Logo SHS pri SAV

   Slovenská historická spoločnosť pri SAV
    P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava, Slovensko

 O nás
 Dejiny SHS
 Stanovy SHS
 Výbor SHS
 Sekcie SHS
 
 Prihláška do SHS
 Členské SHS
 
 Aktuality
 Cena SHS
 Plakety SHS
 
 Pripravované podujatia
 Správy o činnosti SHS
 Bulletin SHS pri SAV
 Dokumenty a stanoviská
 
 Zjazdy SHS pri SAV
 Profil absolventa histórie
 Dejepisná olympiáda

Žiadame členov SHS, aby do konca marca zaplatili členský poplatok vo výške 15 eur (znížené členské 7 eur pre dôchodcov, nezamestnaných, osôb na materskej dovolenke). Informácia o čísle bankového účtu sa nachádza na konci tejto webovej stránky.

Cena SHS pri SAV


Ceny Slovenskej historickej spoločnosti udelené v roku 2013 za rok 2012

Slovenská historická spoločnosť udelila v roku 2013 Ceny SHS za publikácie, vydané v roku 2012, v dvoch kategóriách:

a) v kategórii vedecká práca ju získali dve publikácie:

1. Vlasta Jaksicsová: Kultúra v dejinách, dejiny v kultúre. Moderna a slovenský intelektuál v siločiarach prvej polovice 20. storočia.
2.
Juraj Benko: Boľševizmus medzi Východom a Západom 1900 – 1920.

b) v kategórii populárno-vedecká práca boli ocenené tiež dve publikácie:

1. Peter Konečný: 250. výročie Banskej a lesníckej akadémie v Banskej Štiavnici. Jej význam pre vývoj montánneho školstva v Rakúsko-Uhorsku 1762 – 1919.
2.
Michal Kšiňan: Milan Rastislav Štefánik.

Slávnostné odovzdanie cien sa uskutoční v rámci podujatia História Magistra 26. septembra 2013 (so začiatkom o 17,00 hod.) v Univerzitnej knižnici v Bratislave.

Predseda komisie pre výber nominácií na Ceny SHS PhDr. Milan Zemko, CSc. zdôraznil, že všetky predložené práce spĺňajú kritériá na jej udelenie, keďže znamenajú obohatenie slovenskej historiografie z hľadiska tematického aj vedeckou akríbiou. Po dlhšej diskusii boli ocenené diela individuálnych autorov, v ktorých je najlepšie rozoznateľný ich osobný tvorivý prístup ku skúmanej historickej problematike a prínos pre slovenskú historiografiu, s dôrazom na práce mladšej a najmladšej generácie slovenských historikov.

Všetkým oceneným srdečne blahoželáme!

Všetky publikácie, ktoré boli zaslané Slovenskej historickej spoločnosti ako návrhy na udelenie Ceny SHS, poskytla Spoločnosť ako dar organizátorom Dejepisnej olympiády. Knihy budú venované ako ceny účastníkom Dejepisnej olympiády, ktorej je SHS spolu s Historickým ústavom SAV odborným garantom.

Vlasta Jaksicsová: Kultúra v dejinách, dejiny v kultúre. Moderna a slovenský intelektuál v siločiarach prvej polovice 20. storočia. (Bratislava : Veda, 2012)

Autorka vo svojom diele úspešne uplatnila široký multidisciplinárny prístup k skúmaniu slovenskej kultúry v 30. a 40. rokoch 20. storočia a podarilo sa jej predstaviť syntetizujúci obraz reflektovania jej charakteru a zmyslu v diskurze tvorcov tých čias. Vďaka tomu znamená monografia V. Jaksicsovej významný poznávací prínos v sfére histórie modernej slovenskej kultúry, čo sa potvrdzuje aj pozitívnym ohlasom, ktorý dielo zaznamenalo v odborných kruhoch.

Juraj Benko: Boľševizmus medzi Východom a Západom 1900 – 1920. (Bratislava : Historický ústav SAV – Prodama, 2012)

Autor v monografii analyzuje v súčasnosti na Slovensku málo skúmaný fenomén šírenia boľševickej ideológie do strednej Európy, t. j. na územie bývalej habsburskej monarchie a jej následníckych štátov. J. Benko hodnotí vplyv ideológie a politickej praxe boľševizmu, medzinárodnú organizáciu tohto hnutia a metódy jeho pôsobenia v krajinách „mimo jeho centra“ – Sovietskeho Zväzu. Približuje viacero osobností domáceho i zahraničného boľševického hnutia. Výber témy a spôsob jej uchopenia je podstatný aj preto, že je cestou prekonávania ideologického zaťaženia historiografie marxistickou doktrínou. Ďalším pozitívom práce je nielen výskum v zahraničných archívoch (o. i. v Prahe a v Moskve), ale aj uplatnenie najnovších záverov a prístupov zahraničných historiografií.

Peter Konečný: 250. výročie Banskej a lesníckej akadémie v Banskej Štiavnici. Jej význam pre vývoj montánneho školstva v Rakúsko-Uhorsku 1762 – 1919. (Košice : Banská agentúra, 2012)

Kniha P. Konečného znamená nielen vedecko-populárne priblíženie pôsobenia Banskej a lesníckej akadémie v Banskej Štiavnici za takmer 160 rokov, ale prináša aj celkom nové poznatky o tejto vedecko-pedagogickej inštitúcii na území Slovenska. Text knihy je v jednom zväzku v slovenčine a nemčine a v osobitnom zväzku v anglickom preklade, takže dielo môže plniť vedecko-populárnu funkciu v širokom zahraničí, čo o slovenských dielach platí len zriedkakedy. Navyše kniha je na vysokej grafickej a výtvarnej úrovni.

Michal Kšiňan: Milan Rastislav Štefánik. (Brno: Computer Press; SNA, 2012)

Publikácia M. Kšiňana je vynikajúcim odborným aj graficko-estetickým spracovaním životopisu M. R. Štefánika, ale aj jeho druhého, posmrtného života s jeho inšpirujúcim dosahom na slovenskú spoločnosť. Kniha ponúka širokú panorámu jednotlivých etáp Štefánikovho života s jeho prácou, priateľmi, láskami a osloboditeľskou činnosťou za prvej svetovej vojny, ako aj jednotlivé etapy pôsobenia, ale aj potláčania jeho ľudského a politického odkazu. Popri veľkom počte fotografií obsahuje kniha 25 kópií memorábilií, ktoré mimoriadne plasticky dopĺňajú obraz osobnosti M. R. Štefánika.

Spracovali:
PhDr. Milan Zemko, CSc., predseda komisie pre výber nominácií na Cenu SHS
Mgr. Gabriela Dudeková, PhD., vedecká tajomníčka SHS


 

  Historický ústav SAV | Historický časopis | História Revue | Forum Historiae | Human Affairs | SDKSVE pri SAV | Slovanské štúdie

 


Adresa:
Slovenská historická spoločnosť pri SAV, P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava. Tel: +421 (0)2 - 529 257 53

IČO: 00178829, DIČ: 2021543392
Číslo účtu: 173321662 / 0900 (Slovenská sporiteľňa, a.s.)
IBAN: SK8509000000000173321662 GIBASKBX

E-mail: predseda - rastislav.koziak@umb.sk, vedecký tajomník - adam.hudek@savba.sk, hospodárka - histkoda@savba.sk

Elektronický mailing list: shsprisav@gmail.com

Copyright © 1999 - 2022, Slovenské historická spoločnosť pri SAV