Logo SHS pri SAV

   Slovenská historická spoločnosť pri SAV
    P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava, Slovensko

 O nás
 Dejiny SHS
 Stanovy SHS
 Výbor SHS
 Sekcie SHS
 
 Prihláška do SHS
 Členské SHS
 
 Aktuality
 Cena SHS
 
 Pripravované podujatia
 Správy o činnosti SHS
 Dokumenty a stanoviská
 
 Zjazdy SHS pri SAV
 Profil absolventa histórie
 Dejepisná olympiáda

Od začiatku roku 2019 je funkčná nová adresa pre elektronický mailing list (zasielanie oznamov pre členov SHS) : shsprisav@gmail.com

Zmeny v preposielaní oznamov SHS


Vážené kolegyne, ctení kolegovia,

s novým rokom prichádzajú zmeny aj v spravovaní preposielania oznamov členom Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV (ďalej len SHS), ktorý írečito nazývame „mailing“. Dovoľte mi, aby som vás o nich informoval.

Prvou veľkou zmenou je, že dlhoročného administrátora mailingu Miroslava Michelu, PhD., som z poverenia výboru SHS vystriedal ja, teda Patrik Kunec, historik pôsobiaci na Katedre histórie Filozofickej fakulty UMB v Banskej Bystrici, a taktiež člen výboru Slovenskej historickej spoločnosti (ako predseda regionálnej sekcie).

Druhou zmenou je zriadenie novej e-mailovej schránky pre zasielanie vašich oznamov, ktoré by ste chceli zverejniť prostredníctvom mailingu Slovenskej historickej spoločnosti. Adresa novej e-mailovej schránky je: shsprisav@gmail.com

Prosím všetkých členov našej mailingovej komunity, aby používali pre zasielanie oznamov (pozvánky na vedecké konferencie, kolokviá, odborné prednášky, diskusie, ponuky štipendií a grantov, prezentácie nových kníh, obsahy či plné texty tlačených i internetových časopisov, a pod.) len túto novú e-mailovú adresu. Oznamy o všetkých akciách, ktoré nebudú v rozpore s poslaním SHS, budú mojou osobou obratom zverejnené (teda ďalej preposlané členom mailingovej komunity). Administrátorský prístup pre preposielanie oznamov majú okrem mňa ešte traja ľudia z vedenia SHS, ktorí ma môžu zastúpiť v prípade choroby, dovolenky alebo dlhšieho pracovného pobytu v zahraničí. Mailing však budem administrovať hlavne ja, takže aj na vaše prípadné otázky odpoviem ja (z adresy shsprisav@gmail.com). Zároveň by som vás chcel poprosiť, aby ste túto novú e-mailovú adresu Slovenskej historickej spoločnosti propagovali medzi vašimi kolegami a prípadnými záujemcami o historický výskum na Slovensku.

Na záver tohto e-mailu mi dovoľte poďakovať sa kolegovi Mirovi Michelovi za jeho dlhoročné a spoľahlivé spravovanie mailingu SHS a zároveň zaželať vám úspešný nový rok 2019.

Patrik Kunec, PhD.,
člen Katedry histórie FF UMB v Banskej Bystrici,
predseda Spolku historikov stredoslovenských banských miest – regionálnej sekcie SHS

 

  Historický ústav SAV | Historický časopis | História Revue | Forum Historiae | Human Affairs | SDKSVE pri SAV | Slovanské štúdie

 


Adresa:
Slovenská historická spoločnosť pri SAV, P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava. Tel: +421 (0)2 - 529 257 53

IČO: 00178829, DIČ: 2021543392
Číslo účtu: 173321662 / 0900 (Slovenská sporiteľňa, a.s.)
IBAN: SK8509000000000173321662 GIBASKBX

E-mail: predseda - rastislav.koziak@umb.sk, vedecký tajomník - adam.hudek@savba.sk, hospodárka - histkoda@savba.sk

Elektronický mailing list: shsprisav@gmail.com

Copyright © 1999 - 2019, Slovenské historická spoločnosť pri SAV