Logo SHS pri SAV

   Slovenská historická spoločnosť pri SAV
    P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava, Slovensko

 O nás
 Dejiny SHS
 Stanovy SHS
 Výbor SHS
 Sekcie SHS
 
 Prihláška do SHS
 Členské SHS
 
 Aktuality
 Cena SHS
 Plakety SHS
 
 Pripravované podujatia
 Správy o činnosti SHS
 Bulletin SHS pri SAV
 Dokumenty a stanoviská
 
 Zjazdy SHS pri SAV
 Profil absolventa histórie
 Dejepisná olympiáda

Žiadame členov SHS, aby do konca marca zaplatili členský poplatok vo výške 15 eur (znížené členské 7 eur pre dôchodcov, nezamestnaných, osôb na materskej dovolenke). Informácia o čísle bankového účtu sa nachádza na konci tejto webovej stránky.

Plánované akcie SHS pri SAV na rok 2016


Slovenská historická spoločnosť pri SAV uskutoční v roku 2016 celý rad vedeckých, odborných a vedecko-popularizačných akcií rôzneho charakteru. Hlavným podujatím bude 15. Zjazd Spoločnosti v Skalici, súčasťou ktorého bude okrem valného zhromaždenia, slávnostného udelenia Cien SHS a zaujímavých sprievodných akcií aj vedecká konferencia so zahraničnými hosťami na aktuálnu tému „História, historiografia a etika“. Okrem toho sa bude podieľať na príprave ďalších pravidelných akciách, ako Dejepisná olympiáda alebo cyklus prednášok s diskusiami História Magistra.

1.
Medzinárodná konferencia História, historiografia a etika.
Miesto a termín konania: Skalica, 11.-13. máj 2016
Usporiadateľ: Slovenská historická spoločnosť pri SAV, Historický ústav SAV.
Na medzinárodnej konferencii vystúpia okrem odborníkov z partnerských organizácií zo zahraničia aj viacerí odborníci zo Slovenska s témami etika vo vede a historiografia, scientometria verzus autorská morálka na Slovensku, problém plagiátorstva a autorský zákon, problém medializácie histórie, etika a vyučovanie histórie.

2.
Medzinárodná konferencia Spaces and Practises of Peregrinating Knowledge: Traveling as Way of Communication and Epistemological Concept (17th and 18th Centuries) / Priestory a praktiky peregrinujúceho poznania: Cestovanie ako spôsob komunikácie a epistemiologický koncept (17. a 18. storočie/.
Miesto a termín konania: Banská Štiavnica, október 2016
Usporiadateľ: Sekcia dejín 18. storočia Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV, Historický ústav SAV.
Dvojdňová medzinárodná konferencia v anglickom jazyku k aktuálnym témam výskumu hlavných usporiadateľov, ktorej cieľom je prepojiť prebiehajúce výskumné aktivity k témam transferu poznania počas 17. a 18. storočia a posilniť metodologickú diskusiu v kontexte aktuálnych prístupov v západoeurópskej historiografii. Pozvaní účastníci, ktorí predbežne potvrdili svoju účasť, sú z krajín ako Nemecko, Rakúsko, Francúzsko a Taliansko. Podporenie prepojenia ich výskumov a diskusia najnovších výsledkov ich bádania sú žiaduce aj vzhľadom na to, že konferencia je určená predovšetkým vedcom najmladšej generácie.

3.
Medzinárodná konferencia Meniace sa hranice – prežívanie premien.
Miesto a termín konania: Prešov, september 2016
Usporiadateľ: Slovenská historická spoločnosť pri SAV, Historický ústav SAV, Slovensko-maďarská komisia historikov, MTA- Történettudományi Intézet Budapest
Na konferencii sa budú sledovať rozličné hranice (napríklad krajín, regiónov, panstiev atď.) - kedy vznikli, prečo a za akých okolností. Nasledujúcou otázkou bude, ako a prečo sa jednotlivé hranice menili, čomu sa prispôsobovali. V otázke prežívania hraníc sa pri objekte objavuje aj humánny rozmer – do popredia sa dostane otázka, nakoľko sa jednotlivé spoločenstvá či jednotlivci prispôsobovali novým hraniciam, ako zmenili ich život, ako zmeny hraníc menili ich vnímanie priestoru a spoločnosti, aké formy a stratégie prispôsobenia nasledovali po týchto zmenách. Konferencia sa zameria na obdobie stredoveku, konkrétne témy: vytváranie komitátneho systému, jeho zmeny; vytvorenie siete panstiev, úloha hraníc majetkov; dynastické skupiny štátov (krajiny patriac pod vládu jednej dynastie) – prax vládnutia.

