Logo SHS pri SAV

   Slovenská historická spoločnosť pri SAV
    P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava, Slovensko

 O nás
 Dejiny SHS
 Stanovy SHS
 Výbor SHS
 Sekcie SHS
 
 Prihláška do SHS
 Členské SHS
 
 Aktuality
 Cena SHS
 Plakety SHS
 
 Pripravované podujatia
 Správy o činnosti SHS
 Bulletin SHS pri SAV
 Dokumenty a stanoviská
 
 Zjazdy SHS pri SAV
 Profil absolventa histórie
 Dejepisná olympiáda

Žiadame členov SHS, aby do konca marca zaplatili členský poplatok vo výške 15 eur (znížené členské 7 eur pre dôchodcov, nezamestnaných, osôb na materskej dovolenke). Informácia o čísle bankového účtu sa nachádza na konci tejto webovej stránky.

Kompetencie učiteľa dejepisu


Na konferencii Profil absolventa odboru história. Kurikulárne programy a pripravenosť absolventov odboru história na prax, ktorá sa konala 21. – 23. novembra 2012 v Prešove sa diskutovalo o kompetenciách absolventov v odbore história a v príbuzných vedných odboroch, t.j. o schopnostiach a zručnostiach, ktoré by mal absolvent odboru história zvládnuť, aby mohol kvalifikovane pôsobiť v rôznych oblastiach, na ktoré je zamerané štúdium, teda aké kompetencie by mal mať budúci vedecký pracovník, archivár, múzejník.

Uverejňujeme kompetencie, ktoré by mal mať budúci učiteľ dejepisu tak, ako ich spracoval popredný slovenský didaktik histórie, PaedDr. Viliam Kratochvíl, CSc.

Materiál je členom SHS i širšej obci záujemcov uverejnený na diskusiu. Očakávame, že sa k týmto otázkam vyjadria všetci, ktorých sa to týka, predovšetkým čakáme na reakcie učiteľov z praxe, metodikov, didaktikov, ale aj všetkých ostatných, ktorým leží na srdci kvalitná príprava budúcich učiteľov dejepisu.

Absolventi histórie v učiteľskom štúdiu

  • disponujú štruktúrovanými základnými historickými znalosťami z historických období, ktoré zahrňujú aspekty národných, regionálnych a svetových dejín(1),
  • sú schopní neustále doplňovať svoje znalosti, ktoré získali v priebehu štúdia tak, aby zodpovedali úrovni vedeckého poznania v odbore histórie a didaktiky dejepisu,
  • ovládajú metódy a pracovné techniky v odbore história,
  • ovládajú prístup k primárnym a sekundárnym prameňom, ovládajú kritickú analýzu nielen historických písomných, obrazových, hmotných a grafických prameňov, ale aj výsledkov historického a pedagogického výsumu, súčasne dokážu tento výskum sprostredkúvať.
  • sú schopní pri kladení otázok v odbore história i v dejepise dôjsť k racionálnemu úsudku,
  • sprostredkúvajú neustále súčasnosť, ktorá je poznačená minulosťou, teda v zmysle neustáleho rozvíjania a nadobúdania žitého prítomného vzťahu k minulosti (historické vedomie, historická kultúra)
  • disponujú znalosťami z didaktiky dejepisu, na ktoré je možné ďalej nadväzovať a ktoré im umožnia koncipovať proces výučby a učenia so zameraním na žiaka a žiakov motivovať pre predmet,
  • realizujú diagnostiku, vedecké odborno-didaktické analýzy, plánovanie, učebné metódy, učebné figúry, evalváciu a reflexiu procesu sprostredkovania znalostí a spôsobilostí v škole v rámci predmetu dejepis,
  • disponujú reflektovanými skúsenosťami v oblastiach plánovania a realizácie výučby dejepisu zameraného na rozvoj kompetencií a poznajú zásady diagnostikovania výkonu a jeho posudzovanie v predmete.

Dušan Kováč
Predseda SHS pri SAV


Poznámky:

(1) Pre možnú komparáciu uvádzam návrh obsahu štúdia učiteľstva pre 2. stupeň základných škôl na nemeckých univerzitách. Tento návrh vychádza z rozhodnutia ministrov pre vedu, kultúru a školstvo zo 16. 12. 2004 a z Quedlinburgského rozhodnutia z 2. 6. 2005.
Metódy a teória historickej vedy: Náuka o prameňoch a kritika prameňov, objektivita a nestrannosť, periodizácia, dejiny historickej vedy.
Starovek: grécke mestské štáty, helenistické monarchie, svetová ríša - Rím, neskorá antika, základné pramene staroveku.
Stredovek: sociálne formy a formy hospodárstva, formy vlády, náboženstvo a kultúry, prežívanie antiky v stredoveku, štát a cirkev, vojna, konflikt, mier.
Raný novovek: ústava starej ríše, expanzia Európy, reformácia a konfesionalizácia, formovanie Európy: dejiny vývoja ducha a sociálne dejiny osvietenstva v Európe, dejiny štátnych foriem v Európe, vznik USA, Francúzska revolúcia, diskurz o politickej participácii.
Novšie a najnovšie dejiny (19./20. storočie): nové usporiadanie Európy, dejiny politických hnutí v Európe, hospodársky vývoj a jeho následky, imperializmus a boj za nezávislosť v kolóniách. Európa medzi svetovými vojnami, fašizmus a národný socializmus, európska integrácia, dejiny obidvoch nemeckých štátov v 20. storočí, ruské dejiny a dejiny USA v 20. storočí, atómová hrozba a studená vojna, fenomény globalizácie v 20. storočí.
Témy, ktoré presahujú jednotlivé obdobia: mocenské štruktúry a politická účasť, štruktúra sociálneho systému, štát, cirkev a náboženstvo, právo ako faktor spoločenského poriadku, vzdelanie ako spoločenský zdroj, hospodárske zmeny a technický pokrok, zmeny vo vzťahoch pohlaví,
expanzia ako európsko-svetovo historická súvislosť.
Didaktika dejepisu: centrálne historicko-didaktické kategórie a koncepty, zásady a metódy výskumu, kognitívna, sociálna, estetická a emocionálna dimenzia podpory historického vedomia a uvážené zaobchádzanie s historickou kultúrou, kurikula, učebné plány a modely kompetencií, na kompetencie zamerané usporiadanie výučby histórie a učenie dejepisu, inštitúcie a formy historickej kultúry, plánovanie výučby dejepisu a reflexia prvých skúseností z realizácie výučby.
Tento obsah štúdia sa doplňuje v učiteľstve pre gymnáziá a stredné školy o metódy a zásady historického výskumu, o teórie historickej pamäti a najmä o pochopenie kontinuity a diskontinuity nastolených problémov v porovnaní so svetom a v porovnaní jednotlivých historických období.

 

  Historický ústav SAV | Historický časopis | História Revue | Forum Historiae | Human Affairs | SDKSVE pri SAV | Slovanské štúdie

 


Adresa:
Slovenská historická spoločnosť pri SAV, P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava. Tel: +421 (0)2 - 529 257 53

IČO: 00178829, DIČ: 2021543392
Číslo účtu: 173321662 / 0900 (Slovenská sporiteľňa, a.s.)
IBAN: SK8509000000000173321662 GIBASKBX

E-mail: predseda - rastislav.koziak@umb.sk, vedecký tajomník - adam.hudek@savba.sk, hospodárka - histkoda@savba.sk

Elektronický mailing list: shsprisav@gmail.com

Copyright © 1999 - 2022, Slovenské historická spoločnosť pri SAV