Logo SHS pri SAV

   Slovenská historická spoločnosť pri SAV
    P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava, Slovensko

 O nás
 Dejiny SHS
 Stanovy SHS
 Výbor SHS
 Sekcie SHS
 
 Prihláška do SHS
 Členské SHS
 
 Aktuality
 Cena SHS
 Plakety SHS
 
 Pripravované podujatia
 Správy o činnosti SHS
 Bulletin SHS pri SAV
 Dokumenty a stanoviská
 
 Zjazdy SHS pri SAV
 Profil absolventa histórie
 Dejepisná olympiáda

Žiadame členov SHS, aby do konca marca zaplatili členský poplatok vo výške 15 eur (znížené členské 7 eur pre dôchodcov, nezamestnaných, osôb na materskej dovolenke). Informácia o čísle bankového účtu sa nachádza na konci tejto webovej stránky.

Cena SHS pri SAV


Cena Slovenskej historickej spoločnosti udelená v roku 2017

Slovenská historická spoločnosť udelila v roku 2017 Cenu SHS za publikácie, vydané v roku 2016, v kategóriách vedecká práca a populárno-vedecká práca a edícia prameňov.

1. V kategórii vedecká práca rozhodol Výbor SHS udeliť Cenu Slovenskej historickej spoločnosti za publikáciu

Peter Švorc: Štrbské vizitácie a ich aktéri. Od Tolerančného patentu po prvú svetovú vojnu. Prešov: UNIVERSUM, 2016, 241 s.

Peter Švorc: Štrbské vizitácie a ich aktéri. Od Tolerančného patentu po prvú svetovú vojnu. Prešov: UNIVERSUM, 2016, 241 s.

Protokoly vizitačných komisií sú už obľúbeným zdrojom pre poznanie lokálnych dejín. Z ich zápisov sa dá sledovať nielen formálne usporiadanie pomerov v cirkevnom zbore, ale možno cez ne nahliadnuť do spleti rôznorodých vzťahov a toho, ako cirkevné komunity reagovali na podnety okolia, doby, rôzne udalosti – ako sa utváral a fungoval mikrokozmos danej komunity. Na príklade Štrby sa dá sledovať komplikovaný proces vzniku cirkevného zboru a vyrovnávanie sa s problémami, ktoré musel riešiť. Dialo sa tak v dobe komplikovaných celospoločenských problémov, akými boli otázky zavedenia tolerancie, vzniku národného hnutia, maďarizácie či zápasov o cisársky patent.

2. V kategórii populárno-vedecká práca získala Cenu Slovenskej historickej spoločnosti publikácia

Martin Furman: Opevnenia na Liptove. Refúgiá, hradiská a hrádky od praveku po stredovek. Žilina: Martin Furman, 2016. 423 s.

Martin Furman: Opevnenia na Liptove. Refúgiá, hradiská a hrádky od praveku po stredovek. Žilina: Martin Furman, 2016. 423 s.

Regionálna historiografia je významným priestorom pre publikovanie nových poznatkov, ich význam sa však umocňuje, ak forma spracovania odráža hlboké znalosti autora, inovatívne metodologické prístupy a zaujme čitateľa aj po vizuálnej stránke. Tieto aspekty sa dajú nájsť v ocenenej publikácii, ktorá sprístupňuje čitateľsky prístupnou formou najnovšie archeologické objavy, ktoré ukazujú Liptov ako región s vyspelým a životaschopným osídlením počas dlhých období.

3. V kategórii edícia prameňov získava Cenu Slovenskej historickej spoločnosti publikácia

Miroslav Lacko – Erika Mayerová: Das älteste Stadtbuch von Schmöllnitz 1410–1735. Eine Quelle zu den mitteleuropäischen wirtschaftlichen Verflechtungen. Limbach: Slovenská spoločnosť pre sociálne a hospodárske dejiny, 2016, 288 s.

Miroslav Lacko – Erika Mayerová: Das älteste Stadtbuch von Schmöllnitz 1410–1735. Eine Quelle zu den mitteleuropäischen wirtschaftlichen Verflechtungen. Limbach: Slovenská spoločnosť pre sociálne a hospodárske dejiny, 2016, 288 s.