4.
Medzinárodná vedecká konferencia Podkarpatská Rus a etnoidentifikačné procesy na jej území v prvej polovici 20. storočia.
Miesto a termín konania: Prešov, 12.-15. apríl 2016.
Usporiadateľ: Slovenská historická spoločnosť pri SAV, Slovensko-česká komisia historikov, Inštitút histórie Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity, Historický ústav SAV.
Cieľom podujatia je analýza etnoidentifikačných procesov na území bývalej Podkarpatskej Rusi (dnes Zakarpatska) v prvej polovici 20. storočia. Po rozpade Rakúsko-Uhorska a vzniku ČSR si väčšinové rusínske obyvateľstvo naplno začalo ujasňovať otázku či je rusínskej, ukrajinskej alebo ruskej národnosti. Na etnoidentifikačnom procese Rusínov sa podieľali aj Slováci, Maďari, Česi, Židia, Poliaci. Otázkou je, aký charakter mal ich podiel na tomto procese. Na pozadí dvoch odlišných štátno-politických systémov je možné ukázať, do akej miery tzv. veľká politika pozitívne či negatívne ovplyvňovala národný vývoj najslabšieho etnického článku tohto regiónu a ako to fungovalo v konkrétnom prostredí podkarpatoruských miest a dedín.

5.
Medzinárodná vedecká konferencia Východné Slovensko v kontexte slovenských dejín a podiel prof. L. Tajtáka na jeho poznávaní.
Miesto a termín konania: Prešov, 19. jún 2016.
Usporiadateľ: Inštitút histórie Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity, Slovenská historická spoločnosť pri SAV, Historický ústav SAV, Historická spoločnosť kráľovského mesta Prešov
Medzinárodná vedecká konferencia sa bude konať pri príležitosti 95. narodenín nestora historickej vedy na východnom Slovensku prof. PhDr. Ladislava Tajtáka, CSc. Profesor Tajták patrí medzi významných slovenských historikov zaoberajúcich sa najmä slovenskými dejinami 19. a začiatku 20. storočia, ktorý v celom rade svojich vedeckých prác ukázal kontinuitný vývoj a väzby východného Slovenska s ostatným územím Slovenska a upozornil na snahy, ktoré v minulosti chceli prispieť k rozdeleniu slovenského obyvateľstva na dve časti (Slováci a Slovjaci) s cieľom eliminovať slovenský národný vývoj na prelome 19. a 20. storočia. Jeho vedecká práca je neprehliadnuteľnou súčasťou slovenskej historickej spisby.

6.
Kolokvium Profil absolventa histórie IV.
Miesto a termín konania: Košice, 11.-12. október 2016.
Usporiadateľ: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Sekcia pre vysokoškolské vzdelávanie a odborovú didaktiku SHS pri SAV, Historický ústav SAV.
Kolokvium vedúcich katedier histórie za účasti vybraných členov Výkonného výboru SHS má za cieľ rozvinúť diskusiu o stave vyučovania histórie na slovenských vysokých školách, vymeniť si vzájomné odborné skúsenosti medzi zástupcami jednotlivých pracovísk, inšpirovať intenzívnejšiu spoluprácu na vydávaní moderných vysokoškolských učebníc z oblasti metodiky a metodológie histórie, zintenzívniť tlak na skvalitňovanie doktorandského štúdia histórie a zintenzívniť tlak vysokoškolských pracovísk na ministerstvo školstva v podpore humanitných a spoločenských vied.

