Logo SHS pri SAV

   Slovenská historická spoločnosť pri SAV
    P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava, Slovensko

 O nás
 Dejiny SHS
 Stanovy SHS
 Výbor SHS
 Sekcie SHS
 
 Prihláška do SHS
 Členské SHS
 
 Aktuality
 Cena SHS
 Plakety SHS
 
 Pripravované podujatia
 Správy o činnosti SHS
 Bulletin SHS pri SAV
 Dokumenty a stanoviská
 
 Zjazdy SHS pri SAV
 Profil absolventa histórie
 Dejepisná olympiáda

Žiadame členov SHS, aby do konca marca zaplatili členský poplatok vo výške 15 eur (znížené členské 7 eur pre dôchodcov, nezamestnaných, osôb na materskej dovolenke). Informácia o čísle bankového účtu sa nachádza na konci tejto webovej stránky.

Cena SHS pri SAV


Cena Slovenskej historickej spoločnosti udelená v roku 2019

Slovenská historická spoločnosť slávnostne udelila dňa 17. októbra 2019 Cenu SHS za publikácie, vydané v roku 2018, v kategóriách vedecká práca, populárno-vedecká práca a edícia prameňov.

Cena SHS za vedeckú publikáciu

HUPKO, Daniel (ed.) a kol.: Vo víre dejín : 150 rokov Múzea mesta Bratislavy.
Bratislava : Múzeum mesta Bratislavy, 2018. 334 s. ISBN 978-80-89636-29-7

HUPKO, Daniel (ed.) a kol.: Vo víre dejín : 150 rokov Múzea mesta Bratislavy.

Cena SHS za vedecko-populárnu publikáciu

ČAPLOVIČ, Miloslav – ZAŤKOVÁ, Jana: Slovensko a Slováci vo víre prvej svetovej vojny : vojenské dejiny Slovenska 1914 – 1919 slovom a obrazom.
Bratislava : Pro Militaria Historica – Vojenský historický ústav, 2018. 165 s. ISBN 978-80-89523-54-2

ČAPLOVIČ, Miloslav – ZAŤKOVÁ, Jana: Slovensko a Slováci vo víre prvej svetovej vojny : vojenské dejiny Slovenska 1914 – 1919 slovom a obrazom.

Cena SHS za edíciu prameňa

Kol. autorov: Od Uhorského kráľovstva k Československej republike : Dokumenty z fondov slovenských regionálnych archívov k udalostiam v rokoch 1918 – 1919.
Bratislava – Košice : Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Štátny archív v Bratislave a Štátny archív v Košiciach, 2018. 504 s. ISBN: 978-80-973256-0-2

Kol. autorov: Od Uhorského kráľovstva k Československej republike : Dokumenty z fondov slovenských regionálnych archívov k udalostiam v rokoch 1918 – 1919.

Spracovali:
PhDr. Eva Kowalská, CSc., predsedníčka Komisie pre výber nominácií na Cenu SHS
Adam Hudek, PhD., vedecký tajomník SHS


Výzva na podávanie návrhov na Cenu Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV v roku 2019

Slovenská historická spoločnosť pri Slovenskej akadémii vied udeľuje ročne Cenu Slovenskej historickej spoločnosti v troch kategóriách:

1. vedecká práca,
2. vedecko-popularizačná práca,
3. edícia prameňov.

Návrhy na udelenie ceny za diela publikované v roku 2018 posielajte prosím do 31. marca 2019 predsedníčke komisie pre výber nominácií na Cenu SHS na adresu:

Slovenská historická spoločnosť pri SAV, PhDr. Eva Kowalská, DrSc., P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99, Bratislava.

V návrhu prosím uveďte bibliografické údaje navrhovaného diela, kategóriu Ceny SHS, zdôvodnenie návrhu a kontakt na navrhovateľa (meno, poštovú a e-mailovú adresu, telefónne číslo). K návrhu prosím priložte 1 exemplár diela.

Prosíme, aby ste túto výzvu šírili cez Vaše kontakty.

Tešíme sa na Vaše návrhy a na ďalšiu spoluprácu!

Za Slovenskú historickú spoločnosť,
Adam Hudek, PhD. (vedecký tajomník SHS)


Cena Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV za vedeckú prácu, populárno-vedeckú prácu a edíciu prameňov v oblasti histórie

Pravidlá udeľovania ceny:

  • Cena Slovenskej historickej spoločnosti pri Slovenskej akadémii vied je čestnou cenou a nie je spojená so žiadnym finančným ohodnotením.
  • Cenu udeľuje každý rok výbor Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV za diela, ktoré boli vydané v predchádzajúcom kalendárnom roku.
  • Cena sa udeľuje v troch kategóriách: vedecká práca, populárno-vedecká práca a edícia prameňov.
  • Návrhy na ocenenie môže podať každý občan Slovenskej republiky. V každej kategórii môže podať vždy len jeden návrh.
  • Návrh musí obsahovať kompletný bibliografický údaj navrhovaného diela, kategóriu, stručné zdôvodnenie návrhu, ďalej meno, poštovú a e-mailovú adresu navrhovateľa.
  • Návrhy s jedným exemplárom navrhovaného diela sa posielajú na adresu: Slovenská historická spoločnosť pri SAV, PhDr. Eva Kowalská, DrSc., P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava.
  • Návrhy vyhodnotí komisia, ktorú menoval Výbor Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV a pripraví nomináciu navrhovaných diel v jednotlivých kategóriách.
  • Výbor Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV na svojom zasadnutí hlasovaním vyberie najúspešnejšiu prácu v každej kategórii. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV.
  • Výbor Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV si vyhradzuje právo neudeliť cenu.
  • Po oficiálnom vyhlásení výsledkov budú informácie o udelených cenách za príslušný rok publikované na stránkach vedeckých a odborných časopisov i v masovokomunikačných prostriedkoch.

 

  Historický ústav SAV | Historický časopis | História Revue | Forum Historiae | Human Affairs | SDKSVE pri SAV | Slovanské štúdie

 


Adresa:
Slovenská historická spoločnosť pri SAV, P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava. Tel: +421 (0)2 - 529 257 53

IČO: 00178829, DIČ: 2021543392
Číslo účtu: 173321662 / 0900 (Slovenská sporiteľňa, a.s.)
IBAN: SK8509000000000173321662 GIBASKBX

E-mail: predseda - rastislav.koziak@umb.sk, vedecký tajomník - adam.hudek@savba.sk, hospodárka - histkoda@savba.sk

Elektronický mailing list: shsprisav@gmail.com

Copyright © 1999 - 2022, Slovenské historická spoločnosť pri SAV