Logo SHS pri SAV

   Slovenská historická spoločnosť pri SAV
    P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava, Slovensko

 O nás
 Dejiny SHS
 Stanovy SHS
 Výbor SHS
 Sekcie SHS
 
 Prihláška do SHS
 Členské SHS
 
 Aktuality
 Cena SHS
 Plakety SHS
 
 Pripravované podujatia
 Správy o činnosti SHS
 Bulletin SHS pri SAV
 Dokumenty a stanoviská
 
 Zjazdy SHS pri SAV
 Profil absolventa histórie
 Dejepisná olympiáda

SHS pri SAV pripravuje novú webstránku spoločnosti a preto informácie na tejto stránke momentálne nepodliehajú aktualizácii. Ďakujeme Vám za pochopenie!

Správa o činnosti SHS pri SAV za rok 2018


Podujatia organizované spoločnosťou v roku 2018

Vedecké a odborné podujatia

Por. č.

Názov a druh podujatia

Miesto a dátum

1

An Empire within the Empire? The Habsburg Hungary in the 19th Century and after Dissolution

Bratislava, 26. - 27. 03.2018

2

Slovensko a Európa v roku 1948

Banská Bystrica, 11. - 12. 04.2018

3

Od mesta k ríši a od ríše k mestu – vývoj antického mesta, jeho inštitúcií, potrieb a postavenia voči okolitému svetu

Nitra, 20. – 21. 06.2018

4

Slovensko a Rusko v zlomových momentoch dejín: ľudia, idey, udalosti (1918, 1938, 1968)

Prešov, 12. – 14. 09. 2018

5

Slovensko v roku 1938 – politika, armáda, spoločnosť

Banská Bystrica, 03. – 04. 10. 2018

6

Ozbrojený protikomunistický odpor v strednej a východnej Európe (1944 – 1953) : politické, vojenské, právne a etické aspekty

Stará Lesná, 02.-05. 10. 2018

7

Na hranici dvoch vekov: vznik ČSR a zmeny na lokálnej úrovni (1918/19)

Šamorín, 09. 10. 2018

8

Bezpečnostné orgány a zložky v mestách vo svetle archívnych dokumentov

Bratislava, 27. 06. 2018

9

Trnava 1238 – 2018

Trnava, 25. – 26. 09. 2018

10

„Kráľovstvo jedného jazyka a mravu je biedne a slabé“ – prínos príslušníkov neslovenských     etník  a národností pre rozvoj Slovenska

Bratislava, 14.- 15. 11. 2018

11

Slovensko v historických osmičkách

Trnava, 27. 09. 2018

12

Pocta prof. Jozefovi Šimončičovi

Trnava, 19. 06. 2018

13

Ruskí exulanti na Slovensku (1918 – 1948)

Brodzany, 18. 10. 2018

14

Daniel Rapant a koncepcie slovenských dejín

Bratislava,  07. 11. 2018

15

Vznik Československa a otázky lojality/identity

Martin, 25. 04. 2018

16

Nové trendy výskumu  vyučovania dejepisu

Trnava, 21. 03. 2018

17

Človek a krajina v minulosti V.

(environmentálne dejiny krajiny a geoturizmus)

Krásno nad Kysucou, 14. 11. 2018,

18

6. slovensko-české stretnutie doktorandov a postdoktorandov

Trnava, 31. 5. – 1. 6, 

19

Hospodárske právne dejiny

Bratislava, 6. 6. 2018, 

20

Conceptualizing and operationalizing identity, race, ethnicity, and nationality by law

Bratislava, 21. 11. 2018

21

Budovy Trnavskej univerzity v Trnave včera, dnes a zajtra

Trnava, 16. 10. 2018

22

Kultúrne dedičstvo v archívnych dokumentoch

Spišská Nová Ves, 22. - 24. 5. 2018

22

Areál nemocnice v Topoľčanoch – interdisciplinárny prístup k ochrane kultúrneho a prírodného dedičstva

Topoľčany, 12. 10. 2018

23

V historikovej dielni

Nitra, 15. 9. 2018

24

Míľniky 20. storočia v regióne Nitrianskeho kraja

Nitra, 24. 10. 2018

25

The experience of state socialism reimagined

Nitra, 12. 11. 2018

 

 

 

 


 

Vedecko-popularizačné podujatia a akcie pre školy

Por. č.

Názov a druh podujatia

Miesto a dátum

1

Výpravy do (čias) barbarskej Európy (séria prednášok)

 

 

1, Barbari – sťahovanie národov a a Európa po páde Rímskej ríše

Banská Bystrica, 11. 10. 2018

 

2, Vikingovia – včasnostredovekí piráti, cestovatelia či obchodníci?