7.
Vedecká konferencia Vajanský medzi ideológiou a kultúrou.
Miesto a termín konania: Bratislava, 25. apríl 2016.
Usporiadateľ: Slovenská historická spoločnosť pri SAV, Historický ústav SAV, Ústav slovenskej literatúry SAV.
V roku 2016 uplynie 100 rokov od úmrtia Svetozára Hurbana Vajanského, jednej z výrazných postáv slovenského národného hnutia - spisovateľa, redaktora, literárneho kritika, organizátora politických, spoločenských a kultúrnych podujatí. Jeho život, pôsobenie a dielo vyvolávali a vyvolávajú kontroverzné postoje, preto plánujeme zorganizovať, spolu s Ústavom slovenskej literatúry SAV, interdisciplinárnu vedeckú konferenciu s ambíciou kritického prístupu.

8.
Vedecká konferencia Historická pamäť a dejiny Slovenska – procesy inštrumentalizácie a manipulácie v 19. a 20. storočí.
Miesto a termín konania: Bratislava, 20. apríl 2016.
Usporiadateľ: Slovenská historická spoločnosť pri SAV, Historický ústav SAV.
Konferenciu plánujeme ako jednodňové podujatie s aktívnou účasťou členov riešiaceho kolektívu výskumného projektu s rovnomenným názvom a prizvaných hostí na pôde Historického ústavu.

9.
Medzinárodná vedecká konferencia Migračné procesy v dejinách Európy : Kríza alebo úsvit civilizácie?
Miesto a termín konania: Košice, október 2016
Usporiadateľ: Katedra histórie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach, Slovenská historická spoločnosť pri SAV, Historický ústav SAV.
Hlavnou témou konferencie sa stane migrácia a migračné procesy v dejinách európskeho kontinentu, ktoré sú nielen z hľadiska histórie, ale i v súčasnosti témou veľmi zaujímavou a aktuálnou. Z tohto dôvodu možno očakávať i zvýšený záujem účastníkov a ich príspevkov na tému migrácie a migračných procesov.

10.
Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou Katastrofy, pohromy a nešťastia v dejinách našich miest.
Miesto a termín konania: Bratislava, 19.-22. september 2016.
Usporiadateľ: Sekcia pre dejiny miest SHS pri SAV, Historický ústav SAV.
Témou konferencie, ktorá v našej historiografii doposiaľ nebola hlbšie skúmaná, bude objasniť rôzne aspekty katastrof, pohrôm a nešťastí (živelné, spoločenské, vojenské), ktoré v minulosti zasiahli do dejín miest. V centre záujmu budú dopady na životy jednotlivcov, rodín i celých urbánnych komunít. Cieľom podujatia je osvetliť potenciál miest takýmto udalostiam predchádzať i vyrovnávať sa s ich dôsledkami.

11.
Medzinárodná vedecká konferencia Bitka pri Moháči – historický medzník v dejinách strednej Európy (490. výročie).
Miesto a termín konania: Tatranská Lomnica, 23.-26. máj 2016
Usporiadateľ: Spoločnosť slovenských archivárov, Štátny archív v Prešove, pracovisko Archív Poprad - Spišská Sobota, Magyar Levéltárosok Egyesülete, Česká archivní společnost, Polskie Towarzystwo Archiwalne, Slovenská historická spoločnosť pri SAV, Historický ústav SAV.
Na konferencii, ktorá bude súčasťou XX. archívnych dní v SR, budú spoločne prezentované výsledky výskumov odborníkov z krajín V 4 so zameraním na archívne dokumenty o osmanskej okupácii strednej Európy v 16. a 17. storočí, ktorá podstatne ovplyvnila dejiny všetkých krajín V 4. Cieľom projektu je zmapovať existujúce archívne fondy a zbierky v krajinách V 4, v ktorých sa dokumentuje táto problematika, zhodnotiť ich inventarizáciu a digitalizáciu, upozorniť na metódy ich archívneho spracovania a sprístupnenia a aj analyzovať hlavné problémy výskumu dokumentov v tureckom jazyku. Prednesené príspevky budú publikované v zborníku a vyhotoví sa aj CD s prezentáciami, fotografiami a kópiami archívnych dokumentov.

