Logo SHS pri SAV

   Slovenská historická spoločnosť pri SAV
    P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava, Slovensko

 O nás
 Dejiny SHS
 Stanovy SHS
 Výbor SHS
 Sekcie SHS
 
 Prihláška do SHS
 Členské SHS
 
 Aktuality
 Cena SHS
 Plakety SHS
 
 Pripravované podujatia
 Správy o činnosti SHS
 Bulletin SHS pri SAV
 Dokumenty a stanoviská
 
 Zjazdy SHS pri SAV
 Profil absolventa histórie
 Dejepisná olympiáda

Žiadame členov SHS, aby do konca marca zaplatili členský poplatok vo výške 15 eur (znížené členské 7 eur pre dôchodcov, nezamestnaných, osôb na materskej dovolenke). Informácia o čísle bankového účtu sa nachádza na konci tejto webovej stránky.

Dejiny SHS pri SAV


Slovenská historická spoločnosť (ďalej SHS) vznikla prvýkrát 14.–16. 4. 1946 na zakladajúcom valnom zhromaždení v Piešťanoch. Jej prvým predsedom sa stal prof. Daniel Rapant. V spoločnosti boli zastúpení kvalifikovaní a profesionálni historici. Po roku 1948 musel prof. D. Rapant z vedenia Spoločnosti odstúpiť, jeho nástupcom sa stal prof. Branislav Varsik, ktorého v nasledujúcom roku nahradil vo vedení Július Barták. Začiatkom 50. rokov Spoločnosť prakticky zanikla, pretože vo svojej vtedajšej podobe nemohla vykonávať svoju činnosť.

Druhýkrát bola SHS obnovená na zakladajúcom valnom zhromaždení 22. 6. 1957 v Bratislave a jej predsedom sa stal prof. Karol Goláň (až do svojej smrti 31. 7. 1961). SHS sa stala súčasťou Československej historickej spoločnosti, ktorá bola založená 26. 6. 1957. V rokoch 1961-1966 bol predsedom spoločnosti prof. B. Varsik, 1966-1970 prof. Miloš Gosiorovský a 1970-1981 PhDr. Ľudovít Holotík, DrSc., ktorého v nasledujúcom desaťročnom období 1981-1990 nahradil doc. PhDr. Miroslav Kropilák, DrSc. Zmenené politické podmienky po novembri 1989 umožnili konštituovanie samostatnej Slovenskej historickej spoločnosti ako jednej z viacerých profesionálne orientovaných záujmových spoločnosti slovenských historikov. Na zjazde v Bratislave roku 1990 bol zvolený za predsedu prof. PhDr. Richard Marsina, DrSc., ktorý viedol spoločnosť do roku 1996. Na ostatnom zjazde sa stal predsedom PhDr. Ľubomír Lipták, DrSc., ktorý sa roku 1997 vzdal funkcie zo zdravotných dôvodov. Funkciu predsedu Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV potom vykonával PhDr. Viliam Čičaj, CSc. Rokovanie XII. zjazd SHS bolo v roku 2001 v Smoleniciach. V dňoch 25.-27. apríla 2006 sa uskutočnil XIII. zjazd a valné zhromaždenie SHS v Banskej Bystrici. Tematicky bol venovaný 60. výročiu založenia Spoločnosti. Členovia nového výboru znovu zvolili za predsedu PhDr. Viliama Čičaja, CSc.. V tejto funkcii pôsobil až do zjazdu SHS v Prešove 26. – 28. apríla 2011, kde bol na ďašie 5-ročné funkčné obdobie zvolený za predsedu PhDr. Dušan Kováč, DrSc..

Od svojho založenia zorganizovala Slovenská historická spoločnosť 14 zjazdov, ktoré boli jednak jej valným zhromaždením, zároveň ale vždy spojené s vedeckou konferenciou na aktuálnu tému. Materiály zo zjazdov boli pravidelne uverejňované v Historickom časopise a neskôr aj na webovej stránke SHS. Prehľad doterajších zjazdov SHS a materiály zo zjazdov
v Smoleniciach (2001), Banskej Bystrici (2006), a v Prešove (2011) pozri v rubrike Zjazdy SHS: http://www.shs.sav.sk/index.php?id=zjazdy-shs

 

  Historický ústav SAV | Historický časopis | História Revue | Forum Historiae | Human Affairs | SDKSVE pri SAV | Slovanské štúdie

 


Adresa:
Slovenská historická spoločnosť pri SAV, P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava. Tel: +421 (0)2 - 529 257 53

IČO: 00178829, DIČ: 2021543392
Číslo účtu: 173321662 / 0900 (Slovenská sporiteľňa, a.s.)
IBAN: SK8509000000000173321662 GIBASKBX

E-mail: predseda - rastislav.koziak@umb.sk, vedecký tajomník - adam.hudek@savba.sk, hospodárka - histkoda@savba.sk

Elektronický mailing list: shsprisav@gmail.com

Copyright © 1999 - 2022, Slovenské historická spoločnosť pri SAV