bratislave, Historický ústav SAV v Bratislave

Výstava 110. výročie vzniku ZŠ Hollého. K 110. výročiu založenia školy.
Miesto a termín konania: Topoľčany (ZŠ Hollého), 23. – 24. október 2013
Organizátori: ZŠ Hollého, Ministerstvo vnútra, Štátny archív v Nitre, pobočka Topoľčany Krúžok historikov SHS v Topoľčanoch

Stála výstava Významné osobnosti topoľčianskeho regiónu
Miesto a termín konania: Topoľčany (Súkromná stredná odborná škola v Topoľčanoch), od 22. 11. 2013
Organizátori: Krúžok historikov SHS v Topoľčanoch, Slovenská historická spoločnosť v Bratislave v spolupráci s Historickým ústavom SAV v Bratislave

Výstava Stummerovci a Topoľčany
Miesto a termín konania: Topoľčany (Gymnázium sv. Vincenta de Paul), 28. 11. 2013
Organizátori: Krúžok historikov SHS v Topoľčanoch, Slovenská historická spoločnosť v Bratislave, Historický ústav SAV v Bratislave, Gymnázium sv. Vincenta de Paul v Topoľčanoch

Vlastivedný seminár k 840. výročiu prvej písomnej zmienky o meste Topoľčany Topoľčany známe – neznáme
Miesto a termín konania: Topoľčany, 23. 5. 2013
Organizátori: Krúžok historikov SHS v Topoľčanoch, Slovenská historická spoločnosť v Bratislave, Historický ústav SAV v Bratislave, Tribečské múzeum v Topoľčanoch

Vlastivedný seminár Topoľčany za I. ČSR. K 95. výročiu vzniku ČSR.
Miesto a termín konania: Topoľčany, 28. 10. 2013
Organizátori: Krúžok historikov SHS v Topoľčanoch, Slovenská historická spoločnosť v Bratislave, Historický ústav SAV v Bratislave, Tribečské múzeum v Topoľčanoch, Mesto Topoľčany

Vlastivedný seminár k 840 výročiu prvej písomnej zmienky o meste Topoľčany Odkrývanie minulosti
Miesto a termín konania: Topoľčany, 28. 11. 2013
Organizátori: Tribečské múzeum v Topoľčanoch, Mesto Topoľčany, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Štátny archív v Nitre, pobočka Topoľčany, Krúžok historikov SHS

Vlastivedný seminár Dr. Ján Bundala. K 100. výročiu príchodu do Topoľčian a 90. výročiu úmrtia topoľčianskeho dekana, farára a titulárneho ostrihomského kanonika Dr. Jána Bundalu.
Miesto a termín konania: 10. 12. 2013
Organizátori: Rímskokatolícka farnosť Rybany, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Štátny archív v Nitre, pobočka Topoľčany, Záhorské múzeum v Skalici, Obec Nadlice, Tribečské múzeum v Topoľčanoch, Krúžok historikov SHS pri SAV v Topoľčanoch

Postupová predmetová súťaž žiakov stredných a základných škôl Dejepisná olympiáda
Miesto a termín konania celoštátneho kola súťaže: Bratislava 3. - 5. 5. 2013
Spoluorganizátor: SHS – Sekcia pre novšie dejiny, Historický ústav SAV
Celoštátneho kola súťaže sa zúčastnilo 42 súťažiacich zo základných a stredných škôl. Slovenská historická spoločnosť venovala súťažiacim a výhercom knižné dary.

Cyklus prednášok, exkurzií a výstav Deň otvorených dverí v archíve. K 840. výročiu prvej písomnej zmienky o meste Topoľčany. (V. ročník podujatia)
Miesto a termín konania: Topoľčany, 14. 6. 2013
Organizátori: Ministerstvo vnútra, Štátny archív v Nitre, pobočka Topoľčany a Krúžok historikov SHS v Topoľčanoch

Prednášky a prezentácie

Cyklus popularizačných prednášok a prezentácií pre širokú verejnosť HISTÓRIA MAGISTRA dnes s ...
Miesto a termín konania: Bratislava, Univerzitná knižnica, 28. 2., 9. 4., 25. 4., 26. 9., 21. 11. a 28. 11. 2013. Dve prezentácie sa konali v Nitre na Filozofickej fakulte Univerzity Konštantína Filozova.
Organizátori: Sekcia pre novšie dejiny SHS pri SAV, Historický ústav SAV, Univerzitná knižnica v Bratislave
V rámci podujatia 26. 9. sa konalo slávnostné odovzdanie Cien SHS. V rámci cyklu sa konali nasledovné podujatia:

 • prezentácia publikácie a vystúpenie jej autora M. M. Stolárika Kde sa cítim doma? Slovenské vysťahovalectvo do Severnej Ameriky (1870 – 2010)
 • diskusia s prezentáciou publikácie Medzivojnové Slovensko v Československej republike a nepokojná Európa. Prezentovali: Bohumila Ferenčuhová, Ľubica Kázmerová, Milan Zemko, Róbert Arpáš.
 • Rozprávanie o novoveku. Na hranici dvoch svetov - politické, spoločenské a vojenské zmeny po Moháči
 • prednáška a prezentácie najnovších výskumov Politické strany na Slovensku v medzivojnovom období. Róbert Arpáš, Juraj Benko, Matej Hanula, Mgr. Linda Osyková, Jaroslava Roguľová, Matej Hanula
 • prednáška a prezentácia publikácií Politické strany na Slovensku v medzivojnovom období, Róbert Arpáš, Juraj Benko, Matej Hanula, Linda Osyková
 • prezentácia najnovších výskumov na tému Dejiny vedy, techniky a medicíny na Historickom ústave SAV - zámery a výsledky v ostatnom období.