12.
Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou Formy a premeny diplomatickej produkcie v novoveku.
Termín konania: Bratislava, september 2016
Usporiadateľ: Spoločnosť slovenských archivárov, Sekcia archívnictva a pomocných vied historických SHS pri SAV, Katedra archívnictva a PVH Filozofickej fakulty UK v Bratislave, Historický ústav SAV.
Cieľom podujatia je zachytiť podstatné kvalitatívne i kvantitatívne zmeny v písomnej produkcii právnických i fyzických pôvodcov v novovekej spoločnosti. Prednesené príspevky budú publikované v zborníku.

13.
Vedecká konferencia Kino, divadlo a film v archívnych dokumentoch.
Miesto a termín konania: Bratislava, október 2016
Usporiadateľ: Spoločnosť slovenských archivárov, Slovenský národný archív v Bratislave. Zámerom konferencie je upozornenie na archívny pramenný materiál (špecializované archívy, archívne fondy, zbierky) k audiovizuálnemu a dramatickému umeniu na Slovensku.

14.
Workshop Historická fotografia II.
Miesto a termín konania: Bratislava, jún 2016
Usporiadateľ: Slovenský národný archív, Sekcia archívnictva a pomocných vied historických SHS pri SAV, Historický ústav SAV.
Workshop sa bude venovať problematike archivovania (ochrany, spracúvania, sprístupňovania a digitalizácie) historickej fotografie.

15.
Diskusné večery.
Miesto a termín konania: Košice, marec, apríl, máj a jún, september a október 2016
Usporiadateľ: Katedra histórie Filozofickej fakulty UPJŠ, Ústav pamäti národa, Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach, Slovenská historická spoločnosť pri SAV, Historický ústav SAV.
Diskusné večery s mesačnou periodicitou (okrem letných mesiacov) sa v Košiciach konajú od roku 2011. Katedra histórie prevzala ich organizovanie v septembri 2013. V rámci úvodného vstupu predstavia spravidla dvaja pozvaní odborníci vopred ohlásenú tému, po čom nasleduje diskusia s auditóriom. Diskusia je verejne prístupná, navštevuje ju pravidelne okolo 30 ľudí (študenti, členovia dejepisného spolku, kolegovia a pod.). Tematicky je orientovaná na problémy dejín Slovenska v 20. storočí.

16.
Vedecký seminár Prednášky ku kultúrnym dejinám raného novoveku II.
Miesto a termín konania: Bratislava, Pezinok, máj-október 2016
Usporiadateľ: Sekcia pre dejiny dvorskej kultúry a Sekcie pre rodové štúdie SHS pri SAV, Historický ústav SAV, Mestské múzeum v Pezinku.
Cieľom prednášok bude priblížiť širokej verejnosti vybrané aspekty kultúrnych dejín raného novoveku. Tento rok sa zameriame na dejiny odievania a kriminalitu v mestskom prostredí, pričom okrem prednášok sa zorganizuje aj výstava na rovnomennú tematiku.

17.
Stretnutie s históriou - hosťovské prednášky pre študentov UMB a obyvateľov mesta Banská Bystrica z histórie, archívnictva a archeológie.
Miesto a termín konania: Banská Bystrica, marec – november 2016
Usporiadateľ: Katedra histórie Filozofickej fakulty UMB v Banskej Bystrici, Spolok banskobystrických historikov – pobočka SHS v Banskej Bystrici, Historický ústav SAV.
Spolok banskobystrických historikov – regionálna pobočka SHS chce aj v roku 2016 pokračovať v konaní verejných popularizačných prednášok pozvaných hostí. – Renomovaní historici, archivári, prípadne archeológovia (oslovení sú už D. Dvořáková, M. Kováč, T. Podolinská) by predstavili výsledky ich výskumu, prípadne nedávno vydané vedecké publikácie. Hosťovské prednášky sa tešia čoraz väčšiemu záujmu študentov, ale i laickej verejnosti a majú na katedre histórie FF UMB už niekoľkoročnú tradíciu.

