Logo SHS pri SAV

   Slovenská historická spoločnosť pri SAV
    P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava, Slovensko

 O nás
 Dejiny SHS
 Stanovy SHS
 Výbor SHS
 Sekcie SHS
 
 Prihláška do SHS
 Členské SHS
 
 Aktuality
 Cena SHS
 Plakety SHS
 
 Pripravované podujatia
 Správy o činnosti SHS
 Bulletin SHS pri SAV
 Dokumenty a stanoviská
 
 Zjazdy SHS pri SAV
 Profil absolventa histórie
 Dejepisná olympiáda

SHS pri SAV pripravuje novú webstránku spoločnosti a preto informácie na tejto stránke momentálne nepodliehajú aktualizácii. Ďakujeme Vám za pochopenie!

Správa o činnosti SHS pri SAV za rok 2019


Podujatia organizované spoločnosťou v roku 2019

Vedecké a odborné podujatia

Por. č.

Názov a druh podujatia

Miesto a dátum

1

Starostlivosť o osirelé a sociálne odkázané deti v Uhorsku/Slovensku v období modernizácie

Bratislava, 22. - 23. 05. 2019

2

Dejiny Prešova – sonda do života obyvateľov mesta na prahu nového veku

Trnava, 21. 03. 2019

3

Italy and Posthabsburg Central Europe

Bratislava, 19. – 20. 09. 2019

4

Poklesnuté a okrajové spoločenské živly v mestskom prostredí raného novoveku

Bratislava, 08. – 09. 11. 2019

5

Karl May a tí druhí... Diskusia o fenoméne dobrodružnej a cestopisnej literatúry

Brodzany, 24. 09. 2019

6

Karol Kuzmány, život a dielo

Banská Bystrica, 03. 10. 2019

7

Vedecká komunikácia v novoveku (1500 – 1800)

Bratislava, 21. 10. 2019

8

Kultúrne dedičstvo Trnavského samosprávneho kraja

Trnava, 24. 10. 2019

9

Politická korupcia na území Slovenska a strednej Európy

Bratislava, 04. – 05. 11. 2019

10

Človek a krajina v minulosti II. Environmentálne dejiny krajiny

Čadca, 19. – 20. 11. 2019

11

Rok 1919 a Československo

Prešov, 26. – 27. 11. 2019

12

Štatistika a demografia ako historický prameň

Trnava, 17. – 18. 10. 2019

13

Tri storočia novoveku, VS

Bratislava, 07. 11. 2019

14

Udeľovanie Plakety Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV

Trnava, 27. 09. 2019

15

Od elenchu po e-archív. Archívne a registratúrne pomôcky včera, dnes a zajtra

Nitra, 29. – 31. 05. 2019

16

Seminár o osobných fondoch v špecializovaných a štátnych archívoch na Slovensku

Bratislava, 12. 02. 2019

17

Osobnosti slovenského archívnictva V. PhDr. Otmar Gergelyi (1919 – 1995)

Mojmírovce, 4. 12. 2019

Vedecko-popularizačné podujatia a akcie pre školy

Por. č.

Názov a druh podujatia

Miesto a dátum

1

V historikovej dielni

Nitra, 14. 06. 2019

2

Na potulkách históriou, 4 prednášky o regionálnych dejinách

Veľký Kýr, 04. 05. 2019, Čechynce, 01. 06. 2019,  Pohranice, 12. 10. 2019,  Jelenec, 12. 12. 2019

3

Historikova dielňa

Nitra, 27. 09. 2019

4

Prednášky pre verejnosť k dejinám banských miest a osobností banských miest

Kremnica, 29.10.  2019, 07. 11. 2019, 26. 11. 2019

5

Výpravy do čias Slovanov

Banská Bystrica, 27. 11. a 5. 12. 2019

6

Z dejín pútnického miesta (cyklus 7 prednášok)

Topoľčany 30. 01., 14. 03., 03. 04., 20. 05., 07. 06., 28. 11., 26. 03. 2019


 

Ďalšie aktivity

Názov a druh akcie

Miesto a dátum

Poznámka

Deň otvorených dverí topoľčianskeho archívu spojený s výstavou k 30. výročiu nežnej revolúcie pod názvom „Pravda a láska zvíťazí nad lžou a nenávisťou“

Topoľčany, 13. 11.  2019

Krúžok historikov v Topoľčanoch

Výstava fotografií mapujúcich revolučné udalosti v Topoľčanoch spred tridsiatich rokov pod názvom „Vitaj Sloboda“

Topoľčany, 13. 11. – 05. 12. 2019

Krúžok historikov v Topoľčanoch

Noc múzeí a galérií. Výstava Z dejín židovskej komunity v Topoľčanoch

Topoľčany, 18. 05. 2019

Krúžok historikov v Topoľčanoch

V roku 2019 spoločnosť prostredníctvom Komisie pre spoluprácu s vedeckými spoločnosťami získala dotáciu vo výške 3 020 €, ktorá je v zmysle účtovných pravidiel tejto dotácie administrovaná Historickým ústavom SAV. Ďalšie financie získava SHS z platieb členského.

Vypracoval:
Mgr. Adam Hudek, PhD.
vedecký tajomník SHS pri SAV

V Bratislave 30. 7. 2020


Správy z minulých rokov: 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019

 

  Historický ústav SAV | Historický časopis | História Revue | Forum Historiae | Human Affairs | SDKSVE pri SAV | Slovanské štúdie

 


Adresa:
Slovenská historická spoločnosť pri SAV, P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava. Tel: +421 (0)2 - 529 257 53

IČO: 00178829, DIČ: 2021543392
Číslo účtu: 173321662 / 0900 (Slovenská sporiteľňa, a.s.)
IBAN: SK8509000000000173321662 GIBASKBX

E-mail: predseda - rastislav.koziak@umb.sk, vedecký tajomník - petra.hudek25@gmail.com, hospodárka - histkoda@savba.sk

Elektronický mailing list: shsprisav@gmail.com

Copyright © 1999 - 2024, Slovenské historická spoločnosť pri SAV