Logo SHS pri SAV

   Slovenská historická spoločnosť pri SAV
    P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava, Slovensko

 O nás
 Dejiny SHS
 Stanovy SHS
 Výbor SHS
 Sekcie SHS
 
 Prihláška do SHS
 Členské SHS
 
 Aktuality
 Cena SHS
 Plakety SHS
 
 Pripravované podujatia
 Správy o činnosti SHS
 Bulletin SHS pri SAV
 Dokumenty a stanoviská
 
 Zjazdy SHS pri SAV
 Profil absolventa histórie
 Dejepisná olympiáda

Žiadame členov SHS, aby do konca marca zaplatili členský poplatok vo výške 15 eur (znížené členské 7 eur pre dôchodcov, nezamestnaných, osôb na materskej dovolenke). Informácia o čísle bankového účtu sa nachádza na konci tejto webovej stránky.

Stanovy SHS pri SAV


V záujme rozvoja historickej vedy na Slovensku bola založená Slovenská historická spoločnosť pri Slovenskej akadémii vied, ktorá sa riadi týmito stanovami:

§ 1

Všeobecné ustanovenia

1/ Slovenská historická spoločnosť pri Slovenskej akadémii vied (ďalej len Spoločnosť) je dobrovoľným, výberovým združením pracovníkov z oblasti histórie a príbuzných vedných disciplín.

§ 2

Sídlo a pôsobnosť Spoločnosti

1/ Sídlom Spoločnosti je Bratislava, mestská časť Staré mesto, Klemensova 19, 813 64 Bratislava.

2/ Spoločnosť je samostatnou právnickou osobou.

3/ Svoju činnosť vykonáva na území Slovenskej republiky.

§ 3

Úlohy Spoločnosti

Cieľom Spoločnosti je:

1/ Chrániť odborné záujmy pracovníkov vo všetkých odboroch historickej práce, napomáhať ich uplatnenie v živote spoločnosti, brániť slobodu a etiku vedeckého bádania a myslenia, napomáhať rozvoj historického bádania, rozširovať poznatky získané na poli vedeckého výskumu medzi svojím členstvom i vo verejnosti. Dbať najmä na prípravu mladých historikov a zapájať ich do činnosti Spoločnosti.

2/ Uskutočňovať tieto ciele usporadúvaním zjazdov, vedeckých sympózií, seminárov, prednášok a iných verejných, kultúrnych a vzdelávacích aktivít. Podporovať publikačnú a edičnú činnosť.

3/ Organizovať prednášky historikov zo zahraničia a starať sa o nadväzovanie medzinárodných kontaktov.

4/ Spoločnosť reprezentuje slovenskú historickú vedu na medzinárodných fórach, má právo samostatne vystupovať v zahraničných stykoch.

§ 4

Členstvo v Spoločnosti

1/ Členovia spoločnosti sú riadni a čestní.

2/ Čestným členom Spoločnosti sa môže stať jednotlivec, ktorý sa zvlášť zaslúži o rozvoj historických vied. Právo udeliť čestné členstvo prináleží Výboru Spoločnosti.

3/ Riadnym členom Spoločnosti sa môže stať každý, kto má ukončené vysokoškolské vzdelanie v odbore história alebo príbuzných vedných disciplín, pracuje vo vedeckom výskume, venuje sa pedagogickej práci alebo vlastivednej činnosti.

4/ K prijatiu za riadneho člena Spoločnosti je potrebné: podať členskú prihlášku a odporučenie aspoň dvoch členov Spoločnosti. Prijatie za riadneho člena schvaľuje Výbor Spoločnosti.

5/ Nadobudnutie členstva sa datuje odo dňa jeho schválenia Výborom Spoločnosti.

6/ Výšku členského stanovuje Výbor Spoločnosti.

§ 5

Práva členov

1/ Člen Spoločnosti má právo zúčastňovať sa na Valných zhromaždeniach a na všetkých ostatných podujatiach Spoločnosti, podávať návrhy Výboru a Valnému zhromaždeniu, voliť a byť volený do všetkých orgánov Spoločnosti.

