Logo SHS pri SAV

   Slovenská historická spoločnosť pri SAV
    P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava, Slovensko

 O nás
 Dejiny SHS
 Stanovy SHS
 Výbor SHS
 Sekcie SHS
 
 Prihláška do SHS
 Členské SHS
 
 Aktuality
 Cena SHS
 Plakety SHS
 
 Pripravované podujatia
 Správy o činnosti SHS
 Bulletin SHS pri SAV
 Dokumenty a stanoviská
 
 Zjazdy SHS pri SAV
 Profil absolventa histórie
 Dejepisná olympiáda

Žiadame členov SHS, aby do konca marca zaplatili členský poplatok vo výške 15 eur (znížené členské 7 eur pre dôchodcov, nezamestnaných, osôb na materskej dovolenke). Informácia o čísle bankového účtu sa nachádza na konci tejto webovej stránky.

Správa o činnosti SHS pri SAV za rok 2017


Aktivity Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV v roku 2017

Základnou činnosťou SHS bolo aj v roku 2017 organizovanie vedeckých a vedecko-popularizačných podujatí pre odbornú i širokú verejnosť. Spoločnosť organizovala alebo spoluorganizovala viac ako 50 uskutočnených podujatí vedeckého aj popularizačného typu. Časť z nich bola určená žiakom základných a študentom stredných i vysokých škôl. Podujatia, ktoré SHS spravidla pripravuje s inými spriatelenými inštitúciami, sa stretávajú s pozitívnym ohlasom odbornej i laickej verejnosti, o čom svedčí aj ich návštevnosť. Paleta aktivít siaha od domácich aj medzinárodných vedeckých a odborných konferencií, seminárov, workshopov, diskusií a prezentácií, cez popularizáciu prostredníctvom tradičných i nových interaktívnych foriem, ako sú prednáškové cykly, vlastivedné semináre, výstavy, besedy, prezentácie, dni otvorených dverí, komentované prehliadky pamätihodností, exkurzie, súťaže a podobne.

Slovenská historická spoločnosť udelila v roku 2017 Cenu SHS za publikácie, vydané v roku 2016, v kategóriách vedecká práca a populárno-vedecká práca a edícia prameňov a to na základe návrhov predložených Komisiou pre výber nominácií pod vedením dr. Evy Kowalskej. Zoznam výhercov je na stránke SHS: http://www.shs.sav.sk/index.php?id=cena2016

K pravidelným podujatiam patria nápadité akcie regionálnej sekcie v Topoľčanoch pod vedením predsedníčky sekcie Mgr. Kataríny Beňovej. Študentom vysokých škôl a širšej verejnosti je určený Cyklus prednášok z hospodárskych a sociálnych dejín, ktorý organizuje dr. Miroslav Kamenický. V roku 2019 pokračoval cyklus Prednášky ku kultúrnym dejinám raného novoveku. Popularizačno-vedecké prednášky zorganizovali aj Spolok trnavských historikov – Tyrnavia a Nitriansky spolok historikov.

Vybor SHS odhlasoval v roku 2017 prijatie 29 nových členov. Výbor tiež odsúhlasil vznik Sekcie environmentálnych dejín a Sekcie právnych dejín. Organizovanie a spoluorganizovanie akcií by nebolo možné bez finančnej dotácie od Slovenskej akadémie vied, o ktorú sa SHS každoročne uchádza. V roku 2017 spoločnosť prostredníctvom Komisie pre spoluprácu s vedeckými spoločnosťami získala dotáciu vo výške 6 870 €, ktorá je v zmysle účtovných pravidiel tejto dotácie administrovaná Historickým ústavom SAV. Ďalšie financie získava SHS z platieb členského.

