Logo SHS pri SAV

   Slovenská historická spoločnosť pri SAV
    P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava, Slovensko

 O nás
 Dejiny SHS
 Stanovy SHS
 Výbor SHS
 Sekcie SHS
 
 Prihláška do SHS
 Členské SHS
 
 Aktuality
 Cena SHS
 Plakety SHS
 
 Pripravované podujatia
 Správy o činnosti SHS
 Bulletin SHS pri SAV
 Dokumenty a stanoviská
 
 Zjazdy SHS pri SAV
 Profil absolventa histórie
 Dejepisná olympiáda

SHS pri SAV pripravuje novú webstránku spoločnosti a preto informácie na tejto stránke momentálne nepodliehajú aktualizácii. Ďakujeme Vám za pochopenie!

Správa o činnosti SHS pri SAV za rok 2016


Aktivity Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV v roku 2016

Najvýznamnejšou akciou SHS v roku 2016 bol 15. zjazd spoločnosti, ktorý sa konal v Skalici v dňoch 11. – 13. mája 2016. (Podrobnosti obsahuje zjazdový bulletin http://www.shs.sav.sk/pdf/Zjazdovy-bulletin-SHS-pri-SAV-2016.pdf). Jeho súčasťou bola vedecká konferencia na tému História, historiografia a etika. Vystúpili na nej členovia SHS a prizvaní hostia zo spriatelených zahraničných organizácií z Poľska (Polskie Towarzystwo Historyczne), Českej republiky (Český národní komitét historiků) a Maďarska (Magyar Történelmi Társulat). Diskutovalo sa o poslaní a etike vedeckého výskumu v spoločnosti, obzvlášť histórie a spoločenských vied, ako aj o etických problémoch interpretácie a popularizácie dejín, ale aj o takých témach, ako je spôsob hodnotenia historického výskumu a produkcie, úroveň vyučovania histórie, etické a právne otázky ochrany osobných údajov alebo problém plagiátorstva.

Na zjazde prebehla voľba predsedu SHS, Výboru SHS, Slovenského národného komitétu historikov, Revíznej komisie SHS ako aj potvrdzovanie predsedov odborných a regionálnych sekcií SHS (zmeny sú uvedené na stránke SHS). Valné zhromaždenie zjazdu prijalo výzvu „Humanitné a spoločenské vedy v súčasnom svete“, v ktorej okrem iného požadujú odstránenie diskriminácie humanitných a spoločenských vied vo vyučovacom procese na základných a stredných školách (celé znenie výzvy: http://www.shs.sav.sk/index.php?id=vyzva-ucastnikov-15-zjazdu-SHS). Požiadavky obsiahnuté v dokumente sa stali základom pre aktivity nového Výboru SHS týkajúce sa snahy o zvýšenie počtu vyučovacích hodín dejepisu na základných a stredných školách.
Na skalickom zjazde boli odovzdané Ceny Slovenskej historickej spoločnosti a to na základe návrhov predložených Komisiou pre výber nominácií na Cenu SHS pod vedením dr. Evy Kowalskej. V kategórii vedecká práca získala cenu Miriam Hlavačková za monografiu Juraj zo Schönbergu: bratislavský prepošt v službách cisára a kráľa; v kategórii populárno-vedecká práca Vladimír Segeš a kol. za prácu Vojenské dejiny Slovenska a Slovákov a v kategórii edícia prameňov Michal Schvarc, Ľudovít Hallon a Peter Mičko za knihu Pracovali v tretej ríši. Štúdie a dokumenty k náboru a nasadeniu pracovných síl zo Slovenska v nacistickom Nemecku v rokoch 1938 – 1945. Výbor SHS po prvýkrát udelil aj Čestné uznanie Slovenskej historickej spoločnosti za autorstvo a edičný počin autorom Márii Novákovej a Jurajovi Turcsánymu za prácu Archív na okraji mesta. Dejiny Okresného archívu v Modre. (Podrobnejšie: http://www.shs.sav.sk/index.php?id=cena2015).

