Logo SHS pri SAV

   Slovenská historická spoločnosť pri SAV
    P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava, Slovensko

 O nás
 Dejiny SHS
 Stanovy SHS
 Výbor SHS
 Sekcie SHS
 
 Prihláška do SHS
 Členské SHS
 
 Aktuality
 Cena SHS
 Plakety SHS
 
 Pripravované podujatia
 Správy o činnosti SHS
 Bulletin SHS pri SAV
 Dokumenty a stanoviská
 
 Zjazdy SHS pri SAV
 Profil absolventa histórie
 Dejepisná olympiáda

Žiadame členov SHS, aby do konca marca zaplatili členský poplatok vo výške 15 eur (znížené členské 7 eur pre dôchodcov, nezamestnaných, osôb na materskej dovolenke). Informácia o čísle bankového účtu sa nachádza na konci tejto webovej stránky.

Cena SHS pri SAV


Ceny Slovenskej historickej spoločnosti udelené v roku 2015 za rok 2014

Slovenská historická spoločnosť udelila v roku 2015 Ceny SHS za publikácie, vydané v roku 2014, v dvoch tradičných kategóriách vedecká práca a populárno-vedecká práca a po prvýkrát v novej kategórii edícia prameňov.

1. V kategórii vedecká práca rozhodol Výbor SHS udeliť Cenu Slovenskej historickej spoločnosti za publikáciu:

Zdenko Ďuriška: Pálkovci. Príbeh rodu garbiarskych podnikateľov Liptova.
Martin: Slovenská genealogicko-heraldická spoločnosť, 2013 [2014]. 540 strán, 12 tabuliek, 560 fotografií. ISBN 978-80-970196-7-9

Zdenko Ďuriška: Pálkovci. Príbeh rodu garbiarskych podnikateľov Liptova.

Ide o autorskú monografiu s vysokou úrovňou vedeckej argumentácie, ktorá prepája dejiny regiónu s komplexnými historickými javmi (mikro- a makrohistóriu). Dielo sa vyznačuje mimoriadnym typografickým spracovaním a bude mať nepochybný význam pre poznanie doteraz málo bádaných dejín podnikateľských elít.

2. V kategórii populárno-vedecká práca získala Cenu Slovenskej historickej spoločnosti publikácia:

Peter Vítek: Prvá svetová vojna a Liptov.
Ružomberok: Liptovské múzeum v Ružomberku, 2014. 176 s, obr. 9788097153526.

Peter Vítek: Prvá svetová vojna a Liptov.

Dielo na vysokej úrovni reflektuje a sprítomňuje aktuálnu tému, „scitlivuje“ čitateľskú verejnosť voči osudom jednotlivcov a zároveň voči rozličným typom pamiatok, ktoré sa na nich zachovali. Plasticky podáva dopady veľkého konfliktu na daný región.

3. V novej kategórii edícia prameňov získava Cenu Slovenskej historickej spoločnosti publikácia:

Adriana Švecová: Trnavské meštianske závety (1700 – 1871). I. – II. zväzok.
Bratislava: Veda, 2014. 1386 strán. ISBN 978-80-8082-700-7 + 978-80-8082-778-6.

Adriana Švecová: Trnavské meštianske závety (1700 – 1871). I. – II. zväzok.

Ide o dielo – pramennú edíciu s obsiahlou úvodnou štúdiou s kvalitou a rozsahom samostatnej autorskej monografie. Autorka zhromaždila, spracovala a editovala veľké množstvo (cca 1500) závetov z dlhého obdobia charakterizovaného používaním rôznych jazykov a typov písma. Ukázala, akou formou možno tento typ prameňov analyzovať a interpretovať. Edícia má zásadný význam pre poznanie vývoja mentalít, jazyka, právneho poriadku a noriem a môže byť používaná rôznymi vednými disciplínami.

Oceneným srdečne blahoželáme!

Slávnostné odovzdanie Cien Slovenskej historickej spoločnosti sa uskutoční 18. júna 2015 o 17.00 v Univerzitnej knižnici v Bratislave v rámci podujatia História Magistra.