18.
Medzinárodná vedecká konferencia Premeny Slovenska v Československu.
Miesto a termín konania: Nitra, 18.-19. október 2016.
Usporiadateľ: Nitriansky spolok historikov, katedra histórie FF UKF v Nitre, Slovenská historická spoločnosť pri SAV, Historický ústav SAV.
Cieľom konferencie je prezentovať najnovšie poznatky výskumu vzťahujúce sa k transformácii postavenia Slovenska v Československu. Identifikovať východiská, stratégie, mechanizmy a osobnosti v troch preferovaných tematických okruhoch: Politika - Školstvo - Kultúra. Dôraz bude kladený na interdisciplinárny prístup pri interpretácii dejinného vývoja. Vedecká konferencia sa pokúsi odpovedať na otázku, akým spôsobom sa menilo postavenie Slovenska v ČSR, čo spôsobilo tieto zmeny a ktoré z nich možno považovať za kľúčové vo vzťahu k deklarovanej téme. Predpokladáme účasť konferujúcich zo Slovenska a Čiech. Vybrané výstupy z konferencie budú publikované v časopise Studia Historica Nitriensia.

19.
Medzinárodná vedecká konferencia Písomníctvo a vzdelanosť v stredoeurópskom priestore v stredoveku a ranom novoveku.
Miesto a termín konania: Nitra, 4.-5. október 2016.
Usporiadateľ: Nitriansky spolok historikov, katedra histórie FF UKF v Nitre, Nitrianske biskupstvo, Slovenská historická spoločnosť pri SAV, Historický ústav SAV.
Zámerom konferencie je dať priestor bádateľom prezentovať výsledky práce s pramenným materiálom rôzneho druhu a povahy. Konferenčné príspevky by sa mali zamerať na hľadanie styčných bodov a vzájomných vplyvov v danej oblasti spájajúcich jednotlivé krajiny stredoeurópskeho priestoru. Predpokladáme účastníkov zo Slovenska, Čiech, Poľska, Maďarska a Rumunska.

20.
Workshop Hlaholika – kultúrne dedičstvo Veľkej Moravy.
Miesto a termín konania: Nitra, október 2016.
Usporiadateľ: Nitriansky spolok historikov, katedra histórie FF UKF v Nitre, Slovenská historická spoločnosť pri SAV, Historický ústav SAV.
Medzinárodný workshop Hlaholika vo svetle cyrilo-metodského dedičstva sa uskutoční v októbri 2016 a zorganizujú ho pracovníci Ústavu pre výskum kultúrneho dedičstva Konštantína a Metoda, Nitrianskeho spolku historikov a katedry histórie FF UKF v Nitre v spolupráci Družstvom priateľov hlaholiky z Chorvátska. Slovensko patrí medzi krajiny, ktoré sa hrdo hlásia k cyrilo-metodskej tradícii. Jej súčasťou je aj hlaholika. Podujatie má za cieľ predstaviť najnovšie poznatky o hlaholike. Touto akciou organizátori chcú vyvolať ohlas predovšetkým u významných odborníkov zo špecializovaných vedeckých domácich i európskych pracovísk, ako i u širšej odbornej i laickej verejnosti. Zámerom organizátorov je pokúsiť sa z rôznych uhlov pohľadu vniknúť do interdisciplinárneho poznávania problematiky. Organizátori chcú zároveň vybudovať základ pre pravidelnú spoluprácu slovenských a chorvátskych odborníkov. Podujatie bude prezentované na univerzitných stránkach na internete, na stránkach univerzitného časopisu Náš čas a medzinárodného vedeckého časopisu Konštantínove listy.