2/ Každý člen Spoločnosti má právo na informácie o jej činnosti, podujatiach celoslovenského charakteru, činnosti príslušných Sekcií a tiež o medzinárodných stykoch a konferenciách Spoločnosti.

§ 6

Povinnosti členov

1/ Zachovávať ustanovenia stanov a plniť platné rozhodnutia Valného zhromaždenia.

2/ Platiť členské príspevky a všemožne napomáhať rozvoj Spoločnosti.

§ 7

Zánik členstva

1/ Členstvo zaniká úmrtím, vystúpením alebo vylúčením zo Spoločnosti.

2/ Člena možno vylúčiť zo Spoločnosti na základe rozhodnutia Výboru pre neplatenie členských príspevkov po obdobie dlhšie ako 2 roky alebo pre iné veľmi závažné dôvody.

3/ Proti vylúčeniu má člen právo odvolať sa Valnému zhromaždeniu.

§ 8

Orgány Spoločnosti

1/ Orgánmi Spoločnosti sú:

a/ Valné zhromaždenie
b/ Výbor Spoločnosti
c/ Predsedníctvo Výboru
d/ Slovenský národný komitét historikov
e/ Kontrolným orgánom Spoločnosti pre hospodársku činnosť sú revízori.

§ 9

Valné zhromaždenie

1/ Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom Spoločnosti. Môže byť riadne a mimoriadne. Riadne Valné zhromaždenie sa zvoláva raz za päť rokov, mimoriadne podľa potreby na základe rozhodnutia Výboru Spoločnosti, alebo na žiadosť aspoň tretiny riadnych členov. Musí sa zvolať najneskôr do mesiaca po predložení príslušnej žiadosti Výboru Spoločnosti. Konanie Valného zhromaždenia oznamuje Výbor Spoločnosti členom Spoločnosti najmenej 14 dní pred jeho zvolaním.

2/ Valné zhromaždenie je uznášania schopné, ak je prítomná najmenej polovica riadnych členov. Ak v stanovenom čase nepríde potrebný počet členstva, koná sa Valné zhromaždenie po polhodinovej čakacej lehote za prítomnosti akéhokoľvek počtu členstva alebo sa odloží na neskorší termín. O alternatíve rozhodnú prítomní členovia hlasovaním.

3/ Za prijaté uznesenie sa považuje návrh, za ktorý hlasuje väčšina prítomných členov Spoločnosti. Pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu.

4/ Zmena alebo prijatie nových stanov sú možné len za súhlasu dvoch tretín členstva prítomného na Valnom zhromaždení.

5/ Valné zhromaždenie riadi predseda Spoločnosti.

6/ Do kompetencie Valného zhromaždenia patrí:

a/ navrhovať, meniť a vykladať stanovy Spoločnosti,
b/ posudzovať správy o činnosti odstupujúceho Výboru a revízorov a rozhodovať o udelení absolutória,
c/ voliť Výbor Spoločnosti, Slovenský národný komitét historikov a revízorov, a to priamym a tajným hlasovaním, pričom počet kandidátov musí prevyšovať počet zvolených členov,
d/ potvrdzovať predsedov Sekcií zvolených ich členmi,
e/ rozhodovať o odvolaniach proti rozhodnutiam Výboru,
f/ rozhodovať o zásadných záležitostiach Spoločnosti, pokiaľ tieto nespadajú do kompetencie Výboru,
g/ odvolávať funkcionárov, ktorí by si neplnili svoje povinnosti alebo konali v rozpore so stanovami a záujmami členstva.

§ 10

Výbor Spoločnosti

1/ Výbor Spoločnosti je výkonným orgánom Valného zhromaždenia; riadi činnosť Spoločnosti v období medzi zasadaniami Valného zhromaždenia.

2/ Výbor tvoria: predseda, dvaja podpredsedovia, vedecký tajomník, hospodár a ďalší členovia Výboru, ktorých počet stanoví Valné zhromaždenie. Členmi Výboru sú aj predsedovia jednotlivých Sekcií, potvrdení Valným zhromaždením Spoločnosti.

