XIII. zjazd a Valné zhromaždenie
Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV

Banská bystrica 25. – 27. apríla 2006


P o z v á n k a

Vážená kolegyňa, vážený kolega,

srdečne Vás pozývame na XIII. zjazd a Valné zhromaždenie Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV, ktoré sa uskutočnia v dňoch 25.-27. apríla 2006 v priestoroch Múzea SNP v Banskej Bystrici. Keďže budúci rok si pripomenieme okrúhle výročie vzniku našej organizácie, témou nášho podujatia bude:

60 rokov Slovenskej historickej spoločnosti - 60 rokov slovenskej historiografie

Pri tejto príležitosti by sme chceli urobiť určitú rekapituláciu histórie našej spoločnosti a slovenskej historiografie. Zároveň chceme diskutovať aj o problémoch, s ktorými sa stretávame v našej práci. Radi si vypočujeme aj Vaše stanoviská a názory. Dovoľujeme si Vás požiadať, aby ste nám Váš príspevok (do 15 strán) predložili v písomnej alebo elektronickej podobe (disketa, CD) počas rokovania zjazdu, aby sme ho mohli včas publikovať.

Tešíme sa na stretnutie v Banskej Bystrici!

PhDr. Viliam Čičaj, CSc.
predseda


Slovenská historická spoločnosť pri SAV
v spolupráci s Múzeom SNP v Banskej Bystrici
a Štátnym archívom MV SR, pobočka Banská Bystrica
si Vás dovoľujú pozvať na
XIII. zjazd a Valné zhromaždenie
Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV,
ktoré sa uskutoční pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky I. Gašparoviča

Program

25. apríl 2006

12,00 - 14,00 prezentácia

14,00 - 18,00

XIII. zjazd Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV

 • Slávnostné otvorenie
 • Správa o činnosti Slovenskej historickej spoločnosti v rokoch 2001-2006
 • Správy o činnosti odborných sekcií, klubov a krúžkov za roky 2001-2006

Diskusia

18,30 - Spoločenské stretnutie (na pozvánky)

26. apríl 2006

9,00 -12,00

60 rokov Slovenskej historickej spoločnosti a slovenská historiografia

 • J. Klačka: Vznik a počiatky Slovenskej historickej spoločnosti
 • M. Havrila: K niektorým problémom vývinu slovenskej historiografie v 50. a 60. rokoch 20. storočia
 • M. Lipka: Slovenská historiografia v rokoch 1968-1989
 • J. Bartl: Slovenská historiografia a historická spoločnosť po roku 1989

Diskusia

12,00 - 14,00
Obed

14,00 - 15,00

Vstupné referáty k rokovaniu sekcií: J. Bartl, M. Kohútová, R. Holec, B. Ferenčuhová

15,00 -19,00

Rokovanie sekciách:

A. Sekcia starších slovenských dejín (do 19. storočia) - moderuje J. Bartl

B. Sekcia novších dejín: V. Bystrický a moderné slovenské dejiny - moderuje B. Ferenčuhová

27. apríl 2006

8,30 - 12,30

Valné zhromaždenie Slovenskej historickej spoločnosti

 • Voľba návrhovej, mandátovej a volebnej komisie
 • Správa o činnosti Výboru SHS - K. Hradská
 • Správa o hospodárení SHS - J. Bartl
 • Správa revíznej komisie - J. Baďurik
 • Udelenie absolutória
 • Voľba členov Výboru SHS
 • Prijatie uznesení
 • Záver

Organizačné pokyny:

 • Rokovania sa uskutočnia v priestoroch Múzea SNP, Kapitulská 23 v Banskej Bystrici.
 • Prezentácia účastníkov sa uskutoční v hoteli Lux, Nám. Slobody 2, Banská Bystrica.
 • Raňajky (á 130,- Sk) a obedy (á 90,- Sk) si môžu účastníci zakúpiť pri prezentácii.
 • Ubytovanie prihlásených účastníkov je zabezpečené v hoteli Lux a študentskom domove.
 • Spoločenské stretnutie (na pozvánky) sa uskutoční v Cafe - Restaurant Bašta, Kapitulská 23 v Banskej Bystrici.

Bližšie informácie:
Slovenská historická spoločnosť pri SAV
Klemensova 19, 813 64 Bratislava
Tel: 02/52925753, Mobil: 0908763733
E-mail: histcica@savba.sk
Web: http://www.dejiny.sk/shs/zjazd06/


Z á v ä z n á  p r i h l á š k a

Zúčastním sa rokovania XIII. zjazdu a Valného zhromaždenia Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV

v dňoch 25.-27. apríla 2006 v Banskej Bystrici.

Meno a priezvisko:.......................................................................................................................

Adresa:..........................................................................................................................................

Telefón:.................................. E-mail:..........................................

Žiadam ubytovanie:*           áno           nie
*nehodiace škrtnúť

Prednesiem príspevok na tému:....................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

Dátum:........................... Podpis:..........................................

Záväznú prihlášku zašlite na našu adresu:

Slovenská historická spoločnosť pri SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Najneskôr do 10. marca 2006!

Účastnícky poplatok je 400,- Sk
(Rozpis účastníckeho poplatku: zborník, poštovné, organizačné výdavky, prenájom rokovacích miestností)

Účastnícky poplatok, prosíme, uhradiť priloženou poštovou poukážkou najneskôr do 10. marca 2006! Po tomto termíne budeme môcť Vaše prihlášky akceptovať len vo výnimočných prípadoch!


www.dejiny.sk
Odporúčame do Vašej pozornosti!


Telefón: 02/52925753, 02/52926321 | E-mail: histshs@savba.sk | Web: www.dejiny.sk/shs | Wap: wap.dejiny.sk/shs


Copyright © 1999 - 2006, Slovenské historická spoločnosť pri SAV

Stránku vytvoril a spravuje - Mgr. P. Krákorník