Spracovali:
PhDr. Eva Kowalská, CSc., predsedníčka Komisie pre výber nominácií na Cenu SHS
Mgr. Gabriela Dudeková, PhD., vedecká tajomníčka SHS


Výzva na podávanie návrhov na Cenu Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV v roku 2015

Slovenská historická spoločnosť pri Slovenskej akadémii vied udeľuje každoročne Cenu Slovenskej historickej spoločnosti v dvoch kategóriách:

1. vedecká práca,
2. vedecko-popularizačná práca.

V roku 2015 prvýkrát udelí Cenu SHS aj v novej kategórii:
3. edícia prameňov.

Návrhy na udelenie ceny za diela publikované v roku 2014 posielajte prosím do 8. marca 2015 predsedníčke komisie pre výber nominácií na Cenu SHS na adresu: Slovenská historická spoločnosť pri SAV, PhDr. Eva Kowalská, DrSc., P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99, Bratislava.
V návrhu prosím uveďte bibliografické údaje navrhovaného diela, zdôvodnenie návrhu s kategóriou Ceny SHS a kontakt na navrhovateľa (meno, poštovú a e-mailovú adresu). K návrhu prosím priložte 1 exemplár diela.
Pravidlá udeľovania ceny sú uvedené v pripojenej prílohe a na webovej stránke Slovenskej historickej spoločnosti: www.shs.sav.sk

Prosíme, aby ste túto výzvu šírili cez Vaše kontakty.

Tešíme sa na Vaše návrhy a na ďalšiu spoluprácu!

Za Slovenskú historickú spoločnosť,
Mgr. Gabriela Dudeková, PhD. (vedecká tajomníčka SHS)

Cena Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV
za vedeckú prácu, populárno-vedeckú prácu a edíciu prameňov v oblasti histórie

Pravidlá udeľovania ceny:

  • Cena Slovenskej historickej spoločnosti pri Slovenskej akadémii vied je čestnou cenou a nie je spojená so žiadnym finančným ohodnotením.
  • Cenu udeľuje každý rok k 14. aprílu výbor Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV za diela, ktoré boli vydané v predchádzajúcom kalendárnom roku.
  • Cena sa udeľuje v troch kategóriách: vedecká práca, populárno-vedecká práca a edícia prameňov.
  • Návrhy na ocenenie môže podať každý občan Slovenskej republiky. V každej kategórii môže podať vždy len jeden návrh.
  • Návrh musí obsahovať kompletný bibliografický údaj navrhovaného diela, stručné zdôvodnenie návrhu, ďalej meno, poštovú a e-mailovú adresu navrhovateľa.
  • Návrhy s jedným exemplárom navrhovaného diela sa posielajú na adresu: Slovenská historická spoločnosť pri SAV, PhDr. Eva Kowalská, DrSc., P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava.
  • Návrhy vyhodnotí komisia, ktorú menoval Výbor Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV a pripraví nomináciu navrhovaných diel v jednotlivých kategóriách.
  • Výbor Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV na svojom zasadnutí hlasovaním vyberie najúspešnejšiu prácu v každej kategórii. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV.
  • Výbor Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV si vyhradzuje právo neudeliť cenu.
  • Po oficiálnom vyhlásení výsledkov budú informácie o udelených cenách za príslušný rok publikované na stránkach vedeckých a odborných časopisov i v masovokomunikačných prostriedkoch.

 

  Historický ústav SAV | Historický časopis | História Revue | Forum Historiae | Human Affairs | SDKSVE pri SAV | Slovanské štúdie

 


Adresa:
Slovenská historická spoločnosť pri SAV, P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava. Tel: +421 (0)2 - 529 257 53

IČO: 00178829, DIČ: 2021543392
Číslo účtu: 173321662 / 0900 (Slovenská sporiteľňa, a.s.)
IBAN: SK8509000000000173321662 GIBASKBX

E-mail: predseda - rastislav.koziak@umb.sk, vedecký tajomník - adam.hudek@savba.sk, hospodárka - histkoda@savba.sk

Elektronický mailing list: shsprisav@gmail.com

Copyright © 1999 - 2022, Slovenské historická spoločnosť pri SAV