21.
Štvrtý cyklus prednášok z hospodárskych a sociálnych dejín.
Miesto a termín konania: Bratislava, september-október 2016.
Usporiadateľ: Katedra histórie Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského, Sekcia pre hospodárske a sociálne dejiny SHS pri SAV a Historický ústav SAV.
Ide o už tradičné jesenné podujatie Sekcie pre hospodárske a sociálne dejiny Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV. Štvrtý cyklus prednášok o hospodárskych a sociálnych dejinách sa uskutoční v mesiacoch september - október 2016 v Bratislave vždy v utorok o 17, 00 hod. Prednášať budú poprední slovenskí a podľa možnosti aj zahraniční odborníci, ktorí budú prezentovať najnovšie výsledky svojej vedeckej práce. Podujatie bude prístupné aj pre širšiu odbornú verejnosť a pre študentov.

22.
Cyklus prednášok k dejinám (so zameraním na topoľčiansky región).
Miesto a termín konania: Topoľčany, apríl – október 2016
Usporiadateľ: Krúžok historikov SHS v Topoľčanoch, Slovenská historická spoločnosť pri SAV, MV SR, Štátny archív v Nitre, pobočka Topoľčany, Tribečské múzeum v Topoľčanoch, Historický ústav SAV.
Pripravované prednášky:
PhDr. Mário Žáčik: Husiti v stredovekých Topoľčanoch
Mgr. Bohuš Sasko: Tragédia v Černobyle
PhDr. Ladislav Vrteľ: Štúrovci a národná symbolika
PhDr. Katarína Beňová – Mgr. Helena Kopecká: 4. Rudolf Vrba – utiekol som z Osvienčimu
Ing. arch. Eva Gažiová: Kalvária v Topoľčanoch

23.
Vlastivedný seminár Dejiny topoľčianskeho gymnázia
Seminár je pripravený k 80. výročiu vzniku Gymnázia v Topoľčanoch. Venuje sa jeho vzniku a významným osobnostiam.
Miesto a termín konania: Galéria mesta Topoľčany, september 2016
Usporiadateľ: Gymnázium, Ul. 17. novembra, Topoľčany, Krúžok historikov SHS v Topoľčanoch; MV SR, Štátny archív v Nitre, pobočka Topoľčany

24.
Vlastivedný seminár Dejiny Gymnázia sv. Vincenta de Paul v Topoľčanoch
Miesto a termín konania: Galéria mesta Topoľčany, október 2016
Usporiadateľ: Gymnázium sv. Vincenta de Paul v Topoľčanoch, Krúžok historikov SHS v Topoľčanoch; SHS pri SAV; MV SR, Štátny archív v Nitre, pobočka Topoľčany
Seminár je pripravený k 20. výročiu vzniku Cirkevného gymnázia v Topoľčanoch. Venuje sa jeho vzniku a významným osobnostiam.

25.
Vlastivedný seminár Ján Romanovský – osobnosť slovenského bábkového divadelníctva
Miesto a termín konania: Súkromná stredná odborná škola pedagogická Topoľčany, február 2016
Usporiadateľ: Krúžok historikov SHS v Topoľčanoch; SHS pri SAV; Súkromná stredná odborná škola pedagogická Topoľčany, Obchodná akadémia Topoľčany, Stredná odborná škola techniky a služieb Topoľčany, Tribečská knižnica v Topoľčanoch
Podujatie sa koná pri príležitosti 100. výročia narodenia dramatika a režiséra Jána Romanovského so zameraním na prínos jeho diela.

26.
Deň otvorených dverí topoľčianskeho archívu
Miesto a termín konania: MV SR, Štátny archív v Nitre, pobočka Topoľčany, jún 2016
Usporiadateľ: MV SR, Štátny archív v Nitre, pobočka Topoľčany, Slovenská historická spoločnosť v Bratislave, Historický ústav SAV, Krúžok historikov SHS v Topoľčanoch
Podujatie sa bude venovať dvom nosným témam: voľbám v minulosti a v súčasnosti a 80. výročiu založenia Gymnázia v Topoľčanoch, sprievodnými podujatiami budú prednášky a výstava

27.
Výstava Novoveké premeny Topoľčianskeho hradu II.
Miesto a termín konania: Tribečské osvetové stredisko v Topoľčanoch, október 2016
Usporiadateľ: Slovenská historická spoločnosť, Historický ústav SAV, Krúžok historikov SHS v Topoľčanoch, Tribečské osvetové stredisko
Výstava obrazového materiálu predstaví prácu kastelána Ing. Mariána Vargica na Topoľčianskom hrade v rokoch 1999 – 2005

28.
Prednášky k dejinám trenčianskeho regiónu
Miesto a termín konania: Trenčín, apríl-august 2016.
Usporiadateľ: Klub trenčianskych historikov SHS pri SAV, Slovenská historická spoločnosť pri SAV, Historický ústav SAV.
Cyklus prednášok sa venuje histórii Trenčianskeho kraja a jeho historicko-administratívnemu vývoju.