3/ Výbor volí zo svojich členov, zvolených Valných zhromaždením Spoločnosti, Predsedníctvo, t. j. predsedu, podpredsedov, vedeckého tajomníka a hospodára.

4/ Výbor Spoločnosti volí Valné zhromaždenie tajným hlasovaním na obdobie päť rokov s výnimkou predsedov Sekcií, ktorí sú volení členmi Sekcie.

5/ Do tej istej funkcie vo Výbore Spoločnosti môže byť funkcionár volený najviac na dve volebné obdobia za sebou.

6/ Predsedov Sekcií potvrdzuje Valné zhromaždenie.

7/ Za členov Výboru, ktorí trvalo prestanú vykonávať svoje funkcie, povoláva Výbor náhradníkov v takom poradí, koľko získali hlasov pri voľbách Výboru na Valnom zhromaždení.

8/ Výbor je schopný uznášať sa za prítomnosti aspoň polovice svojich členov.

9/ Za uznesenie Výboru sa považuje návrh, za ktorý hlasovala väčšina prítomných. Pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu.

10/ Úlohou Výboru je raz za päť rokov usporiadať zjazd slovenských historikov. Výbor zodpovedá za program a organizáciu zjazdu.

§ 11

Predsedníctvo Výboru Spoločnosti

1/ Predsedníctvo je operatívnym orgánom Výboru. Plní niektoré úlohy, hlavne vedie bežné záležitosti Spoločnosti v období medzi schôdzami Výboru.

2/ Predsedníctvo Výboru tvorí predseda Spoločnosti, dvaja podpredsedovia, vedecký tajomník a hospodár.

§ 12

Slovenský národný komitét historikov

1/ Členov Slovenského národného komitétu historikov volí tajným hlasovaním Valné zhromaždenie z radov členov Slovenskej historickej spoločnosti.

2/ Slovenský národný komitét historikov sa riadi vlastným štatútom, schváleným Valným zhromaždením Spoločnosti.

3/ Predseda Slovenského národného komitétu historikov, alebo ním poverený člen Slovenského národného komitétu historikov sa zúčastňuje zasadaní Výboru Spoločnosti a predseda Spoločnosti alebo ním poverený člen Výboru Spoločnosti sa zúčastňuje zasadaní Slovenského národného komitétu historikov.

§ 13

Revízori

1/ Revíznym orgánom Spoločnosti sú traja revízori volení na Valnom zhromaždení na obdobie piatich rokov.

2/ Úloha revízorov je kontrolovať hospodárenie Spoločnosti a dbať o dodržiavanie platných predpisov.

3/ Revízori podávajú správu o kontrole hospodárenia Spoločnosti Valnému zhromaždeniu. Bez správy revízorov sa nemôže udeliť absolutórium odstupujúcemu Výboru Spoločnosti.

§ 14

Sekretariát Spoločnosti

1/ Výbor si môže zriadiť Sekretariát Spoločnosti, ktorému určuje rámcove jeho štruktúru a náplň činnosti.

2/ Činnosť Sekretariátu kontroluje Predsedníctvo Výboru Spoločnosti a vedie ho vedecký tajomník Spoločnosti.

§ 15

Členenie Spoločnosti

1/ Členovia Spoločnosti sa môžu združovať do Sekcií.

2/ Sekcie Spoločnosti môžu byť:

a/ odborné
b/ regionálne.

3/ Úlohou Sekcií je umožniť prácu členov Sekcie v oblasti svojho záujmu.

4/ Sekcia musí mať aspoň 10 členov, ktorí sú členmi Spoločnosti.

5/ Sekcia si zo svojich radov volí predsedu a podľa potreby aj iných funkcionárov. Výsledok voľby oznámi Výboru Spoločnosti.

6/ Predsedov Sekcií potvrdzuje vo funkcii Valné zhromaždenie Spoločnosti. Valným zhromaždením Spoločnosti potvrdení predsedovia Sekcií sa stávajú členmi Výboru Spoločnosti so všetkými právami okrem práva byť zvolení za predsedu, podpredsedu, vedeckého tajomníka a hospodára.