Zoznam podujatí zorganizovaných členmi Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV v roku 2017

Vedecké a odborné konferencie, semináre, sympóziá:

O súčasnej slovenskej medievistike
Ružomberok, 15. 03. 2017

Metafora stromu ako model vymedzovania profesijných spôsobilostí učiteľa dejepisu
Ružomberok, 15. 03. 2017

Stav a perspektívy výskumu kultúrnych dejín v strednej Európe
Ružomberok, 07.-08. 9 2017

Autority v mestskom prostredí. Ich minulosť a vývoj
Bratislava, 06.-07. 10. 2017

MUDr. Eugen Gressner – zakladateľ slovenskej gerontológie
Topoľčany, 08. 11. 2017

Reformácia a jej dôsledky na Slovensku
Trnava, 02.-04. 05 2017

Argenti fodina 2017
Banská Štiavnica, 06.-08. 09. 2017

Cyklus prednášok Sekcie pre hospodárske a sociálne dejiny Banská Štiavnica

  • Maria Terézia (1717-1780). Osobnosť a doba. 17. 05. 2017
  • Cisárske návštevy v Banskej Štiavnici v 18. storočí. 06. 06. 2017
  • Barokové umenie banských miest v tereziánskom období. Tvorba viedenského maliara Antona Schmidta (1713-1773) a sochára Dionýza Stanetticho (1710-1767). 27. 09. 2017
  • Banskoštiavnická akadémia a vzdelávanie banských odborníkov za vlády Márie Terézie. 11. 10. 2017
  • Banskoštiavnickí banskí lekári, ránhojiči, babice a zdravotnícka starostlivosť o baníkov v období osvietenstva. 25. 10. 2017
  • Princovia Jozef II. a Leopold II na návšteve stredoslovenských banských miest. 15. 11. 2017
  • Umenie a každodenný život v Kremnici v 18. storočí. 29. 11. 2017

Lemkovia, Bojkovia, Huculi, Rusíni – dejiny, súčasnosť, materiálna a duchovná kultúra VI.
Stará Lesná, 27.-28. 09. 2017

Štefan Moyzes 1797 – 1869
Banská Bystrica, 24. 10. 2017

Premeny severnej časti stredodunajského priestoru a jeho okolia na prelome antiky a stredoveku
Nitra, 25.-26. 04. 2017

Pracovné stretnutie študentských historických spolkov z Čiech, Moravy a Slovenska
Nitra, 28.-30. 4. 2017

Osobné fondy – od akvizície po digitalizáciu
Martin, 23.-25. 05. 2017

Historická geografia mestskej krajiny
Bratislava, 28. 06. 2017

Príroda a jej ochrana v priereze času
Liptovský Mikuláš, 17.-19. 10. 2017

Bratislava – korunovačné mesto uhorských kráľov
Bratislava, 14. 03. 2017

Korunovačné slávnosti a ich význam v dejinách – tradície, ceremónie, rituály
Bratislava, 16. 06. 2017

Slovensko a Európa v roku 1947
Banská Bystrica, 26.-27. 04. 2017

Meniace sa hranice - prežívanie premien
Prešov, 26.-27. 04. 2017

Ukončiť vojnu: Od napoleonskych vojen po druhú svetovú vojnu
Bratislava, 18.-19. 05. 2017

Mesto a jeho historická Krajina
Bratislava, 28. 06. 2017

Jozef Miloslav Hurban – osobnosť v spoločnosti a reflexii
Bratislava, 16.-17. 05. 2917

Doprava v kontexte česko-slovenských vzťahov v 20. storočí
Žilina, 26. 04. 2017

Zbrane a munícia v zbierkach múzeí
Piešťany, 10.-11. 10. 2017

Slováci v Rusku v „dlhom“ 19. storočí
Brodzany, 25. 10. 2017

Ars apodemica. Umenie cestovať
Bratislava, 31. 05. 2017

Prehodnotené dejiny. Historická pamäť – jej miesto a význam pre spoločnosť
Košice, 25. 10. 2017

Problémy interpretácie dejín a vyučovanie dejepisu
Nitra, 11.-12. 10. 2017

Vedecko-popularizačné podujatia a akcie pre školy:

Osobnosť slovenského kultúrneho života historik Ján Lukačka
Krnča, 07. 04. 2017

V historikovej dielni
Nitra 17. 6. 2017, 8. 9. 2017, 9. 9. 2017

Popularizačné prednášky spojené s diskusiou v rámci cyklu: Stretnutia s osobnosťami vedy, Nitra, priebežne v roku 2017

