Logo SHS pri SAV

   Slovenská historická spoločnosť pri SAV
    P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava, Slovensko

 O nás
 Dejiny SHS
 Stanovy SHS
 Výbor SHS
 Sekcie SHS
 
 Prihláška do SHS
 Členské SHS
 
 Aktuality
 Cena SHS
 Plakety SHS
 
 Pripravované podujatia
 Správy o činnosti SHS
 Bulletin SHS pri SAV
 Dokumenty a stanoviská
 
 Zjazdy SHS pri SAV
 Profil absolventa histórie
 Dejepisná olympiáda

SHS pri SAV pripravuje novú webstránku spoločnosti a preto informácie na tejto stránke momentálne nepodliehajú aktualizácii. Ďakujeme Vám za pochopenie!

Výsledky volieb do orgánov SHS


SPRÁVA VOLEBNEJ KOMISIE NA VALNOM ZHROMAŽDENÍ SLOVENSKEJ HISTORICKEJ SPOLOČNOSTI PRI SAV KONANOM V SKALICI 13. 5. 2016

Volebná komisia pracovala v zložení odsúhlasenom valným zhromaždením SHS 13. mája 2016:

1. Mgr. Miroslav Palárik, PhD. - predseda
2. Mgr. Alena Mikulášová, PhD. - členka
3. Mgr. Beáta Pintérová, PhD. – členka
4. PhDr. Henrieta Žažová, PhD. – členka
5. Mgr. Patrik Kunec, PhD. - člen

V súlade s novelizovanými stanovami SHS valné zhromaždenie volilo tajným a priamym spôsobom na nasledujúce funkčné obdobie A/členov výboru SHS, B/ členov revíznej komisie, C/ členov Slovenského národného komitétu historikov a potvrdzovalo tajným a priamym spôsobom D/predsedov odborných a regionálnych sekcií SHS. Výsledky volieb sú nasledovné:

Prezenčné listiny podpísalo a hlasovacie lístky prevzalo spolu 88 prítomných členov SHS. V nasledujúcej diskusii boli pripravené volebné lístky doplnené z pléna o ďalších navrhovaných kandidátov. Potom sa uskutočnili voľby. Po ich ukončení a spracovaní výsledkov volebná komisia oznámila, že:

A/.: Pri voľbe členov Výboru SHS bolo odovzdaných spolu 88 hlasovacích lístkov. Z nich bolo platných 87 hlasovacích lístkov a 1 bol neplatný. Navrhovaní kandidáti dostali hlasy v doleuvedenom počte:

1. Rastislav KOŽIAK 70
2. Miroslav MICHELA 67
3. Gabriela DUDEKOVÁ 57
4. Adam HUDEK 54
5. Daniela KODAJOVÁ 53
6. Martin PEKÁR 50
7. Viliam KRATOCHVÍL 49
8. Eva KOWALSKÁ 48
9. Peter ŠVORC 47
10. – 11. Michal KŠIŇAN 42
10. – 11. Štefan ŠUTAJ 42

12. – 13. Martina OROSOVÁ 41
12. – 13. Juraj ŠEDIVÝ 41
14. Matej MEDVECKÝ 37
15. Vladimír RÁBIK 33
16. Ľubica KÁZMEROVÁ 22
17. - 18. Vincent MÚCSKA 20
17. - 18. László VÖRÖS 20

Za členov výboru SHS bolo zvolených prvých 11 kandidátov s najväčším počtom hlasov.

Keďže 12. a 13. kandidát vo výsledkoch volieb získal rovnaký počet hlasov, bolo potrebné uskutočniť dodatočné voľby o 12. a 13. miesto v poradí, aby v prípade nutnosti bolo jasné, ktorý z kandidátov nastúpi ako prvý v poradí na prípadné uvoľnené miesto vo Výbore Slovenskej historickej spoločnosti. Volebné lístky na dodatočné voľby pre určenie 12. a 13. miesta v poradí pri voľbe členov Výboru SHS si prevzalo 82 prítomných členov SHS. Potom sa uskutočnilo tajné a priame hlasovanie. Po ukončení volieb a spracovaní výsledkov volebná komisia oznámila, že:

A/ - doplnok: Pri doplňujúcej voľbe pre určenie 12. a 13. kandidáta v poradí výsledkov volieb do výboru SHS bolo odovzdaných 82 hlasovacích lístkov. Z nich bolo platných 80 hlasovacích lístkov a 2 boli neplatné. Kandidáti dostali hlasy v doleuvedenom počte:

1. Martina OROSOVÁ 56
2. Juraj ŠEDIVÝ 24

Volebná komisia konštatuje, že podľa výsledkov doplňujúcich volieb o určenie 12. a 13. kandidáta v poradí výsledkov volieb do výboru SHS je 12. v poradí Martina Orosová a 13. v poradí Juraj Šedivý.

