Logo SHS pri SAV

   Slovenská historická spoločnosť pri SAV
    P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava, Slovensko

 O nás
 Dejiny SHS
 Stanovy SHS
 Výbor SHS
 Sekcie SHS
 
 Prihláška do SHS
 Členské SHS
 
 Aktuality
 Cena SHS
 Plakety SHS
 
 Pripravované podujatia
 Správy o činnosti SHS
 Bulletin SHS pri SAV
 Dokumenty a stanoviská
 
 Zjazdy SHS pri SAV
 Profil absolventa histórie
 Dejepisná olympiáda

Žiadame členov SHS, aby do konca marca zaplatili členský poplatok vo výške 15 eur (znížené členské 7 eur pre dôchodcov, nezamestnaných, osôb na materskej dovolenke). Informácia o čísle bankového účtu sa nachádza na konci tejto webovej stránky.

Cena SHS pri SAV


Cena Slovenskej historickej spoločnosti udelená v roku 2016

Slovenská historická spoločnosť udelila v roku 2016 Cenu SHS za publikácie, vydané v roku 2015, v dvoch tradičných kategóriách vedecká práca a populárno-vedecká práca a po druhý raz v kategórii edícia prameňov, okrem nich udelila Čestné uznanie.

1. V kategórii vedecká práca rozhodol Výbor SHS udeliť Cenu Slovenskej historickej spoločnosti za publikáciu

Miriam Hlavačková: Juraj zo Schönbergu: bratislavský prepošt v službách cisára a kráľa. Bratislava : VEDA – Historický ústav SAV, 2015. 294 s. ISBN 9788022414739

Miriam Hlavačková: Juraj zo Schönbergu: bratislavský prepošt v službách cisára a kráľa.

Dielo je doteraz najpodrobnejšou biografiou v slovenskej (ale i maďarskej) historiografii. Mapuje všetky sféry pôsobnosti významného cirkevného a politického činiteľa, je zároveň sondou do spoločenských pomerov, kultúrneho a politického diania v stredoeurópskom priestore 2. polovice 15. storočia.

2. V kategórii populárno-vedecká práca získala Cenu Slovenskej historickej spoločnosti publikácia

Vladimír Segeš a kol.: Vojenské dejiny Slovenska a Slovákov. Praha : Ottovo nakladatelství v spolupráci s Vojenským historickým ústavom, 2015. 592 s. ISBN 978-80-7451-469-2

Vladimír Segeš a kol.: Vojenské dejiny Slovenska a Slovákov.

Obsiahle a komplexné dielo prezentuje na vysokej úrovni historický prierez vojenského diania, činy a životy vojakov pochádzajúcich z území dnešného Slovenska. Zúročuje rozsiahle vedecké bádanie na vysokej odbornej aj grafickej úrovni.

3. V kategórii edícia prameňov získava Cenu Slovenskej historickej spoločnosti publikácia

Michal Schvarc – Ľudovít Hallon – Peter Mičko: Pracovali v tretej ríši. Štúdie a dokumenty k náboru a nasadeniu pracovných síl zo Slovenska v nacistickom Nemecku v rokoch 1938 – 1945. Bratislava : VEDA – Historický ústav SAV, 2015. 463 s. ISBN 978-80-224-1451-7

Michal Schvarc – Ľudovít Hallon – Peter Mičko: Pracovali v tretej ríši. Štúdie a dokumenty k náboru a nasadeniu pracovných síl zo Slovenska v nacistickom Nemecku v rokoch 1938 – 1945.

Edícia približuje historiograficky nespracovanú problematiku verbovanie slovenských robotníkov na prácu do tretej ríše. Prevažnú časť tvoria dokumenty nemeckého pôvodu, doteraz neznáme a nepublikované. Dielo prináša poznatky o nových donucovacích formách a metódach náboru či modalitách kompenzácie nevyplatených miezd po roku 1945. Skúmaný fenomén dokumentuje ekonomickú migráciu, riešiacu problém nezamestnanosti na Slovensku v rokoch 1939-40 a prispieva k reálnejšiemu pohľadu na otázku jeho prosperity počas 2. svetovej vojny.

Výbor SHS po prvýkrát udelil aj Čestné uznanie Slovenskej historickej spoločnosti za autorstvo a edičný počin – aj vzhľadom na nepriaznivú situáciu archívov na Slovensku – publikácie

Mária Nováková – Juraj Turcsány: Archív na okraji mesta. Dejiny Okresného archívu v Modre. Pezinok : REVIA, 2015. 295 s. ISBN 978-80-97

Mária Nováková – Juraj Turcsány: Archív na okraji mesta. Dejiny Okresného archívu v Modre.