Historické dni 2017 – 100. výročie VOSR
Nitra, 07. 11. 2017

Na potulkách s históriou
Jenec, 15. 11. 2017, Veľký Celetín, 25. 11. 2017

Prednášky ku kultúrnym dejinám raného novoveku III. (séria prednášok)

  • Pod žezlom kráľovnej, Prievidza, 30. 05. 2017
  • Život na šľachtickom dvore I, Dolný Kubín, 06. 06. 2017
  • Život na šľachtickom dvore II, Liptovský Mikuláš, 05. 10. 2017

Cyklus (4) prednášok pre študentov histórie organizovaný Spolkom trnavských historikov Tyrnavia
Trnava, máj-október 2017

Erbovník donátorov Loretánskej kaplnky bratislavského františkánskeho konventu. Genealogicko-heraldické súvislosti
Trnava, 17. 05. 2017

Exkurzie, výstavy a ďalšie aktivity:

Liptovský Mikuláš (prehliadka mesta a jeho pamätihodností, Múzeum Janka Kráľa), 11. 03. 2017

Spišská Kapitula (prehliadka chrámu sv. Martina, dvoch krýpt, westwerku, kňazského seminára a biskupského paláca), 01. 04. 2017

Liptovský Starhrad (výstup na hrad, komentovaná prehliadka, termálny prameň v Kalamenoch), 03. 06. 2017

Svätý Jur (komentovaná prehliadka mesta, 2 renesančných domov, hradieb a vinohradov, výstup na hrad Biely Kameň a hradisko Neštich, kostol sv. Juraja), 07.-08. 10. 2017

Spišská Nová Ves (prehliadka mesta, Provinčný dom, Slovenský kostol, kino Tatry, špitál - meštianska škola, Reduta, radnica, výstup na vežu kostola Nanebovzatia Panny Márie, grécko-katolícky kostol), 11. 11. 2017

Ružomberok (prehliadka 3 chrámov, rím.kat. farského kostola, jezuitského kostola a baptistickej modlitebne), 09. 12. 2017

Deň otvorených dverí v topoľčianskom archíve. 500 rokov reformácie ECAV na Slovensku, 22. 06. 2017

Noc múzeí a galérií. Prehliadka Židovského cintorína v Topoľčanoch a výstava Z dejín židovskej komunity v Topoľčanoch, 20. 05. 2017

Výstava Premeny Topoľčianskeho hradu, 19. 12. 2017 – 13. 01. 2018

Výstava: Nitra a okolie v medzivojnovom období z pohľadu regionálnej tlače, Nitra, 01.-30. 4. 2017

Prezentácia knihy: Branč – miesto kde žijeme, Branč, 21. 05. 2017

Výstava: Podzoborské obce v období Rakúsko-Uhorska (1867-1918), Nitra, 02. 10.-31. 10. 2017

Exkurzia do archeologického náleziska v Bojnej spojená s odborným výkladom, 12. 10. 2017

Vypracoval:
Mgr. Adam Hudek, PhD.
vedecký tajomník SHS pri SAV

V Bratislave 10. 9. 2018


Správy z minulých rokov: 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017

 

  Historický ústav SAV | Historický časopis | História Revue | Forum Historiae | Human Affairs | SDKSVE pri SAV | Slovanské štúdie

 


Adresa:
Slovenská historická spoločnosť pri SAV, P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava. Tel: +421 (0)2 - 529 257 53

IČO: 00178829, DIČ: 2021543392
Číslo účtu: 173321662 / 0900 (Slovenská sporiteľňa, a.s.)
IBAN: SK8509000000000173321662 GIBASKBX

E-mail: predseda - rastislav.koziak@umb.sk, vedecký tajomník - adam.hudek@savba.sk, hospodárka - histkoda@savba.sk

Elektronický mailing list: shsprisav@gmail.com

Copyright © 1999 - 2022, Slovenské historická spoločnosť pri SAV