Základnou činnosťou SHS bolo aj v roku 2016 organizovanie vedeckých a vedecko-popularizačných podujatí pre odbornú i širokú verejnosť. Z viac ako 40 uskutočnených podujatí bola značná časť určená žiakom základných a študentom stredných i vysokých škôl. Podujatia, ktoré SHS spravidla spoluorganizuje s inými spriatelenými inštitúciami, sa stretávajú s pozitívnym ohlasom odbornej i laickej verejnosti, o čom svedčí aj ich návštevnosť. Paleta aktivít siaha od domácich aj medzinárodných vedeckých a odborných konferencií, seminárov, workshopov, diskusií a prezentácií, cez popularizáciu prostredníctvom tradičných i nových interaktívnych foriem, ako sú prednáškové cykly, vlastivedné semináre, výstavy, besedy, prezentácie, dni otvorených dverí, komentované prehliadky pamätihodností, exkurzie, súťaže a podobne.

K pravidelným podujatiam pre deti a mládež patrí Dejepisná olympiáda, ktorú za SHS koordinuje predsedníčka Sekcie pre novšie dejiny dr. Ľubica Kázmerová, ako aj nápadité akcie regionálnej sekcie v Topoľčanoch pod vedením predsedníčky sekcie Mgr. Kataríny Beňovej. Pravidelné exkurzie pre široký okruh záujemcov organizuje ružomberská sekcia vedená dr. Jaroslav Nemešom. Vysokoškolákom ale aj širokej verejnosti so záujmom o dejiny sú určené cykly prednášok a diskusií, ktoré pravidelne usporadúva sekcia v Banskej Bystrici pod vedením dr. Patrika Kuneca a nitrianska sekcia vedená dr. Miroslavom Palárikom. Študentom vysokých škôl a širšej verejnosti je určený Cyklus prednášok z hospodárskych a sociálnych dejín, ktorý už štvrtý rok organizuje dr. Miroslav Kamenický. V roku 2019 pokračoval cyklus Prednášky ku kultúrnym dejinám raného novoveku. Na doktorandov sa zameriava cyklus konferencií študentov doktorandského štúdia pod názvom Stretnutie mladých historikov, ktorého šiesty ročník organizovali aj členovia SHS z Katedry histórie Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach. 11. – 12. 10. sa v Košiciach uskutočnilo aj štvrté pokračovanie podujatia Profil absolventa histórie, ktoré iniciovala SHS.

SHS prijala v roku 2016 58 nových členov. Na zvýšený záujem o členstvo mala nepochybne vplyv rozsiahla medializácia zjazdu SHS a následných aktivít Výboru SHS. Noví členovia sú väčšinou príslušníci mladšej generácie historikov, vrátane doktorandov ako aj učiteľov dejepisu.

Organizovanie a spoluorganizovanie akcií by nebolo možné bez finančnej dotácie od Slovenskej akadémie vied, o ktorú sa SHS každoročne uchádza. V roku 2016 spoločnosť prostredníctvom Komisie pre spoluprácu s vedeckými spoločnosťami získala dotáciu vo výške 5 560 €, ktorá je v zmysle účtovných pravidiel tejto dotácie administrovaná Historickým ústavom SAV. Ďalšie financie získava SHS z platieb členského.

Milé členky a členovia Slovenskej historickej spoločnosti, milí naši priatelia a priaznivci! Pevne veríme, že tieto zaujímavé témy, ako aj Váš záujem o činnosť a budúcnosť Slovenskej historickej spoločnosti.

Zoznam podujatí zorganizovaných členmi Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV v roku 2016

Vedecké a odborné konferencie, semináre, sympóziá (skratky: vedecká konferencia – VK; vedecký seminár – VS; workshop – W; sympózium – SY; iné – I; medzinárodné: MVK, MVS, ...):

Podkarpatská Rus a etnoidentifikačné procesy na jej území v prvej polovici 20. storočia, MVK
Prešov, 12. – 15. 4. 2016

Východné Slovensko v dejinách Slovenska v 19. a 20. storočí, MVK
Prešov, 28. 9. 2016

Profil absolventa histórie IV, I
Košice, 11. – 12. 10. 2016.