B/.: Pri voľbe členov Revíznej komisie SHS bolo odovzdaných spolu 88 hlasovacích lístkov. Z nich bolo platných 86 hlasovacích lístkov a 2 hlasovacie lístky boli nevyplnené. Navrhovaní kandidáti dostali hlasy v doleuvedenom počte:

1. Henrieta ŽAŽOVÁ 69
2. Miroslav PALÁRIK 63
3. Peter KRALČÁK 57

4. Miroslav KAMENICKÝ 28

Za členov revíznej komisie SHS boli zvolení prví 3 kandidáti s najvyšším počtom hlasov.

C/.: Pri voľbe členov Slovenského národného komitétu historikov bolo odovzdaných spolu 88 hlasovacích lístkov. Z nich bolo platných 88 hlasovacích lístkov. Navrhovaní kandidáti dostali hlasy v doleuvedenom počte:

1. Rastislav KOŽIAK 72
2. Dušan SEGEŠ 62
3. Martin PEKÁR 58
4. Tünde LENGYELOVÁ 57
5. Eva KOWALSKÁ 56
6. Miloslav ČAPLOVIČ 55
7. Peter ŠVORC 53
8. Peter ŠOLTÉS 48
9. Juraj ŠEDIVÝ 44
10. Bohumila FERENČUHOVÁ 40
11. Vladimír RÁBIK 39

12. Katarína MEŠKOVÁ-HRADSKÁ 36
13. Adam HUDEK 31
14. Ľubica HARBUĽOVÁ 26
15. Ondrej PODOLEC 13

Za členov Slovenského národného komitétu historikov bolo zvolených prvých 11 kandidátov s najväčším počtom hlasov.

D/.: Pri potvrdzovaní predsedov odborných a regionálnych sekcií SHS bolo odovzdaných spolu 88 hlasovacích lístkov. Z nich bolo platných 88 hlasovacích lístkov. Navrhovaní predsedovia sekcií museli získať nadpolovičný počet hlasov od prítomných členov SHS. Výsledky potvrdzovania predsedov sekcií boli nasledovné:

Odborné sekcie:
1. Michal BADA - Sekcia pre dejiny miest 83
2. Miloslav ČAPLOVIČ - Sekcia pre vojenské dejiny 84
3. Diana DUCHOŇOVÁ - Sekcia pre dejiny dvorskej kultúry 83
4. Eva FRIMMOVÁ - Sekcia pre dejiny knižnej kultúry 78
5. Miroslav KAMENICKÝ - Sekcia pre hospodárske a sociálne dejiny 60
6. Ľubica KÁZMEROVÁ - Sekcia pre novšie dejiny 78
7. Mária KOHÚTOVÁ - Sekcia pre cirkevné dejiny 78
8. Eva KOWALSKÁ - Sekcia pre dejiny 18 .storočia 80
9. Michal KŠIŇAN – Sekcia pre všeobecné dejiny 86
10. Tünde LENGYELOVÁ - Sekcia pre rodové štúdie 85
11. Martin PEKÁR – Sekcia pre VŠ a odborovú didaktiku 85
12. Juraj ROHÁČ - Sekcia archívnictva a pomocných vied historických 84

Regionálne sekcie:
13. Katarína BEŇOVÁ - Krúžok historikov SHS v Topoľčanoch 83
14. Patrik KUNEC - Spolok banskobystrických historikov SHS 83
15. Jaroslav NEMEŠ - Spolok historikov v Ružomberku pri SHS 83
16. Miroslav PALÁRIK - Nitriansky spolok historikov 83
17. Henrieta ŽAŽOVÁ - Tyrnavia – Spolok trnavských historikov 83

Volebná komisia konštatuje, že všetci predsedovia odborných a regionálnych sekcií SHS získali potrebný nadpolovičný počet hlasov.

V Skalici 13. mája 2016

Za správnosť

Volebná komisia:
Mgr. Miroslav Palárik, PhD. – predseda volebnej komisie
Mgr. Alena Mikulášová, PhD.
Mgr. Beáta Pintérová, PhD.
PhDr. Henrieta Žažová, PhD.
Mgr. Patrik Kunec, PhD.


 

  Historický ústav SAV | Historický časopis | História Revue | Forum Historiae | Human Affairs | SDKSVE pri SAV | Slovanské štúdie

 


Adresa:
Slovenská historická spoločnosť pri SAV, P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava. Tel: +421 (0)2 - 529 257 53

IČO: 00178829, DIČ: 2021543392
Číslo účtu: 173321662 / 0900 (Slovenská sporiteľňa, a.s.)
IBAN: SK8509000000000173321662 GIBASKBX

E-mail: predseda - rastislav.koziak@umb.sk, vedecký tajomník - petra.hudek25@gmail.com, hospodárka - histkoda@savba.sk

Elektronický mailing list: shsprisav@gmail.com

Copyright © 1999 - 2024, Slovenské historická spoločnosť pri SAV