29.
Cyklus popularizačných podujatí pre študentov a širokú laickú verejnosť Stretnutia s osobnosťami vedy
Miesto a termín konania: Nitra, priebežne (okrem letných mesiacov)
Usporiadateľ: katedra histórie FF UKF, Nitriansky spolok historikov – regionálna sekcia SHS
Podujatie sprostredkuje kontakt popredných odborníkov z vedeckej a akademickej obce so študentmi a laickou verejnosťou. Tematicky nie je podujatie vyhranené, prezentujú sa témy od najstarších období dejín až po 20. storočie. Po prednáške nasleduje diskusia.

30.
Historické dni
Miesto a termín konania: Nitra, november
Usporiadateľ: katedra histórie, katedra muzeológie a katedra archeológie FF UKF v Nitre, Nitriansky spolok historikov – regionálna sekcia SHS
Historické dni sú monotematické popularizačné podujatie určené študentom a širokej laickej verejnosti. Pravidelne sa na pôde UKF koná od roku 2000 v rámci Týždňa vedy a techniky. Na podujatí prezentujú výsledky výskumu pozvaní hostia, avšak priestor je daný aj mladým, začínajúcim vedcom. Na príprave podujatia participujú aj študenti katedier histórie, muzeológie a archeológie.

31.
Filmové večery s historikmi
Miesto konania: Nitra
Miesto a termín konania: Nitra, priebežne (okrem letných mesiacov)
Usporiadateľ: Konštantínov historický spolok, Herodotos, o. z., Nitriansky spolok historikov – regionálna sekcia SHS
Popularizačné podujatie je určené pre študentov a širokú laickú verejnosť. Na začiatku projekcie snímky s historickou tematikou sa koná prednáška, ktorá má objasniť pozadie prezentovanej udalosti a odhaliť fikciu v danom filme. Po projekcii nasleduje moderovaná diskusia. Podujatie je pripravované študentmi v spolupráci s pedagógmi katedry histórie.

32.
Prednášky k dejinám trnavského regiónu.
Miesto a termín konania: Trenčín, apríl-október 2016.
Usporiadateľ: Tyrnavia – Spolok trnavských historikov – regionálna sekcia SHS pri SAV, Katedra histórie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity, Slovenská historická spoločnosť pri SAV, Historický ústav SAV.
Prednášky sú zamerané na dejiny Trnavského regiónu, organizuje ich novozaložená regionálna sekcia SHS v Trnave.

Vypracovali:
Mgr. Gabriela Dudeková, PhD. (vedecká tajomníčka SHS)
Mgr. Diana Duchoňová, PhD. (hospodárka SHS)


Podujatia z minulých rokov: 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015

 

  Historický ústav SAV | Historický časopis | História Revue | Forum Historiae | Human Affairs | SDKSVE pri SAV | Slovanské štúdie

 


Adresa:
Slovenská historická spoločnosť pri SAV, P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava. Tel: +421 (0)2 - 529 257 53

IČO: 00178829, DIČ: 2021543392
Číslo účtu: 173321662 / 0900 (Slovenská sporiteľňa, a.s.)
IBAN: SK8509000000000173321662 GIBASKBX

E-mail: predseda - rastislav.koziak@umb.sk, vedecký tajomník - adam.hudek@savba.sk, hospodárka - histkoda@savba.sk

Elektronický mailing list: shsprisav@gmail.com

Copyright © 1999 - 2022, Slovenské historická spoločnosť pri SAV