Vajanský medzi ideológiou a kultúrou, VK
Bratislava, 25. 4. 2016

Historická pamäť a dejiny Slovenska – procesy inštrumentalizácie a manipulácie v 19. a 20. storočí, VS
Bratislava, 20. 4. 2016

Stretnutie mladých historikov VI.: Migračné procesy v dejinách Európy : Kríza alebo úsvit civilizácie? MVK
Košice, 12. 10. 2016

Katastrofy, pohromy a nešťastia v dejinách našich miest, VK
Bratislava, 19. – 22. 09. 2016

Bitka pri Moháči – historický medzník v dejinách strednej Európy (490. výročie), MVK
Tatranská Lomnica, 23. – 26. 05. 2016

Formy a premeny diplomatickej produkcie v novoveku, VK
Bratislava, 28. 09. 2016

Premeny Slovenska v Československu vo svetle najnovších výskumov, MVK
Nitra, 11. 10. 2016

Písomníctvo a vzdelanosť v stredoeurópskom priestore v stredoveku a ranom novoveku, MVK
Nitra, 4. – 5. 10. 2016

História, historiografia a etika, MVK
Skalica, 11. – 13. máj 2016

Spaces and practices of peregrinating knowledge : Circulation of knowledge and shaping of expertise in 17th and 18th century, MVK
Kremnica, 28. – 29. 10. 2016

Dejiny topoľčianskeho gymnázia, VS
Topoľčany, 21. 10. 2016

Mozaika z dejín Slovanov, VS
Topoľčany, 27. 10. 2016

Formy a premeny diplomatickej produkcie v novoveku, VK
Bratislava, 28. 9. 2016

Spracovanie a ochrana negatívnych fotografických materiálov, W
Bratislava, 11. 10. 2016

Kultúrne inštitúcie v archívnych dokumentoch (Od mecenátu po štátnu podporu), VK
Bratislava, 09. - 10. 11. 2016

Hlaholika v priesečníku slovanských národov – Chorvátske hlaholské dedičstvo, W
Nitra, 19.10. 2016

Štvrtý cyklus prednášok z hospodárskych a sociálnych dejín, OP
1. Miroslav Kamenický: Kontakty v oblasti baníctva a hutníctva medzi sedmohradskými banskými oblasťami a stredoslovenskou banskou oblasťou v 17. a 18. storočí. Bratislava, 25. 11. 2016
2. Monika Tihányiová: Využívanie hámra v stredovekom železiarstve (K dejinám baníctva v Gemeri). Bratislava, 8. 11. 2016
3. Richard Senček: Vznik, vývoj a druhy mestského podzemia na príklade Banskej Bystrice. Bratislava, 15. 11. 2016
4. Michal Bada: Niektoré aspekty hospodárskeho významu Bratislavy v kontexte jej funkcie hlavného mesta v ranom novoveku. Bratislava, pondelok 21. 11. 2016
5. Peter Mičko: Hospodárska politika Slovenského štátu . Bratislava, 29. 11. 2016

Od cechového majstra k živnostníkovi. Remeslá, cechy a živnosti v trnavskom regióne, VK
Trnava, 22. – 23. 11. 2016

Rekatolizácia a uhorská spoločnosť v 17.-18. stor., VK
Prešov 01. – 02. 12. 2016

Vedecko-popularizačné podujatia a akcie pre školy:

Cyklus prednášok Krúžku historikov v Topoľčanoch
1. Slavomíra Peťovská: Cesty života Jána Romanovského. Topoľčany, 01. 03. 2016
2. Bohuš Sasko: Tragédia v Černobyle. Topoľčany, 26. 04. 2016
3. Adriana Kičková: Ženy vo vojne. Topoľčany, 23. 11. 2016
4. Helena Kopecká: Vznik a vývoj ľudských práv. Topoľčany, 05. 12. 2016
5. Katarína Beňová: Cesta žien za svojimi právami. Topoľčany, 07. 12. 2016