Banská Bystrica, 15. 11. 2018

 

3, Franská ríša, Karol Veľký a zrod novej Európy

Banská Bystrica, 6. 12. 2018

2

Stretnutia s históriou (séria prednášok)

 

 

1, Kaštiele Zvolenskej stolice (Hronsek, Dolná Mičiná, Radvaň a Dúbravica)

Kremnica, 27. 09. 2018

 

2, Život všedný a sviatočný na aristokratickom dvore v prvej polovici 17. storočia (na príklade dvora Mikuláša Esterházyho)

Kremnica, 25. 10. 2018

 

3, Vplyv štátoprávnych zmien v roku 1918 na hospodársky vývoj Slovenska v medzivojnovom období

Kremnica, 15. 11. 2018

3

Generál Štefánik – Ktorá tvár je vaša? Prezentácia novej knihy rozhovorov A. Vydru s historikmi. Klub Pod lampou

Bratislava, 11. 2018,

4

10. ročník Dejepisnej olympiády (celoštátne kolo)

Smolenice, 2. – 4. 5. 2018

5

Regionálny týždeň stredného Ponitria na Súkromnej strednej odbornej škole pedagogickej v Topoľčanoch 

Topoľčany, 19. 3. – 23. 3. 2018

6

Festival slobody

Nitra, 5.-9. 11. 2018

7

Na potulkách s históriou (cyklus prednášok)

Nitra, máj-október 2018

8

100. výročie vzniku ČSR

Ružomberok, 24. 10. 2018

9

Prednášky ku kultúrnym dejinám raného novoveku  III. (séria prednášok)

 

 

1, Korunovačná Bratislava

Bratislava, 25. 06. 2018

 

2, Hradné kuchyne

Banská Bystrica, 15. 10. 2018

 

3, Životný štýl aristokracie

Bratislava, 08. 11. 2018

10

5 prednášok k témam spojeným s dejinami Topoľčianskeho hradu, osobnosťami a udalosťami Ponitria

Topoľčany,  27. 03. 2018, 23. 04.2018, 26. 06, 2018, 23. 09. 2018, 28. 11. 2018

11

Život, dielo a reflexia slovenských národovcov

Čadca, 5. 6 2018, Bratislava 6. 9. 2018

 


 

Ďalšie aktivity

Názov a druh akcie

Miesto a dátum

Poznámka, komentár

Dr. Milan Hodža – štátnik a politik (výstava)

Topoľčany, 25. 04. 2018 – 15. 05. 2018

Krúžok historikov v Topoľčanoch

Roky bojov, obetí a nádejí 1914 – 1920 (výstava)

Topoľčany, 10. 08. 2018 – 31. 08. 2018

05. 09. 2018 -  14. 09. 2018

Krúžok historikov v Topoľčanoch

Deň otvorených dverí v topoľčianskom archíve. Topoľčiansky okres v osmičkových udalostiach (výstava)

Topoľčany, 27. 06. 2018

Krúžok historikov v Topoľčanoch

Noc múzeí a galérií. Prehliadka  Židovského cintorína v Topoľčanoch a výstava Z dejín židovskej komunity v Topoľčanoch

Topoľčany 19. 05. 2018

Krúžok historikov v Topoľčanoch

Oravský hrad (exkurzia)

17. 03.2018

Spolok historikov v Ružomberku pri SHS

Šaštín-Stráže a Valtice (exkurzia)

21. – 22. 04. 2018

Spolok historikov v Ružomberku pri SHS

Poprad a Spišská Sobota (exkurzia)

5. 05. 2018

Spolok historikov v Ružomberku pri SHS

Hrad Strečno (exkurzia)

9. 06. 2018

Spolok historikov v Ružomberku pri SHS

Prešov (exkurzia)

27.-28. 10. 2018

Spolok historikov v Ružomberku pri SHS

Banská Bystrica (exkurzia)

17. 11. 2018

Spolok historikov v Ružomberku pri SHS

Trenčín (exkurzia)

1. 12. 2018

Spolok historikov v Ružomberku pri SHS

Publikačné aktivity spoločnosti

Publikácia

Frimmová, Eva – Kohútová, Mária (eds.) Reformácia a jej dôsledky na Slovensku, Trnava-Bratislava-Krakow, 2018      

V roku 2018 spoločnosť prostredníctvom Komisie pre spoluprácu s vedeckými spoločnosťami získala dotáciu vo výške 4 300 €, ktorá je v zmysle účtovných pravidiel tejto dotácie administrovaná Historickým ústavom SAV. Ďalšie financie získava SHS z platieb členského.

Vypracoval:
Mgr. Adam Hudek, PhD.
vedecký tajomník SHS pri SAV

V Bratislave 10. 8. 2019


Správy z minulých rokov: 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019

 

  Historický ústav SAV | Historický časopis | História Revue | Forum Historiae | Human Affairs | SDKSVE pri SAV | Slovanské štúdie

 


Adresa:
Slovenská historická spoločnosť pri SAV, P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava. Tel: +421 (0)2 - 529 257 53

IČO: 00178829, DIČ: 2021543392
Číslo účtu: 173321662 / 0900 (Slovenská sporiteľňa, a.s.)
IBAN: SK8509000000000173321662 GIBASKBX

E-mail: predseda - rastislav.koziak@umb.sk, vedecký tajomník - petra.hudek25@gmail.com, hospodárka - histkoda@savba.sk

Elektronický mailing list: shsprisav@gmail.com

Copyright © 1999 - 2024, Slovenské historická spoločnosť pri SAV