Cyklus prednášok s medzinárodnou účasťou Prednášky z hospodárskych a sociálnych dejín
Miesto a termín konania: Bratislava, 23. 10., 29. 10., 12. 11., 19. 11. a 26. 11. 2013
Organizátori: Sekcia pre hospodárske a sociálne dejiny SHS pri SAV, Historický ústav SAV, Univerzitná knižnica v Bratislave.
V rámci cyklu boli prednesené prednášky:

 • Karl Vocelka: Gesellschaftlicher Wandel im 18. Jahrhundert. Von der vormodernen in die moderne Gesellschaft.
 • Miroslav Kamenický: Cestopisy ako pramene k hospodárskym a sociálnym dejinám stredoslovenských banských miest v 17. a 18. storočí.
 • Roman Holec: Enviromentálne dejiny na pomedzí hospodárskych a sociálnych dejín – témy, problémy a možnosti výskumu
 • Ľudovít Hallon: Formovanie hospodárskeho veľkopriemyslu nacistického Nemecka v strednej a juhovýchodnej Európe 1939 – 1945 na príklade Slovenska.

Cyklus vedeckých prednášok a diskusií Obraz Veľkej Moravy v slovenskej kultúre a historiografii.
Miesto a termín konania: Banská Bystrica, 9. 10, 23. 10., 13. 11. 2013
Organizátori: Katedra histórie Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Spolok banskobystrických historikov – sekcia SHS v spolupráci s Historickým ústavom SAV
V rámci cyklu odzneli nasledovné prednášky:

 • Dušan Škvarna: Obraz Veľkej Moravy v historickej kultúre na Slovensku v 19. storočí,
 • Ján Steinhübel: Obraz Veľkej Moravy v stredovekých prameňoch
 • Martin Golema: Dva žánrové formáty obrazu Veľkej Moravy a vzniku Uhorska u Jána Hollého a Jozefa Miloslava Hurbana

Cyklus prednášok k dejinám Trenčína a Považia
Miesto a termín konania: Trenčín, priebežne
Organizátori: Klub trenčianskych historikov SHS pri SAV, Historický ústav SAV, Trenčianske múzeum v Trenčíne ai.
Klub trenčianskych historikov SHS zorganizoval sériu prednášok pozvaných odborníkov na témy zo sociálnych a kultúrnych dejín Trenčína a Považia, napr. o vpáde Turkov na Považí, k dejinám ženských organizácií, o historických knižniciach, významných osobnostiach (Ľ. V. Rizner, Ľ. Holuby, V. Chovan) atď. Spoluorganizoval aj spomienkovú slávnosť pri príležitosti 100. výročia úmrtia Ľudovíta Riznera, 90. výročia úmrtia Jozefa Ľudovíta Holubyho a , 20. výročia otvorenia Pamätného domu Holuby-Rizner, ktorá sa konala v Zemianskom Podhradí 12. – 13. 10.2013.

Cyklus prednášok k dejinám topoľčianskeho regiónu
Miesto a termín konania: Topoľčany, 18. 2, 6. 11., 11. 11. 2013
Organizátori: Krúžok historikov SHS v Topoľčanoch v spolupráci s Tribečským múzeom, Štátnym archívom v Nitre - pobočka Topoľčany a Gymnáziom sv. Vincenta de Paul.
V rámci cyklu odzneli nasledovné prednášky:

 • Peter Hudák: Bardejovské suburbium,
 • Mário Žáčik: Drobná sakrálna architektúra topoľčianskeho regiónu,
 • Bohuš Sasko: Heraldika v praxi.

Publikácie

- Sekcia pre všeobecné dejiny SHS pri SAV pripravila do tlače publikáciu Bohumila Ferenčuhová a kol.: M. R. Štefánik a česko-slovenské zahraničné vojsko (légie). Kapitoly a príspevky. Bratislava : Pro Historia, 2014.

- Sekcia pre hospodárske a sociálne dejiny SAV publikovala zborník príspevkov z konferencie, ktorú zorganizovala v roku 2012: Vivat Akadémia. Banská Štiavnica. Zborník z konferencie konanej pri príležitosti 250. výročia založenia Baníckej akadémie v Banskej Štiavnici. Ed.: Zuzana Denková a Miroslav Kamenický. Banská Štiavnica : Slovenské banské múzeum, 2013.

- Členovia Krúžku historikov SHS spracovali príspevky do pripravovanej publikácie Osobnosti stredného Ponitria, ktorú plánuje táto sekcia SHS vydať v roku 2014 v spolupráci s Regionálnym združením inteligencie Ponitria.

Vypracovala:
Mgr. Gabriela Dudeková, PhD.
vedecká tajomníčka SHS

V Bratislave 4.3.2013


Správy z minulých rokov: 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012

 

  Historický ústav SAV | Historický časopis | História Revue | Forum Historiae | Human Affairs | SDKSVE pri SAV | Slovanské štúdie

 


Adresa:
Slovenská historická spoločnosť pri SAV, P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava. Tel: +421 (0)2 - 529 257 53

IČO: 00178829, DIČ: 2021543392
Číslo účtu: 173321662 / 0900 (Slovenská sporiteľňa, a.s.)
IBAN: SK8509000000000173321662 GIBASKBX

E-mail: predseda - rastislav.koziak@umb.sk, vedecký tajomník - petra.hudek25@gmail.com, hospodárka - histkoda@savba.sk

Elektronický mailing list: shsprisav@gmail.com

Copyright © 1999 - 2024, Slovenské historická spoločnosť pri SAV