7/ Ak dôjde k zmene vo funkcii predsedu Sekcie pred konaním Valného zhromaždenia, nový predseda sekcie až do potvrdenia Valným zhromaždením sa stáva pridruženým členom Výboru Spoločnosti, bez práva hlasovať.

8/ Sekcie sa riadia Stanovami Spoločnosti. Svoju odbornú a organizačnú prácu si riadia autonómne.

9/ Každý člen Spoločnosti môže pracovať v ľubovoľnom počte Sekcií.

10/ Zakladanie a rozpúšťanie Sekcií patrí do kompetencie Výboru Spoločnosti. Vznik a zánik nových Sekcií predkladá Výbor Spoločnosti na schválenie nasledujúcemu Valnému zhromaždeniu.

§ 16

Hospodárenie Spoločnosti

1/ Hmotné prostriedky na činnosť Spoločnosti tvoria členské príspevky, dotácie poskytované Slovenskou akadémiou vied alebo inými ustanovizňami a príjmy z vlastnej činnosti. Spoločnosť predkladá orgánom SAV výročnú správu o činnosti a hospodárení.

2/ Výbor zostaví koncom každého roka plán činnosti a na jeho podklade finančný rozpočet na budúci rok, ktoré predloží príslušným orgánom SAV.

3/ Spoločnosť hospodári na základe schváleného plánu a rozpočtu na príslušný rok. Platby a príjmy Spoločnosti prebiehajú na účte Spoločnosti v peňažnom ústave.

4/ Za majetok Spoločnosti zodpovedá Výbor Spoločnosti, ktorý správou majetku poverí hospodára.

§ 17

Zastupovanie Spoločnosti

1/ V mene Spoločnosti jednajú a majú podpisové právo predseda, vedecký tajomník a hospodár tak, že k názvu Spoločnosti pripoja svoj podpis a označenie funkcie. V hospodársko-finančných záležitostiach sa vyžadujú podpisy najmenej dvoch oprávnených osôb.

2/ Výbor môže splnomocniť svojich jednotlivých členov, aby v rozsahu, ktorý určí, zastupovali Spoločnosť a jednali v jej mene.

§ 18

Zánik Spoločnosti

1/ Spoločnosť zanikne, ak sa o jej zániku uznesie Valné zhromaždenie dvojtretinovou väčšinou prítomných členov.

2/ Ak Spoločnosť zanikne, majetok, ktorý zostane po úhrade jej záväzkov, pripadne Slovenskej akadémii vied s podmienkou, že ho odovzdá inej dobrovoľnej organizácii, ktorá sa rozhodne plniť úlohy zaniknutej spoločnosti.

§ 19

Záverečné a prechodné ustanovenia

1/ Tieto stanovy nadobúdajú účinnosť dňom 12. októbra 2012.

2/ § 15 odst. 6 nadobúda účinnosť až po Valnom zhromaždení Spoločnosti, ktoré sa bude konať po schválení stanov.

3/ Stanovy Spoločnosti, ktoré Ministerstvo vnútra SR zaregistrovalo pod. č. VVS/1-909/90-169 a ich účinnosť potvrdilo 24. 5. 1991, strácajú platnosť schválením nových stanov.


Ministerstvo vnútra SR vzalo tieto stanovy na vedomie 28.3. 2013. Číslo spisu: VVS/1-909/90-169-1

 

  Historický ústav SAV | Historický časopis | História Revue | Forum Historiae | Human Affairs | SDKSVE pri SAV | Slovanské štúdie

 


Adresa:
Slovenská historická spoločnosť pri SAV, P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava. Tel: +421 (0)2 - 529 257 53

IČO: 00178829, DIČ: 2021543392
Číslo účtu: 173321662 / 0900 (Slovenská sporiteľňa, a.s.)
IBAN: SK8509000000000173321662 GIBASKBX

E-mail: predseda - rastislav.koziak@umb.sk, vedecký tajomník - adam.hudek@savba.sk, hospodárka - histkoda@savba.sk

Elektronický mailing list: shsprisav@gmail.com

Copyright © 1999 - 2022, Slovenské historická spoločnosť pri SAV