Stretnutia s osobnosťami vedy – cyklus popularizačných prednášok spojených s diskusiou 1. Miriam Hlavačková, Peter Bystrický, Pavol Hudáček a Žofia Lysá: Človek a svet zvierat v stredoveku (vybrané aspekty). Nitra, 14. 4. 2016
2. Gabriela Dudeková: Vplyv vojnovej propagandy na deti a mládež v Rakúsko-Uhorsku. Nitra, 8. 11. 2016

Cyklus prednášok Spolku banskobystrických historikov
1. Jozef Hudec: Sýrske peripetie – odkiaľ a kam?
2. Jozef Hudec: Výsledky poľsko-slovenskej archeologickej misie na lokalite Tell el-Retábí
3. Milan Kováč: Dejiny raného mayského kráľovstva Uaxactún (Guatemala) vo svetle najnovších slovenských objavov . Banská Bystrica, 19. 04. 2016
4. Karol Hollý: Andrej Kmeť a slovenské národné hnutie. Banská Bystrica 26. 10. 2016
5. Jozef Labuda: Glanzenberg v Banskej Štiavnici – výskum zaniknutej lokality. Banská Bystrica 9. 11. 2016

Prednášky ku kultúrnym dejinám raného novoveku II. (séria prednášok)
1. Tünde Lengyelová: Život na šľachtickom dvore. Trenčín, 02. 11. 2016
2. Tünde Lengyelová: Stravovanie aristokracie v ranom novoveku. Dubnica, 16. 11. 2016

Siedmy ročník dejepisnej olympiády. 2016

Exkurzie, výstavy a ďalšie aktivity:

Deň otvorených dverí v topoľčianskom archíve, výstava. Topoľčany, 23. 06. 2016

Noc múzeí a galérií v Topoľčanoch (Kaštieľ Tovarníky, Židovský cintorín v Topoľčanoch, Galéria mesta Topoľčany), výstavy a komentované prehliadky. Topoľčany, 21. 05. 2016

Deň otvorených dverí v Tovarníckom kaštieli, výstavy a komentované prehliadky. Topoľčany, 17. 09. – 18. 09. 2016

Nitra a okolie v medzivojnovom období z pohľadu regionálnej tlače, výstava. Nitra, 19. 9. – 16. 10. 2016

Múzeum holokaustu v Seredi, odborná exkurzia. Sereď, 08. 09. 2016

Regionálne dejiny Branča a okolia, výstava. Branč, 25. - 26. 6. 2016

Kláštorisko v Slovenskom raji, odborná exkurzia. 23. 06. 2016

Prehliadka mauzólea Andreja Hlinku, odborná exkurzia. 19. 10. 2016

Žilina (Budatínsky zámok, prehliadka mesta, kostolíka sv. Štefana a dominikánskeho kostola), odborná exkurzia. 22. 10. 2016

Levoča (prehliadka „Čierneho kostola“, renesančnej radnice, meštianskeho dvora, evanjelického kostola, chrámu sv. Jakuba s oltárom Majstra Pavla), odborná exkurzia. 12. 11. 2016

Martin (prehliadka Literárneho múzea SNK a Etnografického múzea SNM, trvalých expozícií a výstav Krásna nevesta a Desatoro o gajdách), odborná exkurzia. 3. 12. 2016

Vypracoval:
Mgr. Adam Hudek, PhD.
vedecký tajomník SHS pri SAV

V Bratislave 29.4.2017


Správy z minulých rokov: 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016

 

  Historický ústav SAV | Historický časopis | História Revue | Forum Historiae | Human Affairs | SDKSVE pri SAV | Slovanské štúdie

 


Adresa:
Slovenská historická spoločnosť pri SAV, P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava. Tel: +421 (0)2 - 529 257 53

IČO: 00178829, DIČ: 2021543392
Číslo účtu: 173321662 / 0900 (Slovenská sporiteľňa, a.s.)
IBAN: SK8509000000000173321662 GIBASKBX

E-mail: predseda - rastislav.koziak@umb.sk, vedecký tajomník - petra.hudek25@gmail.com, hospodárka - histkoda@savba.sk

Elektronický mailing list: shsprisav@gmail.com

Copyright © 1999 - 2024, Slovenské historická spoločnosť pri SAV