Logo SHS pri SAV

   Slovenská historická spoločnosť pri SAV
    P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava, Slovensko

 O nás
 Dejiny SHS
 Stanovy SHS
 Výbor SHS
 Sekcie SHS
 
 Prihláška do SHS
 Členské SHS
 
 Aktuality
 Cena SHS
 Plakety SHS
 
 Pripravované podujatia
 Správy o činnosti SHS
 Bulletin SHS pri SAV
 Dokumenty a stanoviská
 
 Zjazdy SHS pri SAV
 Profil absolventa histórie
 Dejepisná olympiáda

Žiadame členov SHS, aby do konca marca zaplatili členský poplatok vo výške 15 eur (znížené členské 7 eur pre dôchodcov, nezamestnaných, osôb na materskej dovolenke). Informácia o čísle bankového účtu sa nachádza na konci tejto webovej stránky.

Cena SHS pri SAV


Ceny Slovenskej historickej spoločnosti udelené v roku 2012 za rok 2011

Slovenská historická spoločnosť udelila v roku 2012 Cenu SHS za publikácie, vydané v roku 2011, v dvoch kategóriách:

1. v kategórii vedecká práca ju získala publikácia

Martina Orosová – Henrieta Žažová: Košická Citadela,

2. v kategórii populárno-vedecká práca bola ocenená publikácia

Daniel Hupko – Ivana Janáčková – Jozef Tihányi: Koniec starých čias. Poslední Pálfiovci na hrade Červený Kameň 1848 – 1948.

Ceny Slovenskej historickej spoločnosti boli slávnostne odovzdané 27. septembra 2012 v rámci podujatia Historia magistra v bratislavskej Univerzitnej knižnici. Slávnostný príhovor a informáciu o ocenených knihách predniesol predseda komisie pre výber nominácií na Cenu SHS za diela publikované v roku 2011 PhDr. Milan Zemko, CSc. Zdôraznil, že Slovenská historická spoločnosť chápe udelenie Cien SHS nielen ako ocenenie kvalít oboch kníh, ale aj ako podnet pre ďalšiu vedeckú a populárno-vedeckú tvorbu našich historikov mladšej a najmladšej generácie. Ceny vzápätí odovzdal oceneným predseda SHS PhDr. Dušan Kováč, DrSc.

Všetkým oceneným ešte raz srdečne blahoželáme!

Martina Orosová – Henrieta Žažová: Košická Citadela

(Bratislava : Pre Aupark Košice vydala A21, s.r.o., 2011, 190 s.)

Dielo dvoch historičiek mladšej generácie uchopilo problematiku výskumu dávno zaniknutej košickej citadely multidisciplinárne ako tému archeologickú, historickú, vrátane všeobecnej aj vojenskej histórie, a umeleckohistorickú. Autorkám sa na základe pramenného materiálu a bohatej literatúry podarilo rekonštruovať plastický obraz doby, súvisiacej s vybudovaním, využívaním a zánikom citadely, odkryli tak veľmi zaujímavé svedectvo času nielen v regionálnych, ale aj celouhorských dimenziách. Sama kniha je spracovaná na vysokej grafickej úrovni s bohatým ilustračným materiálom a môže zaujať nielen odbornú, ale aj širšiu zainteresovanú verejnosť.

Daniel Hupko – Ivana Janáčková – Jozef Tihányi: Koniec starých čias. Poslední Pálfiovci na hrade Červený Kameň 1848 – 1948.

(Komárno : Vydavateľstvo KT – SNM – Múz eum Červený Kameň, 2011, 203 s.).

Trojica autorov knihy, takisto z mladšej generácie historikov, spracovala tému kolektívnej biografie príslušníkov významného (horno)uhorského šľachtického rodu, so sídlami najmä na západnom Slovensku za posledné storočie ich života a pôsobenia v starej vlasti a v stručných notickách až do ich smrti v zahraničí. Opäť ide o multidisciplinárne odborné dielo spájajúce všeobecnú a regionálnu históriu s genealógiou a dejinami umenia, ktoré sa môže prihovárať širšiemu než len regionálne vymedzenému publiku.

Spracovali:
PhDr. Milan Zemko, CSc., predseda komisie pre výber nominácií na Cenu SHS za diela publikované v roku 2011
Mgr. Gabriela Dudeková, PhD., vedecká tajomníčka SHS


 

  Historický ústav SAV | Historický časopis | História Revue | Forum Historiae | Human Affairs | SDKSVE pri SAV | Slovanské štúdie

 


Adresa:
Slovenská historická spoločnosť pri SAV, P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava. Tel: +421 (0)2 - 529 257 53

IČO: 00178829, DIČ: 2021543392
Číslo účtu: 173321662 / 0900 (Slovenská sporiteľňa, a.s.)
IBAN: SK8509000000000173321662 GIBASKBX

E-mail: predseda - rastislav.koziak@umb.sk, vedecký tajomník - adam.hudek@savba.sk, hospodárka - histkoda@savba.sk

Elektronický mailing list: shsprisav@gmail.com

Copyright © 1999 - 2022, Slovenské historická spoločnosť pri SAV