Dielo sprístupňuje mimoriadne cenný prameň k hospodárskym dejinám, doteraz takmer nevyužívaný, už len preto, že nie je priamo dostupný na Slovensku. Publikácia bola možná len na základe heuristicky aj paleograficky náročného výskumu a zúročenia skúseností popredných odborníkov hospodárskych dejín a historickej germanistiky. Kniha je trvalým obohatením databázy prameňov, zaujímavých pre bádateľov v oblasti dejín hospodárstva, sociálnych aj urbánnych dejín, rovnako ako germanistov – a to nielen v rámci Slovenska, ale aj širšieho výskumného priestoru.

Spracovali:
PhDr. Eva Kowalská, CSc., predsedníčka Komisie pre výber nominácií na Cenu SHS
Adam Hudek, PhD., vedecký tajomník SHS
Mgr. Peter Krákorník, webmaster SHS


Výzva na podávanie návrhov na Cenu Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV v roku 2017

Slovenská historická spoločnosť pri Slovenskej akadémii vied udeľuje ročne Cenu Slovenskej historickej spoločnosti v troch kategóriách:

1. vedecká práca,
2. vedecko-popularizačná práca,
3. edícia prameňov.

Návrhy na udelenie ceny za diela publikované v roku 2016 posielajte prosím do 31. marca 2017 predsedníčke komisie pre výber nominácií na Cenu SHS na adresu:

Slovenská historická spoločnosť pri SAV, PhDr. Eva Kowalská, DrSc., P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99, Bratislava.

V návrhu prosím uveďte bibliografické údaje navrhovaného diela, kategóriu Ceny SHS, zdôvodnenie návrhu a kontakt na navrhovateľa (meno, poštovú a e-mailovú adresu, telefónne číslo). K návrhu prosím priložte 1 exemplár diela.

Prosíme, aby ste túto výzvu šírili cez Vaše kontakty.

Tešíme sa na Vaše návrhy a na ďalšiu spoluprácu!

Za Slovenskú historickú spoločnosť,
Adam Hudek, PhD. (vedecký tajomník SHS)


Cena Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV za vedeckú prácu, populárno-vedeckú prácu a edíciu prameňov v oblasti histórie

Pravidlá udeľovania ceny:

  • Cena Slovenskej historickej spoločnosti pri Slovenskej akadémii vied je čestnou cenou a nie je spojená so žiadnym finančným ohodnotením.
  • Cenu udeľuje každý rok výbor Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV za diela, ktoré boli vydané v predchádzajúcom kalendárnom roku.
  • Cena sa udeľuje v troch kategóriách: vedecká práca, populárno-vedecká práca a edícia prameňov.
  • Návrhy na ocenenie môže podať každý občan Slovenskej republiky. V každej kategórii môže podať vždy len jeden návrh.
  • Návrh musí obsahovať kompletný bibliografický údaj navrhovaného diela, kategóriu, stručné zdôvodnenie návrhu, ďalej meno, poštovú a e-mailovú adresu navrhovateľa.
  • Návrhy s jedným exemplárom navrhovaného diela sa posielajú na adresu: Slovenská historická spoločnosť pri SAV, PhDr. Eva Kowalská, DrSc., P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava.
  • Návrhy vyhodnotí komisia, ktorú menoval Výbor Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV a pripraví nomináciu navrhovaných diel v jednotlivých kategóriách.
  • Výbor Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV na svojom zasadnutí hlasovaním vyberie najúspešnejšiu prácu v každej kategórii. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV.
  • Výbor Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV si vyhradzuje právo neudeliť cenu.
  • Po oficiálnom vyhlásení výsledkov budú informácie o udelených cenách za príslušný rok publikované na stránkach vedeckých a odborných časopisov i v masovokomunikačných prostriedkoch.

 

  Historický ústav SAV | Historický časopis | História Revue | Forum Historiae | Human Affairs | SDKSVE pri SAV | Slovanské štúdie

 


Adresa:
Slovenská historická spoločnosť pri SAV, P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava. Tel: +421 (0)2 - 529 257 53

IČO: 00178829, DIČ: 2021543392
Číslo účtu: 173321662 / 0900 (Slovenská sporiteľňa, a.s.)
IBAN: SK8509000000000173321662 GIBASKBX

E-mail: predseda - rastislav.koziak@umb.sk, vedecký tajomník - adam.hudek@savba.sk, hospodárka - histkoda@savba.sk

Elektronický mailing list: shsprisav@gmail.com

Copyright © 1999 - 2022, Slovenské historická spoločnosť pri SAV