Logo SHS pri SAV

   Slovenská historická spoločnosť pri SAV
    P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava, Slovensko

 O nás
 Dejiny SHS
 Stanovy SHS
 Výbor SHS
 Sekcie SHS
 
 Prihláška do SHS
 Členské SHS
 
 Aktuality
 Cena SHS
 Plakety SHS
 
 Pripravované podujatia
 Správy o činnosti SHS
 Bulletin SHS pri SAV
 Dokumenty a stanoviská
 
 Zjazdy SHS pri SAV
 Profil absolventa histórie
 Dejepisná olympiáda

Žiadame členov SHS, aby do konca marca zaplatili členský poplatok vo výške 15 eur (znížené členské 7 eur pre dôchodcov, nezamestnaných, osôb na materskej dovolenke). Informácia o čísle bankového účtu sa nachádza na konci tejto webovej stránky.

Cena SHS pri SAV


Cena Slovenskej historickej spoločnosti udelená v roku 2018

Slovenská historická spoločnosť slávnostne udelila dňa 7. novembra 2018 Cenu SHS za publikácie, vydané v roku 2017, v kategóriách vedecká práca, populárno-vedecká práca a edícia prameňov.

1. V kategórii vedecká práca rozhodol Výbor SHS udeliť Cenu Slovenskej historickej spoločnosti za publikáciu:

GRAUS, Igor: Pro virtute et merito : Vznik a vývoj vyznamenaní do roku 1815 (Panovnícke, dynastické, pontifikálne, záslužné a dámske rady a vyznamenania).

Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2017, 568 s.

GRAUS, Igor: Pro virtute et merito : Vznik a vývoj vyznamenaní do roku 1815 (Panovnícke, dynastické, pontifikálne, záslužné a dámske rady a vyznamenania).

2. V kategórii edícia prameňa rozhodol Výbor SHS udeliť cenu Slovenskej historickej spoločnosti za dielo:

BEL, Matej: Zvolenská stolica.

Čadca : Kysucké múzeum, 2017, 612 s.

[Mgr. Imrich Nagy, PhD. a Mgr. Martin Turóci, PhD. (eds.)]

Preklad latinského textu: Mgr. Imrich NAGY, PhD.

BEL, Matej: Zvolenská stolica.

3. V kategórii populárno-vedecká práca rozhodol Výbor SHS udeliť cenu Slovenskej historickej spoločnosti za dielo:

HOMOLA, Vladimír – TOMEČEK, Oto a kol.: Hrad Ľupča : Klenot Pohronia vo svetle vekov.

Podbrezová : Železiarne Podbrezová, 2017, 368 s.

HOMOLA, Vladimír – TOMEČEK, Oto a kol.: Hrad Ľupča : Klenot Pohronia vo svetle vekov.

Spracovali:
PhDr. Eva Kowalská, CSc., predsedníčka Komisie pre výber nominácií na Cenu SHS
Adam Hudek, PhD., vedecký tajomník SHS


Výzva na podávanie návrhov na Cenu Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV v roku 2018

Slovenská historická spoločnosť pri Slovenskej akadémii vied udeľuje ročne Cenu Slovenskej historickej spoločnosti v troch kategóriách:

1. vedecká práca,
2. vedecko-popularizačná práca,
3. edícia prameňov.

Návrhy na udelenie ceny za diela publikované v roku 2017 posielajte prosím do 31. marca 2018 predsedníčke komisie pre výber nominácií na Cenu SHS na adresu:

Slovenská historická spoločnosť pri SAV, PhDr. Eva Kowalská, DrSc., P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99, Bratislava.

V návrhu prosím uveďte bibliografické údaje navrhovaného diela, kategóriu Ceny SHS, zdôvodnenie návrhu a kontakt na navrhovateľa (meno, poštovú a e-mailovú adresu, telefónne číslo). K návrhu prosím priložte 1 exemplár diela.

Prosíme, aby ste túto výzvu šírili cez Vaše kontakty.

Tešíme sa na Vaše návrhy a na ďalšiu spoluprácu!

Za Slovenskú historickú spoločnosť,
Adam Hudek, PhD. (vedecký tajomník SHS)


Cena Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV za vedeckú prácu, populárno-vedeckú prácu a edíciu prameňov v oblasti histórie

Pravidlá udeľovania ceny:

  • Cena Slovenskej historickej spoločnosti pri Slovenskej akadémii vied je čestnou cenou a nie je spojená so žiadnym finančným ohodnotením.
  • Cenu udeľuje každý rok výbor Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV za diela, ktoré boli vydané v predchádzajúcom kalendárnom roku.
  • Cena sa udeľuje v troch kategóriách: vedecká práca, populárno-vedecká práca a edícia prameňov.
  • Návrhy na ocenenie môže podať každý občan Slovenskej republiky. V každej kategórii môže podať vždy len jeden návrh.
  • Návrh musí obsahovať kompletný bibliografický údaj navrhovaného diela, kategóriu, stručné zdôvodnenie návrhu, ďalej meno, poštovú a e-mailovú adresu navrhovateľa.
  • Návrhy s jedným exemplárom navrhovaného diela sa posielajú na adresu: Slovenská historická spoločnosť pri SAV, PhDr. Eva Kowalská, DrSc., P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava.
  • Návrhy vyhodnotí komisia, ktorú menoval Výbor Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV a pripraví nomináciu navrhovaných diel v jednotlivých kategóriách.
  • Výbor Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV na svojom zasadnutí hlasovaním vyberie najúspešnejšiu prácu v každej kategórii. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV.
  • Výbor Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV si vyhradzuje právo neudeliť cenu.
  • Po oficiálnom vyhlásení výsledkov budú informácie o udelených cenách za príslušný rok publikované na stránkach vedeckých a odborných časopisov i v masovokomunikačných prostriedkoch.

 

  Historický ústav SAV | Historický časopis | História Revue | Forum Historiae | Human Affairs | SDKSVE pri SAV | Slovanské štúdie

 


Adresa:
Slovenská historická spoločnosť pri SAV, P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava. Tel: +421 (0)2 - 529 257 53

IČO: 00178829, DIČ: 2021543392
Číslo účtu: 173321662 / 0900 (Slovenská sporiteľňa, a.s.)
IBAN: SK8509000000000173321662 GIBASKBX

E-mail: predseda - rastislav.koziak@umb.sk, vedecký tajomník - adam.hudek@savba.sk, hospodárka - histkoda@savba.sk

Elektronický mailing list: shsprisav@gmail.com

Copyright © 1999 - 2022, Slovenské historická spoločnosť pri SAV