Logo SHS pri SAV

   Slovenská historická spoločnosť pri SAV
    P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava, Slovensko

 O nás
 Dejiny SHS
 Stanovy SHS
 Výbor SHS
 Sekcie SHS
 
 Prihláška do SHS
 Členské SHS
 
 Aktuality
 Cena SHS
 Plakety SHS
 
 Pripravované podujatia
 Správy o činnosti SHS
 Bulletin SHS pri SAV
 Dokumenty a stanoviská
 
 Zjazdy SHS pri SAV
 Profil absolventa histórie
 Dejepisná olympiáda

Žiadame členov SHS, aby do konca marca zaplatili členský poplatok vo výške 15 eur (znížené členské 7 eur pre dôchodcov, nezamestnaných, osôb na materskej dovolenke). Informácia o čísle bankového účtu sa nachádza na konci tejto webovej stránky.

Prihláška do SHS pri SAV


Podľa stanov sa členom Slovenskej historickej spoločnosti môže stať každý, kto má ukončené vysokoškolské vzdelanie v oblasti histórie alebo príbuzných vedných disciplín, ktorý aktívne pracuje vo vedeckom výskume, vlastivednej alebo pedagogickej práci. K prijatiu za riadneho člena je potrebné podať členskú prihlášku s odporúčaním dvoch členov alebo Sekcie SHS a zaplatiť ročný členský príspevok. Prijatie nového člena schvaľuje Výbor SHS na najbližšom zasadaní po podaní prihlášky.

Vyplnenú a podpísanú prihlášku zašlite prosím:

1. e-mailom na adresu predsedu a vedeckého tajomníka SHS: rastislav.koziak@umb.sk, adam.hudek@savba.sk

2. klasickou poštou na adresu: Slovenská historická spoločnosť pri SAV, Klemensova 19, 813 64 Bratislava.

Žiadam o priatie za člena/členku Slovenskej historickej spoločnosti na základe nasledujúcich údajov:

Meno, priezvisko, tituly: ...............................................................................................................

E-mail, na ktorý mi môžete zasielať oznamy a materiály SHS: .........................

Dátum a miesto narodenia: ...........................................................................................................

Štátna príslušnosť: .......................................................................................................................

Adresa bydliska: ..........................................................................................................................

Pracovisko - názov: ......................................................................................................................

Pracovisko - adresa: ................................................      PSČ: .......................

Pracovisko - E-mail: ................................................

Odborné vzdelanie získané:                                              kde: .....................................................

                                                                                      kedy: ...................................................

                                                                                      titul: .....................................................

                                                                                      vedný odbor:

 

Pracovný odbor a špecializácia: .....................................................................................

Znalosť jazykov: ...........................................................................................................

Školy, ústavy a inštitúcie, v ktorých pôsobím + druh činnosti:

...........................................................................................................

...........................................................................................................

Moje hlavné vedecké práce, odborné aktivity, pedagogická, archívna, múzejnícka atď. činnosť:

...........................................................................................................

...........................................................................................................

Mená 2 členov SHS, ktorí odporúčajú moje členstvo:

 ...........................................................................................................

Beriem na vedomie ciele a zameranie Slovenskej historickej spoločnosti a zaväzujem sa, že budem pri plnení týchto úloh spolupracovať v zmysle jej stanov.

V dňa:

Podpis žiadateľa:
________________________________________

Dátum prijatia Prihlášky:

Členstvo schválené na zasadnutí Výboru SHS dňa:

Podpis funkcionára SHS:

Poznámka:


Vážení kolegovia, členský príspevok na rok 2017 je 10 €. Prosíme Vás, aby ste členské príspevky, prípadne nedoplatky za predchádzajúce roky, uhradili v hotovosti, alebo bankovým prevodom (0173321662/0900) do 31.3. kalendárneho roka s tým, že člen má nárok na polovičnú zľavu z členského na základe žiadosti zo sociálnych dôvodov (napr. dôchodca, na materskej dovolenke, nezamestnaný a pod.). Pri platbe prevodom v správe pre prijímateľa nezabudnite uviesť Vaše meno a priezvisko.

 

  Historický ústav SAV | Historický časopis | História Revue | Forum Historiae | Human Affairs | SDKSVE pri SAV | Slovanské štúdie

 


Adresa:
Slovenská historická spoločnosť pri SAV, P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava. Tel: +421 (0)2 - 529 257 53

IČO: 00178829, DIČ: 2021543392
Číslo účtu: 173321662 / 0900 (Slovenská sporiteľňa, a.s.)
IBAN: SK8509000000000173321662 GIBASKBX

E-mail: predseda - rastislav.koziak@umb.sk, vedecký tajomník - adam.hudek@savba.sk, hospodárka - histkoda@savba.sk

Elektronický mailing list: shsprisav@gmail.com

Copyright © 1999 - 2022, Slovenské historická spoločnosť pri SAV