Oceneným srdečne blahoželáme!

Slávnostné odovzdanie Cien Slovenskej historickej spoločnosti sa uskutočnilo 11. mája 2016, v prvý deň 15. zjazdu SHS v Skalici.

FOTOGRAFIE Z ODOVZDÁVANIA CIEN

Spracovali:
PhDr. Eva Kowalská, CSc., predsedníčka Komisie pre výber nominácií na Cenu SHS
Mgr. Gabriela Dudeková, PhD., podpredsedníčka SHS
Mgr. Peter Krákorník, webmaster SHS


Výzva na podávanie návrhov na Cenu Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV v roku 2016

Slovenská historická spoločnosť pri Slovenskej akadémii vied udeľuje ročne Cenu Slovenskej historickej spoločnosti v troch kategóriách:

1. vedecká práca,
2. vedecko-popularizačná práca,
3. edícia prameňov.

Návrhy na udelenie ceny za diela publikované v roku 2015 posielajte prosím do 1. marca 2016 predsedníčke komisie pre výber nominácií na Cenu SHS na adresu:

Slovenská historická spoločnosť pri SAV, PhDr. Eva Kowalská, DrSc., P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99, Bratislava.

V návrhu prosím uveďte bibliografické údaje navrhovaného diela, kategóriu Ceny SHS, zdôvodnenie návrhu a kontakt na navrhovateľa (meno, poštovú a e-mailovú adresu, telefónne číslo). K návrhu prosím priložte 1 exemplár diela.

Pravidlá udeľovania ceny sú uvedené v pripojenej prílohe a na webovej stránke Slovenskej historickej spoločnosti: www.shs.sav.sk

Prosíme, aby ste túto výzvu šírili cez Vaše kontakty.

Tešíme sa na Vaše návrhy a na ďalšiu spoluprácu!

Za Slovenskú historickú spoločnosť,
Mgr. Gabriela Dudeková, PhD. (vedecká tajomníčka SHS)


Cena Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV za vedeckú prácu, populárno-vedeckú prácu a edíciu prameňov v oblasti histórie

Pravidlá udeľovania ceny:

  • Cena Slovenskej historickej spoločnosti pri Slovenskej akadémii vied je čestnou cenou a nie je spojená so žiadnym finančným ohodnotením.
  • Cenu udeľuje každý rok k 14. aprílu výbor Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV za diela, ktoré boli vydané v predchádzajúcom kalendárnom roku.
  • Cena sa udeľuje v troch kategóriách: vedecká práca, populárno-vedecká práca a edícia prameňov.
  • Návrhy na ocenenie môže podať každý občan Slovenskej republiky. V každej kategórii môže podať vždy len jeden návrh.
  • Návrh musí obsahovať kompletný bibliografický údaj navrhovaného diela, kategóriu, stručné zdôvodnenie návrhu, ďalej meno, poštovú a e-mailovú adresu navrhovateľa.
  • Návrhy s jedným exemplárom navrhovaného diela sa posielajú na adresu: Slovenská historická spoločnosť pri SAV, PhDr. Eva Kowalská, DrSc., P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava.
  • Návrhy vyhodnotí komisia, ktorú menoval Výbor Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV a pripraví nomináciu navrhovaných diel v jednotlivých kategóriách.
  • Výbor Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV na svojom zasadnutí hlasovaním vyberie najúspešnejšiu prácu v každej kategórii. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV.
  • Výbor Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV si vyhradzuje právo neudeliť cenu.
  • Po oficiálnom vyhlásení výsledkov budú informácie o udelených cenách za príslušný rok publikované na stránkach vedeckých a odborných časopisov i v masovokomunikačných prostriedkoch.

 

  Historický ústav SAV | Historický časopis | História Revue | Forum Historiae | Human Affairs | SDKSVE pri SAV | Slovanské štúdie

 


Adresa:
Slovenská historická spoločnosť pri SAV, P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava. Tel: +421 (0)2 - 529 257 53

IČO: 00178829, DIČ: 2021543392
Číslo účtu: 173321662 / 0900 (Slovenská sporiteľňa, a.s.)
IBAN: SK8509000000000173321662 GIBASKBX

E-mail: predseda - rastislav.koziak@umb.sk, vedecký tajomník - adam.hudek@savba.sk, hospodárka - histkoda@savba.sk

Elektronický mailing list: shsprisav@gmail.com

Copyright © 1999 - 2022, Slovenské historická spoločnosť pri SAV